2. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 14. rujna 2017. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Vijećnici:

Nedjeljko Ćuk, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Sabina Frgec, Dejan Hrastinski, Jurica Knezić, Zrinka Košić Bosnar, Nikola Kristić, Tomislav Mlinarić, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Filip Poštek, Nina Gradiški Zrinski

Ostali po pozivu:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice, Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice, Marina Šturlan, zamjenica predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, Bernarda Ivček, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, dr.sc. Josip Čengija, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Odsutni:              nitko

Zapisničar:         Ljubica Božić, dipl.iur.

Započeto:           19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Nedjeljko Ćuk, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici nazočno svih trinaest vijećnika, te predlaže sljedeći dopunjeni:

D N E V N I    R E D

 1.        Usvajanje dodatka zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Usvajanje zapisnika s prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3.        Prezentacija projekta NEWLIGHT.
 4.        Donošenje Odluke o objavi zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 5.        Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sa pratećim odlukama.
 6.        Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
 7.        Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
 8.        Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2017/2018.
 9.        Donošenje Odluke o provedbi kapitalnog projekta adaptacija i opremanje Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 10.    Donošenje Odluke o projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Općine Stubičke Toplice.
 11.    Donošenje Odluke po zahtjevu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za sufinanciranje pomoćnika u nastavi Lani Jagić.
 12.    Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju dimnjačarske usluge.
 13.    Donošenje Odluke o određivanju domara Mjesnog doma Strmec Stubički.
 14.    Donošenje Odluke o sufinanciranju sanacije krovišta na zgradi Doma obrtnika u Donjoj Stubici.
 15.    Donošenje Odluke o nabavi tablet uređaja.
 16.    Donošenje Odluke o pravu na naknadu.
 17.    Donošenje Odluke o smjernicama za hortikulturno uređenje Općine Stubičke Toplice u 2018. godini.
 18.    Informacija o problematici projekta Zdravstveno lječilišni turizam „Stubaki“.
 19.    Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno (sa 13 glasova za) je prihvaćen.

Ad.1.

Usvajanje dodatka zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Dodatak zapisnika sa konstituirajuće sjednice je jednoglasno (sa 13 glasova za) prihvaćen.

Ad.2.

Usvajanje zapisnika s prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik je prihvaćen sa 12 glasova za i 1 suzdržanim (Nina Gradiški Zrinski).

Ad.3.

Prezentacija projekta NEWLIGHT.

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Nedjeljko Ćuk daje riječ gospodinu Josipu Čengiji iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Gospodin Josip Čengija je prezentirao mogućnosti financiranja projekta rekonstrukcije javne rasvjete i modele financiranja.

Gdin. Josip Čengija napušta sjednicu u 19,54 sati.

Ad. 4.

Donošenje Odluke o objavi zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Nedjeljko Ćuk daje riječ gđi. Ljubici Božić.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da se odlukom predlaže objava zapisnika na web stranici Općine tek kad Općinsko vijeće usvoji taj zapisnik, tako da nešto što nije verificirano ne bi bilo objavljeno na internetu prije nego što su sami vijećnici dobili zapisnik u materijalima i uspjeli ga vidjeti.

Gđa. Sabina Frgec smatra da je takva praksa u redu, jer ako nešto treba promijeniti onda se to stavlja na usvajanje i tek onda obznanjuje javnosti.

Gdin. Nikola Kristić smatra da to nije dobro, posebno radi novinara jer je zapisnik zastario dok ga oni dobiju. Zbog medija trebalo bi što prije. Zapisnik treba biti da se točno napiše tko što govori.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski smatra da apsolutno treba pričekati da zapisnik Vijeće potvrdi a tek onda ide na objavu.

Gdin. Nedjeljko Ćuk objašnjava da nije zapisnik ukoliko se točno upisuje tko što govori, već je to transkript. U zapisnik se unose skraćene izjave. Također, obzirom da svi povlače s interneta vijesti to što se stavlja mora biti točno.

Daljnjih pitanja nema.

Utvrđuje se da je sa 12 glasova za i jednim glasom protiv (Kristić) donesena

ODLUKU O OBJAVI ZAPISNIKA SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljivati će se po usvajanju zapisnika na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sa pratećim odlukama.

Gdin. Nedjeljko Ćuk daje riječ načelniku gospodinu Josipu Beljaku.

Gdin. Josip Beljak podnosi Izvješće o radu za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. te navodi da u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine  Općina Stubičke Toplice je ostvarila prihode  u iznosu od 3.978.469,51 kn. Na prihodovnu stranu proračuna dodaju se vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zvirek“ koji iznose 650.579,41 kn (ukupni prihodi 1.120.419,38 kn umanjeni za prihode ostvarene iz nadležnog proračuna u iznosu 469.839,97 kn). Ukupni prihodi proračuna i proračunskog korisnika  ostvareni u izvještajnom razdoblju zajedno iznose 4.629.048,92 kn ili 28,23% od plana koji iznosi 16.397.010,00  kn.

Razlika u odnosu na plan nastala jer nisu donesene odluke o odobrenju zahtjeva po natječajima iz Mjere 07, za koje je u Proračunu bilo planirano 3.726.000,00 kn za izgradnju groblja te 650.000,00 kn za izgradnju ceste sa mostom u Strmcu Stubičkom. Također, za radove poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice bilo je planirano 300.000,00. Dalje čita Izvješće o rad, KLASA: 022-05/17-02/28, URBROJ: 2113/03-03-17-1, koje je sastavni dio i prilog ovom Zapisniku.

Po završetku izlaganja gospodina Josipa Beljaka, gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja.

Gdin. Filip Poštek pita zašto se sredstva koja su planirana za razvoj i promicanje turizma troše na saniranje knjigovodstvenog manjka, na proširenje jezera Jarki, kad će se početi održavati velika natjecanja na jezeru, i zašto se sredstva namijenjena razvoju turizma troše za podmirenje troškova struje i vode ribičke kućice.

Gđa. Dubravka Špiček objašnjava da se aktivnost unutar ekonomskih poslova zove zove Promicanje i razvoj turizma, a tu spada i sufinanciranje rada Turističke zajednice, proširenje jezera Jarki i ribarska kućica i pomoćne građevine. Što se tiče ribarske kućice, ona je dana u zakup Sportsko-ribolovnom društvu „Stubaki“ oni nam plaćaju mjesečnu zakupninu i refundiraju troškove režija, tako da Općina nema trošak režija. Što se tiče nastavka projekta Proširenje jezera „Jarki“, to je trošak nastao u prethodnoj godini, ali je ove godine dospio na plaćanje jer je ugovorom o kupoprodaji zemljišta bilo ugovoreno plaćanje tek po zemljišnoknjižnom prijenosu prava vlasništva, a to se zbilo tek ove godine.

Gdin. Josip Beljak odgovara da je prošle godine održano natjecanje prva liga za žene, dva kola, u ljetnim mjesecima i bilo je 50-ak natjecateljica, manifestacija je trajala cijeli vikend.

Gđa. Bernarda Ivček odgovara da je knjigovodstveni manjak koji je proizašao iz 2014. nije pravi, financijski manjak već je nastao zbog toga što Turistička zajednica svake godine, od 2014. dobije minimalni iznos, sredstva nisu na pravi način alocirana te na kraju godine je premalo, i ti iznosi se akumuliraju od 2014. godine,  te je preporuka Nadzornog odbora da se ta sredstva namaknu. Zbog toga je Turistička zajednica zatražila ta sredstva od Općine. To nije stvarno dugovanje, npr. kao da nisu platili račune, ali je nastao jer Općina nije uplatila sredstva koja su bila planirana.

Gdin. Filip Poštek pita jesu li sredstva dodijeljena udruzi Feniks iz Oroslavja.

Gđa. Ljubica Božić odgovara da se radi o partnerstvu u projektu čija je bit volontiranje, ali Općina nema financijskih obveza već bez naplate ustupiti prostorije ili poslovne prostore u vlasništvu Općine da bi održavali radionice za volontere na području Općine.

Gđa. Anica Benger pita zašto postoji veliko odstupanje Proračuna koji je donesen u studenom 2016. i onog koji je donesen 2017. godine.

Gđa. Dubravka Špiček odgovara da je trenutno važeća Prva izmjena Proračuna Općine koja je donesena početkom godine. Do odstupanja je došlo jer se tek početkom godine utvrdilo da neki projekti neće biti realizirani, a obzirom da nije donesena odluka o sufinanciranju, kao što je projekt rekonstrukcije ulice Vladimira Nazora sa postavljanjem javne rasvjete, energetska obnova zgrade Osnovne škole, a za neke nije raspisan natječaj. Za detaljnije podatke bi trebala imati dokumentaciju pred sobom. Sadržaj tablice proračuna zakonom je propisan. Ukoliko se zna da neki projekt neće biti realiziran, sredstva se preusmjeravaju na onaj koji hoće.  Izvršenje proračuna sa 30. lipnja se uspoređuje sa izvornim planom, a to je Prva izmjena proračuna, koji je zadnji doneseni plan od strane predstavničkog tijela.

Gdin. Tomislav Mlinarić iznosi da, obzirom da su svi podaci dostupni vijećnicima i zamjenici svaki dan, svi bi trebali se prethodno informirati o nečemu što ih zanima jer se na sjednici gubi dosta vremena na nešto što nije na dnevnom redu.

Gdin. Nikola Kristić pita tko obavlja evaluaciju radova čišćenja snijega, održavanje cesta i zašto je na informiranje Općinskog vijeća utrošeno 10.000 eura, a konstatira da je evidentiran manjak od milijun kuna, prenesen iz prošle godine.

Gđa. Dubravka Špiček odgovara da je to trošak objave akata u Službenom glasniku, objava u Zagorskom listu i Glasu Zagorja, Radio Stubici, Mreži TV, trošak održavanja web stranice Općine.

Gdin. Nikola Kristić predlaže da se dobrovoljna vatrogasna društva pomažu na primjer kupnjom opreme, a ne da im se plaća u novcu, tko prati evaluaciju utrošenih sredstava.

Gđa. Dubravka Špiček odgovara da postoji zakonska obveza isplate sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u točno određenom postotku.

Gdin. Nedjeljko Ćuk moli gospodina Kristića da se prije sjednice pripremi i prouči proračun što mu je i zakonska obveza, kako se ne bi duljilo sa sjednicom zbog nepripremljenosti vijećnika.

Gđa. Sabina Frgec pita kada će dobrovoljna vatrogasna društva dostaviti podatke na koliko su intervencija bili.

Gdin. Nedjeljko Ćuk odgovara da je to redovito godišnje izvješće koje se dostavlja na početku godine za prošlu godinu.

Gdin. Nikola Kristić napominje da je 195.000,00 utrošeno na održavanje nerazvrstanih cesta, šodranje, te da se već za te novce moglo asfaltirati te ceste jer ih poslije svake kiše treba ponovno održavati. Navodi da nije konstantno održavano zelenilo uz cestu nego kad se više nije moglo proći. Tko mijenja vodomjere. Smatra da obrazloženje uz izvješće proračuna treba biti opširnije.

Gdin. Nedjeljko Ćuk odgovara neka stavi prijedlog koju cestu treba asfaltirati i iz kojih sredstava, a da svi podaci o vodomjerima i javnoj rasvjeti postoje u Jedinstvenom upravnom odjelu i dostupni su mu. Pita je li za to da se više ne objavljuju informacije na Tv Mreži, Radio Stubici.

Gdin. Jurica Knezić navodi da je u lipnju 2016. manjak bio 812.000,00 kuna, a sada je taj manjak 857.000,00 kuna. Znači da je negdje 45.000,00 utrošeno više nego što je trebalo. Predlaže da se negdje ta sredstva srežu kako ne bi manjak bio još veći sljedeće godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk objašnjava da su vijećnici ti koji moraju predložiti koji projekti će biti obustavljeni.

Gdin. Nikola Kristić predlaže da Gljivarenje traje barem jedan vikend pa će mediji biti zainteresirani.

Daljnjih pitanja nema.

Gdin. Nedjeljko Ćuk daje na glasanje Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, te je sa sa 12 glasova za i jednim suzdržanim glasom (Kristić) donesena sljedeća

O D L U K  A

Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk daje na glasanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sa pratećim odlukama te je sa 12 glasova za i jednim suzdržanim glasom (Kristić) donesena

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršavanju  Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu:

- sa prihodima od  4.629.048,92 kuna,

- sa rashodima od  4.476.704,86 kuna,

 

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

 

 

- prihode poslovanja

4.626.862,00 kn

- prihode od nefinancijske imovine

2.186,92 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

4.046.105,14 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

430.599,72 kn

- razlika – višak

152.344,06 kn

- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

-1.009.695,35 kn

- višak /manjak + neto zaduživanja/financiranja

-857.351,29 kn

 

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

-        Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine

-        Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine,

-        Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine,

-        Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine,

-        Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine,

-        Odluka o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine,

-        Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine,

-        Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine,

-        Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine,

-        Izvještaj o danim jamstvima za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad. 6.

Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA  2017. GODINE

 

Članak 1.

Programom gradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćineStubičkeTopliceza 2017. godinubila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, sastavni  je dio i prilog ove Odluke.

 

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

 

I.             JAVNE  POVRŠINE

1.            Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

 

II.            NERAZVRSTANE CESTE

1.            Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta odvojak Ulice Lj. B. Đalskog prema kbr. 89 i naselje Pila od kbr. 69/H do 69/F na izradu  troškovnika za pojačano održavanje utrošena su sredstva u iznosu od 3.312,50 kuna.

2.            Za izgradnju ceste DPU “Zeleni gaj” na plaćanje vodnog doprinosa utrošena su sredstva u iznosu od 181,22 kuna.

3.            Za rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora na izradu geodetskog elaborate i tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od 43.500,00 kuna.

4.            Za izgradnju nerazvrstane ceste “dio Strmečke ceste prema groblju” na plaćanje vodnog doprinosa utrošena su sredstva u iznosu od 3.965,88 kuna.

III.          GROBLJE

1.            Za izgradnju groblja “Strmec Stubički” na plaćanje vodnog doprinosa utrošena su sredstva u iznosu od 15.504,79 kuna.

 

 

IV.          JAVNA RASVJETA

 1.                    Za izgradnju javne rasvjete u naselju Podgaj – uz k.č.br 3309 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 71.137,50 kuna.
 2.                    Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Žrtava Seljačke bune - uz k.č.br. 2807/1 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 5.151,25 kuna.
 3.                    Za izgradnju javne rasvjete  u Zagorskoj ulici- uz k.č.br. 1495/2 k.o. Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 6.655,00 kuna.

V.           OPSKRBA PITKOM VODOM

1.            Za ugradnju nadzemnog hidranta u naselju Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  10.750,00 kuna.

VI.          ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 1.                    Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, utrošena su sredstva u iznosu od 50.153,75 kuna.

 

VII.         ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.            Za održavanje čistoće nije bilo utrošenih sredstava.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad. 7.

Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA  2017. GODINE

 

Članak 1.

 

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

 

                -              javne površine,

                -              atmosferske vode,

                -              nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              opskrbu pitkom vodom.

 

Članak 2.

 

                Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ove Odluke.

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

 1.                     ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 199.276,38 kuna, od čega je 19.545,22 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na : motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu , pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide, travnu smjesu i sl. 179.731,16 kuna utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine, uređivanje terena u Parku vozača u naselju Pila, rušenje stabala u Parku Maksimilijana Vrhovca, montažu drvenog mosta preko potoka Vidak u naselju Pila te rašćišćavanje terena za postavljanje mobilnog kontejnera.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 4.150,00 kuna.

 

                II.            ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 295.048,60 kn, a utrošena su za dobavu, navoz, razgrtanje i valjanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve, popravak prometnih znakova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 167.525,00 kn.

               

 1.                 JAVNA RASVJETA

 

 1.        Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 53.120,13 kn.
 2.        Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 77.487,88 kn.

 

 1.                 OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

1.       Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno  je 263,01 kn.

 1.        Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno  je 43.614,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.
 2.        Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno  je 5.973,90 kn.

               

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad. 8.

Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2017/2018.

 

Gđa. Tamara Huis obrazlaže da je člankom 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da jedinica lokalne samouprave između ostalog, financira i smještaj i prehranu učenika u učeničke domove. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Općine i čiji barem jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području općine Stubičke Toplice. Općina izdvaja 250,00 kuna po učeniku mjesečno, a prošle godine bili su sklopljeni ugovori sa domovima u Zagrebu, Pregradi, Bedekovčini.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika

srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2017/2018.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Stubičke Toplice za školsku godinu 2017./2018.godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to:

-        da učenik ima prebivalište na području općine Stubičke Toplice i

-        da barem jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Stubičke Toplice na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice. Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

-        potvrda upisu u srednju školu,

-        preslika ugovora o smještaju u učenički dom,

-        izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,

-        uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od šest mjeseci) i

-        preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učenički dom, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika.

Članak 5.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi, ne mogu to pravo ostvariti od Općine Stubičke Toplice.

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 6.

Općina Stubičke Toplice sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove u iznosu od 250,00 kn mjesečno.

Sredstva za sufinanciranje troškova učeničkog doma osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Rješenje o odobrenju zahtjeva donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice temeljem ove Odluke, a ugovor s učeničkim domom sklapa načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad. 9.

Donošenje Odluke o provedbi kapitalnog projekta adaptacija i opremanje Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da je 06. rujna 2017. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama, te se ukazala mogućnost sufinanciranja projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u 50% -tnom iznosu, ukoliko je uloženo više od 200.000,00 kuna. Kako je u projekt ove godine uloženo do sada, za etapu proširenje sanitarnih prostora i ured tajništva 97.000,00 kn, ovom odlukom se predlaže dodatno ulaganje u etapu dogradnja i opremanje kuhinje, te bi ukupna vrijednost projekta bila 355.292,50 kn, od čega bi 50% bila sredstva Općine Stubičke Toplice (177.646,25 kn), a 50% (najviši iznos po objektu) sredstva Ministarstva. Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2018. uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu koristiti samo u 2017. godini. Ukoliko ne bi bio odobren projekt po ovom natječaju, sredstva bi se namaknula iz Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja.

Gđa. Sabina Frgec konstatira da Školi nedostaju kabineti i dvorana i učenici dolaze sa manjkom u znaju, pita može li Općina više sama održavati svoju školu, a uzimajući u obzir da je i sama Općina u financijskim problemima. Pita što Općina gubi ako se škola preda Županiji, a što djeca dobivaju.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita imaju li škole koje drži Županija dvorane i kabinete. Imaju li vijećnici snage reći svojim građanima da će pokloniti školu Županiji, nakon što su oni izdvajali novce za izgradnju škole. Moli da gđa. Frgec prezentira na sljedećoj sjednici što imaju koje škole na području Županiji. Smatra da Općina gubi sva sredstva koja su do sada uložena u izgradnju.

Gdin. Nikola Kristić predlaže da se na nekoj od sljedećih sjednica raspravlja o školi. Smatra da je pitanje umiješnosti pregovora hoće li Županija napraviti dvoranu i kabinete.

Gdin. Robert Pilski sumnja da će Županija odmah u sljedeće dvije godine osigurati dvoranu i kabinete ako se škola pokloni.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski moli da se poštuje dnevni red i da predsjednik ne dozvoljava odstupanja u raspravi.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

o provedbi kapitalnog projekta adaptacija i opremanje

Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice nastavit će u 2017. godini projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade osnovne škole u Stubičkim Toplicama, za koji je ishođena Potvrda glavnog projekta KLASA:361- 03/12-01/04, URBROJ:2140/1-07-02-12-11 od 26. travnja 2012., i to etapom dogradnja i opremanje kuhinje.

Članak 2.

Dodatna sredstva za provedbu projekta u iznosu od 258.052,50 kn osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora o sufinanciranju sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ad. 10.

Donošenje Odluke o projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Josip Beljak obrazlaže da je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta za područja na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes, radi se o mogućnosti brzog interneta i do 100 M/bit u sekundi. Cilj EU je da do 2020. godine razvije tu širokopojasnu infrastrukturu. Kako je sama Općina Stubičke Toplice premala za tako veliku investiciji, a i nije interesantno područje velikim investitorima, praksa je da se više jedinica udružuje. Tako je održan sastanak u Donjoj Stubici na kojem su bili gradonačelnici Grada Donja Stubica, Grada Oroslavje i načelnici Općine Marija Bistrica, Općine Gornja Stubica te on. Zajedno bi proveli postupak nabave, izradili studiju izvedivosti i izradu plana razvoja širokopojasne infrastrukture. Nositelj bi bio Grad Donja Stubica a ukupna procijenjena vrijednost bi bila do 199.000,00 kuna. U Proračunu Općine Stubičke Toplice biti će potrebno osigurati sredstva za provedbu projekta u iznosu od 31.044,00 kuna, sa izvorom financiranja 15.522,60 kn Krapinsko-zagorska županija, a 15.522,00 kn opći prihodi i primici Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Nikola Kristić pita kolika bi to bila investicija jesu li savjetodavne usluge sve .

Gdin. Josip Beljak odgovara da za naše područje još nema procjene jer nije izrađena studija izvedivosti, a imamo primjer iz Zagorja: Pregrada, Klanjec, Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Krapinske Toplice, Tuhelj i Zagorska Sela vrijednost investicije je 80 milijuna kuna. Investitor je zainteresiran samo zato jer će dio namaknuti iz sufinanciranjem od strane EU.

Gdin. Filip Poštek konstatira da je dio koji otpada na općinu samo ono što je potrebno osigurati za izradu studije, dok radove financira 50% Europska unija, a 50% investitor.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

o projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području

Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice uključiti će se u projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, koji zajednički provode Grad Donja Stubica, Grad Oroslavje i Općina Marija Bistrica, Općina Gornja Stubica.

Članak 2.

U sklopu projekta izraditi će se Studija izvedivosti projekta te Plan razvoja širokopojasne infrastrukture na području jedinica lokalne samouprave iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

U Proračunu Općine Stubičke Toplice osigurat će se sredstva za provedbu projekta u iznosu od 31.044,00 kuna, sa izvorom financiranja 15.522,60 kn Krapinsko-zagorska županija, a 15.522,00 kn opći prihodi i primici Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

Ad. 11.

Donošenje Odluke po zahtjevu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za sufinanciranje pomoćnika u nastavi Lani Jagić.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da se radi o učenici iz socijalno ugrožene obitelji, koja do sada nije bila uključena u nijedan program pomoći, a nije odobren pomoćnik u nastavi iz projekta „Baltazar“. Učenica ima govorno-jezične poteškoće, a postoje i problemi u tjelesnom razvoju. 50% plaće asistenta bi plaćala Općina, a 50% Županija, i to je iznos od 17.500,00 kuna za razdoblje od listopada 2017. do 15. lipnja 2018.

Gđa. Sabina Frgec smatra da svakako treba pozitivno riješiti ovaj zahtjev, jer iz vlastitog iskustva zna da će škola biti vjerojatno jedino mjesto gdje će učenica postići svoj maksimum i osjećati se dobro, a dijete sa takvim poteškoćama ne može samostalno pratiti nastavu.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

Odobrava se sufinanciranje pomoćnika u nastavi za dijete Lanu Jagić, učenicu 5. razreda Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2017/2018. u 50%-tnom iznosu.

Sredstva će se osigurati u Proračunu Općine Stubičke Toplice te uplaćivati mjesečno na žiro račun Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Ad. 12.

Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju dimnjačarske usluge.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da je u proljeće ove godine, na zahtjev dimnjačara Centro-plin Horvatek, raskinut ugovor o obavljanju dimnjačarskih poslova. Stoga je potrebno pokrenuti novi postupak davanja koncesije za dimnjačarske poslove. Od Ministarstva financija zatraženo je da postavi svojeg člana Povjerenstva te se Ministarstvo očitovalo da ga neće postavljati. Nadalje je potrebno da su članovi povjerenstva pravne, ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o predmetu i značajkama koncesije. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u području javne nabave. Certifikate iz područja javne nabave imaju Ljubica Božić i Dubravka Špiček. Voditelj odsjeka za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu, Kristijan Oremuš, sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova obavlja nadzor nad radom dimnjačara. Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove, obavlja poslove koji se tiču postupaka javne nabave, sastavljanja prijedloga ugovora i kontrolu naplate jamstva. Nedjeljko Ćuk imenuje se kao predsjednik Radnog tijelo za gospodarstvo, koje, između ostalog, obavlja poslove vezane uz komunalno gospodarstvo.

Daljnjih pitanja nema.

Sa 12 glasova za i jednim suzdržanim (Frgec) doneseno je

RJEŠENJE O IMENOVANJU

STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJU

 

Članak 1.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesiju dimnjačarski poslovi u sljedećem sastavu:

-        Nedjeljko Ćuk, predsjednik Radnog tijela za gospodarstvo – predsjednik

-        Dubravka Špiček, mag.oec.  – član,

-        Kristijan Oremuš, ing.prom. – član,

-        Tamara Huis, mag.iur. – član,

-        Ljubica Božić, dipl.iur. – član.

Članak 2.

                Zadaci Stručnog povjerenstva su određeni čl. 16. Zakona o koncesijama, a obuhvaćaju naročito:

-              izradu analize davanja koncesije,

-              izradu dokumentacije za nadmetanje,

-              pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,

-              prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,

-              predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,

-              obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

                Uvjete sposobnosti i kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja Stručno povjerenstvo određuje sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u suradnji s načelnikom Općine Stubičke Toplice.

                Procjenu vrijednosti koncesije Stručno povjerenstvo određuje sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Članak 3.

Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Ad. 13.

Donošenje Odluke o određivanju domara Mjesnog doma Strmec Stubički.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da je na prošloj sjednici određeno da će se potražiti osoba koja bi obavljala tu dužnost, a obzirom da je osoba koja je prije obavljala taj posao odustala. Predlaže se Blaženka Šturlan iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 162, ona se jedina javila da je spremna obavljati taj posao.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

Članak 1.

Za domara mjesnog doma Strmec Stubički imenuje se Blaženka Šturlan (OIB:21631825950) iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 162.

Članak 2.

Naknada domaru iznosi 170,00 kuna neto mjesečno.

Ad. 14.

Donošenje Odluke o sufinanciranju sanacije krovišta na zgradi Doma obrtnika u Donjoj Stubici.

Gdin. Josip Beljak obrazlaže da sukladno zamolbi koja je u materijalima, a obzirom da su i naši obrtnici članovi Udruženja obrtnika. Predlaže donaciju 2.000,00 kuna.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski pita koliko je članova s područja Općine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk odgovara da između 30 i 40. Smatra da je predloženi iznos u redu uzimajući u obzir proračun Općine.

Daljnjih pitanja nema. Gdin. Nedjeljko Ćuk da je na glasanje prijedlog načelnika da se radovi sufinanciranju u iznosu od 2.000,00 kuna.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirati će radove popravka krova na Domu obrtnika u Donjoj Stubici Udruženju obrtnika gradova  Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice sa sjedištem u Donjoj Stubici, Matenačka 6, u visini od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna).

Članak 2.

Sredstva iz čl. 1. ove Odluke će se osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice te će se isplatiti u korist žiro računa Udruženju obrtnika gradova  Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 15.

Donošenje Odluke o nabavi tablet uređaja.

Gdin. Nikola Kristić obrazlaže da u Vijećnici ne postoje uvjeti za rad, na primjer nema stola da stavi materijale za sjednicu na isti. Stoga predlaže nabavu tablet uređaja za vijećnike. Rad bi bio ubrzan, nema puno papira. U tehnološkom smislu treba se ugledati na Sabor. Pozivi i materijali se mogu slati odmah na tablet. Vrlo lako se nauči korištenje tim uređajem. Sada se troše se novci na papir, toner pa predviđa uštedu. Ušteđeni novci bi se mogli koristiti za druge projekte.

Gdin. Tomislav Mlinarić smatra da bi se općinski proračun opteretiti nabavom tableta. On je spreman primati materijale na svoj uređaj elektroničkom poštom, a novci koji bi se time uštedjeli neka budu za Osnovnu školu. On će na svoj tablet ili mobitel primati materijale i ne treba općinski tablet. Smatra da nije štednja ako se odreknu papira i nabave tablet.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski kaže da ne može raditi za govornicom na tabletu jer ako se hoće kvalitetno raditi mora imati na papiru materijale.

Gdin. Nedjeljko Ćuk  smatra da je dobar prijedlog gospodina Mlinarića jer se time neće stvarati trošak nego smanjivati. Ne može se prisiliti vijećnika da prima u elektronskom obliku materijale jer je obveza Općine dostaviti materijale. Moli da se ubuduće bolje pripremi obrazloženje kako se došlo do pojedinog iznosa kako bi se moglo glasati. Nije točno da se u Saboru i Vladi ne printaju materijali jer je osobno to provjerio i zvao. Predlaže da se pojedinačno svaki vijećnik izjasni o tome na koji način hoće primati materijale.

Daljnjih pitanja nema.

Gdin. Nedjeljko Ćuk daje na glasanje prijedlog Odluke o nabavi tablet uređaja.

Utvrđuje se da Odluka o nabavi tablet uređaja nije donesena: za Odluku o nabavi tablet uređaja glasalo je dvoje vijećnika (Kristić i Frgec), devet vijećnika je glasalo protiv Odluke o nabavi tablet uređaja, a dvoje vijećnika je suzdržano (Knezić i Čajko).

Gdin. Nedjeljko Ćuk nalaže Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice da dostavi vijećnicima upit tko želi dostavu materijala u papirnatom obliku, a tko želi dostavu u elektronskom obliku.

Ad. 16.

Donošenje Odluke o pravu na naknadu.

Gdin. Nikola Kristić obrazlaže da je ovo još jedan prijedlog kako se može uštedjeti aproksimativni iznos od 136.000,00 kuna. Ako se uzmu u obzir i mjesni odbori taj bi iznos bio i veći. Predlaže da vijećnici svojim primjerom pokažu da uštede idu od njih.

Gđa. Sabina Frgec pita da li članovi radnih tijela dobivaju naknade. Odgovoreno je da dobivaju.

Gđa. Anica Benger smatra da vijećnici trebaju pokazati i svoj rad. Ako se sami neće vrednovati neće ih niti nitko drugi. To je rad koji se plaća. Cilj je što bolje zaraditi, povećati prihodovnu stranu, ali treba raditi. Ako bi financijska situacija bila bolja trebalo i povećati naknade.

Gdin. Nikola Kristić smatra također da bi trebale biti i veće ako bi Općina imala suficit.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski smatra da ne treba popularizirati, da svatko treba cijeniti svoj rad, koji mu mora biti plaćen.

Gđa. Sabina Frgec navodi da četvrtu godinu vodi program njemačkog jezika besplatno i svoj materijal daje besplatno. Smatra da na taj način doprinosi društvu i zajednici. To ne znači da se manje cijeni.

Daljnjih pitanja nema.

Utvrđuje se da Odluka o pravu na naknadu nije donesena: za prijedlog Odluke o pravu naknadu glasalo je dvoje vijećnika (Frgec i Kristić), a protiv odluke 11 vijećnika.

Ad.17.

Donošenje Odluke o smjernicama za hortikulturno uređenje Općine Stubičke Toplice u 2018. godini.

Gdin. Nikola Kristić obrazlaže da je i ovaj prijedlog na tragu prethodnih kao mjera štednje. Predlaže da stručna tvrtka i osoba, kao što je „Zrinjevac“, napravi projekt hortikulturnog uređenja prvenstveno sa trajnicama, osim iznimno na određenim područjima. Ta tvrtka će projekt napraviti kao gestu dobre volje. Smatra da je otprilike 50.000,00 kuna dovoljno da se u sljedećih deset godina ne utroši nijedna kuna. Ušteda bi bila oko milijun kuna, a kvaliteta poboljšana. Komunalni radnici Općine bili bi educirani kako održavati trajne nasade.

Gđa. Nina Gradiški Zrinki smatra da je jako puno truda mještana i Općine uloženo u uređenje Općine u zadnjih deset godina, što je potvrđeno i dobivanjem  nagrade „Zeleni cvijet“.

Gdin. Nedjeljko Ćuk smatra da o tom prijedlogu treba raspravljati Radno tijelo Općinskog vijeća, koje je stručno za tu tematiku.

Gđa. Zrinka Košić Bosnar smatra da načelnik treba odlučiti u kojem smjeru želi hortikulturo uređenje Općine.

Gdin. Josip Beljak slaže se da stručna osoba treba napraviti plan, da bi trebalo biti više trajnica, ali da dio moraju biti i jednogodišnje bilje radno tijelo, da bi domaći ljudi trebali biti uključeni u nabavljanje sadnica, te da je i on za smanjenje troškova.

Gdin. Nedjeljko Ćuk predlaže donošenje sljedećeg Zaključka: načelnik i Radno tijelo za ekologiju i kulturu će razmatrati prijedlog o hortikulturnom uređenju općine te stručno pripremljen prijedlog sa financijskim planom prezentiraju na sjednici Općinskog vijeća.

Zaključak je jednoglasno (sa 13 glasova za) usvojen.

Ad. 18.

Informacija o problematici projekta Zdravstveno lječilišni turizam „Stubaki“.

Gdin. Josip Beljak obrazlaže da je prošlu subotu župan Krapinsko-zagorske županije obećao sastanak drugi tjedan na kojem bi se prokomentirao terminski plan za projekt, terminski trebao bi biti prezentiran i na sjednici Skupštine, a poziva i gđu. Ninu Gradiški Zrinski da kao članica Skupštine obavijesti Vijeće o raspravi na Skupštini.

Ad. 19.

Pitanja i prijedlozi.

Pitanja i primjedbe su postavili gđa. Sabina Frgec u vezi zemljišta Poslovnoj zoni Stubaki, gdin. Nikola Kristić vezano uz slike sa Likovne kolonije, gdin. Filip Poštek pita direktoricu Turističke zajednice kada će biti donesena nova odluka o utrošku boravišne pristojbe, gdin. Robert Pilski vezano uz Biciklistički klub Stubaki.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski napušta sjednicu u 22,20 sati.

Gđa. Anica Benger pita ima li Općina sklopljen ugovor o osiguranju od štete prema trećima, gđa. Sabina Frgec pita je li riješena problematika stipendija, gdin. Tomislav Mlinarić iznosi da mu se mještani žale na ambroziju , gdin. Nikola Kristić vezano uz „Gljivarenje“.

Završeno: 22,33 sati.

Isprave koje se prilažu Zapisniku:

 1.        Izvješće o radu načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, KLASA:022-05/17-02/28, urbroj:2113/03-03-17-1  od 14. rujna 2017. u izvorniku

KLASA:021-05/17-01/85

URBROJ:2113/03-01-17-4

Stubičke Toplice, 14. rujna 2017.

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, dipl.iur.

Nedjeljko ĆukKako do nas / Kontakt