17. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K
sa 17. Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. prosinca 2014. godineu VijećniciOpćine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni: 
Stjepan Sokač – predsjednik Općinskog vijeća, 
Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Josip Kukas, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Boris Beljak, Darinka Gmaz Lončar,Tomislav Franjković, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Vladimir Bosnar – načelnik Općine Stubičke Toplice
Ivan Hren – zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Kristina Ljubić – ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“
Brigitte Gmaz – v.d. ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Bernarda Ivček – direktorica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Adrijana Merić – predstavnica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Mario Kapusta – predstavnik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Ivanka Glavač – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju
Desa Šušnjar – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju
Barica Zrinščak – predsjednica Udruge hrvatska žena Stubičke Toplice
Barica Pasanec – predsjednica Udruge umirovljenika Općine Stubičke Toplice
Josip Mirt – predsjednik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“
Radmil Pavalić – tajnik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“
Željko Božićek – predsjednik Udruge uzgajivača radnih pasa „Croatia“
Tomislav Mlinarić – predsjednik Malonogometnog kluba „Stubaki“
Nino Potočki – predsjednik Biciklističkog kluba „Stubaki“
Anđelko Zrinski – predsjednik Stolno teniskog kluba „Stubaki“
Goran Šoštar
Senka Susović – novinarka
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice:
Dubravka Špiček mag.oec.- viši stručni referent za financije i proračun
Kristijan Oremuš, inž.prom. – viši referent za komunalne poslove
Melita Šarić – referent za opće i administrativne poslove
Željko Šturlan, Dragutin Gospočić, Ana Zrinski, Anica Pihač, Adrijana Bajs 

Odsutni vijećnici: Damir Pavrlišak, Alen Ahmetović

Zapisničar:Melita Šarić

Započeto: 17,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gđu. Brigitte Gmaz – v.d. ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Kristinu Ljubić - ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Bernardu Ivček, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, predsjednike mjesnih odbora, članove radnih tijela, predstavnike udruga, ostale goste i uzvanike, predstavnike medija, te službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Na usvajanje daje predloženi

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Izvješće načelnika o radovima izvršenim na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine.
3. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu sa pratećim odlukama.
4. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
5. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
6. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu. 
7. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2014. godinu.
8. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2015. godine.
9. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave materijala za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja tijekom 2015. godine.
10. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u II. polugodištu školske godine 2014. / 2015.
11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza.
12. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2015. godine.
13. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine.
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na drugu izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“.
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice i projekciju za 2016. i 2017. godinu. 
16. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. 
Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa jedanaest(11)glasova.

Ad.2.
Izvješće načelnika o radovima izvršenim na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine:

Poštovani dame i gospodo vijećnici, poštovani predsjednici mjesnih odbora,poštovani predstavnici udruga, poštovani gosti i uzvanici,

pozdravljam Vas na ovoj današnjoj, posljednjoj i svečanoj sjednici Općinskog vijeća u 2014. godini.

Ovdje ću sada dati kratak pregled onoga što je učinjeno tijekom godine, da se baš kao što dostoji našoj tradiciji, na kraju jednog razdoblja prisjetimo u što smo sve zajednički ulagali trud kako bi bili dostojni povjerenja koje su nam naši stanovnici iskazali.

Da podsjetimo, u jesen 2013. godine završeni su radovi na rekonstrukciji i obnovi nogostupa na dionici od Župnog ureda u Stubičkim Toplicama do ulice I. Strmečki odvojak - kod benzinske crpke s istočne strane županijske ceste 2219, dok su radovi sa zapadne strane nastavljeni i završeni u mjesecu ožujku ove godine. Spomenute radove bilo je potrebno izvršiti, jer je zbog višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja spomenute ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina pločnika mjestimično bila izjednačena sa visinom prometnice.

U ožujku je i u naselju Strmec Stubički u predjelu Kozjaki sanirano klizište, nastalo 2013. godine, a koje je ozbiljno prijetilo urušavanju gospodarskih objekata na toj lokaciji. Ovim radovima izgrađena je potporno zaštitna konstrukcija na predjelu postojećeg pokosa u ukupnoj visini od devet i širini sedamnaest metara.

Jedan od većih projekata ove godine svakako je energetska obnova mjesnog Društvenog doma i Vatrogasnog doma u naselju Pila. Ovim radovima izvedena je toplinska fasada na oba doma, dok je na Vatrogasnom domu zamijenjena kompletna fasadna stolarija i uređen interijer u potkrovlju zgrade. Naime, Općina Stubičke Toplice prijavila je ovaj projekt na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljenog u mjesecu ožujku ove godine. Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u mjeseca kolovoza prihvaćena je ponuda Općine Stubičke Toplice za spomenute radove i odobrena pomoć u visini od 60 % opravdanih troškova. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima radovi su privedeni kraju, a ukupna investicija za oba doma iznosi 618.557,00 kuna.

U ljetnim mjesecima završen je projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice. Ovim radovima obuhvaćena je priprema podloge i asfaltiranje odvojaka nerazvrstanih cesta u naseljima Stubičke Toplice, Pihači i Strmec Stubički, ukupne dužine 900 metara, te dio Ulice Sljemenski put koji vodi prema športsko-rekreacijskom jezeru Jarki, dužine 360 metara. Ukupna vrijednost izvedenihradova iznosi 562.106,00 kuna, a cijeli projekt financiran je sredstvima Proračuna Općine Stubičke Toplice.

U Ulici žrtava Seljačke bune rekonstruiran je, produžen i proširen odvojak – ulica Kapelščak. Ovim radovima podignuta je niveleta postojećeg puta u odnosu na razinu okolnog terena čime je dobiven blaži nagib uspona i omogućeno normalno prometovanje tim dijelom naselja. Izgrađena cesta ukupne je dužine 220 metara i prosječne širine 6 metara a po završetku spomenutih radova površina kolnika presvučena je novim asfaltnim slojem. Vrijednost radova na ovom projektu iznosi 302.488,00 kuna, a kao i prethodni projekt realiziran je sredstvima Proračuna Općine Stubičke Toplice.

U Ulici Stjepana Jožinca - naselje Pihači, sanirano je klizište, nastalo u proljeće ove godine, kao posljedica velikih količina oborina. 
Spomenuto klizište u obliku sufozijske jame, promjera 4 metra i dubine preko 3 metra, a koje je prijetilo urušavanju stambenog objekta, sanirano je navozom lomljenog kamena, te ugradnjom drenažnih cijevi. Vrijednost ove investicije iznosi 142.200,00 kuna.

Na mjesnom trgu – Špici, renovirana je fontana. Umjesto dosadašnjih mlaznica ugrađena je jedna centralna mlaznica koju pokreće pumpa snage 7,5 kW. Također je skinuta kompletna oplata od granita, očišćena od kamenca i ponovno zalijepljena. Renovirana je i podvodna rasvjeta, a fontana je premazana bazenskom bojom u odgovarajućoj nijansi.

Radi sigurnosti korisnika, na dječjem igralištu u centru Stubičkih Toplica, zamijenjena je dotrajala ograda uz županijsku cestu. Po završetku ovih radova igralište je obnovljeno navozom zemljanog materijala i planiranjem.

Zbog sve većih oštećenja na nerazvrstanoj cesti - Zelengajskoj ulici, izgrađen je armirano betonski potporni zid dužine 20 metara. U sklopu ovih radova riješena je i odvodnja oborinskih voda sa spomenute ulice, izgradnjom upojnog bunara i ugradnjom drenažnih cijevi.

Redovito se iz Proračuna Općine izdvajaju financijska sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda, pa je tako nastavljeno sa navozom kamenog materijala na makadamske putove oštećene vremenskim nepogodama. Strojno su čišćeni kanali oborinske odvodnje na području cijele Općine, ugrađivane linijske rešetke na kritičnim mjestima, zatim uređivane bankine i zatvarane udarne rupe na asfaltu. Također, strojno je orezanoraslinje uz javne puteve na području cijele općine Stubičke Toplice, kojim radovima je osigurana veća sigurnost prometovanja navedenim putovima, a također i poboljšan izgled samog mjesta.

Nastavljeno je i sa redovitim održavanjem javne rasvjete na području cijele Općine, ali i izgradnjom nove. Tako je u naselju Strmec Stubički, predio Bajsi, izgrađen novi vod postavom stupova, samonosivog kabela, te četiri novarasvjetnatijela. U ulici Augusta Šenoe zamijenjeno je pet starih rasvjetnihtijela novima. Podsjećam da se redovito i održava javna rasvjeta, kad se po pozivu građana, mijenjaju izgorjele žarulje novima.

Tijekom godine trudili smo se biti partner udrugama s područja Općine, kako bi poticali naše stanovnike da se bave sportom, da utječu svojim volonterskim radom na razvoj kulture ili podupirali njihov rad kako bi oni pomagali drugima. Cijeli je niz udruga kojima pomažemo financijski: u ukupnom iznosu od 129.500,00 kuna, ali sada, na kraju godine, moramo zaključiti da su i one pomagale Općini te da se uloženo u njih vratilo. Vratilo se način da su te udruge osvojile reprezentativno mjesto u sportskom natjecanju, što uvijek pohvalimo posebno, ali i da su članovi svojim sportskim ponašanjem, makar nisu osvojili mjesto za medalju, činili sve nas ponosnima i tako zaslužili i dalje našu potporu. Pomagali su nam kao suorganizator priredbi koje doduše financira Općina, ali koje svakako ne bi bile tako živopisne bez suradnje sa njima. Danas je prilika da im svima zahvalim na uloženom vremenu, trudu i volji kojima su kroz cijelu godinu doprinosili humanijem okruženju. Posebno ću istaknuti suradnju sa župom sv. Josipa, velečasnim Josipom Banom, koji se uvijek čilo uključuje u kulturna zbivanja na području Općine.

Našim sumještanima, kojima je potrebna pomoć i solidarnost, redovito su tijekom godine isplaćivane socijalne naknade, za što je utrošen iznos od 614.750,00 kuna, a nastojali smo im uljepšati blagdane pomoći koju Općina daje za Uskrs i Božić.

U rad Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice tijekom godine uloženo je 217.000,00 kuna, a Općina je bila generalni pokrovitelj više manifestacija tijekom godine, u što je uloženo 73.000,00 kn, tu treba spomenuti osobito uspješnu „Gljivarijadu“, na kojoj svake godine ima sve više gostiju, Likovnu koloniju, „Cvijet u cvijeću“.

O djeci smo skrbili na način da su iz Proračuna isplaćivana sredstva za prijevoz učenika Osnovne škole, sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću „Zvirek“, isplaćivanjem jednokratne naknade za 19 novorođenčadi, sufinanciranja predškole.

Kao osnivač Osnovne škole Općina je financirala izdatke koje ona ima u svojem radu u iznosu od 100.000,00 kuna,te su izvršena ulaganja u zgradu Osnovne škole: renovirano je ulazno stepenište i izvršeni su radoviodvodnje oborinskih voda u smislu ugradnje drenažne cijevi i drenažnog kamena i izradom linijske rešetke, čime je spriječeno probijanje vlage u prostorije suterena Osnovne škole. Kako bi roditeljima učenika Osnovne škole olakšali financijski bolan početak školske godine, predložio sam, a vijećnici usvojili moj prijedlog na prošloj sjednici, da se kupe udžbenici na početku sljedeće školske godine, za što smo u Proračunu za 2015. godinu osigurali sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna.

Funkcioniranje Dječjeg vrtića sufinancirano je iznosom od 675.000,00 kuna.

Naša Škola i Vrtić su primjeri uspjeha na državnoj razini; ponosno sam ulazio u Sabor kad su naši učenici predstavljali svoj projekt „Zagorski puran“ , kao što sam i ponosno otvorio međužupanijski stručni skup „Najljepši školski vrtovi u Republici Hrvatskoj“ u Dječjem vrtiću „Zvirek“, koji je, kao što znamo, dobio još 2013. godine nagradu za najljepši dječji vrtić u istoimenom projektu.

Važno je u ovoj retrospektivi pričati i o našim projektima, kojima prvenstveno želimo otvoriti radna mjesta, zaposliti naše stanovnike na našem području i tako utjecati na poboljšanje kvalitete ljudskog života.

Investicijski najveći među njima je svakako Auto kamp „Jarki“. U ovom trenutku dovršava se posljednja dokumentacija koja nedostaje za prijavljivanje toga projekta na natječaje za koje postoji najava, a sredstva bi osiguravala Europska unija. Obzirom da se radi o zaista velikoj investiciji, predložio sam Općinskom vijeću da donese i odluku o objavi javnog natječaja, jer smatram da kad bi se pojavio investitor, bilo bi svakako ekonomičnije da se Auto kamp proda, a da se kupca-investitora obveže na izgradnju. Kako su Stubičke Toplice imale već auto kamp koji je bio upisan u ADAC-ove karte, a donedavno su nam zato dolazili i gosti, i kako na području cijele naše županije, a ni šire, sjeverni dio Hrvatske, nema auto kampa ovo bi bila vrijedna investicija u turizam. Da je ta njezina vrijednost već prepoznata na županijskoj i državnoj razini, uvjerili smo se kad je Županija Krapinsko-zagorska dodijelila nam sredstva za izradu projektne dokumentacije, a Agencija za investicije i konkurentnost uvrstila ovaj projekt u Katalog investicijskih mogućnosti, dakle radi se o katalogu u koji su uvršteni samo zaista veliki projekti, (npr. Kupari).

Svakako, i ukoliko uspijemo pronaći investitora za auto kamp, naša je obveza izgradnja ceste Lampuševo, odnosno radi se o rekonstruciji postojećeg makadamskog puta u dužini 2500 metara.

Putem Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture potencijalnim investitorima nudimo i poslovanje u našim poduzetničkim zonama „Stubaki“ i „Strmec Stubički“.

Kako smo prije nekoliko dana zaprimili pismo namjere poduzetnika „Presečki grupa“ za izgradnju autobusnog kolodvora, kao veći projekt u Proračunu za 2015. godinu je istaknuta investicija koja se tiče izgradnje ceste prema autobusnom kolodvoru, kod sadašnje željezničke stanice.

Pred samim krajem je ishođenje dokumentacije za izgradnju puta i mosta u Strmcu Stubičkom, te je podnijet zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u prosincu ove godine, nakon što su riješeni imovinsko pravni donosi.

Za projekt groblje Strmec Stubički, tijekom 2014. godine izdvojena su sredstva u iznosu od 567.500,00 kuna i to za otkup zemlje. Projekt je nastavljen nabavom projektne dokumentacije za lokacijsku dozvolu, koja je zatražena u prosincu ove godine, obzirom da jednu nekretninu za sada ne možemo otkupiti, jer jedan vlasnik ne želi prodati po utvrđenoj cijeni.

Dana 16. prosinca ove godine potpisan je ugovor o potpori sa Krapinsko-zagorskom županijom, kojom nam Županija odobrava sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za nabavu projektne dokumentacije za izgradnju ceste prema groblju.

Raspisivanje natječaja za dodjelu financijskih sredstava Europske unije čeka i projekt dogradnje školske zgrade osnovne škole, koji je započet izgradnjom temelja za zbornicu, a Općina bi još mogla nastaviti ovaj projekt sljedeće godine podizanjem zidova, iz vlastitih financijskih sredstava.

Da smo na pravim tračnicama, da znamo odabrati projekte, potvrđuje i projekt zdravstveno-lječilišnog turizma „Stubaki“, koji je u visokoj fazi realizacije te se u proljeće očekuje završetak izgradnje ceste, a početak izgradnje grand hotela.

Ovo je prigoda u kojoj mogu zahvaliti svima Vama, koji pridonosite tome da naša Općina napreduje, da se obnavlja kao turističko središte, da se, i ovim kriznim vremenima, istakne kao mjesto koje svojim građanima pruža mogućnost ugodnijeg življenja. Maćehe, Kriza i Recesija, su nas svakako usporile u našim nastojanjima, ali nikada pokorile.

Pozivam Vas sve zajedno da sa još više entuzijazma krenemo u 2015. godinu, i u tome Vam želim puno uspjeha!

Svima želim uspješnu i sretnu Novu godinu!

Hvala na pažnji!

Izvješće je jednoglasno usvojeno sa jedanaest (11)glasova.

Ad.3.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu, zajedno sa obrazloženjem i pratećim odlukama. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu, sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi drugu Izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine sa prihodima od 14.220.350,00kuna i rashodima od 14.220.350,00kuna, kako slijedi:

                                                                                                                        Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                       14.215.750,00

- prihodima od nefinancijske imovine od                                                     4.600,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                          7.643.561,99

- rashode za nefinancijsku imovinu od                                                5.587.350,00

- račun zaduživanja/financiranja- neto zaduživanje/financiranje

Razlikom višak/manjak                                                                         989.438,01

Članak 2.

Kao sastavni dio druge Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice donose se:

- Odluka o drugoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu,
- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu. 
- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2014. godinu,
- Odluka o drugoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014. godinu
- Druga izmjena Plana razvojnih programa za 2014.godinu.

Članak 3.

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je sukladno donošenju druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. g. potrebno donijeti i drugu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. U privitku poziva dan je prijedlog Odluke i tabelarni prikaz Programa.

Otvara se rasprava.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje drugu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

DRUGA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog Druge izmjene Programa.

Članak 3.

Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je za već izgrađene uređaje komunalne infrastrukture potrebno održavanje, te je sukladno tome potrebno donijeti i drugu izmjenu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Otvara se rasprava.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje drugu izmjenu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

DRUGA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014. GODINU

 Članak 1.

Drugom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ove Druge izmjene Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 384.000,00 kuna, od čega je 16.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 35.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 51.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 282.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 123.000,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.355.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 166.000,00 kn.

III.JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 204.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 162.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 800,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 228.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje vodovoda predviđeno je 1.000,00 kn.

4. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.000,00 kn.

Članak 3.

Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač predlaže da se sukladno drugoj izmjeni Proračuna donese i druga izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu

Otvara se rasprava.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje prijedlog Odluke na usvajanje.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. GODINU – II. IZMJENA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine za 2014. godinu.

Članak 2.

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od 38.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, konto 64299), koristit će se za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stubičke Toplice (A102303 – Prostorno planiranje – Izmjene i dopune Prostornog plana).Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od 82.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, konto 64299), koristit će se za asfaltiranje nerazvrstanih cesta (K102103 – Asfaltiranje javnih putova).

Članak 3.

Ova Odluka sastavni je dio II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2014. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da obzirom da imamo jednog proračunskog korisnika imamo i Prijedlog druge izmjene Konsolidiranog proračuna za 2014. godinu sa obrazloženjem. Otvara se rasprava.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje drugu izmjenu Konsolidiranog Proračuna za 2014. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova, donosi se Druga izmjena Konsolidiranog Proračuna za 2014. godinu.

Ad.8.
Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2015. godine.

Jednoglasno, sa jedanaeset (11) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU NABAVE RADOVA ODRŽAVANJA LOKALNOG VODOVODA SLJEME – PILA – STRMEC STUBIČKI OPĆINA STUBIČKE TOPLICE TIJEKOM 2015.g.

 

1. Naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2015. godine.

3. Nazivi ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

Davor Oremuš, vl. obrta PLIN – GRIJANJE – VODOVOD „OREMUŠ“ (OIB:67193385294), sa sjedištem u Stubičkim Toplicama , Ljube Babića Đalskog 27a

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Davor Oremuš iz Stubičkih Toplica, Lj. B. Đalskog 27a, vl. obrta PLIN GRIJANJE VODOVOD OREMUŠ, Lj. B. Đalskog 27a

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena

bez PDV u kn

Jedinična

cijena sa PDV u kn

1

2

3

Nabava i postava vodomjera dimenzije 3/4 “ sa ventilima, ogrlicom, spojnicama i PEHD cijevi Fi 25 duljine do 10m

1.700,00

2.125,00

Nabava i zamjena vodomjera u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

760,00

950,00

Nabava i zamjena glavnog zapornog ventila u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

470,00

587,50

Baždarenje vodomjera (stavka obuhvaća demontažu, odvoz na servis i ponovnu montažu vodomjera)

450,00

562,50

Rad vodoinstalatera

70,00

87,50

Rad pomoćnog radnika

45,00

56,25

Rad kombiniranog stroja

190,00

237,50

Rad kamiona

150,00

187,50

Rad muljne pumpe

70,00

87,50

Mjerenje razine klora digitalnim photometrom

180,00

225,00

Nabava i ulijevanje klora u klornu stanicu

30,00

37,50

Nabava i postavljanje nadzemnih hidranata (stavka obuhvaća nabavu hidranta i pribora za spajanje hidranta na vodovodnu mrežu, iskop i sanaciju iskopa).

8.500,00

10.625,00

5. Ukupno zaprimljenih ponuda:  jedna

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko

7. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o oadbiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.
Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave materijala za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja tijekom 2015. godine.

Jednoglasno, sa jedanaeset (11) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU NABAVE RADOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE TIJEKOM 2015.g.

1. Naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava komunalne usluge održavanja javne rasvjete tijekom 2015. godine na području Općine Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

Renata Šćukanec-Hopinski (OIB:65989365581) vl. obrta „ŠĆUKANEC“, elektroinstalatersko frizerski obrt, Trg S. i F. Tuđmana 3, 49213 Veliko Trgovišće.

4. Razlozi odabira: najniža cijena.

Cijena ponude bez PDV-a: 129.412,00 kn

Cijena ponude sa uključenim PDV-om: 161.765,00 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: dvije:

1.Dragutin Šćuric vl. obrta "ETRA" ELEKTROINSTALACIJE, METAL I TRGOVINA, Švaljkovec 14, 49223 Sveti Križ Začretje

2.Renata Šćukanec-Hopinski vl. obrta „ŠĆUKANEC“, elektroinstalatersko frizerski obrt vl. Renata Šćukanec-Hopinski, Trg S. i F. Tuđmana 3, 49213 Veliko Trgovišće

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

Dragutin Šćuric vl. obrta "ETRA" ELEKTROINSTALACIJE, METAL I TRGOVINA, Švaljkovec 14, 49223 Sveti Križ Začretje: ponuditelj je dostavio potvrdu Porezne uprave od dana 19. rujna 2014. iz koje je razvidno da ponuditelj ima dugovanje s osnova poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 3.416,56 kuna. Potvrda je starija od 30 dana. Ponuditelj je dostavio popis značajnijih isporuka u posljednje tri godine, koji popis nije popraćen potvrdama druge ugovorne strane. Iz popisa nije razvidno na koje se razdoblje koji ugovor odnosi. Slijedom navedenog, ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost te se isključuje iz ovog postupka nabave.

7. Uputa o pravnom lijeku:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u II. polugodištu školske godine 2014. / 2015.

Jednoglasno, sa jedanaeset (11) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE U II. POLUGODIŠTU ŠK. GOD. 2014. / 2015.

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u II. polugodištu šk. god. 2014. / 2015., koji postupak je naručitelj Općina Stubičke Toplice sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, proveo na temelju odredbi čl. 5. do 19. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/14), procijenjene vrijednosti nabave 104.000,00 kuna (bez PDV-a), u kojem je poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 10. prosinca 2014. godine, kako slijedi:

1.Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Stubaki-prijevoz d.o.o.

SJEDIŠTE:

Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice

OIB:

33884786770

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

71.760,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om 25%):

89.700,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja 

1. Predmet nabave:

usluga prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u II. polugodištu šk. god. 2014. / 2015

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

Stubaki-prijevoz d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza.

Jednoglasno, sa jedanaeset (11) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU KAMENA ZA NASIPAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA SA USLUGOM PRIJEVOZA TIJEKOM 2015.g.

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta na uslugom prijevoza na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 12. prosinca 2014. godine preporučenom poštanskom pošiljkom trima gospodarskim subjektima, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 96.000,00 kuna, kako slijedi:

1.Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

OIB:

17144387225

SJEDIŠTE:

Novi Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

96.000,00

UKUPNA CIJENA PONUDE (u kn sa PDV)

120.000,00

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

kamen za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza

2. Broj zaprimljenih ponuda:

jedna (1)

3. Nazivi ponuditelja:

1. GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o., Novi Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2015. godine.

Jednoglasno, sa jedanaeset (11) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU RADOVA IZGRADNJE KANALA OBORINSKE ODVODNJE UZ NERAZVRSTANE CESTE TIJEKOM 2015. GODINE

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2015. godine na području Općine Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 15. prosinca 2014. godine preporučenom poštanskom pošiljkom trima gospodarskim subjektima, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS sa sjedištem u Stubičkim Toplicama

OIB:

89015727993

SJEDIŠTE:

Stubičke Toplice, Strmec Stubički 233

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV u kunama

Jedinična

cijena sa PDV u kunama

Strojni iskop kanala za polaganje cijevisa odvozom mješovitog materijala

40,00

50,00

Strojno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

15,00

18,75

Ručni iskop kanala za polaganje cijevi

64,00

80,00

Ručno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

25,00

31,25

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 160 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove)

80,00

100,00

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 250 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove)

85,00

106,25

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 315 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove)

125,00

156,25

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 400 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove)

200,00

250,00

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 630 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove)

400,00

500,00

Izrada šahta dim. 60 x 60 cm, dubine do 100 cm

810,00

1.012,50

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine do 100 cm

2.000,00

2.500,00

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine do 100 cm

2.500,00

3.125,00

Izrada šahta dim. 60x60 cm, dubine preko 100 cm

1.010,00

1.262,50

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine preko 100 cm

3.400,00

4.250,00

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine preko 100 cm

4.400,00

5.500,00

Izrada slivnika promjera 50 cm, dubine do 100 cm

810,00

1.012,50

Spajanje slivnika i linijske rešetke na sustav oborinske odvodnje ugradnjom PVC cijevi promjera 160 mm

80,00

100,00

Dobava i ugradnja šaht poklopca gusnatog 600x600 mm, nosivosti 15t

1.250,00

1.562,50

Dobava i ugradnja slivničke rešetke, gusnate, 400x400 mm, nosivosti 25t

950,00

1.187,50

Dobava i ugradnja linijske rešetke ČBR dim. 235 mm x 16 mm (stavka uključuje rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izradu podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

1.450,00

1.812,50

Dobava i ugradnja betonske kanalice 40/12x50 (stavka uključuje rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izradu podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

200,00

250,00

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 18/24x100 (stavka uključuje rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izradu podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

120,00

150,00

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 8/20x50 (stavka uključuje rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izradu podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

90,00

112,50

Rezanje asfalta

15,00

18,75

Rezanje betona

30,00

37,50

Rad kombiniranog stroja

200,00

250,00

Rad mini bagera

190,00

237,50

Rad kamiona

160,00

200,00

Ručni rad

55,00

68,75

Rad vibro nabijača

90,00

112,50

Rad traktora s prikolicom

150,00

187,50

Ručno štemanje betona

130,00

162,50

Strojno razbijanje betona - pikhamiranje

300,00

375,00

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste

2. Broj zaprimljenih ponuda:

jedna (1)

3. Nazivi ponuditelja:

1. KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS sa sjedištem u Stubičkim Toplicama

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine.

Jednoglasno, sa jedanaeset (11) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE TIJEKOM 2015. GODINE

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice tijekom 2015. godine, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 15. prosinca 2014. godine preporučenom poštanskom pošiljkom za pet gospodarskih subjekata, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 864.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS sa sjedištem u Stubičkim Toplicama

OIB:

89015727993

SJEDIŠTE:

Stubičke Toplice, Strmec Stubički 233

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV u kunama

Jedinična

cijena sa PDV u kunama

Zatvaranje udarnih rupaasfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

 130,00

162,50

Rezanje asfalta

15,00

18,75

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija (unutar 5 km)

185,00

231,25

Zatvaranje udarnih rupa - ručno

100,00

125,00

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

 10,00

12,50

Valjanje rasutog kamenog materijala

90,00

112,50

Skidanje bankina - ručno

25,00

31,25

Skidanje bankina - strojno

20,00

25,00

Poprav. oštećenih dijelova bankine(stavka obuhvaća dovoz kamenog materijala, ručno razgrtanje i utvrđivanje vibro pločom)

15,00

18,75

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju

 350,00

437,50

Strojno čišćenje cestovnogjarka sa utovarom i odvozom na deponiju

10,00

12,50

Ručno čišćenje cestovnog jarka

25,00

31,25

Čišćenje slivnika

80,00

100,00

Čišćenje cijevi propusta

65,00

81,25

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

150,00

187,50

Nabava i zamjenapoklopca revizijskih okana

800,00

1.000,00

Nabava i zamjena slivnerešetke

600,00

750,00

Popravak prometnih znakova

100,00

125,00

Nabava i zamjena prometnog znaka tip A (trokut)

900,00

1.125,00

Nabava i zamjena prometnog znaka tip B (krug)

900,00

1.125,00

Nabava i zamjena prometnog znaka tip C (kvadrat)

900,00

1.125,00

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

 400,00

500,00

Nabava i zamjena prometnih ogledala

2.000,00

2.500,00

Čišćenje prometnih znakova

150,00

187,50

Ličenje stupova prometnih znakova

200,00

250,00

Malčanje trave

230,00

287,50

Obrezivanje grmlja i drveća – strojno sa drobljenjem

250,00

312,50

Obrezivanje grmlja i drveća - ručno

150,00

187,50

Čišćenje zemljišnog pojasa

230,00

287,50

Antikorozivna zaštita ograde i čeličnih dijelova

115,00

143,75

Popravak i zamjena ograde mosta

450,00

562,50

Popravak betonskih mostova

200,00

250,00

Rad kombiniranog stroja

200,00

250,00

Rad kamiona

160,00

200,00

Rad mini bagera

190,00

237,50

Rad traktora s prikolicom

150,00

187,50

Ručni rad

55,00

68,75

Ručno štemanje betona

130,00

162,50

Strojno štemanje betona-pikhamiranje

300,00

375,00

Rad vibro ploče

90,00

112,50

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

radovi održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice tijekom 2015. godine

2. Broj zaprimljenih ponuda:

jedna (1)

3. Nazivi ponuditelja:

1. KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS sa sjedištem u Stubičkim Toplicama

 PUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.14.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na drugu izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno, sa jedanaeset (11) glasova, donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na II. izmjenu Financijskog plana za 2014. godinu.

Ad.15.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice i projekciju za 2016. i 2017. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Stubičke Toplice na Financijski plan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Ad.16.
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Stjepan Sokač, kao predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje svima nazočnima: vijećnicima, predsjednicima udruga, članovima radnih tijela na suradnji tijekom godine, a osobito zahvaljuje gđi. Senki Susović, novinarki Radio Stubice na izvještavanju o svim sjednicama i događanjima sa područja Općine Stubičke Toplice. Svima je zaželio sretnu i uspješnu Novu 2015. godinu.

Gdin. Vladimir Bosnar obratio se prisutnima te još jednom zahvalio na uspješnoj suradnji u 2014. godini, te sve nazočne pozvao na druženje uz domjenak.

Sjednica je sa radom završila u 17,40 sati.

KLASA:021-05/14-01/12
URBROJ:2113/03-01-14-4
Stubičke Toplice, 29.12.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt