22. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 26. svibnja 2015. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni:

Vijećnici: Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Josip Kukas, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić,

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice, 
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice
Brigitte Gmaz, v.d. ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice;
Dubravka Špiček, mag.oec., viši stručni referent za financije i proračun
Novinar: Senka Susović – novinarka „Radio Stubice“

Odsutni: Alen Ahmetović, Tomislav Franjković

Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja sve nazočne vijećnike, zatim načelnika gdina. Vladimira Bosnara,gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice,gđu. Brigitte Gmaz, v.d. ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Senku Susović, te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Za sjednicu se predlaže

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete i dvadesetprve, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubčke Toplice.
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sa pratećim odlukama.
3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
5. Donošenje Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, II. etapa.
7. Donošenje Odluke o podnošenju prijedloga za izmjenu Društvenog ugovora Zagorskog vodovoda d.o.o.
8. Usvajanje financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“:
a. Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.03.2015.
b. Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2015.
9. Usvajanje Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.
10. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesete i dvadesetprve, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubčke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnike na usvajanje.

Zapisnik sa dvadeset i dvadesetprve, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno su usvojeni sa jedanaest(11)glasova.

Ad.2.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sa

-prihodima od          12.908.944,49 kune i 
-rashodima od         13.026.404,12 kune.

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

12.904.644,37 kn

- prihode od nefinancijske imovine

4.300,12 kn

 Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

7.599,391,28 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

5.427.012,84 kn

- manjak na dan 31.12.2014.

-117.459,63 kn

-višak/manjak+neto zaduživanja/financiranja

-989.438,01 kn

-raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

-1.106.897,64 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odlukao izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014. godinu
- Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Stubičke Toplice za 2014 godinu
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, sastavnije dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNEPOVRŠINE

1.Za izradu dokumentacije za ishođenje Rješenja o uvjetima građenja za sanitarni čvor i skladište za opremu pored ŠRJ “Jarki” i dokumentacije za upis objekata utrošena su sredstva u iznosu od 5.186,96 kuna.

2. Na izradu parcelacijskog elaborata za potrebe provođenja u katastru zemljišta i snimanja na terenu za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 33.984,00 kuna.

3. Za kupnju zemljišta za proširenje Športsko rekreacijskog jezera”Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 26.648,81 kuna.

4. Za izradu projektne dokumentacije za ishođenje Potvrde glavnog projekta zaautokamp, vodni doprinos i parcelacijski elaborat, utrošena su sredstva u iznosu od 135.883,13 kuna, za izradu projektne dokumentacije za ishođenje Potvrde glavnog projekta zaturističku kuću, vodni doprinos i parcelacijski elaborat, utrošena su sredstva u iznosu od 123.447,58 kuna, dok je za parcelacijski elaborat i elaborat izvedenog stanja za cestu Lampuševo utrošeno 99.062,50 kuna. Za elaborat zaštite okoliša za projekt “Auto kamp” utrošena su sredstva u iznosuod 18.750,00 kuna.

5. Za sanaciju klizišta u naselju Pihači utrošena su sredstva u iznosu od 142.165,63 kuna.

6. Za izradu glavnog projekta za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Društvenog doma u Strmcu Stubičkom, te izradu elaborata za izdavanje uporabne dozvole za isti, utrošena su sredstva u iznosu od 29.910,00 kuna.

7. Za izradu investicijske studije za dogradnju Osnovne škole Stubičke Toplice i izradu temeljne ploče utrošena su sredstva u iznosu od 146.442,24 kuna.

8. Za izradu projektne dokumentacije za poboljšanje toplinske učinkovitosti, te izvođenje radova obnove na zgradi Mjesnog doma i Vatrogasnog spremišta u naselju Pila utrošena su sredstva u iznosu od 619.142,51 kuna.

9. Za rekonstrukciju nogostupa od Župnog dvora do benzinske crpke utrošena su sredstva u

iznosu od 133.563,51 kuna.

10.Za sanaciju klizišta u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 248.662,06 kuna.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izgradnju ceste “Kapelščak” utrošena su sredstva u iznosu od302.418,16 kuna.

2. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području cijele općine utrošena su sredstva u iznosu od

562.106,33 kuna.

3. Za zemljište za autobusni kolodvor, cestu prema autobusnom kolodvoru i početak izgradnje

ceste, utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 764.554,03 kuna.

4. Za izgradnju potpornog zida u Zelengajskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 35.950,00

kuna.


III. GROBLJE

1. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju groblja i pratećih građevinautrošena su

sredstva u iznosu od 216.124,00 kuna.

2. Za kupnju zemljišta za groblje utrošena su sredstva u iznosu od 567.459,13 kuna. 

IV. JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 85.025,43 kuna.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 52.948,00 kuna.

2. Za nabavu i postavu hidranata utrošena su sredstva u iznosu od 21.250,00 kuna.


VI.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kanala oborinske odvodnje prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 385.632,89 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

 Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMAODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

 Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- atmosferske vode,
- nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
-opskrbu pitkom vodom.

 Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

1.  Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 387.999,83 kuna, od čega je 106.792,66 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na: motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu, pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide, četke za čistilicu, ogradu i klupe na dječjem igralištu u centru, mlaznice za fontanu, travnu smjesu, obavijesne table. 281.207,17 kuna utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 122.538,00 kuna.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 1.367.196,12 kuna, a utrošena su za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2.Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 252.068,75 kuna.


III. JAVNA RASVJETA

1. Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 208.953,51 kuna.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je166.390,31 kuna.


IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA 

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošenoje 703,19 kuna.

2. Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošenoje 229.978,86 kuna, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošenoje 11.937,80 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, II. etapa.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. U postupku nabave radova dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice II. etapa, evidencijski broj nabave 24M/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 06. svibnja 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 04/14), kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

POLI-MONT d.o.o. (OIB:20050271976), sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina bb

Cijena ponude u kn bez PDV:

264.715,00 kn

Ukupna cijena ponude:

330.893,75 kn

II. Kriterij odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: radovi dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, II. etapa.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

- POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok,

- Zvonko Jakuš, vl. obrta „TARAC“, građevinarstvo, prijevoz i trgovina, Aleja D. Domjanića 18, Bedekovčina

- Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice. 

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7. 
Donošenje Odluke o podnošenju prijedloga za izmjenu Društvenog ugovora Zagorskog vodovoda d.o.o.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se  

ODLUKA O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA ZA IZMJENU 
DRUŠTVENOG UGOVORA ZAGORSKOG VODOVODA D.O.O.

Članak 1.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. sa sjedištem u Zaboku, Ksavera Šandora Gjalskog 1, donijeti izmjenu Društvenog ugovora i to članka IV., a posljedično i članka V., članka XXVI. i članka XXXII., st. 5.

Ovom izmjenom Društvenog ugovora traži se odrediti poslovni udio članova Društva u iznosu postotka u kojem njegov temeljni ulog sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva, tako da vrijednost poslovnog udjela predstavlja tržišnu (knjigovodstvenu) vrijednost komunalnih vodnih građevina koju taj član prenosi u vlasništvo trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. temeljem Zakona o vodama.

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

Ad.8.
Usvajanje financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“:

a. Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.03.2015.

b. Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donose se odluke:

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015. godine.

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015. godine.

Ad.9.
Usvajanje Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.
 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015. godine. 

Ad.10.
Pitanja i prijedlozi.

Završeno: 19,25 sati 

KLASA:021-05/15-01/04
URBROJ:2113/03-01-15-3

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt