22. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Neposredno prije usvajanja dnevog reda 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, temeljem Odluke Općinske organizacije Socijaldemokratske  partije Stubičke Toplice kojom se gdin. Dario Horvat imenuje za preuzimanje dužnosti vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice umjesto gdina. Željka Merlina, koji je podnio neopozivu ostavku na dužnost vijećnika, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi

O D L U K U
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i početku obnašanja dužnosti članu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Utvrđuje se da je dana 04. ožujka 2011. godine Željko Merlin iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 187, podnio neopozivu ostavku na mjesto člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice čime mu je istoga dana prestao mandat člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Danom donošenja ove Odluke dužnost člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice započinje obnašati Dario Horvat iz Stubičkih Toplica, Strmečka 51b.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 Gdin. Dario Horvat položio je Prisegu vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 22. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011. godine usvojilo je 

D N E V N I     R E D

 1. Predstavljanje projekta « Ženske narodne nošnje stubičkoga kraja » u sklopu projekta Odgoj za demokratsko građanstvo Osnovne škole Stubičke Toplice.

2. Usvajanje zapisnika sa dvadesetprve Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2010. godine, mjesec siječanj 2011. godine.

4. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice i donošenje Odluke o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2011. godini.

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete.

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stubičke Toplice.

7. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice.

8. Donošenje Plana zaštite i spašavnja Općine Stubičke Toplice.

9. Donošenje Plana civilne zaštite Općine Stubičke Toplice.

10. Donošenje Odluke o održavanju proslave Dana Općine.

11. Informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

13. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Radnog tijela za ekologiju i kulturu održane dana 14. ožujka 2011. godine.

14. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donesene su odluke:

Ad.1.
Predstavljanje projekta « Ženske narodne nošnje stubičkoga kraja » u sklopu projekta Odgoj za demokratsko građanstvo Osnovne škole Stubičke Toplice.

Učenici Osnovne škole Stubičke Toplice predstavili su projekt „Ženske narodne nošnje stubičkog kraja“.

Ad.2.
Usvajanje zapisnika sa dvadeset i prve Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadeset i prve Svečane sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

Ad.3.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2010. godine, mjesec siječanj 2011. godine.

Informacije o stanju siguranosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2010. g. i mjesec siječanj 2011. g. jednoglasno su usvojene.

Ad.4.
Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice i donošenje Odluke o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2011. godini.

Zapisnik sa treće sjednice Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen, te se jednoglasno donosi

O D L U K A

Članak 1.

Odobrava se pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2011. godini slijedećim korisnicima:

1. JOSIP BELJAK iz Stubičkih Toplica, Sljemenski put 32,

2. ZLATKO GAJSKI iz Stubičkih Toplica, Ul. Zagorskih brigada 41,

3. ŠABAN JAŠAREVSKI iz Stubičkih Toplica, Ul. Vladimira Nazora 18,

4. JOSIP KLENKAR iz Stubičkih Toplica, Obrtnička ulica 24,

5. BOŽIDAR KUČKO-KLENKAR iz Stubičkih Toplica, Ul. Ivana Gundulića 18,

6. STJEPAN KUNŠTEK iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 208,

7. DARKO VRBAN iz Stubičkih Toplica, Pila 107,

8. ĐURĐICA FLEGAR iz Stubičkih Toplica, Zagorskih brigada 39,

9. STJEPAN KRALJIĆ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 292,

10. FLEGAR JOSIP iz Stubičkih Toplica, Naselje Podgaj 8.

Članak 2.

Korisnici koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja oslobađaju se plaćanja komunalne naknade Općini Stubičke Toplice, te naknade za odvoz smeća.

Korisnici koji koriste priključak vode lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički oslobađaju se plaćanja naknade za utrošenu vodu.

Članak 3.

Odbija se zahtjev za novčanu pomoć Dragice Flegar iz Stubičkih Toplica, Naselje Podgaj 7, obzirom da ista nije u tretmanu Centra za socijalnu skrb iz Donje Stubice, te nije u sustavu ostvarivanja prava stalne pomoći.

Članak 4.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice da izda rješenja korisnicima troškova stanovanja u 2011. godini.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE UOPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

ELEKTROINSTALATERSKO-FRIZERSKI OBRT VL. RENATA ŠĆUKANEC-HOPINSKI

SJEDIŠTE

TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 3, VELIKO TRGOVIŠĆE

OIB:

65989365581

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

78.330,00 KN

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

96.345,90 KN

1.Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

2.Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje javne rasvjete

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

3. Nazivi ponuditelja:

1.ELEKTROINSTALATERSKO-FRIZERSKI OBRT VL. RENATA ŠĆUKANEC-HOPINSKI, TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 3, VELIKO TRGOVIŠĆE

2.« ELMO » ELEKTROTEHNIČKI OBRT VL. STJEPAN ŠIVALEC, PAVLOVEC ZABOČKI 46, ZABOK

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O USTROJAVANJU KATALOGA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

U Odluci o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/06) u članku 4. alineja 5. riječi „Poglavarstva općine“ brišu se.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Pristup informaciji uskratit će se ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.“

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ukoliko se ne može udovoljiti zahtjevu korisnika za pristup informaciji, prvostupanjskim rješenjem će se odbiti zahtjev korisnika, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.“

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu stvarnih materijalnih troškova, a u slučaju da se preslika dokumenata dostavlja poštom i troškove poštarine.“

Članak 5.

U cijelom tekstu Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/06) riječ „ovlaštenik“ zamjenjuje se riječju „korisnik“ u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 6.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova od korisnika iz članka 4. ove Odluke odredit će se temeljem kriterija koje će propisati neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.7.
Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice, koju Procjenu je izradila tvrtka NW-wind d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, V. Žganca 7.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

Ad.8.
Donošenje Plana zaštite i spašavnja Općine Stubičke Toplice.

 Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice, koji Plan je izradila tvrtka NW-wind d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, V. Žganca 7.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 Ad.9.
Donošenje Plana civilne zaštite Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 Članak 1.

Donosi se Plan civilne zaštite Općine Stubičke Toplice, koji Plan je izradila tvrtka NW-wind d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, V. Žganca 7.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.
Donošenje Odluke o održavanju proslave Dana Općine.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Proslava Dana Općine Stubičke Toplice, uz prigodni program, održat će se dana 30. travnja 2011. godine (subota).

Ad.11.
Informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

U otvorenoj raspravi nema upita niti prijedloga te se jednoglasno usvaja informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

 

 1.            Naziv davatelja koncesije:

Općina Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, OIB:15490794749.

 1.            Naziv ponuditelja:

EKO-FLOR PLUS D.O.O., Gornjostupnička cesta 96, Gornji Stupnik, OIB:50730247993.

 1.           Predmet koncesije:

Obavljanje komunalnih poslova sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 1.           Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj :

Ponuditelju tijekom trajanja koncesije ne smije biti izrečena mjera zabrane obavljenja djelatnosti niti smije biti osuđen za kazneno djelo u vezi obavljanja djelatnosti za koju se daje koncesija.

 1.            Priroda i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije:

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području cijele Općine Stubičke Toplice: naselja Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme, što podrazumijeva odvoz otpada najmanje jedanput tjedno od strane koncesionara, te odlaganje otpada na odlagalište koje je dužan osigurati koncesionar.

 1.           Rok trajanja koncesije :

10 (deset) godina

 1.            Iznos naknade za koncesiju :

25.000,00 kuna godišnje.

 1.            Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije :

Prvi sljedeći dan nakon isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

 1.           Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja :

Ponuditelj EKO-FLOR PLUS D.O.O. iz Gornjeg Stupnika, Gornjostupnička cesta 96, je dostavio prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, i koja se prema kriteriju za odbir najpovoljnijeg ponuditelja ocjenjuje najpovoljnijom, te se ovaj ponuditelj predlaže za sklapanje ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. 

 1.           Ovlaštenja davatelja koncesije :

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u sljedećim slučajevima:

1) ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju, što znači da naknadu za koncesiju dva puta nije platio odmah po dospjelosti;

2) ako koncesionar ne pruža javne usluge sukladno Zakonu o otpadu (Nar. nov. br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09)

3) ako koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite općeg, odnosno javnog dobra, te radi zaštite prirode i kulturnog dobra, što se utvrđuje zapisnikom nadležne inspekcije ili zapisnikom komunalnog redara;

4) ako je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije, što znači da bi njegova ponuda bila isključena iz postupka ocjene i pregleda ponuda, odnosno da ponuda ne bi bila odabrana kao najpovoljnija;

5) ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku

6) ako koncesionar obavlja i druge radnje ili propušta obaviti dužne radnje koje su u suprotnosti s ugovorom o koncesiji. Smatra se da koncesionar nije izvršio obvezu ukoliko svoju obvezu nije izvršio ni tri dana nakon primitka opomene, nakon čega Davatelj koncesije može koncesionara obavijestiti da smatra Ugovor raskinutim danom primitka obavijesti o raskidu. Davatelj koncesije šalje izjavu o raskidu poštom, preporučenom pošiljkom. Ukoliko koncesionar ne zaprimi pošiljku, odnosno ista se vrati Davatelju koncesije s napomenom da je obaviješten o pokušaju dostave, smatra se da je ugovor raskinut danom dostave obavijesti, a ukoliko isti nije moguće utvrditi, s datumom koji je naznačen na poštanskom štambilju.

7) ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji bez prethodnog odobrenja Davatelja koncesije, što znači da postupa suprotno članku 8. ovog Ugovora;

8) ako koncesionar naplaćuje uslugu više od iznosa utvrđenog cjenikom ili za obavljene usluge ne izda račun.

 1.           Prava i obveze koncesionara :

Koncesionar se obvezuje obavljati povjerenu mu djelatnost sukladno propisima, pravilima struke i običajima, te sukladno propisima s područja zaštite okoliša.

Koncesionar je dužan poslove sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada obavljati profesionalno, trajno i kvalitetno, s povećanom pažnjom (pažnja dobrog stručnjaka).

Koncesionar je dužan dostavljati Davatelju koncesije sva izvješća ili drugu dokumentaciju koju bi eventualno od njega zahtijevalo tijelo državne uprave ili drugo tijelo nadležno za nadzor nad izvršavanjem koncesije.

Koncesionar se obvezuje Davatelju koncesije plaćati naknadu za koncesiju, polugodišnje, u dva jednaka obroka: do 30. lipnja tekuće godine prvi obrok, a do 31. prosinca tekuće godine drugi obrok.

 1.           Uputa o pravnom lijeku :

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u roku od 3 dana od:

- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,

- dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda, ocjene i odabira ponude,

- isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

- saznanja za postupak dodjele koncesije na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od godine dana od dana kad je taj postupak proveden.

Ad.13.
Usvajanje Zapisnika sa sjednice Radnog tijela za ekologiju i kulturu održane dana 14. ožujka 2011. godine.

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa sjednice Rdnog tijela za ekologiju i kulturu održane dana 14. ožujka 2011. g.

Ad.14.
Pitanja i prijedlozi.

KLASA:021-05/11-01/2

URBROJ:2113/03-01-11-3

Stubičke Toplice,15.03.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt