21. Svećana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 21. Svećanoj sjednici održanoj dana 29. prosinca 2010.godine donijelo je

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine.

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu sa pratećim odlukama.

4. Donošenje Odluke o I. izmjeni konsolidiranog proračuna za 2010. godinu.

5. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

6. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

7. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010. godine:

Ukupni rashodi Proračuna za 2010. godinu iznose oko 13.000.000,00 kn, a ta su financijska sredstva utrošena za razvitak naše Općine, za ostvarenje nje kao zajednice naših mještana i utočišta posjetiteljima koji se zaustave ovdje da bi uživali u ljepoti njezinog krajolika.
I ove godine nastavilo se s održavanjem javnih puteva i nerazvrstanih cesta. Za održavanje javnih putova utrošeno je 1 900 tona šljunka, postavljeno je 35 komada šaht poklopaca i kanalskih rešetki, odnosno utrošeno je, pribrajajući radove 841.000,00 kuna.
Posebno treba napomenuti asfaltiranje Topličkog naselja površine preko 2500 m2, čime je završen projekt uređenja ovog naselja, te asfaltiranje prilazne ceste i parkirališta za dječji vrtić “ Zvirek” čime je završen veliki investicijski projekt Općine - Izgradnja dječjeg vrtića.
Što se tiče izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda na području Općine, treba napomenuti da je nastavljeno sa održavanjem kanala oborinske odvodnje te zacijevljeno preko 300 metara istih. Zbog čestih pojava bujičnih voda uzrokovanih vremenskim neprilikama na svim kritičnim točkama očišćen je i produbljen Mlinski potok od naselja Pila pa sve do Strmca Stubičkog, za što je utrošeno 208.000,00 kuna. Zaizgradnju fekalne kanalizacije u Šenoinoj ulici ishođena je građevinska dozvola, dok je za Vinogradsku ulicu postupak ishođenja u tijeku. 
U pogledu javne rasvjete nastavljena je prilagodba postojeće javne rasvjete energetski učinkovitoj te je izgrađena nova u naselju Pila, oboje sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz 2008. godine, gdje Fond daje 42% sredstava. Također, završen je i projekt osvjetljavanja Parka Matije Gupca, u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.
Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno je 105.000,00 kuna za popravke i izradu novih priključaka, a promijenjena je i dotrajala cijev u Strmcu Stubičkom dužine 242 metra za što je utrošena 91.000,00 kuna. Proširena je mreža lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički u naselju Pila, u ukupnoj dužini 500 m, za što je utrošeno 59.000,00 kuna.
Briga za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina na području Općine, unatoč smanjenim financijskim sredstvima nagrađena je “Zelenim cvijetom” po peti puta, u postroženoj konkurenciji, mjesta do 20 000 stanovnika.
Općina je ove godine započela radove na izgradnji kolektora, sukladno sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju radova izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice, iz 2009. godine, potpisanog sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. U ovoj fazi izgradnje obuhvaćen je 2751 metar od ukupno 6 000 metara, koliko iznosi dužina cijelog kolektora. Za ovaj dio izgradnje biti će utrošeno 3.100.000,00 kuna, od čega 49,74 % sredstava osigurava Ministarstvo, iz programa Integralni razvoj lokalne zajednice – EIB II. Radovi su u ovom trenutku prekinuti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali će biti nastavljeni što prije je moguće.
U postupku donošenja je Detaljni plan uređenja zona zdravstvenog turizma Stubičke Toplice, čiju izradu financira dioničko društvo Sunce koncern, radi prilagođavanja uvjeta izgradnje površini otkupljenog zemljišta i namjene objekata.
Izrađen je idejni projekt za izgradnju auto kampa kod Športsko rekreacijskog jezera Jarki i prilazne ceste. Za oba projekta priprema se dokumentacija radi prijave na IPA natječaj.
Tijekom 2010. godine Općina je podržavala projekte i programe udruga na svojem području, prvenstveno financijski, iznosom od 177.000,00 kuna, a sa Turističkom zajednicom bila je suorganizator i generalni pokrovitelj više manifestacija kao što su Uskrsna izložba pisanica, Likovna kolonija, Gljivarenje u Stubakima, FIS Rollerski svjetski kup, Revija službenih i radnih pasa, Brdska auto utrka „17. nagrada Stubičkih Toplica“, Prvenstvo Hrvatske u ski rolanju „2. nagrada Stubičkih Toplica“, Otvorena biciklistička utrka “Jesen u Stubakima”, Izložba adventskih vjenčića, ekološko-edukativna akcija „Cvijet u cvijeću“.
Na području socijalne zaštite utrošeno je ukupno 555.900,00 kuna. Od toga je za podmirenje troškova stanovanja, i za poklone socijalno ugroženim obiteljima za Uskrs i Božić izdvojeno 36.200,00 kuna, a na ime jednokratnih naknada za novorođenčad isplaćeno je 20.000,00 kuna. za sufinanciranje školske kuhinje utrošeno je 12.570,00 kuna, a za stipendije učenika srednjih škola i studenata izdvojeno je 96.270,00 kuna. za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca, studenata te učenika Osnovne škole utrošeno je 370.000,00 kuna. 
U segmentu obrazovanja važno je napomenuti da Općina redovito sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću „Zvirek“, u iznosu od 50 %, te kao osnivač osigurava potrebna sredstva za redovni rad istog. U svrhu podizanja kvalitete boravka djece u vrtiću, financirana je i izgradnja dječjeg igrališta, za što su utrošena sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna. Osnovnoj školi Stubičke Toplice isplaćivana su sredstva za redovan rad, te je u tu svrhu iz proračuna tijekom godine izdvojeno 83.900,00 kuna. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, na temelju Idejnog projekta odobrilo je dogradnju zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, površine 580 m2. Usporedno, izrađen je i idejni projekt za izgradnju športske dvorane, pored Osnovne škole, te se od istog Ministarstva očekuje odobrenje.

Ad.3.
Donošenje Odluke o II. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu sa pratećim odlukama. 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi drugu Izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine sa prihodima od 14.133.550,00kuna i rashodima od 14.133.550,00kuna, kako slijedi: 

                                                                                                              Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                             14.133,550,00

- prihodima od nefinancijske imovine od                                           1.800,00

- razlikom višak/manjak                                                                 964.985,67

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                6.713.509,33

- rashode za nefinancijsku imovinu od                                      6.456.855,00

II

Kao sastavni dio druge Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o drugoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu,

- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2010. godinu.

- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu,

- Odluka o drugoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010. godinu,

III

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Donošenje Odluke o I. izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2010. godinu.

Jednoglasno se donosi Odluka o I. izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2010. godinu.

Ad.5.
Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Jednoglasno se donosi

DRUGA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Jednoglasno se donosi

DRUGA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2010. GODINU

 Članak 1.

Drugom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice, i to za:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 147.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 15.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 92.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove : izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radove koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjeg igrališta predviđeno je 12.900,00 kn, koje će se potrošiti za eventualni popravak oštećenih elemenata.

3. Za održavanje potoka predviđena su sredstva u iznosu od 208.000,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od840.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2.Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 300.000,00 kn.

3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 6.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III.JAVNA RASVJETA

1. Troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 160.000,00 kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje predviđeno je 4.500,00 kn.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 110.800,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 600,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 196.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 16.000,00 kn.

Članak 3.

Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Sjednica je sa radom završila u 17,40 sati.

KLASA:021-05/10-01/18

URBROJ:2113/03-01-10-2

Stubičke Toplice,29.12.2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt