2. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/21-01/62

URBROJ:2113/03-01-21-1

Stubičke Toplice, 15.09.2021.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 22. rujna 2021. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 2. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika.

 3. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu s pratećim odlukama.

 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

 6. Donošenje Prve izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu s pratećim odlukama.

 7. Donošenje Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021.godinu.

 8. Donošenje Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

 9. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije izvedbenog projekta za izgradnju sportske dvorane.

 10. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC SS - 30 „ŽC 2219 - Držak“ i NC SS – 31 “Držak – Markus“.

 11. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije.

 12. Donošenje Odluke o određivanju prinudnog upravitelja.

 13. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru.

 14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.

 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK Stubičke Toplice.

 16. Davanje suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2020. /2021.

 17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.

 18. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.

 19. Donošenje Odluke o usvajanju 1. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2020. godinu.

 20. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na cijenu kraćeg programa folklora mjesečno.

 21. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na cijenu kraćeg programa igraonice.

 22. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.2021. do 30.06.202.

 23. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. s obrazloženjem.

 24. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021. godinu s obrazloženjem.

 25. Donošenje Odluke o usvajanju 1. izmjene financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021. godinu.

 26. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

 27. Davanje suglasnosti na promjenu sjedišta Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

 28. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na financijsko izvješće za 2020. godinu i izvješće o radu za 2020. godinu DVD-a Strmec Stubički.

 29. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

 1. Svim članovima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 2. Gdin. Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

 3. Gđa. Kristina Glas, v.d. ravnateljica Općinske Knjižnice Stubičke Toplice

 4. Gđa. Kristina Ljubić, ravnateljica DV ZVIREK

 5. Gđa. Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne Škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

 6. RADIO STUBICA

 7. Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, ovdje

 8. Arhiva, ovdje

Kako do nas / Kontakt