19. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

sa 19. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 19. veljače 2015. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 

Prisutni vijećnici: 
Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Boris Beljak, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski,Nina Gradiški Zrinski, Josip Kukas, Ana Gospočić

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Odsutni vijećnici: Alen Ahmetović, Tomislav Franjković

Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara devetnaestu, izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, što je dvotrećinska većina prisutnih vijećnika te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže


                                                                     D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti načelniku Općine za sklapanje ugovora o kratkoročnom kreditu (dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu).
2.Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa jedanaest (11)glasova.

Ad.1.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti načelniku Općine za sklapanje ugovora o kratkoročnom kreditu (dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu).

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU

 Članak 1.

Općina Stubičke Toplice zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN:HR4423600001842200007, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., do iznosa od 200.000,00 kuna, na rok od 10 mjeseci, odnosno najduže do 31. prosinca 2015. godine.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Uvjeti kredita iz članka 1. su:

- korištenje i povrat kredita: na revolving principu u periodu do 12 mjeseci

- kamatna stopa: 5,60% godišnje, promjenjiva. Kamata dospijeva i naplaćuje se kvartalno.

 - naknada za korištenje: 0,30% kvartalno na iznos odobrenog kredita

- instrumenti osiguranja: zadužnica i tri bjanko mjenice.

Članak 3.

Daje se suglasnost načelniku Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.2.
Pitanja i prijedlozi.

Kako nema pitanja ni prijedloga predsjednik gdin. Stjepan Sokač zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 18,25 sati.

KLASA:021-05/15-01/02
URBROJ:2113/03-01-15-3
Stubičke Toplice, 19.02.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt