18. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K

 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 16. veljače 2015. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 

Prisutni vijećnici:

Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski,Nina Gradiški Zrinski, Josip Kukas

 

Antun Presečki, prof.dr.sc. –  član uprave Presečki grupe d.o.o. iz Krapine

Ivan Presečki, mr.sc. – direktor Presečki grupe d.o.o. iz Krapine

Miloš Pecotić, dipl.ing.arh. – ispred „Ureda ovlaštenog arhitekta Miloš Pecotić“ iz Zagreba

Ana Martinović, dipl.ing.arh. – ispred „Ureda ovlaštenog arhitekta Miloš Pecotić“ iz Zagreba

 

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice

Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Senka Susović,  novinarka

 

Odsutni: Damir Pavrlišak, Alen Ahmetović, Ana Gospočić, Boris Beljak, Tomislav Franjković

 

Zapisničar:      Melita Šarić

Započeto:        18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara osamnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja gdina. Antuna Presečkog i gdina. Ivana Presečkog ispred tvrtke Presečki grupa d.o.o., gdina. Miloša Pecotića i gđu. Anu Martinović autore idejnog rješenja autobusnog kolodvora, nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gđu. Senku Susović, novinarku Radio Stubice,  te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno osam od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

 

D N E V N I    R E D

 

1.     Predstavljanje Pisma namjere trgovačkog društva Presečki grupa d.o.o. iz Krapine za izgradnju autobusnog kolodvora.

2.     Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste, svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

3.     Donošenje Odluke o prodaji nekretnina autobusni kolodvor.

4.     Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Strmec Stubički.

5.     Donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi – sufinanciranje osjemenjivanja krava i krmača.

6.     Donošenje Odluke o cjeniku dimnjačarskih usluga.

7.     Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu.

8.     Donošenje Odluke o prestanku društva.

9.     Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

10.  Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2014. godinu.

11.  Pitanja i prijedlozi.

 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa osam (8) glasova.

 

 

 

Ad.1.

Predstavljanje Pisma namjere trgovačkog društva Presečki grupa d.o.o. iz Krapine za izgradnju autobusnog kolodvora.

 

Od strane potencijalnog investitora tvrtke „Presečki grupa“ d.o.o. iz Krapine za izgradnju autobusnog kolodvora u Stubičkim Toplicama i autora idejnog rješenja autobusnog kolodvora gdina. Miloša Pecotića i gđe. Anu Martinović ispred „Ureda ovlaštenog arhitekta Miloš Pecotić“ iz Zagreba prezentirano je idejno rješenje autobusnog kolodvora.

 

 

Ad.2.

Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste, svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

 

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.

Zapisnik sa sedamnaeste, svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa osam  (8)  glasova.

 

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnina autobusni kolodvor.

 

Jednoslasno sa osam (8) glasova donosi se

 

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA ZA IZGRADNJU AUTOBUSNOG KOLODVORA

 

PREDMET PRODAJE

 

Članak 1.

 

                Nekretnine označene kao k.č.br. 1245/4, oranica pri stanici, površine 244 čhv (876 m2), k.č.br. 1225/4, pašnjak pri stanici, površine 1259 čhv (4527 m2) i k.č.br. 1225/12, livada pri stanici površine 153 čhv (552 m2), sve upisane u zk.ul.br. 3648 k.o. Strmec Stubički, u vlasništvu Općine Stubičke Toplice prodat će se putem javnog natječaja.

                Putem javnog natječaja prodat će se i 1 dijela nekretnine označene kao k.č.br. 1245/3, oranica pri stanici, površine 53 čhv (192 m2), upisana u zk. ul. br. 3507 k.o. Strmec Stubički, čiji je Općina Stubičke Toplice suvlasnik.

                Nekretnine se nalaze u IS zoni (površine infrastrukturnih sustava) u kojem području se prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice mogu izvoditi isključivo radovi na izgradnji autobusnog kolodvora i pratećih sadržaja.

 

CIJENA NEKRETNINE

Članak 2.

 

                Za prodaju nekretnina iz čl. 1. ove Odluke utvrđuje se početna prodajna cijena od 1.201.426,05 kuna, odnosno 198,55 kn/m2. Tržišna cijena utvrđena je temeljem podataka dostavljenih od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Središnja Hrvatska, Ispostava Zabok, za k.o. Strmec Stubički, dopisom KLASA:410-20/15-01/48, URBROJ:513-07-25/10-15-2 od 27. siječnja 2015. godine.

               

UVJETI NATJEČAJA I UGOVORA

Članak 3.

 

                Uvjetima natječaja i ugovorom o kupoprodaji nekretnina kupac se ima obvezati na izgradnju građevina sukladno Prostornom planu Općine Stubičke Toplice i početak obavljanja djelatnosti usluge autobusnog kolodvora.

                Kupac je obvezan dostaviti bankarsku garanciju na iznos od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), koja će se naplatiti u slučaju da kupac ne izgradi autobusni kolodvor i ne započne obavljati usluge autobusnog kolodvora u roku od 12 mjeseci od ishođenja uporabne dozvole.

 

Članak 4.

 

                Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje mogu biti nositelji prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 5.

 

                Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos ponuđene cijene, uz iznimku iz stavka 4. ovog članka.

                Uvjetima natječaja će se odrediti i dodatni kriteriji za ocjenjivanje ponude, i to:

 

UVJET:

BROJ BODOVA:

1.     Broj zaposlenih radnika

Max. 5

2.     Ukupni broj novo zaposlenih

Max. 25

3.     Solventnost natjecatelja (naročito se uzima u obzir redovitost izvršavanja financijskih obveza)

Max. 25

4.     Rok početka projekta

Max. 25

5.     Poslovni ugled ponuditelja

Max. 20

UKUPNO:

100

 

                Navedeni uvjeti utvrđuju se uvidom u Plan razvoja i korištenja predmetnom nekretninom.

                Ne može biti prihvaćena ponuda natjecatelja koji ostvari 0 (nula) bodova za bilo koji od uvjeta iz stavka 2. ovog članka, bez obzira na ponuđenu cijenu.

                U slučaju da dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, prednost će imati ponuda koja ostvari više bodova, sukladno odredbama ovog članka.

 

Članak 6.

 

                Natječaj traje maksimalno 10 dana i objavljuje se na web stranici Općine Stubičke Toplice.

                Za objavu natječaja zatražit će se ponude dnevnih listova: „Večernji list“, „Jutarnji list“ i „24 sata“.

 

Članak 7.

 

                Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti po potpisu ugovora o kupoprodaji nekretnina.

                Na zahtjev ponuditelja može se ugovoriti obročna otplata cijene, na rok do 12 mjeseci, kvartalnom isplatom, time da prvi obrok dospijeva po potpisu ugovora. U tom slučaju, bankarska garancija će se naplatiti i u slučaju da kupac kasni s obročnom otplatom.

 

Članak 8.

 

                Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi s prijenosom prava vlasništva snosi kupac.

 

Članak 9.

 

                Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 10.

 

                Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne prodajne cijene. Uplaćena jamčevina se uračunava u iznos cijene odabranom natjecatelju, dok će ostalim natjecateljima biti vraćena u roku od osam dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, bez prava na kamatu. Ako natjecatelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, nema pravo na povrat jamčevine.

                Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Stubičke Toplice broj HR4423600001842200007 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, pozivom na broj HR68 7242 - OIB natjecatelja, svrha uplate „jamčevina za javni natječaj“.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

 

                Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za pripremu natječaja.

                Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za objavu i provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke te za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine sa najpovoljnijim natjecateljem.

 

 

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Strmec Stubički.

 

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI STRMEC STUBIČKI

 

 

PREDMET PRODAJE

 

Članak 1.

 

            Nekretnina označena kao k.č.br. 2522/1, pašnjak Lineićka, površine 1 j 1276 čhv (10343 m2), upisana u zk.ul.br. 3566 k.o. Strmec Stubički, u vlasništvu Općine Stubičke Toplice prodat će se putem javnog natječaja.

            Sastavni dio ove Odluke je prijedlog formiranja građevinskih čestica, a kupac može sam dati prijedlog formiranja građevne čestice u površini koja odgovara njegovim potrebama.

            Trošak izrade parcelacijskog elaborata snosi kupac.      

            Nekretnina se nalazi u Poduzetničkoj zoni Strmec Stubički. Namjena Poduzetničke zone „Strmec Stubički“ je pretežito proizvodno-prerađivačka zona, uz mogućnost korištenja pojedinih parcela i za komunalno-servisne usluge te trgovinu i skladištenje. Namjena Poduzetničke zone usklađena je sa Prostornim planom Općine Stubičke Toplice.

 

CIJENA NEKRETNINE

Članak 2.

 

            Za prodaju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrđuje se početna prodajna cijena po m2 kako slijedi:

-         zemljište površine do 1000 m2 ...................................166,17 kn/m2

-         zemljište površine 1000,01 do 3000 m2......................114,0 kn/m2

-         zemljište površine preko 3000 m2...............................198,55 kn/m2

 

            Tržišna cijena utvrđena je temeljem podataka dostavljenih od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Središnja Hrvatska, Ispostava Zabok, za k.o. Strmec Stubički, dopisom KLASA:410-20/15-01/48, URBROJ:513-07-25/10-15-2 od 27. siječnja 2015. godine.

UVJETI NATJEČAJA I UGOVORA

Članak 3.

 

            Uvjetima natječaja i ugovorom o kupoprodaji nekretnina kupac se ima obvezati na izgradnju građevina sukladno Prostornom planu Općine Stubičke Toplice i Odluci o osnivanju Poduzetničke zone „Strmec Stubički“.

            Međusobni odnos prodavatelja i kupca uredit će se ugovorom o kupoprodaji na način da se stjecanje prava vlasništva uvjetuje izgradnjom objekata i započinjanjem obavljanja djelatnosti, kao prethodno (kupčevo) i potonje (prodavateljevo) pravo vlasništva.

 

Članak 4.

 

            Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje mogu biti nositelji prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 5.

 

            Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja, sadrži najviši iznos ponuđene cijene.

            U slučaju da dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, od natjecatelja će se zatražiti Plan razvoja i korištenja predmetnom nekretninom te će prednost imati ponuda koja ostvari više bodova, sukladno odredbama ovog članka.

 

Članak 6.

 

            Natječaj se provodi u krugovima, do prodaje cijele nekretnine.

            Rok za dostavu ponuda u prvom krugu je osam dana od dana objave natječaja.

            Natječaj će biti trajno objavljen na web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr, do prodaje cijele nekretnine.

            Ponude za daljnje krugove predaju se do svakog dvadesetog dana u mjesecu.

 

Članak 7.

 

            Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti po potpisu ugovora o kupoprodaji nekretnina.

            Na zahtjev ponuditelja može se ugovoriti obročna otplata cijene ukoliko je iznos viši od 200.000,00 kuna, na rok do 12 mjeseci, kvartalnom isplatom, time da prvi obrok dospijeva po potpisu ugovora. U tom slučaju, u klauzuli o prethodnom i potonjem vlasništvu, prijenos prava vlasništva uvjetuje se i redovitom isplatom kupoprodajne cijene.

 

Članak 8.

 

            Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi s prijenosom prava vlasništva snosi kupac.

 

Članak 9.

 

            Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

 

Članak 10.

 

            Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kn. Uplaćena jamčevina se uračunava u iznos cijene odabranom natjecatelju, dok će ostalim natjecateljima biti vraćena u roku od osam dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, bez prava na kamatu. Ako natjecatelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, nema pravo na povrat jamčevine.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Stubičke Toplice broj HR4423600001842200007 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, pozivom na broj HR68 7242 - OIB natjecatelja, svrha uplate „jamčevina za javni natječaj PZ STRMEC STUBIČKI“.

Članak 11.

 

            U ponudi natjecatelji moraju naznačiti:

-         ime i prezime, odnosno naziv tvrtke i adresu

-         OIB,

-         IBAN,

-         dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-         kopiju izvatka iz sudskog ili obrtnog registra,

-         kopiju osobne iskaznice (za fizičke osobe),

-         ponudu cijene po m2, površinu koja je potrebna natjecatelju,

-         kratki opis dosadašnjeg poslovanja i djelatnost koju će obavljati u zoni,

-         planirani broj novozaposlenih radnika,

-         izvori financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

 

 

Članak 12.

 

            Ponude se predaju na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom, preporučenom pošiljkom. Na omotnici treba naznačiti naziv ponuditelja, adresu te „NE OTVARAJ -  za javni natječaj PZ STRMEC STUBIČKI“.

            Ponude moraju prispjeti na adresu Općine Stubiče Toplice do zadnjeg dana do kojeg je otvoren pojedini krug natječaja, bez obzira na način dostave.

 

           

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

            Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora po ovom natječaju.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi – sufinanciranje osjemenjivanja krava i krmača.

 

Jednoglasno sa osam (8) glasova donesena je

 

ODLUKA O SUBVENCIJAMA U POLJOPRIVREDI – SUFINANCIRANJE

OSJEMENJIVANJA KRAVA I KRMAČA

 

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom uređuje se sufinanciranje usluga zdravstvene zaštite životinja, i to usluge umjetnog osjemenjivanja krava i krmača s područja Općine Stubičke Toplice u 2015. godini, u cilju poticanja poljoprivredne proizvodnje na području Općine.

 

Članak 2.

 

            Općina Stubičke Toplice sufinancirati će umjetno osjemenivanje krava, nazimica i krmača u 50%-tnom iznosu cijene usluge, odnosno sjemena, vlasnicima životinja, koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice te kad se životinje nalaze na području Općine.

 

Članak 3.

 

            Vlasnik životinje, koji traži subvenciju dužan je dostaviti:

-         račun kojim dokazuje da je podmirila troškove osjemenjivanja i

-         fotokopiju osobne iskaznice.

            U slučaju sumnje da se životinje nalaze na području Općine Stubičke Toplice, provjeru će izvršiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice te o tome sastaviti zapisnik.

            Iznos subvencije isplaćuje se na tekući račun podnositelja zahtjeva.

            Isplatu odobrava načelnik Općine Stubičke Toplice, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz ove Odluke.

           

Članak 4.

 

            Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu, program A101501, šifra R025 konto 323620 u iznosu od 2.000,00 kn.

 

Članak 5.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o cjeniku dimnjačarskih usluga.

 

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se Odluka o cjeniku dimnjačarskih usluga.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost na cjenik dimnjačarskih usluga koncesionaru za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske usluge, Marku Horvateku, vl. obrta „CENTRO-PLIN HORVATEK“, MONTAŽA-SERVIS-TRGOVINA, Kolodvorska 32a, Donja Stubica (OIB:96194631038).

Cjenik je sastavni dio i prilog ove Odluke.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu.

 

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 

Članak 1.

 

            U Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/08, 17/13 i 24/13), iza članka 32. dodaje se novi članak 32a., koji glasi:

 

„Članak 32.a

            Na području Općine zabranjeno je parkiranje autobusa na javne površine.

            Na području Općine dozvoljeno je parkiranje autobusa isključivo na posebnom parkiralištu, a nakon izgradnje autobusnog kolodvora na tom autobusnom kolodvoru.“

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o prestanku društva.

 

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

 

O D L U K A

o prestanku društva

 

 

Članak 1.

 

Društvo DOBRE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, OIB: 97703236288, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod posl. br. MBS: 080760069 (dalje u Odluci: Društvo), prestaje sa danom 01. siječnja 2015. godine, budući Društvo nije ispunilo posebne uvjete tehničke opremljenosti te brojnosti i stručnosti zaposlenika koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, pa nema razloga za njegovo daljnje postojanje.

 

Članak 2.

 

Razrješuje se direktor Društva:

Kristijan Oremuš (OIB: 68073426423) iz Stubičkih Toplica, Antuna Mihanovića 27.

 

Članak 3.

 

Provest će se postupak likvidacije Društva.

 

Članak 4.

 

Tvrtka Društva mijenja se i glasi:

DOBRE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju  u likvidaciji.

 

Skraćena tvrtka Društva mijenja se i glasi:

DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji.

 

Članak 5.

 

Za likvidatora Društva imenuje se:

Kristijan Oremuš (OIB: 68073426423) iz Stubičkih Toplica, Antuna Mihanovića 27.

 

Likvidator zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

 

Likvidator će provesti radnje potrebne za upis prestanka rada društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

 

Članak 6.

 

O ovoj Odluci podnijet će se prijava Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa u sudski registar i objaviti oglas u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

 

Članak 7.

 

Ovlašćuje se Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice, da kod javnog bilježnika potpiše sve potrebne isprave radi prestanka i likvidacije Društva.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

 

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

 

Jednoglasno se prihvaća Informacija o Financijskom izvješću Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

 

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2014. godinu.

 

Jednoglasno sa sedam (7) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Usvaja se Izvješće o radu koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, trgovačkog društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. (OIB:50730247993) sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180/C od 12. veljače 2015. godine.

 

 

Kako nema pitanja ni prijedloga predsjednik gdin. Stjepan Sokač zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19,35 sati.

 

 

KLASA:021-05/15-01/01

URBROJ:2113/03-01-15-3

Stubičke Toplice, 16.02.2015.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Općine Stubičke Toplice

 

 

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt