23. sjedica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/19-01/18

URBROJ:2113/03-01-19-1

Stubičke Toplice, 11.09.2019.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 30. rujna 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                                                                                     DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sa pratećim odlukama.
 3.       Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 4.       Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 5.       Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 6.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne usluge čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Stubičke Toplice.
 7.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine.
 8.       Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZVIREK.
 9.       Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za predagošku godinu 2018./2019.
 10.   Usvajanje Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 11.   Davanje suglasnosti na I. izmjenu Financijskog plana za 2019. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 12.   Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 13.   Usvajanje Izjave o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 14.   Usvajanje Izvješća o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 15.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

 

                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                                                                      Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt