18. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. siječnja 2019. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Senka Susović, novinar Radio Stubice

Odsutni vijećnici: /

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk, otvara  osamnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice, Anicu Benger, predstavnicu medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje dopunjeni dnevni red u točki 2. Točka 2. postaje točka 3. te se točke dalje pomiču prema redoslijedu.

 

D N E V N I    R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1.       Informacija o općem stanju sigurnosti na području općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine.
 2.       Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
 3.       Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.
 4.       Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 5.       Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje i zamjenika.
 6.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana DVD-a Strmec Stubički za 2018. godinu.
 7.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Strmec Stubički za 2019. godinu.
 8.       Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjen dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

Predlaže usvajanje Zapisnika.

Kako na Zapisnik nema primjedbi isti je jednoglasno usvojen (s 13 glasova).

 

Ad.2.

Informacija o općem stanju sigurnosti na području općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk, konstatirao je da se temeljem iskazanih podataka može zaključiti da je opće stanje sigurnosti na području općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine bilo povoljno.

O danoj informaciji se ne glasa.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 

Opće odredbe

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom propisuje se visina paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak  (dalje u tekstu: Zakon) koje se mogu paušalno oporezivati, porezni obveznik, način utvrđivanja poreza, rokovi plaćanja poreza te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.

 

(2)    Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

 

Članak 2.

(1)    Ova Odluka primjenjuje se za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Stubičke Toplice neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

 

Porezni obveznik

Članak 3.

(1)    Obveznik paušalnog poreza je fizička osoba – građanin, iznajmljivač odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kojemu je na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost, a nije po toj djelatnosti obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema člancima 30. – 35. Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

1. da organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor,  do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili

2. da organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili

3. da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojeg se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno.

 

Visina paušalnog poreza na dohodak

Članak 4.

(1)    Visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, određuje se u iznosu od 150,00 kuna za cijelo područje Općine Stubičke Toplice.

 

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak

Članak 5.

(1)    Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj iz članka 4. ove Odluke.

 

(2)    Broj kreveta odnosno broj smještajnih jedinca u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se na temelju rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

(3)    Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak utvrđen na način iz stavka 1. ovoga čanka uvećava se za prirez porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

 

Članak 6.

(1)    Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Plaćanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak

Članak 7.

(1)    Godišnji paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Završna odredba

Članak 8.

(1)    Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu prvog dana od objave.

Ad.4

Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU

Tijekom 2018. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

 •          u ožujku 2018. sklopljen je ugovor za provođenje DDD mjera
 •          u siječnju 2018. godine usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu
 •          u siječnju 2018. godine usvaja se Godišnji plan nabave materijalnih sredstava i opreme snaga civilne zaštite za 2018. godinu
 •          u siječnju 2018. godine donesen je Plan vježbi civilne zaštite za 2018. godinu
 •          u ožujku 2018. godine donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Stubičke Toplice
 •          u svibnju 2018. godine sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina
 •          u rujnu 2018. godine Državnom uredu za zaštitu i spašavanje, područni ured Krapina dostavljen je popunjen obrazac o dijelu izrađenosti planskih dokumenata, financiranja sustava civilne zaštite te kadrovskih kapaciteta koji obavljaju poslove civilne zaštite na razini Općine Stubičke Toplice, a za potrebe izrade prijedloga Strategije razvoja sustava civilne zaštite
 •          u listopadu 2018. godine Krapinsko - zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove dostavljeni su podaci o izvršenju zadaća utvrđenih Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu
 •          provedena je deratizacija u travnju i  studenom 2018. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca  1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
 •          u studenom 2018. godine Krapinsko - zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove dostavljeni su podaci o vrsti i broju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Stubičke Toplice
 •          dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda.

II.

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2018. GODINU

AKTIVNOST

UTROŠENI IZNOS

Tekuće donacije DVD Strmec Stubički

90.920,52 kn

Tekuće donacije DVD Pila

113.138,10 kn

Tekuće donacije JVP Zabok

75.528,48 kn

Tekuće donacije HGSS

4.000,00 kn

Provođenje deratizacije i poslovi higijeničarske službe

96.605,00 kn

Tekuće donacije udruzi od značaja za CZ

(Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice)

15.000,00 kn

Donacija udruzi od posebnog značaja – Crveni križ

49.400,00 kn

UKUPNO:

444.592,10 kn

 

ZAKLJUČAK

Sustav civilne zaštite na području Općine Stubičke Toplice omogućava izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva i njihove imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, Hrvatske gorske službe spašavanja, zdravstvenih ustanova te ostalih gotovih operativnih snaga koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti.

Ad.5.

Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova donosi se

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2019. GODINU

 

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Nar. nov. br. 78/15 i 118/18) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Nadležnost za donošenje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje proizlazi iz članka 17. st. 1. t. 1. Zakona o ustavu civilne zaštite.

A)     STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice donio je načelnik dana 27. srpnja 2017. godine te je ista objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 28 iz 2017. godine. Stožer civilne zaštite Općine Stubičke Toplice je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer ima dvanaest članova, a imenovani su na prijedlog operativnih snaga sustava civilne zaštite: vatrogastva, Gradskog društva Crvenog križa, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Krapina, Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Krapina, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite (Specijalna bolnica i Osnovna škola), Doma zdravlja i Lovačke udruge „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice.

Člankom 21. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite određeno je da je stožer civilne zaštite stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikom nesrećama i katastrofama. To je tijelo određeno kao operativna snaga sustava civilne zaštite.

 • Odluka je 2017. godine usklađena sa Zakonom o sustavu civilne zaštite
 • 2017. godine nakon lokalnih izbora, a sukladno čl. 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Nar. nov. br. 37/16) postoji obveza ponovnog donošenja odluke
 • održavanje sjednice Stožera

Za aktivnost nije potrebno predvidjeti posebna financijska sredstva.

B)      OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Kao operativne snage vatrogastva su određene vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene Zakonom o vatrogastvu.

Vatrogasnu djelatnost na području Općine Stubičke Toplice obavljaju:

 1. Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku – profesionalna te
 2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom i
 3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila, sa sjedištem u Pili.

Operativne snage vatrogastva u akcijama provedenim u dosadašnjim godinama pokazale su se kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite, te se tijekom 2019. godine planiraju se i nadalje preventivne aktivnosti:

 • razmjena podataka važnih za provođenje mjera za sprječavanje požara – tijekom godine
 • provođenje vježbi civilne zaštite u suradnji sa DVD Strmec Stubički i DVD Pila
 • obilježavanje manifestacije „Mjesec zaštite od požara“ – svibanj 2019.
 • obilježavanje „Dana vatrogastva“, 04. svibnja 2019.
 • provođenje kontrole nastanka divljih odlagališta - svibanj do rujan 2019.
 • slanje upozorenja o uklanjanju raslinja i šikare na nekretninama travanj – listopad 2019.
 • čišćenje postojećih bunara pitke vode – lipanj do rujan 2019.
 • usvajanje financijskog plana i programa rada DVD-a na sjednici Općinskog vijeća – odmah po donošenju

Sredstva za financiranje operativnih snaga vatrogastva osigurana su u proračunu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu:

 • Aktivnost 101001, R020, 3811911, DVD Strmec Stubički, a 3811912 DVD Pila –420.000,00 KN
 • Aktivnost 101002, R021, 363151, JVP Zabok – 82.000,00 kn
 • Kapitalni projekt 101003, R022, 422330, Vatrogasna i zaštitna oprema, hidrant – 10.000,00 kn

 

C) OPERATVINE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (Nar. nov. br. 71/10) određeno je da je HCK izvršava posebne obveze izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Tijekom 2019. planirano je uključivanje u sljedeće aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica:

 • davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u akcijama dobrovoljnog davanja krvi – tijekom godine
 • davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u drugim akcijama solidarnosti – tijekom godine.

Operativne snage Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica uključivat će se u sustav civilne zaštite sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Nar. nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).

Sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa  osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu:

 • Aktivnost 107101, R121, 381181 – 37.400,00 kn.

 

D) OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Općina Stubičke Toplice partner je Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina, sa sjedištem u Zlatar Bistrici. Obzirom da je 80% područja Općine pokriveno Parkom prirode Medvednica nužna je suradnja sa HGSS-om. Stoga Općina Stubičke Toplice sklapa godišnji sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a.

Službena stranica Općine povezana je putem linka sa web stranicom HGSS-a.

Tijekom 2019. planiraju se sljedeće aktivnosti:

 • sklapanje sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a Stanica Krapina

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina uključivat će se u sustav civilne zaštite sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Nar. nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).

Sredstva za financiranje djelatnosti osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu:

 • Aktivnost 101302, R 024, 381192 – 4.000,00 kn

E) UDRUGE

Udruge su Zakonom o civilnoj zaštiti identificirane kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite, koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga.

Uvidom u Registar udruga utvrđeno je da na području Općine Stubičke Toplice djeluju dvije udruge od interesa za sustav civilne zaštite: Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice i Planinarsko društvo „Stubaki“, a obzirom da članovi poznaju teren planine Medvednica i posjeduju vještine snalaženja u prostoru. Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice ima u Statutu donesenom dana 30. kolovoza 2015. jasno određeno da će udruga obavljati između ostalog sljedeću djelatnost: „sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s materijalnim i personalnim mogućnostima Udruge“, dok Planinarsko društvo „Stubaki“ nema takve izričite odredbe.

Tijekom 2019. godine, a radi usklađivanja sa člankom 32. st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite planiraju se sljedeće aktivnosti:

 • zaključivanje sporazuma kojim se utvrđuju zadaće LU „Jazavac“ u sustavu civilne zaštite
 • osigurati financijska sredstva iz Proračuna Općine namijenjena jačanju sposobnosti LU „Jazavac“ za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama

 

F) POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Člankom 3. st. 1. al. 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Nar. nov. br. 111/07) određeno je da postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnivaju se odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to na razini općina postrojbe opće namjene.

U skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 06/11), na području Općine Stubičke Toplice osnovana je (odnosno usklađena postojeća postrojba određena 2010. godine), Odlukom o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stubičke Toplice, KLASA:810-01/14-01/10, URBROJ:2113/03-03-14-1 od 06. lipnja 2014., postrojba civilne zaštite opće namjene. Ona broji 30 pripadnika, a sastoji se od jednog tima sa tri skupine.

Temeljem članka 21. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Nar. nov. br. 40/08 i 44/08), načelnik Općine Stubičke Toplice imenovao je Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite, KLASA:810-01/10-01/14, URBROJ:2113/03-03-11-4 od 23. ožujka 2011., četiri povjerenika civilne zaštite, za četiri mjesna odbora: Stubičke Toplice I, Stubičke Toplice II, Strmec Stubički i Pila i Sljeme.

Tijekom 2019. godine predviđaju se sljedeće aktivnosti:

 • usklađivanje odluka o postrojbi civilne zaštite opće namjene i odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite, po potrebi, nakon donošenja podzakonskih propisa od strane Vlade RH (čl. 33. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite) i čelnika DUZS (čl. 33. st. 3.) – srpanj/kolovoz 2019.
 • provođenje smotre, zanavljanje postrojbe i provedba osposobljavanja – kolovoz/studeni 2019.
 • nabava materijalnih sredstava i opreme civilne zaštite – tijekom godine
 • ažuriranje odluke o pozivanju postrojbe civilne zaštite – kolovoz 2019.

 

Za provođenje aktivnosti osigurana su sredstva u Proračunu za 2019.:

 • Aktivnost osiguranje uvjeta za aktivnosti civilne zaštite, A101101, R023, 322 – 5.000,00 kn

 

G) KOORDINATOR NA LOKACIJI

Sukladno čl. 35. Zakona o sustavu civilne zaštite koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Obzirom da ga imenuje načelnik stožera civilne zaštite, sukladno specifičnostima izvanrednog događa, nije predmet ovog Plana.

H) PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 06/11), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijelo je  u ožujku 2018. godine Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Sukladno odredbi čl. 17. st. 1. al. 3. Zakona o sustavu civilne zaštite, predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Na području općine Stubičke Toplice sljedeće su pravne osobe značajne za sustav civilne zaštite:

-         zdravstvene ustanove:

o    Dom zdravlja KZŽ, Ambulanta Stubičke Toplice

o    Specijalna bolnica Stubičke Toplice

-         odgojno-obrazovne ustanove:

o    Osnovna škola Stubičke Toplice.

-         prijevoznik: Stubaki prijevoz d.o.o., Strmec Stubčki 178, Stubičke Toplice

 

Zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove su dužne sukladno čl. 39. Zakona o sustavu civilne zaštite uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Osim pravnih osoba, na području općine postoje fizičke osobe, obrtnici, koje raspolažu mehanizacijom i strojevima značajnim za aktivnosti reagiranja i spašavanja:

-         Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice

-         Maks Šturlan, vl. obrta Građevinska mehanizacija i autoprijevoz, Strmec Stubički 138, 49244 Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice ima sklopljen ugovor za obavljanje higijeničarske službe za 2019. godinu sa:

-         Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica d.o.o. sa sjedištem u Konjščini, Bistrička cesta 2

 

te planira sklapanje ugovora za obavljanje dezinsekcije, dezinfekcije  i deratizacije za 2019. godinu po provođenju postupka jednostavne nabave.

OSTALE NESPOMENUTE PLANSKE AKTIVNOSTI

Općina Stubičke Toplice donijela je Plan zaštite i spašavanja, Plan civilne zaštite i Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice. Odluke o donošenju su objavljene u Službenom glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6 od 06. travnja 2011. Umjesto Procjene ugroženosti, novi zakon predviđa procjenu rizika.

2016. godine donesen je Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov. br. 65/16). Da bi ovaj provedbeni propis bio primjenjiv, župan je donio smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća, a kriterije za izradu smjernica središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite. Izvršno tijelo donosi

Podaci u Planovima ažuriraju se jednom godišnje, u pravilu sredinom godine, te su zadnji puta ažurirani srpanj/kolovoz 2017. godine.

Tijekom 2019. predviđaju se sljedeće aktivnosti:

 • donošenje Plana vježbi civilne zaštite – načelnik, veljača 2019.
 • donošenje Plana nabave materijalnih sredstava i opreme civilne zaštite za 2019. – načelnik, veljača 2019.
 • donošenje procjene rizika od velikih nesreća - veljača 2019.
 • donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. – načelnik, Općinsko vijeće, studeni 2019.
 • donošenje Odluke o godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2020. – načelnik, Općinsko vijeće, studeni 2019.
 • donošenje programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, načelnik, prosinac 2019.

Za provođenje aktivnosti osigurana su sredstva u Proračunu za 2019.:

 • Aktivnost osiguranje uvjeta za aktivnosti civilne zaštite, A101101, R023, 322 – 5.000,00 kn

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2019., 2020., 2021. i 2022. GODINU

 • tabela u prilogu.

Ad.6.

Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje i zamjenika.

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE I ZAMJENIKA

 

Članak 1.

(1)    Imenuje se MAJA IVAČEVIĆ, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

(2)    Kao zamjenik službenika za informiranje imenuje se IVANA ZAJEC, mag.oec., stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

(3)    U slučaju odsutnosti službenika za informiranje, zamjenik službenika za informiranje obavlja poslove iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

(1)    Službenik za informiranje:

-          obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-          unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Stubičke Toplice,

-          osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice,

-          vodi Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stubičke Toplice

Članak 3.

(1)    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/17 i 40/18).

(2)    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana DVD-a Strmec Stubički za 2018. godinu.

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na II. Izmjenu Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2018. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Strmec Stubički za 2019. godinu.

 

Jednoglasno, sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2019. godinu.

Članak 2.

Daje se suglasnost na Plan rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2019. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

 

Ad.9.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upit predsjedniku vijeća je li dobio e-mail koji mu je u poslan.

Predsjednik je dao potvrdni odgovor. Nije zadovoljan obzirom da nije dobio odgovor na postavljeno pitanje vijećnici: o kojim se točno natječajima radi, kojoj mjeri i iz kojeg fonda. U proslijeđenom odgovoru dana je uputa o praćenju stranica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 

Vijećnica Sabina Frgec odgovorila je da je upit koji je upućen njoj kao vijećnici proslijeđen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te da je to njihov odgovor, za koji su smatrali da je očito dovoljan.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upite načelniku:

- na 16. sjednici od 22. studenog u točki Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značenja vijećnica Nina Gradiški Zrinski predložila je da se točno formulira tekst za donošenje odluke na prijedlog načelnika u smislu  da se pričeka potreban minimalni ili maksimalni period za realizaciju provođenja otkupa objekta „Slamnati krovovi“, a koji će se saznati po presudi nadležnog Općinskog suda. Na sjednici još uvijek nije dan prijedlog teksta odluke.

-  ima li saznanja kada će biti održano ročište, jer je rečeno da će biti krajem 2018. godine ili mjesecu siječnju 2019. godine.

- koja su saznanja vezano za potencijalne investitore, koji se mogu pojaviti, a ne žele ulagati u Slamaricu kao u objekt obnove postojećeg izgleda, što općina može poduzeti u tom slučaju.

 

Općinski načelnik Josip Beljak odgovorio je da vezano na prvi upit ne razumije pitanje, te mu je vijećnica Sabina Frgec pojasnila da se radi o formulaciji odluke, kada nije prošao njezin prijedlog za Slamaricu.

Odgovorio je da nije bilo potrebe za takvom odlukom obzirom da je prijedlog Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značenja nije prošao. Nadalje što se tiče ročišta dana je obavijest, od suda u Zlataru, da će se isto održati 15. veljače 2019. godine, kada je prvo ročište za prodaju Slamarice. Vezano za treće pitanje odgovorio je da ima rješenje no neka ono ostane za kraj.

 

 

Vijećnik Damir Pavrlišak postavio je upit o proglašenju brdsko planinskog područja i što to nosi konkretno obrtnicima i malim poduzetnicima na koji je odgovorio općinski načelnik Josip Beljak.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, moli načelnika da pojasni u kojoj je fazi projekt javne rasvjete.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, obavještava da su izvršeni probni radovi prošli tjedan, na potezu od lječilišta prema brani. Jučer je trebala započeti zamjena no radi kiše nije se moglo pristupiti radovima. Sve je pripremljeno i ovisi o vremenskim uvjetima, ako oni to dozvole započeti će sutra.

 

 

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 18,24 sata.

 

 

KLASA:021-05/19-01/03

URBROJ:2113/03-01-19-4

Stubičke Toplice, 29.01.2019.

 

Zapisničar                                                                                                                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                       Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                                                                                                             Nedjeljko Ćuk

 

 

Kako do nas / Kontakt