20. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 08. travnja 2015. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni vijećnici: 
Stjepan Sokač, Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Josip Kukas, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski,Nina Gradiški Zrinski, Alen Ahmetović, Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice
Brigitte Gmaz, v.d.ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Odsutni: Nedjeljko Ćuk, Boris Beljak, Tomislav Franjković, Ana Gospočić

Zapisničar: Melita Šarić

Započeto:18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara dvadesetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Brigitte Gmaz, v.d. ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

 D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste i devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine. 
3. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje do 2020. godine.
4. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2015. godine.
5. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
6. Izbor članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
9. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine.
10. Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
11. Donošenje Odlukeo usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2014. godinu.
13. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen sa devet (9)glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa osamnaeste i devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnike na usvajanje.

Zapisnik sa osamnaeste i devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa devet(9)glasova.

Ad.2.
Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Prihvaća se Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Ad.3.
Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje do 2020. godine.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O IZRADI
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE DO 2020. GODINE

 Članak 1.

 Odlukom o izradi strateškog razvojnog programa Općine Stubičke Toplice pokreće se postupak izrade Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice do 2020. godine.

 Članak 2.

Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice do 2020. godine (dalje: Strategija) je strateški planski dokument kojim se utvrđuju razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socio-ekonomskom razvoju Općine Stubičke Toplice te definiraju razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.

Članak 3.

 Za izradu Strategije osnovati će se radna skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije sa ovlaštenim stručnim osobama.

Za koordinaciju sa izrađivačem Strategije i obavljanje tehničko-administrativnih poslova zadužuje se načelnik Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Sredstva za izradu Strategije osigurati će se apliciranjem na mjeru 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

Sredstva koja predstavljaju neprihvatljive troškove u Mjeri 07 osigurat će se izmjenom proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Članak 5.

 Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za imenovanje članova radne skupine iz članka 3. ove Odluke.

Zadužuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za provedbu postupka nabave za odabir ovlaštene stručne osobe za izradu Strategije.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje ugovora o izradi Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice, nakon zaprimanja pozitivne odluke o dodjeli sredstava javne potpore.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2015. godine.

Jednoglasno sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

Članak 1.

I.Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje javnih površina, i to nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine, evidencijski broj nabave ZKG04/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 16. ožujka 2015. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice, procijenjene vrijednosti 112.000,00 kuna odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

CVJETIĆ d.o.o., Strmec Stubički 179, Stubičke Toplice,73556959226

Cijena ponude u kn bez PDV:

110.067,50 kn

Ukupna cijena ponude:

137.584,37 kn

 II. Razlog odabira ponuditelja iz točke I. je najniža cijena.

III. Predmet nabave: komunalne djelatnosti održavanje javnih površina, i to nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: tri, (jedna odbijena, nepotpuna, jedna zakašnjela)

Nazivi i sjedište ponuditelja:

1. CVJETIĆ d.o.o., Strmec Stubički 179, Stubičke Toplice

2. Marko Jelenić, vl. obrta VRTLARIJA „JELENIĆ“, Donja Pačetina 136, Sveti Križ Začretje

3. Mato Jurić, vl. obrta „JURIFLOR“, Vinogradska 9a, Kutina (zakašnjela).

IV. Uputa o pravnom lijeku: protiv Odluke o odabiru Općinskog vijeća žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.5.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A
o dodijeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 Članak 1.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Kvartetu ŽMIK, Željku Drevenu, Krešimiru Šturlanu, Marijanu Fergecu, Ivici Šipeku

- za obogaćivanje kulturnih sadržaja u Općini Stubičke Toplice i promicanje duhovnih vrijednosti.

Članak 2.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Autorima slikarskih radova na velikoj topličkoj pisanici, Mariji Čukelj, Ivici Mlinariću, Nikoli Sinkoviću, Željku Breki, Dragi Cvjetiću, Radmilu Mihajloviču

- za doprinos kulturnom stvaralaštvu Općine Stubičke Toplice, kreiranje i umjetničko oslikavanje velike topličke pisanice - uskrsnog simbola na Mjesnom trgu.

Članak 3.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice CARITASU Župe svetog Josipa Stubičke Toplice

- za humane misije, razvijanje socijalne osjetljivosti i socijalnog partnerstva te provedbu programa pomoći u lokalnoj zajednici.

Članak 4.

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, koja će se održati 25. travnja 2015. godine.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.
Izbor članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O IZBORU ČLANICA/ČLANOVA
SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se da su za članice/članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice izabrani:

1.Kandidat: Mario Kapusta, rođ. 05.08.1988., Strmec Stubički 125d, Strmec Stubički

Zamjenica kandidata: Lucija Glavač, rođ. 06.01.1999., Obrtnička 6, Stubičke Toplice

2.Kandidatkinja: Adrijana Merić, rođ. 27.06.1987., Strmec Stubički 44, Strmec Stubički

Zamjenica kandidatkinje: Sara Ilinić, rođ. 29.04.1996., Obrtnička 1, Stubičke Toplice

3.Kandidat: Tomislav Mlinarić, rođ. 23.01.1986., Gajeva ulica 21, Stubičke Toplice

Zamjenica kandidata: Iva Hren, rođ. 16.03.1998., Zagrebačka 23, Stubičke Toplice

4.Kandidatkinja: Kristina Šturlan, rođ., 25.11.1992., Strmec Stubički 117, Strmec Stubički

Zamjenik kandidatkinje: Marko Šturlan, rođ., 10.04.1996., Strmec Stubički 117, Strmec Stubički.

5.Kandidatkinja: Marina Šturlan, rođ., 05.10.1990., Ljube Babića Đalskog 13, Stubičke Toplice

Zamjenica kandidatkinje: Jelena Zrinski, rođ. 17.08.1998., Zagrebačka ulica 12, Stubičke Toplice.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr, i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, V. Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Ad.7.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice, koji je Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice donio na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 23. ožujka 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na Financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9.
Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.
Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11.
Donošenje Odlukeo usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.

                                                                      Članak 2.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.

Ad.12.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2014. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 2.

Usvaja se Izvješće o izvršenju proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.

Ad. 13.
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Vladimir Bosnar obratio se sa informacijom vezano za izgradnju autobusnog kolodvora i obavijestio prisutne da je poništeno pismo namjere Presečki Grupe d.o.o. iz Krapine obzirom da nisu podnijeli potpunu dokumentaciju na natječaj. Nadalje dao je infomaciju o otvorenju Hotela Matija Gubec i skorom otvaranju ugostiteljskog objekta Slamnai krovovi. Također ukratko je informirao vijećnike o programu za predstojeću svećanost obilježavanja Dana Općine – 27. travnja.

Završeno:18,40 sati. 

KLASA:021-05/15-01/03
URBROJ:2113/03-01-15-3
Stubičke Toplice, 08.04.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt