2. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 29. srpnja 2013. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni:
Vijećnici: Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Josip Kukas, Nina Gradiški Zrinski, bacc.phy., Ana Gospočić, dipl.polit., Tomislav Franjković;

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice,

Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice,

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice

Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice;

Dubravka Špiček mag.oec., viši stručni referent za financije i proračun

Novinar: Senka Susović – novinarka „Radio Stubice“

Odsutni: mr.sc. Alen Ahmetović dr.med.dent., Darinka Gmaz-Lončar (opravdala, bolesna),

Zapisničar: Melita Šarić

Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja sve nazočne vijećnike, zatim načelnika gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnik gdina. Ivana Hrena, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice, gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća gdin. Stjepan Sokač predlaže da se obzirom na nastale uvjete, to jest da nema struje vijećnici izjasne o tome žele li da se sjednica održi danas ili da se ista odgodi. Kako je prisutna dnevna svjetlost vijećnici su se izjasnili da se sjednica održi.
Sjednici, kao stanovnik Općine Stubičke Toplice prisustvuje gdin. Dražen Šipek Glavač, koji predlaže da se sjednica ne održi obzirom da nema struje, ujedno postavlja pitanje hoće li se na sjednici riješiti njegovi materijali. Od strane predsjednika Općinskog vijeća isti je upozoren da ima pravo prisustvovanja sjednici obzirom da su sjednica javne, no da nema prava sudjelovati u radu Općinskog vijeća u smislu glasanja ili predlaganja. Nadalje što se tiče rada po materijalima to je nemoguće obzirom da na ovoj sjednici nema istih, no pod točkom pitanja i prijedlozi može postaviti pitanje. Da bi se materijali uputili na sjednicu Općinskog vijeća potrebno je iste predati na urudžbiranje i vidjeti dali isti potpadaju pod djelokruga rada Općinskog vijeća. Gdin Dražen Šipek Glavač upućen je da može predati materijale za koje smatra da Općinsko vijeće može razmotriti.
Gdin. Dražen Šipek Glavač napustio je Vijećnicu obzirom da na Dnevnom redu nema materijala te je zamolio da se isti uvrste u slijedeću sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Za sjednicu se predlaže

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2013. godine.

3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.

4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

5. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

6. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

7. Donošenje Odluke o organiziranju i načinu financiranja programa produženog boravka.

8. Donošenje Odluke o prijedlogu Osnovne škole Stubičke Toplice o organiziranju programa produženog boravka.

9. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na predloženi tekst Odluke o odvodnji otpadnih voda.

11. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Strmec Stubički.

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na upis djece u Dječji vrtić „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2013./2014.

15. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

16. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

17. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 

Zapisnik sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen. 

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2013. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2013. godine jednoglasno su usvojen.

U 19,12 sati sjednici se pridružuje vijećnik gdin. Nedjeljko Ćuk, te je sjednici nazočno 11 od ukupno 13 vijećnika. 

Ad.3.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi 

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu Izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine sa prihodima od 13.092.400,00kuna i rashodima od 12.548.338,61 kuna, kako slijedi:
                                                                                                              Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:
- prihodima poslovanja                                                                       13.062.600,00
- prihodima od nefinancijske imovine od                                                    29.800,00

Rashodi se odnose na: 
- rashode poslovanja                                                                             9.076.338,61
- rashode za nefinancijsku imovinu od                                                   3.472.000,00
- raspoloživa sredstva iz prethodnih god.
Razlikom višak/manjak                                                                              544.061,39

Članak 2.

 Kao sastavni dio prve Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o prvoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu,
- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu. 
- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu,
- Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2013. godinu.

Članak 3.

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

Ad.4.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA O PRVOJ IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 Članak 1.

Prvom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Ad.5.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O PRVOJ IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,
- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.
 

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 275.000,00 kuna, od čega je 20.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 51.000,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 1.100.000,00 kn.

3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 15.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III. JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 170.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 150.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 5.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 350.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje vodovoda predviđeno je 25.000,00 kn.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.000,00 kn.

Članak 3.

Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Ad.6.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 

Jednoglasno se donosi odluka o donošenju Prve izmjene konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. Godinu.

Ad.7.
Donošenje Odluke o organiziranju i načinu financiranja programa produženog boravka.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU FINANCIRANJA 
PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U
OSNOVNOJ ŠKOLI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija i način financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Stubičke Toplice.

Godišnji program rada produženog boravka donosi Osnovna škola Stubičke Toplice, uz suglasnost nadležnog ministarstva.

Članak 2.

Program produženog boravka utvrđuje se kao šira javna potreba u osnovnom školstvu Općine Stubičke Toplice i može se organizirati u školskoj zgradi Osnovne škole Stubičke Toplice, za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Stubičke Toplice.

Članak 3.

Produženi boravak u smislu ove Odluke je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, a organizira se s najmanje 14, u pravilu s 20 učenika.

Jedan sat programa produženog boravka traje 60 minuta.

Vrijeme pohađanja produženog boravka utvrđuje se Godišnjim planom i programom.

Članak 4.

Polaznici produženog boravka uključuju se u produženi boravak na osnovi zahtjeva roditelja.

Ukoliko se za program produženog boravka prijavi veći broj učenika od broja učenikaza koji su osigurana potrebna financijska sredstva prednost pri upisu imaju učenici prvog i drugog razreda osnovne škole.

Ako nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka ovoga članka ostane još slobodnih mjesta za prihvat učenika trećeg i četvrtog razreda u produženom boravku primijenit će se dodatni kriteriji za ostvarivanje prednosti, kako slijedi:

- učenik bez oba roditelja,

- učenik, dijete zaposlenog samohranog roditelja,

- učenik čija su oba roditelja zaposlena.

Članak 5.

Program produženog boravka provode radnici školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima.

Učitelji sa školom sklapaju ugovor o radu te imaju ista prava i obveze kao i drugi zaposleni u školi.

Sredstva za plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku (jednog učitelja po razrednom odjelu) osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice te iz cijene usluge koju plaćaju roditelji, odnosno skrbnici djeteta - korisnici usluga.

Članak 6. 

Prijedlog za organiziranje produženog boravka Osnovna škola Stubičke Toplice je dužna dostaviti Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice do kraja mjeseca lipnja za narednu školsku godinu.

Prijedlog za organiziranje produženog boravka sadrži:

- broj djece prijavljene za produženi boravak,
- broj skupina produženog boravka,
- broj učitelja razredne nastave potrebnih za provedbu programa produženog boravka.

O prijedlogu Općinsko vijeće donosi odluku ovisno o visini financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Općine.

Članak 7.

Produženi boravak u Osnovnoj školi Stubičke Toplice financirat će se:

- sredstvima Općine Stubičke Toplice i
- roditeljskim uplatama.

Cijena produženog boravka za roditelja, odnosno skrbnika djeteta - korisnika usluge uključuje:

- troškove prehrane,
- dio troškova za rad učitelja koji izvodi program produženog boravka.

Cijenu troškova prehrane utvrđuje Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice.

Troškove za rad učitelja koji izvodi program produženog boravka sufinancira Općina Stubičke Toplice u 50%-tnom iznosu, a 50% iznosa podmiruje roditelj, odnosno skrbnik djeteta -korisnik usluge.

Cijena produženog boravka za roditelja, odnosno skrbnika djeteta - korisnika usluge utvrđuje se u pravilu do 31. srpnja za narednu školsku godinu.

Članak 8.

Cijena usluge za roditelja, odnosno skrbnika djeteta - korisnika usluge smanjuje se za iznos dnevnog troška prehrane u slučaju kada učenik odsustvuje iz škole zbog bolesti ili iz drugih razlogapropisanih općim aktom Osnovne škole Stubičke Toplice, o čemu roditelj, odnosno skrbnik djeteta - korisnik usluge pravovremeno obavještava Školu i dostavlja liječničku ili drugu odgovarajuću potvrdu.

 Članak 9. 

O korištenju programa produženog boravka škola sklapa ugovor s roditeljem, odnosno skrbnikom djeteta – korisnikom usluga. Presliku Ugovora škole su dužne dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice do kraja mjeseca rujna tekuće godine.

 Članak 10.

Škola ispostavlja račun svakom roditelju, odnosno skrbniku djeteta - korisniku usluge najkasnije do 10.-og danau tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Račun se ispostavlja na dvije zasebne uplatnice:

- uplatnica za troškove prehrane u produženom boravku,
- uplatnica za sufinanciranje programa produženog boravka.

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta - korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge na temelju računa iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka računa.

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta - korisnik usluge plaća cijenu usluge na žiro-račun Osnovne škole Stubičke Toplice, s naznakom osnovne škole korisnika.

Obračun potrebnih sredstava za plaće i troškove prehrane vršit će se na temelju podataka škole o obračunatoj bruto plaći učitelja i evidencijama o broju izdatih obroka tijekom proteklog mjeseca. 

Članak 11. 

Na kraju proračunske godine i kod podnošenja prijedloga za organiziranje programa produženog boravka u sljedećoj školskoj godini (čl. 6. st. 1. ove Odluke), Osnovna škola dostavlja izvješće o provođenju programa produženog boravka.

Zahtjev za uplatu sredstava za sufinanciranje programa produženog boravka Osnovna škola podnosi mjesečno. Pri podnošenju zahtjeva za uplatu sredstava, Osnovna škola Stubičke Toplice dužna je dostaviti podatke o broju učenika koji su pohađali program produženog boravka, podatke o uplatama roditelja, odnosno skrbnika djeteta i obračun plaće učitelja koji izvodi program produženog boravka 

Članak 12.

Ukoliko roditelj, odnosno skrbnik djeteta - korisnik usluga ne plati iznos iz stavka 1. ovoga članka do zadnjeg dana u tekućem mjesecu dijete će biti ispisano iz produženog boravka te se raskida ugovor o korištenju usluge programa produženog boravka.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.
Donošenje Odluke o prijedlogu Osnovne škole Stubičke Toplice o organiziranju programa produženog boravka.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O 
ORGANIZIRANJU PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U ŠK.GOD. 2013./2014.

Članak 1.

U školskoj godini 2013./2014. odobrava se organiziranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Stubičke Toplice za jednu heterogenu skupinu učenika prvog i drugog razreda.

Članak 2.

Osnovna škola Stubičke Toplice dužna je ishoditi suglasnost na Godišnji program rada produženog boravka i isti u roku od osam dana od dana dobivanja suglasnosti dostaviti Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

Sredstva za sufinanciranje Programa iz članka 1. ove Odluke u 2013. godini osigurana su u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu (I. izmjena), Aktivnost A 106102 materijali i usluge za školske potrebe, konto 363145 tekuće pomoći.

Sredstva za sufinanciranje Programa iz članka 1. ove Odluke u 2014. godini osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Članak 3.

Roditelj, odnosno skrbnik – korisnik usluge produženog boravka sudjeluje u cijeni Programa produženog boravka te snosi troškove prehrane i 50 % iznosa troškova za rad učitelja koji izvodi program produženog boravka.

Ad.9.
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA 
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA 
STUBIČKE TOPLICE „ZONA ZDRAVSTVENOG TURIZMA“

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA DPU-a

Članak 1.

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“ objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 18 iz 2011. godine, a dopuna te Odluke u broju 15 iz 2012. godine (dalje: Plan).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Ovim Izmjenama i dopunama Plana mijenja se članak 57. st. 1. Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“ te kartografski prikazi:

- kartografski prikaz br. 2.1 PROMET: mijenja se uslijed novog položaja parkirališta i pristupa objektima

- kartografski prikaz br. 2.2 TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI: mijenja se uslijed novog položaje trafostanica

- kartografski prikaz br. 2.3 VODOOPSKRBA I ODVODNJA: mijenja se uslijed izmještanja glavnog kolektora odvodnje

- kartografski prikaz br. 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITA POVRŠINA: mijenja se uslijed izmjene kooficijenta iskoristivosti Grand spa hotela ( 1.0 u 1.2) i novog položaje parkirališta i pristupa objektima

- kartografski prikaz br. 4. UVJETI GRADNJE: mijenja se uslijed izmjene položaja objekata na parcelama i novog položaje parkirališta i pristupa objektima, a po prijedlogu investitora „STUBAKI“ d.d. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 29, obzirom da je nakon donošenja Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ započela izrada projektne dokumentacije tijekom koje je utvrđeno da zbog neprovedivosti pojedinih odrednica Plana nije moguće ishoditi odgovarajuće akte kojima se odobravaju planirani zahvati u prostoru. 

III. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Članak 3.

Obuhvat izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ identičan je obuhvatu Plana utvrđenom Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“ objavljenoj u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 18 iz 2011. godine. Površina obuhvata Plana iznosi oko 14,5 ha.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice je na 27. sjednici održanoj dana 12. rujna 2011. godine donijelo Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 18/2011.) čime je za ovo područje utvrdilo uvjete i način gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku izrade i donošenja Plana.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Izmjenama i dopunama Plana potrebno je omogućiti realizaciju zahvata u prostoru, odnosno izgradnju i uređenje građevina i pripadajuće prometne, komunalne i druge infrastrukture.

Programsko polazište je Prostorni plan uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10 i 17/13).

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 6.

Za izradu ovih izmjena i dopuna Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge, s obzirom na to da se postupak izrade može provesti na temelju postojeće prostorno planske dokumentacije te raspoložive dokumentacije prostora koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Izrada predmetnog DPU-a povjeriti će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja ili ovlaštenom arhitektu koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog planiranja.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA 

Članak 8.

DPU Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma izraditi će se na katastarskom planu u mjerilu 1:1000, koji će se pribaviti od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DPU-a IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRIGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o., A. Mihanovića 12, 10000 Zagreb

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb

Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Pregrada

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb

Odašiljači i veze d.o.o., Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

KOMUS d.o.o. u stečaju Donja Stubica

Zagorski vodovod, Ksavera Šandora Đalskog 3, Zabok

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save

Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, V. Nazora 7, Zagreb

HEP, Distribucijsko područje Elektra Zabok

MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Krapina

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“;

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, Vinogradska 25, Zagreb.

Ako se tijekom izrade Plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana je dvanaest (12) mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

XI. ZABRANA IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE

Članak 11.

Do donošenja ovih izmjena i dopuna Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Troškovi izrade izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz sredstava vlasnika zemljišta (investitor), na način da isti sa izrađivačem Plana sklopi ugovor o izradi izmjena i dopuna Plana.

Vlasnik zemljišta (investitor) nema pravo na povrat tako uloženih sredstava, niti na smanjenje drugih obveza vezanih za privođenje zemljišta namjeni.

Načelnik Općine Stubičke Toplice, na osnovi prijedloga za izradu izmjena i dopuna Plana, odobrava predloženog izrađivača po investitoru.

Investitor je, po primitku ove odluke, obvezan dostaviti izjavu o ustupanju izmjene i dopune Plana Općini Stubičke Toplice.

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na predloženi tekst Odluke o odvodnji otpadnih voda.

Jednoglasno se donosi

 O D L U K A

Članak 1.

Prihvaća se Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok, koji je izradilo trgovačko društvo Zagorski vodovod d.o.o. sa sjedištem u Zaboku, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, a dostavio Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije dopisom KLASA:325-01/13-01/02, URBROJ:2140/1-06-13-02 od 12. srpnja 2013. godine.

Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok u dostavljenom tekstu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 26/2009).

Ad.11.
Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Strmec Stubički.
 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE STRMEC STUBIČKI

 Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Poduzetnička zona Strmec Stubički.

Poduzetnička zona Strmec Stubički obuhvaća sljedeće katastarske čestice u k.o. Strmec Stubički: k.č.br. 2522/1, pašnjak Lineićka površine 1 j 1276 čhv (10343 m2), k.č.br. 2522/2, put Lineićka, površine 410 čhv (1473 m2) i k.č.br. 2516/9, put Strmec Stubički površine 165 čhv (588 m2).

Poduzetnička zona Strmec Stubički ima ukupnu površinu 12404 m2, a površina na kojoj se mogu graditi objekti iznosi 10343 m2.

Članak 2.

Namjena Poduzetničke zone Strmec Stubički je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, komunalno-servisne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge te za trgovinu i skladištenje.

Izgradnja unutar zone odvijat će se temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Cilj osnivanja Poduzetničke zone Strmec Stubički je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, osiguravanjem poduzetnicima povoljnijih uvjeta te poticanje zapošljavanja stanovništva sa područja Općine.

Članak 4.

Mjere za ostvarenje ciljeva iz članka 3. ove Odluke su:

-i zvršiti parcelaciju zemljišta na trošak Općine,

- komunalni doprinos za izgradnju građevine proizvodne namjene smanjiti na 30,00 kn/m3,

- sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže sukladno sredstvima raspoloživim u Proračunu,

- za prvu godinu poslovanja poduzetnici i obrtnici su oslobođeni plaćanja komunalne naknade i poreza na tvrtku ili naziv ukoliko zaposle barem dva radnikana neodređeno vrijeme sa područja Općine Stubičke Toplice. Ukoliko poduzetnik ili obrtnik prekine rad, stavi obrt u mirovanje ili na bilo koji drugi način prekine poslovanje nakon prve godine poslovanja, komunalna naknada i porez na tvrtki ili naziv dospijevaju sa danom prekida poslovanja.

- Općina se obvezuje održavati dvorišta, i to: košnja trave te čišćenje asfalta u zimskim uvjetima, odmah po uklanjanju snijega i leda sa prioritetnih prometnica na području Općine.

Članak 5.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Strmec Stubički je Općina Stubičke Toplice.

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Ad.13.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu. 

Ad.14.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na upis djece u Dječji vrtić „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2013./2014.

Jednoglasno se donosi 

O D L U K A

Daje se suglasnost na Listu reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013./2014., koju je utvrdilo Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić „Zvirek“, KLASA:601-01/13-01/6, URBROJ:2113/03-27-13-1 od 27. svibnja 2013. godine 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine.

Ad.16.
Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A 

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine.

Ad.17.
Pitanja i prijedlozi.

Završeno: 19,55 sati

KLASA:021-05/13-01/36
URBROJ:2113/03-01-13-2

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt