24. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 10. rujna 2015. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni: Stjepan Sokač - predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, vijećnici: Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski,Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić, Tomislav Franjković 

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice
Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, mag.oec., viši stručni referent za financije i proračun
Senka Susović, novinarka

Odsutni: Nedjeljko Ćuk, Damir Pavrlišak, Josip Kukas, Alen Ahmetović, 

Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:19,06 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara dvadesetčetvrtu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, gdina. Ivana Hrena, zamjenika načelnika, gđu. Senku Susović novinarku i te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže dopunjeni 

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesttreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stuibčke Toplice.
2. Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine sa pratećim odlukama.
4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
6. Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2015./2016.
8. Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2015./2016.
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.
10. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge nabave projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta.
11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, II. etapa – dodatni radovi.
12. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice.
13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2015.
14. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni Dnevni red jednoglasno je usvojen sa devet (9)glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesettreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa dvadesettreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa devet(9)glasova.

Ad.2.
Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice podnio je izvješće o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine:

U razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je prihode u iznosu od 4.544.965,15 kn ili 30,43% u odnosu na plan. U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje ukupni prihodi proračuna zabilježili su međugodišnji pad za 33,54%. Ukupni rashodi realizirani su u iznosu 3.769.834,95 kn ili 25,24% u odnosu na plan koji iznosi 14.937.300,00 kn te bilježe pad u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 36,17% Na polugodišnjem nivou ostvaren je tekući višak prihoda nad rashodima za 775.130,20 kn, a zajedno s manjkom iz 2014. godine isti iznosi 331.767,44 kn.
U ovih šest mjeseci, Općina Stubičke Toplice intenzivno je radila na ishođenju dokumentacije potrebne za realizaciju nekoliko velikih projekata. 
Tako je za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom ishođena građevinska dozvola.
Za projekt proširenja Športsko rekreacijskog jezera “Jarki” pripremljena je projektna dokumentacija i podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
Za projekt Auto kampa u naselju Jarki izrađena je studija izvodljivosti, a također se nastavilo sa pripremom tehničke dokumentacije za izgradnju ceste Lampuševo. 
Za budući veliki projekt – sanaciju klizišta u Zagorskoj ulici, izrađeno je geotehničko mišljenje s prijedlogom projekta za sanaciju klizišta. Općina Stubičke Toplice prijavila je ovaj projekt na Javni poziv za dostavu Zahtjeva za sanaciju klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj, Hrvatskih cesta d.o.o., te je u mjesecu srpnju pristigla odluka o odabiru gdje je ovaj projekt uvršten u prvu fazu realizacije. Moram napomenuti da procijenjena vrijednost radova na sanaciji ovog klizišta iznosi 1,07 milijuna kuna, a sva sredstva osigurati će Hrvatske ceste d.o.o. preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina je obvezna pripremiti i svu tehničku dokumentaciju koja je potrebna po Zakonu o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode tesnosi troškove za isto.
U tijeku je i obnova Mjesnog i Vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom. Ovaj projekt Općina Stubičke Toplice je u veljači ove godine prijavila na Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je u mjesecu lipnju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donesena Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava kojom je Općini Stubičke Toplice za ovaj projekt odobreno sufinanciranje u iznosu od 80 % opravdanih troškova, odnosno maksimalno 579.220,18 kuna. 
Idući veliki projekt čija je realizacija pred nama svakako je izgradnja groblja u Strmcu Stubičkom. U prvih šest mjeseci ove godine pripremana je tehnička dokumentacija za izdavanje građevinske dozvole, koja je izdana u srpnju, a sada se priprema dokumentacija za prijavu projekta na Mjeru 7 po Programu ruralnog razvoja. 
U segmentu izgradnje nerazvrstanih cesta radilo se na izradi tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ceste Zeleni gaj.
Stanje nerazvrstanih cesta poboljšavano je izgradnjom kanala oborinske odvodnje, navozom i razgrtanjem kamenog materijala na neasfaltirane ceste, popravljanjem bankina, čišćenjem grmlja i raslinja uz javne puteve i saniran je asfalt. Ti su se radovi zapravo nastavili nakon zimskog održavanja cesta: čišćenje snijega i posipavanje cesta.
Tako su održavani javni putovi i nerazvrstane ceste na što je u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 211.917,55 kuna a izvedeni radovi odnose se na, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova. 
Na svim dječjim igralištima popravljane su sprave za igru djece, a nastavilo se i sa uređenjem javnih površina sadnjom cvijeća i košnjom trave. 
Radovi na lokalnom vodovodu Sljeme – Pila – Strmec Stubički odnosili su se na zamjenu i popravak vodomjera, izradu novih priključaka, popravak i zamjenu oštećenih cijevi, postavljanjem nadzemnih hidranata, a i dva puta mjesečno od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krapinsko zagorske-županije iz Zlatara, obavlja se kontrola ispravnosti vode za piće. Do sada su svi nalazi potvrdili ispravnost vode za piće.
Da bi funkcionirala javna rasvjeta na području Općine Stubičke Toplice redovito su mijenjane dotrajale žarulje, po pozivu građana, odnosno i kontrole koje obavljaju naši radnici. 
Na području obrazovanjaOpćina je izdvojila sredstva za sufinanciranje boravka djece s našeg područja u Dječjem vrtiću „Zvirek“, a koja sredstva vrtić koristi za plaće zaposlenika, za nabavu namirnica, za potrošnju plina, za didaktičku opremu i literaturu te za darove djeci povodom Sv. Nikole.
U programu osnovnog obrazovanja Općina je utrošila sredstva za materijalne troškove poslovanja osnovne škole, za donaciju udruzi Lijepa naša koja provodi program Eko škole te za godišnju članarinu u projektu „Gradovi i Općine prijatelji djece“. 
Sredstva utrošena za program socijalne skrbi i drugih pomoći stanovnicima raspoređena su prema sljedećim potrebama: 
- za podmirenje troškova stanovanja (troškova utrošene električne energije, vode i ogrjeva) za sedam korisnika socijalne pomoći 
- u školskoj godini 2014./2015. stipendirano je stipendirano je 20 studenata po 450,00 kn mjesečno i 37 učenika po 250,00 kn mjesečno,
- za sufinanciranje školske kuhinje za 18 djece iz socijalno ugroženih obitelji 
- za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih i osnovne škole te studenata,
- za kupnju Uskrsnih i Božićnih poklon paketa sa namirnicama i kućnim potrepštinama socijalno ugroženim obiteljima s djecom i samcima
- za jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu 
- za sudjelovanje djece u ljetnom kampu.
Po Zakonu o Crvenom križu Općina sufinancira rad Crvenog križa, a program dodatnih usluga u zdravstvu obuhvaća sufinanciranje djelovanja logopedske službe.

Kao i do sada, Općina je sufinancirala rad udruga građana, sportske udruge te sportske aktivnosti i udruge u kulturi, a ujedno podržavala manifestacije u organizaciji istih. 
Tijekom prve polovice 2015. godine isplaćena su sredstva u iznosu 137.965,00 kn za nabavu poslovnog prostora koji će se koristiti kao kulturni centar, a režijski troškovi navedenog prostora iznose 5.052,00 kn. Projekt adaptacije tog prostora prijavljen je za dobivanje sredstava Ministarstvu kulture po njihovom javnom pozivu.
Iz programa poticanje u poljoprivredi izdvojena su sredstva za umjetno osjemenjivanje krava i krmača, za provođenje deratizacije i dezinsekcije na cijelom području Općine Stubičke Toplice i za rad higijeničarske službe koja obavlja sakupljanje napuštenih pasa i pasa lutalica te provodi njihovo zbrinjavanje.
Općina i nadalje sudjeluje u Programu „Lokalni projekti razvoja mikrokreditiranje“ za 2009. godinui „Malo gospodarstvo 2009.“ subvencioniranjem kamate u visini od 1%-tnog poena podnositeljima zahtjeva kojima su odobreni krediti, sa ciljem poticanja obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske djelatnosti ulaganjem u vlastiti posao. Subvencionira sekamata za jednog poduzetnika i tri obrtnika.
U svrhu promicanja i razvoja turizma Općina isplaćuje Turističkoj zajednici sredstva za redovnu djelatnost. 
Za sufinanciranje opreme i ugradnju solarnog kolektorskog sustava realizirano je 9.178,00 kn trima podnositeljima zahtjeva sukladno Ugovoru o sufinanciranju poticaja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ
U programu protupožarne zaštite Općina je Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi isplatila 44.902,00 kn te Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički 40.000,00 kn.

Ad.3.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se 

O D L U K A

 Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršavanjuProračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu:

- sa prihodima od 4.544.956,15 kuna i 
- sa rashodima od3.769.834,95 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

4.544.565,15 kn

- prihode od nefinancijske imovine

400,00 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

3.041.724,97 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

728.109,98 kn

- razlika – višak

775.130,20 kn

- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

-1.106.897,64 kn

- višak /manjak + neto zaduživanja/financiranja

-331.767,44 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun: 
- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine,
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine,
- Odluka o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. godine.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.4.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se 


                              ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
          KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 
                                           OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

 Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine StubičkeToplice za 2015. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, sastavnije dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNEPOVRŠINE

1. Za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom na izradu tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu 21.901,69 kuna.
2. Za izradu geodetskog i glavnog projekta za proširenje Športsko rekreacijskog jezera “Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 37.450,00 kuna.
3. Za izradu cost benefit analize za izgradnjuAuto kampa utrošena su sredstva u iznosu 52.000, 00 kuna, a za tehničku dokumentaciju za izgradnju ceste Lampuševo sredstva u iznosu 26.350,00 kuna.
4. Na izradu geotehničkog mišljenja s prijedlogom projekta za sanaciju klizišta u Zagorskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 116.875,00 kuna.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izgradnju ceste “Zeleni gaj”, na izradu tehničke dokumentacije, utrošena su sredstva u iznosu od 16.975,74 kuna.
2. Na izgradnju ceste prema autobusnom kolodvoru, za izradu elaborata za procjenu tržišne vrijednosti prava građenja i procjenu tržišne vrijednosti nekretnine, utrošena su sredstva u iznosu od 12.500,00 kuna.

III. GROBLJE

1. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju groblja i pratećih objekata utrošena su sredstva u iznosu od 103.186,70 kuna,dok je za kupovinu zemljišta utrošeno 35.394,99 kuna.

IV. JAVNA RASVJETA

1. Za izgradnju javne rasvjete nije bilo utrošenih sredstava.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za nabavu i postavu hidranta utrošena su sredstva u iznosu od 10.625,00 kuna.

VI.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima mjesnih odbora, utrošena su sredstva u iznosu od 110.622,50 kuna.

VII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. Za održavanje čistoće nije bilo utrošenih sredstava.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

Ad.5.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE
 OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- atmosferske vode,
- nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 106.265,19 kuna, od čega je 32.091,08 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na: motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu, pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide, travnu smjesu i sl. 74.174,11 kuna utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine, te druge usluge koje su vezane uz parkove: rušenje oštećenih stabala, popravak parkovnih klupa i sl.
2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 21.470,62 kuna.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 211.917,55 kn, a utrošena su za navoz , razgrtanje i valjanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve, popravak prometnih znakova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.
2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 224.331,25 kn.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 95.883,39 kn.
2. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je62.431,88 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošenoje 334,00 kn.
2. Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošenoje 50.963,88 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.
3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošenoje 5.973,90 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Obzirom da nema primjedbi jednoglasno sa devet (9) glasova prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Ad.7.
Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2015./2016.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza autobusom redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2015./2016.

                                                                                  Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se:

- u visini od 10 % iznosa cijene mjesečne karte prijevoznika za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2015./2016., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2015. godine (Narodne novine br. 96/15) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2015/2016.,
- u visini od 10 % iznosa cijene mjesečne karte prijevoznika za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2015./2016., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2015. godine (Narodne novine br. 96/15), ali ne i prema odluci Krapinsko-zagorske županije;
- u visini od 60 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2015./2016., za učenike koji nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza prema odlukama iz prethodne točke ovog članka, a škola se nalazi na području Krapinsko-zagorske županije.

Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte. 
Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje po točki 3. stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016. od 03. ožujka 2015. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 5.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 6.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2015./2016., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 8.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 9.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.8.
Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2015./2016.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.

 Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2015. godine (Narodne novine br. 96/15) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2015/2016., u visini od 12,5% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2015/2016.
Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ne ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci Županije, jer se škola ne nalazi na području Krapinsko-zagorske županije, iz stavka 1. ovog članka, u visini 25 % iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne preplatne karte u školskoj godini 2015/2016.
Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odlukama iz članka 1. ove Odluke u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2015/2016.

Članak 3.

Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje sukladno čl. 1. st. 2. i članku 2.

Članak 4.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2015/2016.

Članak 5.

O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu te studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 6.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 7.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik/student je dužan podnijeti potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2015./2016., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.
Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 8.

U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016. od 03. ožujka 2015. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 1., 2. i 3. ove Odluke.

Članak 10.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.9.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

Sa dva (2) glasa protiv (Ana Gospočić i Nina Gradiški Zrinski) i sedam (7) glasova za donosi se

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE I JAVNIH POVRŠINA KOJIMA UPRAVLJA 
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U Odluci o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 10/12, 17/12 i 2/14), članak 3. st. 1. mijenja se i glasi:

„Od plaćanja naknade za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice oslobođene su udruge koje imaju sjedište na području Općine Stubičke Toplice, a koje su korisnici sredstava iz Proračuna Općine Stubičke Toplice te pravne osobe kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge nabave projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU 

I. U postupku nabave usluge izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište Strmec Stubički, evidencijski broj nabave 21M/2015, u kojem je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 25. kolovoza 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 6. st. 1. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 04/14) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

ZRCALO-INŽENJERING d.o.o., Braće Radića 10, Zaprešić, OIB:57379573933

Cijena ponude bez PDV:

73.100,00 kuna

Ukupna cijena ponude s PDV 25%:

91.375,00 kuna

II. Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

III. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

IV. Predmet nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište Strmec Stubički.

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. ČERNE d.o.o., Draškovićeva 68, 10000 Zagreb.
2. SPRING d.o.o., Kralja Držislava 6, 10000 Zagreb.
3. ZRCALO-INŽENJERING d.o.o., Braće Radića 10, 10290 Zaprešić.

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, II. etapa – dodatni radovi.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. U postupku nabave radova dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, II. etapa – dodatni radovi, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen jednom gospodarskom subjektu dana 31. kolovoza 2015. elektroničkom poštom, a temeljem članka 4. st. 1. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 04/14) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

POLI-MONT d.o.o. sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina bb, OIB:20050271976

Cijena ponude bez PDV:

66.570,00 kuna

Ukupna cijena ponude:

83.212,50 kuna

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: radovi dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, II. etapa – dodatni radovi.

IV. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.
Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Stubičke Toplice udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Općina).

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani kroz proračun Općine i program javnih potreba.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općine za:

- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,
- provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
- obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,
- pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa,
- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Općine,
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine,
- donacije i sponzorstva i
- druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.

Članak 3.

(1) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

(2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji, a Općina će natječajima i javnim pozivima poticati organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih programau svrhu izgradnje kapacitetai razvoja civilnoga društvau Općini.

(3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

(4) Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na dijelu ili cijelom području Općine osmisli i provodi dio stanovnika Općine okupljenih u mjesni odbor, udrugu, školu i sl., u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice utvrđuje prioritete financiranja, koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine, te sukladno tome, u okviru mogućnosti, planira financijska sredstva u Proračunu Općine.

Članak 5.

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ovog pravilnika je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba stanovnika Općine i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine i Republike Hrvatske i koja podiže kvalitetu života stanovnika Općine.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja

Članak 6.

Općina osigurava financijska sredstva, organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja

Članak 7.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:

- ukupan iznos raspoloživih sredstava,

- iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati za više programskih područja, 
- najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i  
- očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

Članak 8.

(1) Općina će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.

(2) Općina može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 9.

Općina će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov. br. 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba).

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 10.

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

- su upisani u odgovarajući Registar;
- su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva )
- su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva;
- su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
- se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
- imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

Članak 11.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Općina može natječajem propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, razmjerno visini sredstava koja se dodjeljuju putem natječaja, kao što su:

- primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
- uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za
- uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;
- umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

Članak 12.

(1) Općina neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.

(2) Općina neće iz proračuna financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Članak 13.

(1) U roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izrađuje se i na mrežnimstranicama Općine objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plannatječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

(2) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Javni natječaj

Članak 14.

Financiranje svih programa i projekata u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva te povećanja turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi se putem natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 15.

Financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

- kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisomili aktomdodijeljene određene javne ovlasti(Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva, Hrvatska gorska služba spašavanja i dr.),
- kada se prema mišljenju Povjerenstva, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 16.

(1) U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva, Općina i Korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općine utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

(2) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 17.

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine, utvrđuje načelnik Općine u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge.

(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

1. tekst natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa ili projekta: 
          3.1.obrazac opisa programa ili projekta
          3.2.obrazac proračuna programa ili projekta
4. popis priloga koji se prilažu prijavi
5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta
8. obrasce za izvještavanje: 
          8.1.obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
          8.2.obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

(3) Kao prilog financijskom planu dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.).

Članak 18.

Ovisno o vrsti natječaja, Jedinstveni upravni odjel Općine može predložiti, a načelnik Općine utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:

1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo
2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
3. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnihizvora
4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 19.

(1) Odluku o raspisivanju natječaja donosi načelnik Općine.

(2) Za provođenje postupaka javnih natječaja načelnik Općine imenuje:
- Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
- Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa.

Članak 20.

(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.

(3) Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

(4) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine), uz napomenu (npr. naziv natječaja), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku.

Objava natječaja

Članak 21.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Općine i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u svim elektroničkim medijima (u okviru financijskih mogućnosti Općine ili zainteresiranim) kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 22.

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

(2) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavuprijava programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 23.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo će pristupiti postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 24.

(1) U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:

- je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku
- je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili javnom pozivu
- ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva
- ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja
- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te
- jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

(2) Od udruga čije prijave imaju manje nedostatke Povjerenstvo će zatražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima. Rok za dostavu dopune odnosno ispravka prijave je dva dana od primitka zahtjeva Povjerenstva.

Članak 25.

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Članak 26.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor načelniku Općine koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane načelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata

Članak 27.

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati predstavnici Općine, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva.

Članovi Povjerenstva ne mogu biti članovi udruga koje su podnijele prijavu na natječaj.

Članak 28.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje načelnik Općine.

Članak 29.

(1) Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

(2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 30.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti orezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

Članak 31.

Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.

Članak 32.

(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Članak 33.

(1) Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Općinsko vijeće.

(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 34.

(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, načelnik Općine ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

(3) Prilikom pregovaranja Općina će prioritet financiranja staviti na aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine.

Članak 35.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.

(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih propisa RH i Općine.

(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata ivrednovanje provedenih natječaja

Članak 36.

Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Članak 37.

Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješćakorisnika sredstava te kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u dogovoru s korisnikom sredstava.

Članak 38.

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

Članak 39.

(1) Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima.

(2) Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.

(3) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Članak 40.

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnikfinancijskih sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 41.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

V.PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 42.

(1) Odobrena financijska sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Prihvatljivi troškovi

Članak 43.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:

- nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;
- moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,
- nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
- mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
- trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 44.

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi,opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

- troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe;
- putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
- troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih)namijenjenihisključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
- troškovi potrošne robe;
- troškovi podugovaranja;
- troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Članak 45.

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 46.

(1) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

(2) Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 47.

(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata (prihvatljivi iznos).

(3) Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za određivanje plaća zaposlenika) koja može biti i veća od prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 48.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
- dospjele kamate;
- stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
- kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;
- gubitci na tečajnim razlikama;
- zajmovi trećim stranama;
- troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak);
- troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

Modeli plaćanja

Članak 49.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 50.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

Članak 51.

(1) Sva financijska sredstva koje Općina dodjeljuje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem.

(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Općine u prethodnom vremenskom razdoblju.

(3) Korisnici kojima Općina odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekneprethodna višegodišnja potpora Općina.

(4) Nastavak financiranja višegodišnjih programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi načelnik Općine, sukladno podnesenim izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 52.

Korisnici višegodišnjeg financiranja Općine mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge natječaje i pozive Općine isključivo kroz predlaganje drugih projekata, inicijativa i manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 53.

Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna Općine bit će definirana kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom.

VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja

Članak 54.

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno o propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 55.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Članak 56.

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

Članak 57.

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

- popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;
- računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;
- dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;
- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;
- dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.;
- dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;
- dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;
- dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
- dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,
- za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;
- evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Konačan iznos financiranja od strane Općine

Članak 58.

(1) Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 59.

Općina će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

- nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
- nije utrošio sva odobrena sredstva,
- sredstva nije koristio namjenski,
- iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 60.

(1) Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Općini, Općina će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 61.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, Općina će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.

Članak 62.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u razmatranje.

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 64.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općine koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata

Članak 65.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.13.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na Financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

                                                                                  Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno:19,45 sati

KLASA:021-05/15-01/07
URBROJ:2113/03-01-15-4
Stubičke Toplice, 10.09.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt