23. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 23. sjednici održanoj dana 12. travnja 2011. godine donijelo je 

                                                               D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2011. godine.

3. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu s pratećim odlukama.

4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

6. Donošenje Konsolidiranog godišnjeg obračuna proračuna za 2010. godinu.

7. Informacija o Izvješću ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ o aktivnostima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 20.12.2010. do 03.03.2011. godine, te o Godišnjem izvješću o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2010. godinu.

8. Donošenje Odluke o izradi detaljnog plana uređenja « Zeleni gaj ».

9. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za šport.

10. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom 27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice.

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina u Općini Stubičke Toplice: nabava sadnica cvijeća s uslugom sadnje.

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.

13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.

14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta.

15. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu geodetskih usluga.

16. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2010. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Programa rada i financijskog plana za 2011. godinu.

17. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila i Financijskog plana za 2011. godinu.

18. Usvajanje Zapisnika sa prve sjednice Općinskog koordinacijskog odbora Akcije Općina Stubičke Toplice – prijatelj djece.

19. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donesene su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadeset i druge sjednice jednoglasno se usvaja.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2011. godine.

Jednoglasno se usvaja informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2011. godine.

Ad.3.
Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu s pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji obračun Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu sa

- sa prihodima od 13.269.451,07 kuna i

- sa rashodima od 13.098.811,54 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

13.267.515,92 kn

- prihode od nefinancijske imovine

        1.935,15 kn

 Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

6.638.248,91 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

6.460.562,63 kn

- manjak iz 2009. godine

   964.985,67 kn

- višak iz 2010. godine

   170.639,53 kn

- ukupan manjak na dan 31.12.2010. godine

   794.346,14 kn

 Članak 2.

 Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odlukao izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2010. godinu.
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010. godinu,

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.4.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2010. GODINE

Članak 1.

Programomgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima poIzvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavnije dio i prilog ovog Programa. 

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE INFRASTRUKTURE

I.          JAVNEPOVRŠINE

1. Za izgradnju ribarske kućice uz Športsko rekreacijsko jezero Jarki, u naselju Jarki utrošeno je 37.316,18 kuna i to za izradu temeljne konstrukcije, izdavanja posebnih uvjeta građenja, te plaćanja vodnog doprinosa. 

2. Za izgradnju mosta na potoku Vidak u naselju Pila utrošena su sredstva u iznosu od 13.677,60 kuna i to za izradu projektne dokumentacije.

3. Za izgradnju dječjeg vrtića utrošena su sredstva u iznosu od 3.467.774,56 kuna, od čega 2.961.341,67 kuna na izgradnju građevinskog objekta, te 506.432,89 kuna na izgradnju prilazne ceste i parkirališta.

4. 1.174,56 kuna utrošeno je na kupovinu zemljišta za javni put.

5. Za izgradnju školske dvorane pokraj Osnovne škole Stubičke Toplice utrošena su sredstva u iznosu od 57.096,60 kuna za izradu projektne dokumentacije.

II.          NERAZVRSTANE CESTE

1. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 230.591,96kun i to za asfaltiranje Topličkog naselja.

III.          JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 361.777,77 kuna.

IV.          OPSKRBA PITKOM VODOM

 1. Za proširenje vodovodne mreže Zagorskog vodovoda utrošena su sredstva u iznosu od 40.430,76 kuna.

2. Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički utrošena su sredstva od 58.491,88 kn. 

V.          ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kolektora Pila-Strmec Stubički- Stubičke Topliceutrošena su sredstva u iznosuod 788.541,19 kuna.

2. Za izradu projektne dokumentacije, izdavanje posebnih uvjeta i geodetske usluge za izgradnju kanalizacije u Ulici A.Šenoe i Vinogradskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 112.757,30 kuna.

VI.          ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.  Za izgradnju puta do reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od 169.806,64 kuna.

2. Za nabavu novih koševa za smeće utrošena su sredstva u iznosu od 4.637,10 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine

J
ednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2010. GODINE

 

Članak 1.

Programomodržavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- odvodnja atmosferskih voda,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.           ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 145.377,39. 90.715,27 kn utrošeno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova i zelenih površina,od čega 75.883,93 kn za nabavu i sadnju cvijeća, 4.474,74 kn za sanaciju cijevi na fontani, 3.321,00 kn za utovar i odvoz granja na deponij, 1.715,85 kn za sanaciju postojećih žardinjera i bojanje, 1.660,50 kn za premještanje i pripremu podloge za kontejner, dok je za rušenje borova u parku utrošeno 3.659,25 kn.

54.662,12 kn utrošeno je za materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina i to za električnu energiju za javni sat i fontanu 30.744,36 kn, za motorni benzin i dizel gorivo za kosilice utrošeno je 9.665,92 kn, za flaks gnojivo, insekticide i pesticide, travnu smjesu, lopate za snijeg i ostali sitniji materijal utrošeno je 8.610,70 kn, za božićna drvca utrošeno je 900,00 kn, za akumulator za traktor utrošeno je 554,01 kn, za viseće lončanice utrošeno je 292,06 kn, za cijev za sakupljač lišća utrošeno je 250,00 kn, za sajle kvačila i gasa za traktor utrošeno je 521,00 kn, za smrekove elemente za klupe u parku utrošeno je 1.926,18 kn, za pluto za pano utrošeno je 418,20, kn, za dijelove za traktor utrošeno je 349,19 kn, te za natpisnu ploču 430,50 kn.

2. Za tekuće održavanje dječjihigrališta utrošeno je 12.865,80 kn.

II.          ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za uslugu održavanja javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 733.716,72 kn, od čega za prijevoz kamenog materijala 92.613,53 kn, razgrtanje i ugradnjukamenog materijala 109.543,80kn, usluge vezane za izradu kanala oborinskih voda, a koje podrazumijeva iskop kanala, priprema kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika ukupno 330.009,01 kn,za rušenje stabala i proširenja cesta utrošeno je 17.454,93 kn, za sanaciju postojećih i iskop novih putevautrošeno je 46.086,87 kn, za sanaciju ograde mosta urošeno je 3.548,55 kn, za sanaciju šteta nakon poplave utrošeno je 3.444,00 kn, za izradu stope za prometni znak utrošeno je 1.156,20 kn, za čišćenje ceste čistilicom utrošeno je 16.574,25 kn,za sanaciju nogostupa u Strmcu Stubičkom utrošeno je 40.452,49 kn,na prometne znakove utrošeno je 5.088,64 kn, za izradu putokaza za Dječji vrtić utrošeno je 553,50 kn, za čišćenje kanala utrošeno je 1.230,00 kn, za izdavanje posebnih uvjeta utrošeno je 768,25 kn, za krpanje udarnih rupa utrošeno je 61.017,47 kn, te je na isplatu naknade za korištenje zemljišta ŽUC-u utrošeno 4.175,23 kn.

2. Za materijal i dijeloveza održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 103.365,19 kn, od čega je na kameni materijal utrošeno40.385,44 kn, 37.595,19 kn na cijevi, 17.379,90 kn na kanalske rešetke i slivničke poklopce, 6.252,34 kn na geotekstil, 590,10 kn na sol za posipavanje cesta, za boju za cestovne rubnjake i most utrošeno je 329,63 kn, te za kanalice i geodetske stupiće 832,59 kn.

3. 253.047,90kn utrošenoje za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima.

4. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kanalizacije utrošeno je 5.956,89 kn.

III.          JAVNA RASVJETA

1. Za potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošeno je 173.494,98kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje utrošeno je4.468,00 kn.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je110.724,46kn.

IV.          OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je541,57kn.

2.  Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno je 198.715,11 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 15.122,12 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Konsolidiranog godišnjeg obračuna proračuna za 2010. godinu.

Jednoglasno se donosi Konsolidirani godišnji obračun proračuna za 2010. godinu.

Ad.7.
Informacija o Izvješću ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ o aktivnostima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 20.12.2010. do 03.03.2011. godine, te o Godišnjem izvješću o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2010. godinu.

Jednoglasno se usvaja informacija o Izvješću ravnateljice za 2010. godinu i Godišnjem izvješću o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2010. godinu, te donijelo Odluke. 

Ad.8.
Donošenje Odluke o izradi detaljnog plana uređenja « Zeleni gaj ».

Jednoglasno se donosi

ODLUKA 
O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA „ZELENI GAJ“

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

- pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja „Zeleni gaj“ (u daljnjem tekstu DPU),

- prostorni obuhvat DPU-a,

- ocjena stanja u obuhvatu DPU-a,

- ciljevi i programska polazišta,

- potrebne stručne podloge za izradu DPU-a,

- način pribavljanja stručnih rješenja,

- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,

- popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumente) za izradu DPU-a iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana,

- rok za izradu DPU-a, odnosno njihovih pojedinih faza,

- zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno gradnje, tijekom izrade i donošenja DPU-a,

- izvori financiranja izrade DPU-a.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Pravna osnova za donošenje DPU-a su sljedeće odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br.: 76/07, 38/09):

- odredbe članka 77.

- odredba članka 100. st. 7.

PROSTORNI OBUHVAT

Članak 3.

Granica prostornog obuhvata DPU-a definirana je sljedećim katastarskim česticama: sa sjeverne strane obuhvat je omeđen k.č.br.: 2037/1 i 2037/8; sa istočne strane k.č.br.: 2037/2, 2037/4, 2037/3, 2027/17; sa južne strane k.č.br.: 2027/8, 2027/11, 2027/7, 2027/6, 2027/2; te sa zapadne strane k.č.br. 2033, sve k.o. Strmec Stubički.

Površina prostornog obuhvata iznosi cca 5.800 m2.

OCJENA STANJA 

Članak 4.

U prostorni obuhvat DPU-a ulazi, većim dijelom neizgrađeno građevinsko zemljište te manjim dijelom i kontaktno izgrađeno građevinsko područje, koje čini individualna stambena izgradnja, koja se u novije vrijeme transformira iz poljoprivrednih domaćinstava u urbani tip stanovanja.

Unutar neizgrađenog područja ne postoje evidentirani čvrsti objekti.

Prostor je komunalno neopremljen.

Zemljište je u privatnom vlasništvu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu ovog DPU-a proizlaze iz PPUO Stubičke Toplice, a sastoje se u sljedećem:

- racionalno korištenje i zaštita prostora,

- osigurati prostorne preduvjete za izgradnju obiteljskih kuća s racionalnom gustoćom naseljenosti primjerenom naselju,

- primijeniti autohtonu tipologiju individualnog stanovanja,

- osigurati optimalnu veličinu zelenih površina,

- osigurati optimalni standard komunalne opremljenosti, minimalno na razini postojećeg dijela naselja.

STRUČNE PODLOGE 

Članak 6.

Za izradu DPU-a se ne predviđa potreba izrade posebnih stručnih podloga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Izrada predmetnog DPU-a povjeriti će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja ili ovlaštenom arhitektu koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog planiranja.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA PODLOGA

Članak 8.

DPU izraditi će se na katastarskom planu u mjerilu 1:1000, koji će se pribaviti od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica.

TIJELA I OSOBE KOJE SUDJELUJU U IZRADI DPU-a

Članak 9.

Tijela i osobe koja će svojim podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz područja svog djelokruga sudjelovati u izradi DPU-a su:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini,

2. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13,

3. T-Com, Regija 1 sjever Zagreb,

4. T-Mobile, Sektor za planiranje i razvoj sustava,

5. KOMUS d.o.o. u stečaju Donja Stubica,

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save,

7. HEP, Distribucijsko područje Elektra Krapina,

8. Hrvatske ceste

9. Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije,

10. MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova,

11. Državna uprava za zbrinjavanje i spašavanje.

ROK ZA IZRADU DPU-A, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti svoje zahtjeve, planske smjernice ili propisane dokumente iz područja svog djelokruga je 30 dana od dana kada su zaprimile takav zahtjev. Ako u tom roku tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve, planske smjernice i propisane dokumente, smatrat će se da ih nemaju.

Rok za izradu nacrta prijedloga DPU-a je 120 dana od dana potpisivanja ugovora o njegovoj izradi u koji rok ne ulazi vrijeme potrebno za pribavljanje podataka navedenih u prethodnom stavku.

Rokovi javne rasprave i rokovi pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom.

Predmetni DPU mora se donijeti najkasnije u roku 9 mjeseci od završetka javne rasprave, a nakon proteka tog roka javna rasprava se mora ponoviti.

Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše dva puta nakon čega se donosi nova Odluka o izradi i provodi novi postupak izrade DPU-a.

ZABRANA GRADNJE

Članak 11.

U tijeku postupka izrade i donošenja DPUa, u dijelu njegova prostornog obuhvata koji predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište nije dozvoljeno izdavanje akata kojima se odobrava gradnja na tom području.

Zabrana traje do stupanja na snagu DPU-a, ali ne duže od 2 godine od stupanja na snagu ove Odluke.

Zabrana se ne odnosi na dio prostornog obuhvata DPU-a koji obuhvaća izgrađeni dio građevinskog područja u kojem se akti za gradnju mogu izdavati temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

FINANCIRANJE

Članak 12.

Izradu DPU „Zeleni gaj“ financirat će zainteresirani vlasnici neizgrađenog dijela zemljišta unutar prostornog obuhvata DPU-a.

Članak 13.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od objave, te će se dostaviti urbanističkoj inspekciji.

Ad.9.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za šport.

 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA ŠPORT

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za šport Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za šport raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

- zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva Općine u športu,

- aktivnosti, poslova i djelatnosti u području športa značajnih za Općinu,

- mjera za unapređenja športa,

- mjera i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška sredstava u području športa,

- izvješća o izvršavanju programa javnih potreba u športu i utroška sredstava.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za šport imenuju se:

1. Mario Kraljić, Sportsko ribolovno društvo “Stubaki” Stubičke Toplice,

2. Nino Potočki, Biciklistički klub “Stubaki” Stubičke Toplice,

3. Bernard Pihač, Malonogometni klub “Stubaki” Stubičke Toplice,

4. Damir Pavrlišak, Lovačka udruga “Jazavac” Pila - Stubičke Toplice,

5. Anđelko Zrinski, Stolnoteniski klub “Stubaki” Stubičke Toplice,

6. Goran Šams, Autoklub “Stubaki” Stubičke Toplice,

7. Damir Dragičević – vanjski suradnik.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.10.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom 27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donose odluke:

O D L U K A

kojom se povodom «27. travnja» - Dana Općine Stubičke Toplice

dodjeljuje

ZAHVALNICA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

dr.med. Davoru Gredičaku,spec.fizijatar

ravnatelju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Zahvalnica se dodjeljuje za kvalitetnu obnovu objekata Specijalne bolnice, njezina perivoja i promociju Općine Stubičke Toplice.

O D L U K A  

kojom se povodom «27. travnja» - Dana Općine Stubičke Toplice

dodjeljuje

ZAHVALNICA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Osnovnoj školi Stubičke Toplice 

Zahvalnica se dodjeljuje za postignuća u odgojno-obrazovnim projektima, razvojnim programima i promociju Općine Stubičke Toplice.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina u Općini Stubičke Toplice: nabava sadnica cvijeća s uslugom sadnje.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE: NABAVA SADNICA CVIJEĆA S USLUGOM SADNJE

 

Članak 1.

Utvrđuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u Općini Stubičke Toplice: nabava sadnica cvijeća s uslugom sadnje, provedenom temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

CVJETIĆ D.O.O.

SJEDIŠTE

STRMEC STUBIČKI 179, STUBIČKE TOPLICE

OIB:

73556959226

CIJENA PONUDE:

84.349,70 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE:

103.552,90 kn

1. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.
2. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje javnih površina: nabava sadnica cvijeća s uslugom sadnje

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.VRTLARIJA JELENIĆ, VL. MARKO JELENIĆ, DONJA PAČETINA 136, SV. KRIŽ ZAČRETJE

2.CVJETIĆ D.O.O., STRMEC STUBIČKI 179, STUBIČKE TOPLICE

3.JURIFLOR, VL. MATO JURIĆ, VINOGRADSKA 9A, KUTINA

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor. 

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA UOPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda : 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

AUTOPRIJEVOZ I USLUGE “RIOS” VL. KRUNOSLAV SOKAČ,

SJEDIŠTE

STRMEC STUBIČKI 233, STUBIČKE TOPLICE

OIB:

89015727993

CIJENA PONUDE: 

 STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV

UKUPNA CIJENA STAVKE (sa PDV)

1. strojno čišćenje cestovnih graba i jaraka po m´sa utovarom i odvozom na deponiju

 10,00 kn

12,30 kn

2. rad kamiona po satu

 150,00

184,50

3. rad kombiniranog stroja po satu

 190,00 kn

233,70 kn

4. valjanje valjkom po satu

 85,00 kn

104,55 kn

5. rad mini bagera po satu

 180,00 kn

221,40 kn

6. rezanje asfalta sa rezačem po m´

15,00 kn

18,45 kn

7. izrada šahtova dimenzija 600x600, dubine 60-100 cm (100kd)

790,00 kn

971,70 kn

8. izrada šahtova dimenzija 600x600, dubine veće od 100 cm (40 kd)

 990,00 kn

1.217,70 kn

9. polaganje cijevi u kanale oborinskih voda po m´

9,50 kn

11,69 kn

10. ručni rad po satu

60,00 kn

73,80 kn

1. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.
2. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje nerazvrstanih cesta

2. Broj zaprimljenih ponuda:

5 (pet)

3. Nazivi ponuditelja:

1.MB TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA

2.AUTOPRIJEVOZ I USLUGE « RIOS » VL. KRUNOSLAV SOKAČ, STRMEC STUBIČKI 233, STUBIČKE TOPLICE

3.« TARAC » GRAĐEVINARSTVO PRIJEVOZ I TRGOVINA, ALEJA D. DOMJANIĆA 18, BEDEKOVČINA

4.GRADITELJ-ZAPREŠIĆ D.O.O., KUPLJENSKA 57, ZAPREŠIĆ

5.POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA NABAVU KAMENOG MATERIJALA ZA NASIPAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta: nabava kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

SJEDIŠTE

NOVI GOLUBOVEC 26, NOVI GOLUBOVEC

OIB:

17144387225

CIJENA PONUDE:

38.240,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE:

47.035,20 kn

1. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.
2. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje nerazvrstanih cesta: nabava kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1. GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O., NOVI GOLUBOVEC 26, NOVI GOLUBOVEC

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.14.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Poništava se postupak ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice započet je Odlukom o prikupljanju ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta, KLASA:363-01/11-01/26, URBROJ:2113/03-03-11-1 od 28.03.2011. god.

Pozivi za dostavu ponuda poslani su poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom, sljedećim gospodarskim subjektima:

- POLI-MONT d.o.o., Zabok, Špičkovina bb

- GOLUBOVEČKI KAMENOLONI d.o.o., Novi Golubovec, Novi Golubovec 26

- Nenad Kosmat vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA, Strmec Stubički 131, Stubičke Toplice

- GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA I AUTOPRIJEVOZ vl. Maks Šturlan, Strmec Stubički 138, Stubičke Toplice.

Navedeni gospodarski subjekti su pozive zaprimili, što je vidljivo iz povratnica koje se nalaze u spisu predmeta.

Rok za dostavu ponuda bio je deset dana, a ponude su se mogle dostaviti zaključno do 11. travnja 2011. godine do 15,00 sati.

Obzirom da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda, riješeno je kao u izreci. 

Ad.15.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu geodetskih usluga.
 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma radi nabave geodetskih usluga

Članak 1.

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda: 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

GEO-BT d.o.o.

SJEDIŠTE

Lug Zabočki 10/e, Zabok

OIB:

58872692204

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

13.400,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

16.482,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.
3.Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.
4.Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

nabava geodetskih usluga

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.GEO-BT d.o.o., Lug Zabočki 10/e, Zabok

2.URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, Lena Kostovski, Draga 2, Šibenik

3.GEO-TERRA d.o.o., Draše 57/b, Kraljevec na Sutli

            UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.16.
Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2010. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Programa rada i financijskog plana za 2011. godinu.
Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Članak 2.

Usvaja se Program rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2011. godinu.

Članak 3.

Usvaja se Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2010. godinu.

Ad.17.
Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila i Financijskog plana za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Članak 2.

Usvaja se Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2010. godinu.

Članak 3.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2010. godinu.

Ad.18.
Usvajanje Zapisnika sa prve sjednice Općinskog koordinacijskog odbora Akcije Općina Stubičke Toplice – prijatelj djece.

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa prve sjednice Općinskog koordinacijskog odbora Akcije Općina Stubičke Toplice – prijatelj djece, te se donose:

- Startni upitnik za samoocjenjivanje Općine u „Akciji gradovi i općine – prijatelji djece“,

- Izvedbeni plan Ostvarivanja prvai potreba djece u Općini Stubičke Toplice za 2011. godinu. 

Ad.19.
Pitanja i prijedlozi.

KLASA:021-05/11-01/3

URBROJ:2113/03-01-11-3

Stubičke Toplice,12.04.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt