23. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 28. srpnja 2015. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni:Stjepan Sokač - predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, vijećnici: Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Josip Kukas, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Franjković 

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice
Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice
Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, mag.oec., viši stručni referent za financije i proračun
Odsutni: Alen Ahmetović, Ana Gospočić 

Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja sve nazočne vijećnike, zatim načelnika gdina. Vladimira Bosnara, gdina. Ivana Hrena, zamjenika načelnika, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice, te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Za sjednicu se predlaže

                                                                      D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadestdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubčke Toplice.
2. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu sa pratećim odlukama.
3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
5. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova obnove i uređenja nerazvrstane ceste u naselju Pila „prema rezervoaru“.
7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave obnove i uređenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.
8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova poboljšanja energetske učinkovitosti Mjesnog i Vatrogasnog doma Strmec Stubički.
9. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
10. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. – 30.06.2015. 
11. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. – 30.06.2015.
12. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku o I. izmjeni financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu.
13. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o otvaranju 5. odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2015./2016.
14. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o zapošljavanju u Dječjem vrtiću „Zvirek“.
15. Informacija o Listi reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“.
16. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2015.
17. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.
18. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu DVD Strmec 
Stubički.
19. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana rada za 2015. godinu DVD Strmec Stubički.
20. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu DVD Pila.
21. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana rada za 2015. godinu DVD Pila.
22. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadestdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubčke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.

Zapisnik sa dvadesetdrugesjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa jedanaest(11)glasova.

Ad.2.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa jednaest (11) glasova donosi se 

                                                                                O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu Izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine sa prihodima od 12.748.300,00kuna i rashodima od 11.641.402,36 kuna, kako slijedi:
                                                                                                              Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:
- prihodima poslovanja                                                                       12.746.500,00
- prihodima od prodaje nefinancijske imovine                                               1.800,00

Rashodi se odnose na: 
- rashode poslovanja                                                                           7.365.002,36
- rashode za nabavu nefinancijske imovine                                            4.276.400,00

- raspoloživa sredstva iz prethodnih god.
Razlika manjak                                                                                    1.106.897,64

Članak 2.

Kao sastavni dio prve Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o prvoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu,
- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu, 
- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
- Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 
za 2015. godinu,
-Odluka o prvoj izmjeni Plana razvojnih programa za 2015. godinu,
- Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.

Članak 3.

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.3.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se 

PRVA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
                                        NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog Prveizmjene Programa.

                                                                                  Članak 3.

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, sastavni je dio Prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu¸.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se 


PRVA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
                              NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,
- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 323.000,00 kuna, od čega je 13.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 50.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 230.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 40.000,00 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.
2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 300.000,00 kn.

III. JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 200.000,00 kn.
2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 150.000,00 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.
2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 227.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.
3. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje vodovoda predviđeno je 7.000,00 kn.
4. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 12.000,00 kn.

                                                                           Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2015. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se Odluka o prvoj izmjeni Odluke o konsolidiranog Proračunu za 2015. godinu.

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova obnove i uređenja nerazvrstane ceste u naselju Pila „prema rezervoaru“.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. U postupku nabave radova obnove i uređenja nerazvrstane ceste u naselju Pila, „prema rezervoaru“, evidencijski broj nabave 29M/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 01. srpnja 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 04/14) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

COLAS HRVATSKA D.D. (OIB:58701507957), sa sjedištem u Varaždinu, Međimurska 26

Cijena ponude u kn bez PDV:

249.067,70 kn

Ukupna cijena ponude:

311.334,63 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.
III. Predmet nabave: obnove i uređenja nerazvrstane ceste u naselju Pila, „prema rezervoaru“.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

Odbijena je ponuda Stjepana Veselnika, vlasnika obrta Niskogradnja ia nadzor „Veselnik“, sa sjedištem u Kolarovcu, 8. maja 18 jer nije priloženo jamstvo za ozbiljnost ponude.


IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin
STJEPAN VESELNIK, vl. obrta NISKOGRADNJA I NADZOR „VESELENIK“, 8. maja 18, Kolarovec, 42208 Cestica
KOLNIK d.o.o., Poljanica Bistrička 124, 49246 Marija Bistrica

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave obnove i uređenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 ODLUKA O ODABIRU

I. U postupku nabave radova obnove i uređenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice, grupa 1. („prema A. Pilski“) i grupa 3. („odvojak Topličko naselje“), evidencijski broj nabave 30M/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 01. srpnja 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 04/14) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

COLAS HRVATSKA D.D. (OIB:58701507957), sa sjedištem u Varaždinu, Međimurska 26

Cijena ponude u kn bez PDV:

138.167,65 kn

Ukupna cijena ponude:

172.709,56 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: radovi obnove i uređenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice, grupa 1. („prema A. Pilski“) i grupa 3. („odvojak Topličko naselje“).

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

Odbijena je ponuda Stjepana Veselnika, vlasnika obrta Niskogradnja i nadzor „Veselnik“, sa sjedištem u Kolarovcu, 8. maja 18, jer nema dokaz stručne sposobnosti, niti je priloženo jamstvo za ozbiljnost ponude.

IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin
2. STJEPAN VESELNIK, vl. obrta NISKOGRADNJA I NADZOR „VESELENIK“, 8. maja 18, Kolarovec, 42208 Cestica
3. KOLNIK d.o.o., Poljanica Bistrička 124, 49246 Marija Bistrica

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova poboljšanja energetske učinkovitosti Mjesnog i Vatrogasnog doma Strmec Stubički.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se  

ODLUKA O ODABIRU
u otvorenom postupku javne nabave radi nabave
radova radi poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade 
Mjesnog i Vatrogasnog doma Strmec Stubički
Evidencijski broj nabave: 1/2015

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:

Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749)
Viktora Šipeka 16
49244 Stubičke Toplice

2. PREDMET NABAVE:

Radovi radi poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Mjesnog i vatrogasnog doma Strmec Stubički.

3. NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:

„MDK“ GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE I POLJOPRIVEDA, vl. Dragutin Pavlinić (OIB:95223518336), Mrzlo Polje 36, Veliko Trgovišće

4. RAZLOG ODABIRA: najniža cijena

Cijena ponude u kunama bez PDV-a: 478.468,26 kn
Cijena ponude u kunama uključen PDV: 598.085,33 kn

5.UKUPNO ZAPRIMLJENIH PONUDA:

Pet, i to:

Red. br.

Naziv, sjedište ponuditelja/članova zajednice ponuditelja

1.

Bužić d.o.o., Mihovljan 29A, Mihovljan

2.

ZAJEDNICA PONUDITELJA: MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina i Vanja Brundula, vl. obrta VODOLIM, Nova ulica 3/A, Donja Stubica

3.

„MDK“ GRAĐEVINAR, TRGOVINA, USLUGE I POLJOPRIVEDA, vl. Dragutin Pavlinić, Mrzlo Polje 36, Veliko Trgovišće

4.

ZAJEDNICA PONUDITELJA: „GPU“, građevinarstvo, promet i usluge, vl. Krunoslav Veček, Donja Pačetina 36B, Sveti Križ Začretje, ČEHA ELEKTRO, vl. Renato Čehulić, Sporstki prolaz 10, Zlatar Bistrica i INSTALACIJE-TRGOVINA „PLINOTEHNIKA“,vl. Stjepan Kotarski, Križanče 22/1, Sveti Križ Začretje

5.

TITAN CONSTRUCTA d.o.o., Zeleni trg 6a, Zagreb

6. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:

Nijedan ponuditelj nije isključen iz ovog postupka javne nabave.

7.RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE:

Odbija se ponuda trgovačkog društva Bužić d.o.o. sa sjedištem u Mihovljanu, Mihovljan 29A jer ponuditelj nije dostavio dokaz da ima zaposlenog barem 1 plinoinstalatera.

8.ROK MIROVANJA:

Deset dana, a računa se od prvog sljedećeg dana nakon dostave Odluke o odabiru.

9.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Za rješavanje o žalbi u ovom postupku javne nabave nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od pet dana, i to od dana primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Ad.9.
Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Ad.10.
Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. – 30.06.2015.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine.

Ad.11.
Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. – 30.06.2015.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine.

Ad.12.
Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku o I. izmjeni financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu.

Ad.13.
Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o otvaranju 5. odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2015./2016.
 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A 

Daje se suglasnost na otvaranje 5. odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću „Zvirek“ za pedagošku godinu 2015./2016.

Ad.14.
Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o zapošljavanju u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se  

O D L U K A 

Daje se suglasnost na zapošljavanje dva odgojitelja/odgojiteljice, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Zvirek“ za pedagošku godinu 2015./2016.

Ad.15.
Informacija o Listi reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“.
 

Gdin. Stjepan Sokač konstira da je prema Listi reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“ vidljivo da je na otvoreni natječaj prijavljeno dvadeset i jedno dijete. Ovo se daje kao informacija.

Ad.16.
Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava nazočne vijećnike da izvješće nije prošlo uobičajenu proceduru donšenja po Školskom odboru Osnovne škole Stubičke Toplice, ovo izvješće ide samo kao informacija. U razgovoru sa ravnateljicom Osnovne škole gđom Brigitte Gmaz sjednica Školskog odbora održati će se krajem mjeseca kolovoza odnosno prije početka nove školske godine. Izvješće će proći proceduru donošenja po Školskom odboru te će nakon toga uputiti se na usvajanje Općinskom vijeću.

Ad.17.
Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.
 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine.

Ad.18.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu DVD Strmec Stubički.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se  

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o radu za 2014. godinu i Financijsko izvješće za 2014. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.19.
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana rada za 2015. godinu DVD Strmec Stubički.
 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A 

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2015. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.20.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu DVD Pila.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A 

Usvaja se Izvješće o radu za 2014. godinu i Financijsko izvješće za 2014. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Ad.21.
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana i Plana rada za 2015. godinu DVD Pila.
 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2015. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Ad.22.
Pitanja i prijedlozi.
 

Gdin. Vladimir Bosnar obavještava da je na poziv gradonačelnika Grada Zagreba, dana 09. srpnja 2015. održan sastanak na temu „Definiranje obuhvata urbane aglomeracije Zagreb u kontekstu korištenja mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja“. Skraćeno ITU koji predstavljaju novi mehanizam urbanog razvoja koji je Europska komisija predvidjela u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. godine unutar zakonodavnog okvira za Europske strukturne i investicijske fondove. Osnovni preduvjet za korištenje mehanizma je definiranje obuhvata urbane aglomeracije Zagreb, u čiji obuhvat se, uz Grad Zagreb kao sjedište urbane aglomeracije može uključiti 27 ili više jedinica lokalne samouprave iz četiri susjedne županije, te izrada Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb. Samim sudjelovanjem stječemo mogućnosti dogovornog predlaganja projekta od zajedničkog interesa, ostalih radnji potrebnih za sudjelovanje u kandidacijskom postupku Ministarstva a time i financiranje putem ITU-a. Kao načelnik Općine Stubičke Toplice potpisao sam Pismo namjere kojim se iskazuje interes za sudjelovanje u urbanoj aglomeraciji Zagreb čime stječemo mogućnost predlaganja projekata od zajedničkog interesa. Temeljem Pisma namjere sastavit će se Ugovor koji će se predočiti Općinskom vijeću. 

Gđa. Nina Gradiški Zrinski postavila je upit Upravnog vijeća Specijalne bolnice Stubičke Toplice, naime na cesti pokraj potoka to jest ulaz u park nalaze se udarne rupe, pa dali postoji mogućnost da se te rupe saniraju?
Gdin. Vladimir Bosnar obavještava da će se ovih dana pristupiti saniranju cesta odnosno udarnih rupa, te će se tom prilikom to uzeti u obzir. Ujedno informira da je cesta prema zgradi uništena te da je obzirom na radove koji se izvode bio prekinut i stari vod javne rasvjete, te je Općina načinila novi. Postojeća oštećenja su saniran koliko je to bilo moguće. Krajem mjeseca kolovoza očekuje se asfaltiranje cijelog prstena pa će se asfalt potegnuti i do zgrade.

Kako daljnjih pitanja nije bilo, gdin. Stjepan Sokač zahvaljuje vijećnicima na odazivu, te zaključuje sjednicu.


Završeno: 19,45 sati

KLASA:021-05/15-01/05
URBROJ:2113/03-01-15-3

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt