18. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine donijelo je 


D N E V N I     R E D


1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2010. godine.

3. Uvid u Plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2010./2011.

4. Davanje suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2009./2010.

5. Donošenje Odluke o odabiru u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za nabavu dodatnih građevinskih radova izgradnje Dječjeg vrtića „Zvirek“ u Stubičkim Toplicama.

6. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

7. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti.

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

9.Donošenje Odluke o financiranju prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza učenika srednjih škola.

11. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice.

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za studente.

13. Izvješće o prihodima i rashodima lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

14. Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice- Srmec Stubički-Pila, II. etapa.

15. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice

16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada

17. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su slijedeće odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2010. godine.

Jednoglasno se usvaja informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2010. godine.

Ad.3.
Uvid u Plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2010./2011.

Jednoglasno se donosi Plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2010./2011.

Ad.4.
Davanje suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2009./2010.

Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2009./2010.

Ad.5.
Donošenje Odluke o odabiru u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za nabavu dodatnih građevinskih radova izgradnje Dječjeg vrtića „Zvirek“ u Stubičkim Toplicama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o odabiru u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave 
radi nabave dodatnih radova izgradnje Dječjeg vrtića “Zvirek” u Stubičkim Toplicama

 
1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

“GEO OPREMA – CIGLENEČKI” d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu

SJEDIŠTE

Ciglenica Zagorska 7/b, Sveti Križ Začretje

OIB:

48983988319

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

226.044,74 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

278.035,03 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 15 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

dodatni građevinski radovi izgradnje Dječjeg vrtića “Zvirek” u Stubičkim Toplicama

2. Evidencijski broj nabave:

21/10

3. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

4. Nazivi ponuditelja:

“GEO OPREMA – CIGLENEČKI” d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, Ciglenica Zagorska 7/b, Sveti Križ Začretje

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.6.
Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom odlukom Općina Stubičke Toplice osniva društvo s ograničenom odgovornošću radi obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

II. OSNIVAČ DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivač i jedini član društva je Općina Stubičke Toplice (OIB: 15490794749), sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, koju zastupa načelnik Vladimir Bosnar.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Tvrtka društva glasi: DOBRE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Skraćena tvrtka društva glasi: DOBRE VODE d.o.o.

Članak 4.

Sjedište društva je na adresi Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva čini obavljanje sljedećih djelatnosti:

– javna vodoopskrba,

– javna odvodnja,

– gradnja i/ili održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina, stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna, i sastoji se od jednog temeljnog uloga.

Temeljni kapital predstavlja jedan temeljni ulog koji preuzima jedini osnivač Društva, a koji je jednak jednom poslovnom udjelu.

Poslovni udjel je djeljiv. Osnivač može slobodno prenositi poslovni udjel kao i dijelove poslovnog udjela.

Članak 7.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela na način propisan Zakonom.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 8.

Organi Društva su: Uprava i Skupština.

Članak 9.

Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog a najviše tri člana, koje Skupština imenuje odlukom, a mogu biti članovi društva ili druge fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete sukladno članku 423. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Članovi Uprave zastupaju i vode poslove Društva samostalno i pojedinačno.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (4) godine, računajući od dana imenovanja, te s njim sklapa ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima, po donošenju odluke o imenovanju.

Članak 10.

Za direktora Društva imenovat će se Kristijan Oremuš, ing. prom., iz Stubičkih Toplica, Antuna Mihanovića 27, rođen dana 18. listopada 1976.g., OIB: 68073426423.

Imenovani direktor dužan je dati izjavu kod javnog bilježnika kojom izjavljuje da prihvaća imenovanje, da za imenovanje ne postoje zapreke utvrđene odredbama Zakona, kao i da je upoznat s obvezom prijave podataka koji se upisuju u sudski registar.

Članak 11.

Nadležnost, obveze i prava Uprave:

– vodi poslove Društva i zastupa Društvo

– provodi poslovnu politiku, predlaže mjere povećanja ekonomičnosti i financijskog stanja društva

– vodi brigu o zakonitosti rada društva

– provodi organizaciju i ustrojstvo unutrašnje organizacije

– vodi brigu o zakonskim rokovima izrade završnog računa, periodičnih obračuna i podnosi izvješće Skupštini

– vodi sve ostale poslove iz djelokruga, predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, ostalim pozitivnim zakonima i Izjavom o osnivanju društva.

Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Članak 12.

Skupština Društva može u svako doba opozvati člana Uprave svojom odlukom.

Ako je član Uprave, u redovnom radnom odnosu u društvu, odlukom će se utvrditi status daljnjeg radnog odnosa, osim ako je opoziv donesen zajedno sa odlukom o raskidu radnog odnosa zbog izuzetno teških povreda Izjave o osnivanju društva, Zakona o trgovačkim društvima i drugih podzakonskih akata.

Članak 13.

Skupštinu Društva čini načelnik Općine Stubičke Toplice i svi vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Skupština odlučuje o:

– financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka

– zahtjevu za uplatama temeljnih uloga

– imenovanju i opozivu članova Uprave i Nadzornog odbora

– podjeli i povlačenju poslovnih udjela, te prijenosu poslovnog udjela ili njegovog dijela

– davanju i opozivu prokure

– mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova

– imenovanju revizora

– izmjeni i dopuni Izjave

– prestanku Društva i imenovanju likvidatora

– imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati Uprava

– ostalim pitanjima koje odredi osnivač Društva, a u skladu sa Zakonom.

Članak 14.

Skupštinu saziva Uprava Društva u skladu s odredbama članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima.

Skupština se održava u sjedištu Društva ili drugom mjestu koje u pozivu odredi sazivač. Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, a bez odgađanja onda ako se uoči da društvo posluje s gubitkom.

Članak 15.

Skupština donosi odluke na način propisan Zakonom.

Članak 16.

Osnivač Društva može dati prokuru. Prokura se daje pismenom odlukom Skupštine, a može se dati svakoj punoljetnoj, poslovno sposobnoj osobi.

Prokurist može obavljati sve poslove predviđene odredbama Zakona o trgovačkim društvima, sukladno člancima 44. do 54.

Skupština društva donosi odluku o imenovanju prokurista.

VIII. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 17.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje iz razloga koji su utvrđeni Zakonom.

VIII. TROŠKOVI OSNIVANJA

Članak 18.

Osnivač ima pravo na naknadu troškova osnivanja od društva do iznosa od 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

U svemu ostalome što nije regulirano Izjavom o osnivanju, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima, te drugih odgovarajućih zakona.

 Članak 20.

Sukladno ovoj odluci, Izjavu o osnivanju Društva, sastavljenu u obliku javnobilježničkog akta, potpisat će načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 21.

Temeljem ove odluke imenovat će se direktor Društva.

Članak 22.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Jednoglasno se odnosi

ODLUKA
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom Općina Stubičke Toplice osniva društvo s ograničenom odgovornošću radi obavljanja komunalnih djelatnosti.

Članak 2.

Osnivač i jedini član društva je Općina Stubičke Toplice (OIB: 15490794749), sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, koju zastupa načelnik Vladimir Bosnar.

Članak 3.

Predmet poslovanja Društva čini obavljanje sljedećih djelatnosti:

– održavanje čistoće,

– održavanje javnih površina,

– održavanje nerazvrstanih cesta,

– čišćenje snijega,

– sortiranje otpada.

Članak 4.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna, i sastoji se od jednog temeljnog uloga.

Temeljni kapital predstavlja jedan temeljni ulog koji preuzima jedini osnivač Društva, a koji je jednak jednom poslovnom udjelu.

Poslovni udjel je djeljiv. Osnivač može slobodno prenositi poslovni udjel kao i dijelove poslovnog udjela.

 Članak 5.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice Vladimir Bosnar da, na temelju ove Odluke, u ime Općine Stubičke Toplice kod javnog bilježnika da Izjavu o osnivanju Društva.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“. 

Ad.8.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

 Jednoglasno se donosi

ODLUKU O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Glavni rukovoditelj

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,0

Rukovoditelj

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

voditelj Odsjeka za financije i proračun

2,0

voditelj Odsjeka za komunalne poslove

1,7

voditelj Odsjeka za računovodstvo

1,5

voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove

1,5

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Namještenici II. kategorije

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

voditelj komunalnih radnika

1,1

komunalni radnik

1,0

Članak 2.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/06 i 02/10).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.
Donošenje Odluke o financiranju prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O FINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA
OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice financirat će prijevoz učenika Osnovne škole Stubičke Toplice koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, od mjesta stanovanja do Osnovne škole Stubičke Toplice, u školskoj godini 2010./2011.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice zaključit će ugovor sa prijevoznikom „Stubaki prijevoz“ d.o.o., iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 178.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa subvencije troškova prijevoza uredit će se ugovorom između Općine i prijevoznika.

Članak 3.

Ova Odluka se primjenjuje za razdoblje od 06. rujna 2010. godine do 15. lipnja 2011. godine.

Članak 4.

Daje se odobrenje za sklapanje ugovora sukladno stavku 1. ovog članka, a načelnik Općine Stubičke Toplice ovlašćuje se za potpisivanje istoga.

Ad.10.
Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza učenika srednjih škola.

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA
O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice u visini od 75% od iznosa mjesečne željezničke karte u školskoj godini 2010./2011.

Članak 2.

O sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola sklopit će se ugovor sa HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole i razred, relaciju te iznos subvencije.  

Članak 3.

Ova Odluka se primjenjuje za razdoblje od 06. rujna 2010. godine do 31. kolovoza 2011. godine.

Članak 4.

Odobrava se zaključivanje Ugovora sukladno članku 1. ove Odluke, a načelnik Općine Stubičke Toplice ovlašćuje se za potpisivanje istoga.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Gdin. Stjepan Sokač predlaže donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine stubičke Toplice. Napominje da se ništa ne mijenja u odnosu na prethodne godine, te da će Općina i nadalje sufinancirati prijevoz učenika u visini od 50% vrijednosti mjesečne karte.

Ad.11.
Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza autobusom redovitih učenika s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2010./2011.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom, i ne ostvaruju to pravo po drugoj osnovi.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 50 % iznosa cijene mjesečne karte, koja iznosi 460,00 kuna bruto, za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.

Članak 4.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole or edovnom upisu u školsku godinu 2010./2011. te fotokopiju osobnei skaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta. 

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor, i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po umanjenoj cijeni za visinu subvencije Općine. 

Članak 6.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Odobrava se zaključivanje Ugovora sukladno ovoj Odluci, a načelnik Općine Stubičke Toplice ovlašćuje se na potpisivanje istoga.

Članak 7.

Ova Odluka se primjenjuje za razdoblje od 06. rujna 2010. godine do 31. kolovoza 2011. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.
Donošenje Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za studente.

Jednoglasno se odnosi

O D L U K A
o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za studente

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 85% od iznosa mjesečne željezničke karte u akademskoj godini 2010./2011.

Članak 2.

O sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz studenata sklopit će se ugovor sa HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv fakulteta ili visoke škole koju student pohađa, relaciju te iznos subvencije.

Članak 3.

Odobrava se sklapanje Ugovora sukladno članku 1. ove Odluke, a načelnik Općine Stubičke Toplice ovlašćuje se za potpisivanje istoga.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.13.
Izvješće o prihodima i rashodima lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Izvješće se nalazi u privitku materijala za 18. sjednicu Općinskog vijeća. 

Ad.14.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice- Srmec Stubički-Pila, II. etapa.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi nabave radova izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice- Strmec Stubički- Pila (II. etapa)

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

GAJANT d.o.o.

SJEDIŠTE

Jelekovići 24, 10040 Zagreb

OIB:

12621259758

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

1.061.105,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

1.305.159,15 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 15 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

 4. .Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

radovi izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice – Strmec Stubički – Pila (II. etapa)

2. Evidencijski broj nabave:

22/10

3. Broj zaprimljenih ponuda:

11

4. Nazivi ponuditelja:

1.BUBANJ-NISKOGRADNJA d.o.o., Gruška 14, Zagreb

2.STRABAG d.o.o., Petra Hektorovića 2, Zagreb

3.INSTAL-PROM d.o.o., Ljutomerska 14, Zagreb

4.CIGLENICA d.o.o., Kupljenska 81, Zaprešić

5.NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica

6.Zajednica ponuditelja: JEDINSTVO d.d., Mihaljekov Jarek 33, Krapina i KRAKOM d.o.o., Gajeva 20, Krapina

7.TRGOINGRAD d.o.o., Šulinec 4a, Sv. Ivan Zelina

8.GAJANT d.o.o., Jelekovići 24, Zagreb

9.MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina

10.GRAĐEVINARSTVO vl. Mijo Stipić, Sajmišna 15, Sv. Ivan Zelina

11.KONSTRUKTOR d.d., Ul. kralja Petra Krešimira 25, Zlatar

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.15.
Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice.
 

Jednoglasno se odnosi

ODLUKA
O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU UGOVORA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05) članak 2. mijenja se i glasi: 

„Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, a koje se financiraju isključivo iz proračuna Općine, su:

– javna rasvjeta

– održavanje nerazvrstanih cesta

– održavanje javnih površina.“

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Prikupljanje ponuda za djelatnosti vrijednosti do 200.000,00 kuna provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja.

Prikupljanje ponuda za djelatnosti vrijednosti veće od 200.000,00 kuna provodi se pozivom na dostavu ponuda za najmanje pet ponuditelja.“

Stavak 2. istog članka mijenja se i glasi:

„Poziv za dostavu ponuda ponuditeljima dostavlja načelnik Općine Stubičke Toplice.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.16.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada.

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
ZA DAVANJE KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

I. Naziv davatelja koncesije: Općina Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

II. Naziv ponuditelja: EKO-FLOR PLUS D.O.O., Gornjostupnička cesta 96, Gornji Stupnik.

III. Predmet koncesije: Obavljanje komunalnih poslova sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

IV. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj :

Ponuditelju tijekom trajanja koncesije ne smije biti izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti niti smije biti osuđen za kazneno djelo u vezi obavljanja djelatnosti za koju se daje koncesija.

V. Priroda i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije:

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice, što podrazumijeva odvoz otpada najmanje jedanput tjedno od strane koncesionara, te odlaganje otpada na odlagalište koje je dužan osigurati koncesionar. 

VI. Rok trajanja koncesije : 10 (deset) godina

VII. Iznos naknade za koncesiju : 50.000,00 kuna godišnje.

VIII. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije :

Prvi sljedeći dan nakon isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju. 

IX. Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja :

Ponuditelj EKO-FLOR PLUS D.O.O. iz Gornjeg Stupnika, Gornjostupnička cesta 96, je dostavio prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, te se ovaj ponuditelj, na temelju kriterija najviše ponuđene nakande za koncesiju, predlaže za sklapanje ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

X. Ovlaštenja davatelja koncesije :

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u sljedećim slučajevima:

1) ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju, što znači da naknadu za koncesiju dva puta nije platio odmah po dospjelosti;

2) ako koncesionar ne pruža javne usluge sukladno Zakonu o otpadu (Nar. nov. br. 178/04, 111/06 i 60/08)

3) ako koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite općeg, odnosno javnog dobra, te radi zaštite prirode i kulturnog dobra, što se utvrđuje zapisnikom nadležne inspekcije ili zapisnikom komunalnog redara;

4) ako je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije, što znači da bi njegova ponuda bila isključena iz postupka ocjene i pregleda ponuda, odnosno da ponuda ne bi bila odabrana kao najpovoljnija;

5) ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku

6) ako koncesionar obavlja i druge radnje ili propušta obaviti dužne radnje koje su u suprotnosti s ugovorom o koncesiji. Smatra se da koncesionar nije izvršio obvezu ukoliko svoju obvezu nije izvršio ni tri dana nakon primitka opomene, nakon čega Davatelj koncesije može koncesionara obavijestiti da smatra Ugovor raskinutim danom primitka obavijesti o raskidu. Davatelj koncesije šalje izjavu o raskidu poštom, preporučenom pošiljkom. Ukoliko koncesionar ne zaprimi pošiljku, odnosno ista se vrati Davatelju koncesije s napomenom da je obaviješten o pokušaju dostave, smatra se da je ugovor raskinut danom dostave obavijesti, a ukoliko isti nije moguće utvrditi, s datumom koji je naznačen na poštanskom štambilju.

7) ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji bez prethodnog odobrenja Davatelja koncesije, što znači da postupa suprotno članku 8. ovog Ugovora;

8) ako koncesionar naplaćuje uslugu više od iznosa utvrđenog cjenikom ili za obavljene usluge ne izda račun.

XI. Prava i obveze koncesionara :

Koncesionar se obvezuje obavljati povjerenu mu djelatnost sukladno propisima, pravilima struke i običajima, te sukladno propisima s područja zaštite okoliša.

Koncesionar je dužan poslove sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada obavljati profesionalno, trajno i kvalitetno, s povećanom pažnjom (pažnja dobrog stručnjaka).

Koncesionar je dužan dostavljati Davatelju koncesije sva izvješća ili drugu dokumentaciju koju bi eventualno od njega zahtijevalo tijelo državne uprave ili drugo tijelo nadležno za nadzor nad izvršavanjem koncesije.

Koncesionar se obvezuje Davatelju koncesije plaćati naknadu za koncesiju, polugodišnje, u dva jednaka obroka: do 30. lipnja tekuće godine prvi obrok, a do 31. prosinca tekuće godine drugi obrok.

XII. Uputa o pravnom lijeku :

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10000 Zagreb, u roku od 3 dana od:

- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,

- dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda, ocjene i odabira ponude,

- isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

- saznanja za postupak dodjele koncesije na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od godine dana od dana kad je taj postupak proveden.

KLASA:021-05/10-01/15

URBROJ:2113/03-01-10-3

Stubičke Toplice,14.09.2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt