19. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 19. sjednici održanoj dana 25. listopada donijelo je s

                                                                      D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz i rujan 2010. godine.

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom.

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije.

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili.

6. Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma.

7. Donošenje Odluke o uključivanju u akciju „Općina-prijatelj djece“ Društva „Naša djeca“ Stubičke Toplice.

8. Donošenje Redoslijedne liste za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2010. / 2011.

9. Donošenje odluka po zapisniku Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

10. Pismo namjere EKO-FLOR PLUS d.o.o. za kupnju zemljišta u Strmcu Stubičkom.

11. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su slijedeće odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz i rujan 2010. godine.

Jednoglasno se usvaja informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz i rujan 2010. godine.

Ad.3.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za opskrbu električnom energijom u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

HEP-Opskrba d.o.o.

SJEDIŠTE

Ul. grada Vukovara 37, Zagreb

OIB:

63073332379

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

92.421,08 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

113.677,93 kn

1. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

 2. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

opskrba električnom energijom u Općini Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.HEP-Opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije, postupak koji je proveden pozivom na dostavu ponuda KLASA: 363-01/10-01/108, URBROJ:2113/03-03-10-1 od 01. listopada 2010. godine, kako slijedi: 

1. Kao najpovoljnija ponudaodabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

HEP-Opskrba d.o.o.

SJEDIŠTE

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

OIB:

63073332379

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

27.455,39 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

33.770,14 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava električne energije na području Općine Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

2.HEP-Opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.5.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili.

Jednoglasno je donesena

 ODLUKA 
O DOPUNI ODLUKE O CJENIKU ZA KORIŠTENJE MJESNIH DOMOVA U STRMCU STUBIČKOM I PILI

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o cjeniku za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili dodaju se sljedeće točke:

· 250,00 kuna za jednokratno korištenje male dvorane u mjesnom domu Strmec Stubički za korisnike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

· 500,00 kuna za jednokratno korištenje male dvorane u mjesnom domu Strmec Stubički za korisnike koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice.

Ad.6.
Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma.
 

Jednoglasno se odnosi

ODLUKA
O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA STUBIČKE TOPLICE
„ZONA ZDRAVSTVENOG TURIZMA“
 

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

- pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma (u daljnjem tekstu DPU),

- prostorni obuhvat DPU-a,

- ocjena stanja u obuhvatu DPU-a,

- ciljevi i programska polazišta,

- potrebne stručne podloge za izradu DPU-a,

- način pribavljanja stručnih rješenja,

- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,

- popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumente) za izradu DPU-a iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana,

- rok za izradu DPU-a, odnosno njihovih pojedinih faza,

- zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno gradnje, tijekom izrade i donošenja DPU-a,

- izvori financiranja izrade DPU-a. 

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Pravna osnova za donošenje DPU-a su sljedeće odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09):

- odredba članka 77.

- odredba st. 1. članka 77.

- odredba st. 7. članka 100.

PROSTORNI OBUHVAT

Članak 3.

Granice prostornog obuhvata DPU-a definirane su u grafičkom dijelu PPUO Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10), list br. 4.1. Građevinsko područje naselja Općine Stubičke Toplice.

Površina prostornog obuhvata iznosi cca 14,5 ha.

OCJENA STANJA

Članak 4.

U prostorni obuhvat DPU-a ulazi, većim dijelom neizgrađeno građevinsko zemljište te manjim dijelom i kontaktno izgrađeno građevinsko područje.

Veći dio prostora je neizgrađeno građevinsko područje koje se trenutno koristi kao poljoprivredno zemljište te pripada kategoriji ravničarskog krajolika, u konfiguraciji terena bez značajnih visinskih odstupanja. Zemljište je u privatnom vlasništvu.

Prostor se nalazi u neposrednoj blizini centra naselja Stubičke Toplice. Tangira je potok Vidak koji se u tom dijelu ulijeva u potok Topličinu, koji dijele prostor postojećeg hotelsko – zdravstvenog kompleksa i planirane zone s istočne strane.

Sa južne strane je omeđuje Ulica Viktora Šipeka, te postojeća izgrađena struktura naselja koja se proteže do zapadne strane obuhvata. Cijeli se prostor proteže dolinom spomenutih potoka do samog ruba katastarske granice Općine Stubičke Toplice prema sjevernom dijelu, koja graniči sa Gradom Oroslavje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu ovog DPU-a proizlaze iz PPUO Stubičke Toplice, a sastoje se u sljedećem:

- racionalno korištenje i zaštita prostora,

- osigurati prostorne preduvjete za izgradnju integriranog turističkog odredišta za osiguranje zdravog i kvalitetnog života

- omogućiti razvoj održivog zdravstvenog turizma

- omogućiti izgradnju sportsko-rekreativnih i zabavnih sadržaja

- osigurati optimalnu veličinu javnih zelenih površina uz primjenu najstrožih ekoloških standarda

- osigurati optimalni standard komunalne i telekomunikacijske opremljenosti

- omogućiti izgradnju prometne infrastrukture

STRUČNE PODLOGE

Članak 6.

Za izradu DPU-a se ne predviđa potreba izrade posebnih stručnih podloga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Izrada predmetnog DPU-a povjeriti će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja ili ovlaštenom arhitektu koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog planiranja.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA PODLOGA

Članak 8.

DPU Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma izraditi će se na katastarskom planu u mjerilu 1:1000, koji će se pribaviti od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica.

TIJELA I OSOBE KOJE SUDJELUJU U IZRADI DPU-A

Članak 9.

Tijela i osobe koja će svojim podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz područja svog djelokruga sudjelovati u izradi DPU-a su:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini,

2. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13,

3. T-Com, Regija 1 sjever Zagreb,

4. T-Mobile, Sektor za planiranje i razvoj sustava,

5. KOMUS d.o.o. u stečaju Donja Stubica,

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save,

7. HEP, Distribucijsko područje Elektra Zabok,

8. Hrvatske ceste

9. Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije,

10. MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova,

11. Državna uprava za zbrinjavanje i spašavanje,

12. KDS-kabelsko distributivni sustav d.o.o., Krapina.

ROK ZA IZRADU DPU-A, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti svoje zahtjeve, planske smjernice ili propisane dokumente iz područja svog djelokruga je 30 dana od dana kada su zaprimile takav zahtjev. Ako u tom roku tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve, planske smjernice i propisane dokumente, smatrati će se da ih nemaju.

Rok za izradu nacrta prijedloga DPU-a je 120 dana od dana potpisivanja ugovora o njegovoj izradi u koji rok ne ulazi vrijeme potrebno za pribavljanje podataka navedenih u prethodnom stavku.

Rokovi javne rasprave i rokovi pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.

Predmetni DPU mora se donijeti najkasnije 9 mjeseci od završetka javne rasprave, a nakon proteka tog roka javna rasprava se mora ponoviti.

Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše dva puta nakon čega se donosi nova Odluka o izradi i provodi novi postupak izrade DPU-a.

ZABRANA GRADNJE

Članak 11.

U tijeku postupka izrade i donošenja DPU-a, u dijelu njegova prostornog obuhvata koji predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište nije dozvoljeno izdavanje akata kojima se odobrava gradnja na tom području.

Zabrana traje do stupanja na snagu DPU-a, ali ne duže od 2 godine od stupanja na snagu ove Odluke.

Zabrana se ne odnosi na dio prostornog obuhvata DPU-a koji obuhvaća izgrađeni dio građevinskog područja u kojem se akti za gradnju mogu izdavati temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

FINANCIRANJE

Članak 12.

Izradu DPU-a Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma financirat će zainteresirani vlasnici neizgrađenog dijela zemljišta unutar prostornog obuhvata DPU-a.

Članak 13.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, te dostaviti urbanističkoj inspekciji. 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Donošenje Odluke o uključivanju u akciju „Općina-prijatelj djece“ Društva „Naša djeca“ Stubičke Toplice.

Jednoglasno se odnosi

O D L U K A

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice uključit će se u akciju Općina - prijatelj djece u organizaciji Društva „Naša djeca“ Stubičke Toplice.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8.
Donošenje Redoslijedne liste za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2010. / 2011.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A 
O USVAJANJU REDOSLJEDNE LISTE I
DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2010./11.

 

Članak 1.

UČENICI:


  1. BR.

IME I PREZIME

PRIORITETNO
ZANIMANJE

USPJEH U 
UČENJU

SOC. STAT.:

OSTALE
OTEŽ.
OKOL.

UKUPNO

ARIJANA JAŠAREVSKI

NE - Srednja škola Oroslavje, FRIZER - 2. raz.

15

30

30

75

MARKO ŠAFRAN

NE - Srednja škola Oroslavje, računalni tehničar za strojarstvo - 2. razred

20

20

25

65

LUCIJA OSREČAK

DA - Srednja škola Zabok 
KUHAR - 2. razred

25

25

10

60

DARIO MUČNJAK

NE - Srednja škola Zlatar
tehničar za logistiku i špediciju - 3. razred

10

20

25

55

MARTIN OREMUŠ

NE -Srednja škola Zabok, EKONOMIST - 4. razred

25

5

15

45

NIKOLINA ČAJKO

NE - Gimnazija A.G.Matoša - Zabok, JEZIČNA GIMNAZIJA - 3. razred

25

20

0

45

PETAR ZRINSKI

NE - Srednja škola Oroslavje, RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJEVE - 2. razred

10

25

0

35

KRISTINA ŠTURLAN

DA - Srednja škola Zlatar, UPRAVNI REFERENT - 4. razred

15

20

0

35

VALENTINA ŠKOF

NE - Srednja škola Oroslavje- FRIZER 2. razred

10

15

0

25

ALEN GOSPOČIĆ

NE - Srednja škola Oroslavje-rač. tehničar u strojarstvu - 2. razred

10

15

0

25

MATIJA ŠTURLAN

NE - Srednja škola Bedekovčina, PLINOINSTALATER - 3. razred

0

10

0

10

NOVI ZAHTJEVI

IVA MUČNJAK

DA - Srednja škola Pregrada
fizioterapeutski tehničar - 1. razred

20

20

25

65

TENA BALOV

NE - Srednja škola Oroslavje - opća gimnazija - 3. razred

25

30

0

55

DOROTEJA KIŠUR

DA - Srednja škola Zabok, KUHAR - 2. razred

10

25

10

45

ZVONKO BALAŠKO

NE - Srednja škola Bedekovčina, RUKOVODITELJ SAMOHODNIH STROJEVA - 1. razred

15

25

5

45

MONIKA VOLARIĆ

DA - Srednja škola Zabok, TURISTIČKO HOTELJERSKI KOMERCIJALISTA -1. razred

20

20

0

40

MARIJAN NIKŠIĆ

DA - Srednja škola Zabok, KONOBAR -1. razred

10

20

10

40

VALENTINA GRABUŠIĆ

DA - Srednja škola Zabok, kuhar - 2. raz.

25

15

0

40

ALMIR NIKŠIĆ

NE - Srednja škola Oroslavje, AUTOMEHANIČAR3. raz.

10

20

10

40

KARLO MRZLJAK

NE - Srednja škola za umjetnost- Zabok - GRAFIČAR - 2. razred

15

25

0

40

VALENTINA ŠTURLAN

DA - Srednja škola Pregrada, FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR- 1. RAZRED

25

10

0

35

PETRA LONČAR

NE - Srednja škola Zabok, PRODAVAČ - 1. razred

15

20

0

35

MATEJ VILIĆ

NE - XV Gimnazija Zagreb, PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKA - 1. razred

30

5

0

35

IVANA ZRINSKI

NE - Gimnazija A.G.Matoša Zabok, matematička gimnazija - 2. razred

25

15

0

35

DARKO NIKŠIĆ

DA - Srednja škola Zabok, KUHAR - 2. razred

0

20

10

30

DANIJEL PINTARIĆ

NE - Srednja škola Krapina, TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO -2. razred

20

5

5

30

MARTIN JAGEČIĆ-ŠTURLAN

NE - Srednja škola Pregrada -ZUBOTEHNIČAR- 1. razred

20

3

5

28

RELJA ŠAMS

NE - Geodetska tehnička škola, GEODETSKI TEHNIČAR - 3. razred

10

10

0

20

NIKOLINA RUBINIĆ

NE - Srednja škola Zabok, PRODAVAČ- 2. razred

0

15

0

15

DALIBOR FLEGAR

NE - Srednja škola Oroslavje, PLINOINSTALATER - 2. razred

0

15

0

15

STUDENTI:

IVANA ŠAFRAN

NE - Učiteljski fakultet, razredna nastava - HRVATSKI JEZIK - IV. godina

15

20

25

60

PETRA ŠAMEC

NE - Ekonomski fakultet - POSLOVNA EKONOMIJA - IV. godina

10

20

15

45

GABRIJELA MIRT

NE - Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija - V. godina

15

25

0

35

JURICA KNEZIĆ

NE - DOKTOR MEDICINE - V. godina

10

10

15

35

NEVEN KRALJIĆ

NE- FSB, Konstrukcija, konstruiranje i razvoj proizvoda - IV. godina

10

20

0

30

MARINA ŠTURLAN

NE - Pravni fakultet u Zagrebu-SOCIJALNI RAD - II. godina

0

20

5

25

MARKO BAJS

NE - FSB, Proizvodno inženjerstvo - III. godina

0

20

0

20

ANITA ZRINSKI

NE - Katolički bogoslovni fakultet - V. godina

10

3

0

13

MATIJA KRAŠEVAC

NE - Tehnološko veleučilište u Zagrebu- Stručni studij graditeljstva - II. godina

0

5

5

10

NOVI ZAHTJEVI

IVANA ANDRIĆ

NE - Katolički bogoslovni fakultet, -I. godina

15

25

25

65

TOMISLAV MLINARIĆ

NE - Filozofski fakultet družbe Isusove, diplomatski studij, filozofija i religijske znanosti- semestar dipl.studija

15

25

5

45

MARKO VRANČIĆ

NE -Filozofski fakultet, anglistika i komparativna književnost - I. godina

15

25

0

40

FILIP POŠTEK

DA - Pravni fakultet u Zagrebu- II. god.

10

25

5

40

SANJA MLINARIĆ

NE - Pravni fakultet, javna uprava - II. godina

0

25

5

30

KRISTINA KOŠIĆ

NE - Arhitektonski fakultet, PREDDIPLOMSKI ARH. STUDIJ - I. godina

25

3

0

28

MARINA BREKA

NE - Arhitektonski fakultet - I. godina

25

3

0

28

MATEJA BOŽIĆ

DA - Društveno veleučilište u Zagrebu, STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE - I. godina

15

5

5

25

ANA MARIJA KAPUSTA

DA - Fakultet za menađment u turizmu i ugostiteljstvu - poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu - I. godina - izvanredni

20

3

0

23

PETAR ZVONIMIR GRABUŠIĆ

NE - Poslovna ekonomija i menađment- 1. godina

10

5

5

20

MARIO KAPUSTA

DA - Fakultet za menađment u turizmu i ugostiteljstvu- menađment događanja i slobodnog vremena - IV godina - izvanredni

0

20

0

20

IGOR KAPUSTA

NE - Fakultet prometnih znanosti - I. godina

15

3

0

18

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice u školskoj godini 2010./2011. nastavlja sa kontinuitetom stipendiranja učenika i studenata koji su primali stipendiju u školskoj godini 2009./2010., te uredno podnijeli zahtjev sa kompletnom dokumentacijom za stipendiranjeu školskoj godini 2010/2011.

Sukladno Odluci o utvrđivanju liste prioritetnih zanimanja utvrđeni su prioriteti za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2010./2011., uzimajući u obzir socijalni status učenika i studenata kao i uspjeh u školovanju, dodjeljuje se osamnaest učeničkih i trinaest studentskih stipendije kako slijedi:

Učenici:

1. Arijana Jašarevski, Srednja škola Oroslavje, 2. razred, frizer

2. Marko Šafran, Srednja škola Oroslavje, 2. razred, računalni tehničar za strojarstvo

3. Dario Mučnjak, Srednja škola Zlatar, 3. razred, tehničar za logistiku i špediciju

4. Martin Oremuš, Srednja škola Zabok, 4. razred, ekonomist

5. Nikolina Čajko, Gimnazija A.G. Matoša Zabok, 3. razred, jezična gimnazija

6. Petar Zrinski, Srednja škola Oroslavje, 2. razred, računalni tehničar za strojeve

7. Kristina Šturlan, Srednja škola Zlatar, 4. razred, upravni referent

8. Valentina Škof, Srednja škola Oroslavje, 2. razred, frizer 2

9. Alen Gospočić, Srednja škola Oroslavje, 2. razred, računalni tehničar u strojarstvu

10. Matija Šturlan, Srednja škola Bedekovčina, 3. razred, plinoinstalater

11. Iva Mučnjak, Srednja škola Pregrada, 1 razred, fizioterapeutski tehničar

12. Tena Balov, Srednja škola Oroslavje, 3. razred, opća gimnazija

13. Zvonko Balaško, Srednja škola Bedekovčina, 1. razred, rukovoditelj samohodnih strojeva

14. Valentina Šturlan, Srednja škola Pregrada, 1. razred, fizioterapeutski tehničar

15. Matej Vilić, XV Gimnazija Zagreb, 1. razred, prirodoslovno matematička

16. Martin Jagečić-Šturlan, Srednja škola Pregrada, 1. razred, zubotehničar

17. Relja Šams, Geodetsko tehnička, 3. razred, geodetski tehničar

18. Dalibor Flegar, Srednja škola Oroslavje, 2. razred, plinoinstalater.

Studenti:

1. Ivana Šafran, Učiteljski fakultet, IV. godina, razredna nastava Hrvatski jezik

2. Petra Šamec, Ekonomski fakultet, IV. godina, poslovna ekonomija

3. Gabrijela Mirt, Ekonomski fakultet, V. godina, poslovna ekonomija

4. Jurica Knezić, Medicinski fakultet, V. godina, doktor medicine

5. Neven Kraljić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, IV. godina, konstruiranje i razvoj proizvoda

6. Marina Šturlan, Pravni fakultet, II. godina, socijalno pravo

7. Marko Bajs, Fakultet strojarstva i brodogradnje, III. godina, proizvodno inženjerstvo

8. Anita Zrinski, Katolički bogoslovni fakultet, V. godina

9. Matija Kraševac, Tehnološko veleučilište, II. godina, stručni studij graditeljastva

10. Ivana Andrić, Katolički bogoslovni fakultet, I. godina,

11. Tomislav Mlinarić, Filozofski fakultet družbe Isusove, diplomski studij, filozofija i religijske znanosti

12. Kristina Košić, Arhitektonski fakultet, I. godina

13. Marina Breka, Arhitektonski fakultet, I. godina.

„Sunce koncernu“ d.d. upućuju se zahtjevi za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2010./2011., učenika koji se školuju za zanimanje kuhar, konobar, turističko hotelijerski komercijalista, i studente koji se školuju na Fakultetu za menađment u turizmu i ugostiteljstvu, kako slijedi:

UČENICI:

- Lucija Osrečak, Srednja škola Zabok, 2. razred, kuhar

- Monika Volarić, Srednja škola Zabok, 1. razred, turističko hotelijerski komercijalista

- Marijan Nikšić, Srednja škola Zabok, 1. razred, konobar

- Darko Nikšić, Srednja škola Zabok, 2. razred, kuhar

- Valentina Grabušić, Srednja škola Zabok, 2. razred, kuhar

- Doroteja Kišur, Srednja škola Zabok, 2. razred, kuhar.

STUDENTI:

- Ana Marija Kapusta, Fakultet za menađment u turizmu i ugostiteljstvu, I. godina, poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

- Mario Kapusta, Fakultet za menađment u turizmu i ugostiteljstvu, IV. godina, menađment događanja i slobodnog vremena.

Članak 3.

Redosljedna lista objavit će se s danom 26. listopada 2010. godine na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

U roku od osam dana od dana objave Redosljedne liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

Ad.9.
Donošenje odluka po zapisniku Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice usvaja Zapisnik Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo sa sastanka održanog 20. listopada 2010. godine izuzev točke: Ad.4. Razmatranje zahtjeva Gimnazije A.G. Matoša iz Zaboka za stipendiranje učenice Ivane Zrinski u svrhu pohađanja XXXVI. govorničke škole.

Članak 2.

Obvezuje se Jedinstveni upravni Odjel Općine Stubičke Toplice da postupi sukladno članku 1. ove odluke.

Ad.10.
Pismo namjere EKO-FLOR PLUS d.o.o. za kupnju zemljišta u Strmcu Stubičkom.

Pismo namjere pročitano je vijećnicima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Ad.11.
Pitanja i prijedlozi.

Gđa. Zrinka Košić obavijestila je prisutne da su u dane 21. i 22. listopada predstavnici Općine Stubičke Toplice sudjelovali na manifestaciji Dani hrvatskog turizma u Rovinju, u organizaciji Mnistarstva turizma Republike Hrvatske i suorganizaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom radiotelevizijom te u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, Institutom za društvena istraživanja „Ivo Pilar“, Hrvatskim autoklubom i sustavom turističkih zajednica. Svečano okupljanje hrvatskih turističkih djelatnika održano je povodom: dodjele nagrada i priznanja u ekološko-edukativnoj akciji „Volim Hrvatsku“, kojom se ocjenjuju najbolje uređena turistička mjesta i pojedinačni elementi turističke ponude, odabire najbolja destinacija u akciji „Europske destinacije izvrsnosti“ te nagrađuju najbolji pojedinci u turizmu: „Zeleni cvijet“, „Plavi cvijet“, “EDEN“ i „Djelatnik godine“ koje provodi Glavni ured Hrvatske turističke zajednice u suradnji s sustavom turističkih zajednica i dodjele nagrada i priznanja u akciji ocjenjivanja kvalitete hrvatskih turističkih odredišta, tvrtki i pojedinaca: „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2010.“ koju provodi Hrvatska radiotelevizija u suorganizaciji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Ovim povodom Općini Stubičke Toplice dodijeljena je statua i priznanje „Zeleni cvijet sa brončanim znakom“ za osvojeno treće mjesto u akciji Zeleni cvijet - ocjenjivanje uređenosti mjesta kao cjeline, u kategoriji do 10.000 stanovnika. Ovo je peti Zeleni cvijet koji Stubičke Toplice osvajaju u kontinuitetu. Priznanje je preuzeo načelnik Općine Vladimir Bosnar. U kategoriji pojedinačnih elemenata, direktorica TZ Općine Stubičke Toplice Bernarda Sokač preuzela je priznanje „Zeleni cvijet sa zlatnim znakom“ za Turistički informativni centar Stubičke Toplice koji je osvojio 1. mjesto. U nacionalnom programu „Čovjek – ključ uspjeha“ usmjerenom na podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice u destinaciji, DRAGUTIN GOSPOČIĆ, djelatnik Općine Stubičke Toplice proglašen je djelatnikom godine u kategoriji čistača. U akciji „Turistički cvijet“ – kvaliteta za Hrvatsku 2010., u kategoriji kontinentalno turističko odredište s toplicama, ravnatelj dr. Davor Gredičak, preuzeo je priznanje za treće mjesto koje je osvojila Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

KLASA:021-05/10-01/16

URBROJ:2113/03-01-10-4

Stubičke Toplice,25.10.2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt