2. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2009. godine usvojilo je sljedeći

D N E V N I    R E D

1.Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2009. godine.

3.Izvješće načelnika o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

4.Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

5.Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

6.Donošenje odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja. 2009. godine.

7.Donošenje Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz studenata.

8.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova izgradnje dječjeg vrtića u Stubičkim Toplicama.

9.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova izgradnje ekološke javne rasvjete u naselju Pila, Općina Stubičke Toplice.

10.Donošenje Odluke o odabiru u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za nabavu električne energije.

11.Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra – put.

12.Odluka o skraćivanju radnog vremena ugostiteljskom objektu „Don Corleone“

13.Pitanja i prijedlozi.


Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su Odluke:


Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je prihvaćen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2009. godine.

Informacija o stanju sigurnosti jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Izvješće načelnika o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Sa osam glasova za i dva glasa protiv donesena je

O D L U K A

Članak 1.

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Ad.4.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Sa devet glasova za i jednim glasom protiv prihvaća se Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.


Ad.5.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Sa osam glasova za i dva glasa protiv donesena je 

                                                                      O D L U K A

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine

 Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine kojim je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblje

-javnu rasvjetu,

-opskrbu pitkom vodom,

-odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstavaza gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.siječnja do 30. lipnja 2009. god., sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Ad.6.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Sa osam glasova za i dva glasa protiv donesena je

O D L U K A

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine

 Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine iskazom utrošenih financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

-održavanje javnih površina,

-odvodnju atmosferskih voda,

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-javnu rasvjetu i

-održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa planiranim troškovima sukladno I. Izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom utrošenih financijskim sredstvima dan je u Tabeli, koja je sastavni dio i prilog ovog Programa. 

Članak 3.

Odluka o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Ad.7.
Donošenje Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz studenata.

Jednoglasno je donesena slijedeća

O D L U K A
o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za studente

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 85% od iznosa mjesečne željezničke karte u 2009.godini.

Članak 2.

O sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz studenata sklopit će se ugovor sa HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv fakulteta ili visoke škole koju student pohađa, relaciju te iznos subvencije.

Članak 3.

Odobrava se zaključivanje aneksa Ugovora sukladno članku 1. Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak KLASA:341-01/09-01/2, URBROJ:2113/03-02-09-1 od 13. siječnja 2009. godine.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova izgradnje dječjeg vrtića u Stubičkim Toplicama.

Točka se skida sa dnevnog reda.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova izgradnje ekološke javne rasvjete u naselju Pila, Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena slijedeća

ODLUKA O ODABIRU

 Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

“ŠĆUKANEC”elektroinstalatersko frizerski obrt, vl. Renata Šćukanec Hopinski

SJEDIŠTE

Trg Stjepana Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

MB:

0410973397307

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

185.439,40 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

226.236,07 kn

Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave

nabava radova izgradnje ekološke javne rasvjete

2. Broj zaprimljenih ponuda

6 (šest)

3. Nazivi ponuditelja

1.“ŠĆUKANEC”elektroinstalatersko frizerski obrt, vl. Renata Šćukanec Hopinski, Trg. S. Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

2.“ELEKTROCENTAR PETEK”d.o.o., Etanska c. 8, Ivanić Grad

3.“ELEKTRO-ENERGETIKA”d.o.o., Ratarska c. 75/a, Zagreb

4.“HRANIĆ-DDV”d.o.o., Metoda Hrga 19, Ivanec

5.“MONTEL”d.o.o., Jadranska avenija bb, Zagreb

6.« E.G.S. ELEKTROGRADITELJSTVO » d.o.o., A. Fortisa 10, Zagreb

 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru, sukladno članku 15. stavku 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu, žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za nabavu električne energije.

Jednoglasno je donesena slijedeća


ODLUKA O ODABIRU
u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za nabavu električne energije

1.Naručitelj, Općina Stubičke Toplice će sklopiti ugovor o opskrbi električnom energijom temeljem članka 15. stavka 2 točke 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 110/07 i 125/08) u pregovaračkom postupku bez prethodne objave:

PODACI O PONUDITELJU SA KOJIM JE PREGOVARANO

NAZIV

HEP OPSKRBA d.o.o., MB:1708422

SJEDIŠTE

Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (u kn bez PDV-a)

159.836,06 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

195.000,00 kn

2.Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je: ugovor o javnoj nabavi robe iz tehničkih razloga može izvršiti samo odabrani gospodarski subjekt.

3. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Sukladno članku 15. stavku 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – proč.tekst, 82/04 i 178/04), protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra – put.

Jednoglasno su donesene slijedeće Odluke:

O D L U K A

o proglašenju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 2183/2, put Macanjka, sa 390 čhv (1403 m2) k.o. Strmec Stubički, u skladu sa Prijavnim listom sa kopijom katastarskog plana od 29. lipnja 2009. godine.

Članak 2.

Odluka o proglašenju svojstva javnog dobra Općinskog vijeća prilaže se prijedlogu za provođenje zemljišnoknjižnog pojedinačnog ispravnog postupka, radi uknjižbe k.č.br. 2183/2, put Macanjka, sa 390 čhv (1403 m2) k.o. Strmec Stubički, kao javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige.

O D L U K A

o proglašenju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 1575/4, Stubičke Toplice, Strmečka ulica, sa 144 čhv (519 m2) k.o. Strmec Stubički, u skladu sa Prijavnim listom sa kopijom katastarskog plana od 29. lipnja 2009. godine.

Proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 2179/2, Stubičke Toplice, Mlinarska ulica, sa 150 čhv (538 m2) k.o. Strmec Stubički, u skladu sa Prijavnim listom sa kopijom katastarskog plana od 29. lipnja 2009. godine.

Članak 2.

Odluka o proglašenju svojstva javnog dobra Općinskog vijeća prilaže se prijedlogu za provođenje zemljišnoknjižnog pojedinačnog ispravnog postupka, radi uknjižbe k.č.br. 1575/4, Stubičke Toplice, Strmečka ulica, sa 144 čhv (519 m2) k.o. Strmec Stubički i k.č.br. 2179/2, Stubičke Toplice, Mlinarska ulica, sa 150 čhv (538 m2) k.o. Strmec Stubički, kao javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige.

Ad.12.
Odluka o skraćivanju radnog vremena ugostiteljskom objektu „Don Corleone“.

Jednoglasno je donesena slijedeća

O D L U K A

Članak 1.

U vezi pritužbe grupe građana na remećenje javnog reda i mira noću od strane vlasnika caffe bara „DON CORLEONE“, Dražena Šipek-Glavača, iz Stubičkih Toplica, Lj. B. Đalskog 3, daje se preporuka načelniku Općine da pokuša dogovorno uskladiti radno vrijeme sa vlasnikom ugostiteljskog objekta, odnosno da ga se upozori da više ne remeti noćni red i mir.

U slučaju da se ne postigne dogovor, predlaže se da načelnik temeljem svojih ovlasti iz članka 8. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 138/06 i 43/09) i članka 2. stavka 3. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/07 i 05/07) donese rješenje kojim će se skratiti radno vrijeme ugostiteljskom objektu „DON CORLEONE“ za dva sata petkom, subotom, nedjeljom, blagdanom i na dan prije blagdana, na vrijeme od šest (6) mjeseci od stupanja na snagu rješenja.

Članak 2.

Podaci o osobama koje su podnijele pritužbu će se zaštititi kako ne bi došlo do zlouporabe njihovih osobnih podataka.

KLASA:021-05/09-01/26

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 28.07.2009.

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Ivana Franjković

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt