20. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2010. godine donijelo je

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Prijedlog koncepcije Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice – „Zona zdravstvenog turizma“.

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad i studeni 2010. godine.

4. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama.

5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

7. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

8. Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2011. godinu.

9. Donošenje Odluke o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011.-2013.

10. Donošenje Projekcije Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011.-2013.godinu.

11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011.-2013. godinu.

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju ribarske kućice.

13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta - sanacija oštećenog asfalta i udarnih rupa - u Općini Stubičke Toplice.

14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu komunalne opreme.

15. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice.

16. Donošenje odluke o uključivanju u akciju „Općina-prijatelj djece“ Društva „Naša djeca“ Stubičke Toplice.

17. Donošenje Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG).

18. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

19. Pitanja i prijedlozi.

 Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice usvojen je sa jednim suzdržanim glasom (Darko Potočki) i sedam glasova za.

Ad.2.
Prijedlog koncepcije Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice – „Zona zdravstvenog turizma“.

Prijedlog koncepcije izložili su gdin. Sergej Gligorović autor Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice i gdin. Nikša Ninić ispred tvrtke Arhanarh d.o.o. iz Zagreba autor Detaljnog plana uređenja, Zona zdravstvenog turizma.

Ad.3.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad i studeni 2010. godine.

Jednoglasno se usvaja informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad i studeni 2010. godine.

Ad.4.
Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine sa prihodima od 11.600.000,00 kuna i rashodima od 11.600.000,00 kuna, kako slijedi:

                                                                                                    Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                   11.598.200,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                       1.800,00

- razlikom višak/manjak                                                                       -

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                       6.348.240,00

- rashode za nefinancijsku imovinu                                  5.251.760,00

II

Kao sastavni dio Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu,

- Odluka o Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu,

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2011. godinu,

- Odluka o Programu javnih potreba u športu za 2011. godinu.

III

Proračun Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa se iskazuju planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2. Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

Proračun Općine Stubičke Toplice donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

Proračun Općine, odnosno njegove izmjene i dopune objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Članak 4.

Ako proračun ne bude donesen prije početka godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Ako ni nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka ne bude donesen Proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.

Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.

Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Načelnik Općine odgovoran je Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.

Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna Općine Stubičke Toplicekao i ovu OdlukuMinistarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 8.

Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 10.

Korisnici proračunskih sredstava dužni su uz zamolbu za dodjelu sredstava dostaviti financijski plan do 15. listopada tekuće godine i izvješće o korištenju sredstava prethodne godine.

Odgovorna osoba korisnika proračunskih sredstava odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

Korisnicima proračunskih sredstava koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donijet će načelnik.

Članak 11.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 12.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donijet će načelnik.

Članak 13.

Proračunski korisnici, Općinsko vijeće i načelnik Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 14.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

- zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

- predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

- zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 15.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti.

U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.

Proračunska sredstva ne mogu se, osim pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće polugodišnje.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 17.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika, u pravilu za dio od ukupne obveze po ugovoru.

Članak 18.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 19.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 20.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostimai/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 21.

Proračunski korisnici – ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuju Općinsko vijeće.

O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 22.

Raspoloživim sredstvima na računu Općine Stubičke Toplice upravlja načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 23.

Načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Načelnik može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravodobno plaćen.

Načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.

Članak 24.

Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Ukupna godišnja obveza može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 25.

Općina Stubičke Toplice može sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 26.

Načelnik Općine Stubičke Toplice i čelnik proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

- planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,

- prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

- preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

- zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 27.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

Članak 28.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2011. godine i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČUJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 212.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 27.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 150.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjeg igrališta predviđeno je 1.000,00 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 200.000,00 kn.

3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 5.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III. JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 150.000,00 kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje predviđeno je 5.000,00 kn.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 100.000,00 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 200.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 11.000,00 kn.

Članak 3.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.8.
Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi Odluka o konsolidiranom proračunu za 2011. godinu.

Ad.9.
Donošenje Odluke o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011.-2013.

Jednoglasno se donosi Odluka o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011 - 2013. godinu.

Ad.10.
Projekcija Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011.-2013.godinu.

Jednoglasno se donosi Projekcija Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. – 2013. godinu.

Ad.11.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011.-2013. godinu.

Jednoglasno se donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011.-2013. godinu.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju ribarske kućice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih radova izgradnje ribarske kućice

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih radova za izgradnju ribarske kućice u Općini Stubičke Toplice, u postupku ograničenog prikupljanja ponuda, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponudaodabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

ROLETARSTVO ČULIG VL. ROBERT ČULIG

SJEDIŠTE

OROSLAVJE, STUBIČKA SLATINA 103

OIB:

63874332023

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

55.683,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

68.490,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava građevinskih radova izgradnje ribarske kućice uOpćini Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

4 (četiri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.KROVOMONT-METAL VL. MARIJAN HULJAK, STUBIČKE TOPLICE, V. ŠIPEKA 106

2.ROLETARSTVO ČULIG VL. ROBERT ČULIG, OROSLAVJE, STUBIČKA SLATINA 103

3.STOLARIJA ĆUK VL. NEDJELJKO ĆUK, STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4

4.POLI-MONT D.O.O., ZABOK, ŠPIČKOVINA BB

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. 

Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta - sanacija oštećenog asfalta i udarnih rupa - u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SANACIJA OŠTEĆENOG ASFALTA 
I UDARNIH RUPA - U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice, i to sanacije oštećenog asfalta i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama, provedenom temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

POLI-MONT d.o.o.

SJEDIŠTE

Špičkovina bb, Zabok

OIB:

20050271976

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

44.100,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

54.243,00 kn

 1. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

2. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje nerazvrstanih cesta-sanacija oštećenog asfalta i udranih rupa

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Nazivi ponuditelja:

1. AUTOPRIJEVOZ I USLUGE « RIOS » VL. KRUNOSLAV SOKAČ, STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 233

2.POLI-MONT d.o.o., ZABOK, ŠPIČKOVINA BB

3. « TARAC » GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I TRGOVINA, BEDEKOVČINA, ALEJA D. DOMJANIĆA 18

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.14.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu komunalne opreme.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave 
radi nabave komunalne opreme za reciklažno dvorište u Općini Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem članka 2. st. t. 15a. Zakona o javnoj nabavi, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-02-V-141788-151110, datum slanja objave 15. studeni 2010. godine, za nabavu komunalne opreme za reciklažno dvorište Općine Stubičke Toplice, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 459.349,59kn bez PDV-a, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

EKO FLOR PLUS d.o.o.

SJEDIŠTE

Gornji Stupnik, Gornjostupnička cesta 96

OIB:

50730247993

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

224.620,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

276.282,60 kn

 2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

 3. Rok mirovanja je 15 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

 4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava komunalne opreme za reciklažno dvorište u Općini Stubičke Toplice

2. Evidencijski broj nabave:

13/10

3. Broj zaprimljenih ponuda:

5

4. Nazivi ponuditelja:

1. KOVA d.o.o, Mraclin-Braće Radića 122/b, Velika Gorica

2. S.T.P. d.o.o., Lučki odvojak 1, Lučko, Zagreb

3. TIM-KUŠAN d.o.o., Grižane, Belgrad, Kostelj 70

4. EKO FLOR PLUS d.o.o., Gornjostupnička cesta 96, Gornji Stupnik

5. GRADATIN d.o.o., Livadarski put bb, Sesvete

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.15.
Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A

 Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice, koji je Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice donio na svojoj -. sjednici održanoj dana -2010. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu danom objave.

Ad.16.
Donošenje odluke o uključivanju u akciju „Općina-prijatelj djece“ Društva „Naša djeca“ Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Stubičke Toplice uključuje se u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece, te se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

Članak 2.

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva „Općina Stubičke Toplice - prijatelj djece“ temeljit će se na sljedećim dokumentima: 

1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:

- djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika“

- djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni

- pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj

- djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

2. Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2012. čiji su ciljevi:

- poboljšanje kakvoće zadovoljavanja potreba djece u svim područjima života (skrb o zdravlju, izobrazbi, stanovanju, te zaštita od nasilja i zanemarivanja).

- osiguravanje odgovarajućih uvjeta za primjeren rast i razvoj djece u iznimno teškim okolnostima

- omogućavanje darovitoj djeci iskazivanja i ostvarivanja sposobnosti i talenata.

3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog života.

Članak 3.

Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

- Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u Općini Stubičke Toplice

- Evidentiranje postignutih rezultata

- Medijsko praćenje dometa akcije

- Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva Općina Stubičke Toplice – prijatelj djece.

Članak 4.

U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijet će Program projekta «Općina Stubičke Toplice – prijatelj djece» za period od 2011. do 2013. godine.

Članak 5.

Temeljem Programa projekta «Općina Stubičke Toplice - prijatelj djece», Općinsko vijeće svake će godine prilikom donošenja proračuna Općine Stubičke Toplice, donositi operativni dokument – Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Stubičke Toplice za narednu godinu.

Članak 6.

Općina Stubičke Toplice će svake godine u povodu Dječjeg tjedna analizirati ostvarivanje dokumenata iz članka 4. i 5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.

Članak 7.

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije «Gradovi i općine – prijatelji djece» provodit će Općinski koordinacijski odbor akcije „Općina Stubičke Toplice - prijatelj djece“.

Odluku o imenovanju članova Općinskog koordinacijskog odbora donijet će načelnik Općine Stubičke Toplice u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim glasniku Krapinsko-zagorske županije».

Ad.17.
Donošenje Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG).

 Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) koja obuhvaća područja općina: Stubičke Toplice, Bedekovčina, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica i Gornja Stubica te gradova Oroslavje i Donja Stubica u Krapinsko-zagorskoj županiji u skladu s LEADER programom EU

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Stubičke Toplice suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu LAG) južnog dijela Krapinsko-zagorske županije, koji obuhvaća područje općina: Stubičke Toplice, Bedekovčina, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica i Gornja Stubica te gradova: Oroslavje i Donja Stubica, kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih sudionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja.

Članak 2.

Za predstavnika Općine Stubičke Toplice u procesu formiranja LAG-a imenuje se načelnik Općine Stubičke Toplice Vladimir Bosnar.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.18.
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se korištenje, održavanje, zaštita, izgradnja, rekonstrukcija, financiranje, nadzor i upravljanje na nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Nerazvrstanom cestom smatra se površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika, a koja nije razvrstana cesta u smislu posebnih propisa.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Članak 3.

Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju što nije razvrstana u javnu cestu sukladno posebnim propisima. Seoskim putom, u smislu Ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.
Poljski je put površina što se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste i za javni promet i slično.

Članak 4.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (posteljica, donji sloj kolnika, kolnička konstrukcija, most, propust, potporni i obložni zid i nasip);

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste, a najmanje 1 (jedan) metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste;

- priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na pripadajućem cestovnom zemljištu;

- sustav za odvodnju oborinskih voda;

- nogostup;

- prometni znakovi i uređaji za nadzor i sigurno vođenje prometa i oprema ceste;

- oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša.

II. ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA, GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.

O korištenju, održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i građenju nerazvrstanih cesta na svom području brine Općina Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu Općina).

Članak 6.

Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice koji donosi Općinsko vijeće Općine.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovnog održavanja i radovi izvanrednog održavanja.

Radovi redovnog održavanja obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Radovi izvanrednog održavanja obuhvaćaju: obnavljanje, zamjenu, pojačanje donjeg sloja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste;sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta; zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine; ublažavanje nagiba pokosa i ostale radovi na zaštiti kosina od erozije.

Članak 7.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavljaju se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice koji donosi Općinsko vijeće Općine, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

III. KORIŠTENJE I MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 8.

Nerazvrstane se ceste koriste na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 9.

Izvanredni prijevoz na nerazvrstanim cestama obavlja se na temelju suglasnosti za izvanredni prijevoz koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.


Izvanrednim prijevozom, u smislu ove Odluke, smatra se prijevoz vozilima koja, prazna ili zajedno s teretom, imaju masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih.
Način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza, obračun naknade i kontrola utvrđuju se primjenom propisa za javne ceste.


Članak 10.


Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.


Članak 11.


Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.


Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popravit će se o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 12.


Za gradnju priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, ako nije potrebna građevinska dozvola.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka sadržava i posebne uvjete u skladu s prometno-tehničkim propisima.


Članak 13.


Pravne ili fizičke osobe, koje zbog svoje djelatnosti prekomjerno koriste ili preopterećuju nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjerno korištenje ili preopterećivanje.


Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste podrazumijeva učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je uobičajeno, a u svrhu prijevoza šljunka, kamena, zemlje, drva i sličnog tereta koji se obavlja u većim količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih građevinskih radova i sl.


Visina naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija za prekomjerno korištenje javnih cesta.

Članak 14.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem i građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s Odlukom o komunalnom redu.

Članak 15.

Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Iznimno, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacijai uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz dojavu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Članak 16.

Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih uvjeta i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, načelnik Općine Stubičke Toplice zabranit će sav promet nerazvrstanom cestom ili promet pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Članak 17.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanja nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).


Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.


Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovoga članka ne ukloni raslinje, naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će se to o trošku vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 18.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama koje nisu gradske ulice moraju čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke staze.


Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se:

- održavanje u ispravnom i protočnom stanju;

- produbljivanje jaraka ( čišćenje mulja i drugih sastojaka koji onemogućuju normalno otjecanje vode);

- košenje trave i korova s pokosa i dna jarka;

- čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza.

Članak 19.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta, nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa na njima, zabranjeno je:

1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti Općine;

2. oštećivati asfaltni ili makadamski kolnik, bankine, propuste i druge elemente nerazvrstane ceste, te raditi na bilo koji način štetu na nerazvrstanoj cesti ili zaštitnom pojasu te ceste;

3. izvoditi bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Općine;

4. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama;

5. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine sa zemljišta ili iz stambenih, gospodarskih i poslovnih građevina;

6. sprečavati otjecanje oborinskih voda sa nerazvrstanih cesta i cestovnog zemljišta, zatrpavati odvodne jarke, propuste i sl.;

7. vući po cesti trupce, građu, plugove, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta;

8. spuštati niz kosine, nasipe i usjeke cesta kamen, drvo ili druge materijale koji bi oštećivali cestu;

9. na cestu ili cestovno zemljište stavljati građevinski materijal, odnosno prevoziti teret u rastresitom stanju ako nisu poduzete mjere potrebne da se teret ne rasipa po cesti;

10. izlijevati na cestu motorno ulje ili druge masne tvari;

11. dolaziti na kolnik i silaziti s kolnika izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu;

12. okretati traktore, plugove i drugo poljoprivredno oruđe na cesti;

13. puštati bez nadzora stoku ili perad na cestu;

14. voziti teret s većim osovinskim pritiskom od dopuštenog.

Ukoliko pravna ili fizička osoba radnjama iz stavka 1. ovog članka učini bilo kakvu štetu na nerazvrstanoj cesti, dužna je istu sanirati o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti, Općina će rješenjem utvrditi rok i način sanacije.

Ukoliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovog članka, sanaciju nerazvrstane ceste izvršiti će Općina putem ovlaštene osobe za izvođenje radova, na teret počinitelja štete.

Počinitelj štete dužan je podmiriti troškove sanacije nerazvrstane ceste iz stavka 2. i 3. ovog članka u roku od 15 dana od dana ispostave računa.

IV. FINANCIRANJE

Članak 20.

Sredstva za financiranje održavanja, rekonstrukcije, izgradnje i zaštite nerazvrstanih cesta osiguravaju se iz:

- komunalnog doprinosa

- komunalne naknade

- općinskog proračuna

- naknade za izvanredni prijevoz

- naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta

- drugih izvora.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar. Poslove komunalnog redara obavlja voditelj Odsjeka za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela.

Na nadzor i provođenje odredbi ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Stubičke Toplice.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja pravna osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 23.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.18.
Pitanja i prijedlozi.


KLASA:021-05/10-01/17

URBROJ:2113/03-01-10-2

Stubičke Toplice,15.12.2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt