25. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na 25. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2011. godine donijelo je slijedeći                                                                        D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesettreće i dvadesetčetvrte svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak i travanj 2011. godine.

3. Donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama.

4. Donošenje Odluke o I. izmjeni Konsolidiranog proračuna za 2011. godinu.

5. Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

6. Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

7. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Stubaki“.

8. Donošenje Odluke o dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Stubičke Toplice.

9. Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa.

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda.

13. Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića «Zvirek» o aktivnostima u Dječjem vrtiću «Zvirek» za razdoblje od 03.03.2011. do 25.05.2011. godine.

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice.

15. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na sanaciji klizišta u naselju Strmec Stubički.

16. Donošenje Odluke o poništavanju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamena i drugog materijala

17. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji RADIO STUBICE d.o.o.

18. Pitanja i prijedlozi.

 Prema utvrđenom dnevnom redu donesene su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesettreće i dvadesetčetvrte svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnici sa dvadesettreće i dvadesetčetvrte svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno su usvojeni.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak i travanj 2011. godine.

Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak i travanj 2011. godine jednoglasno su usvojene.

Ad.3.
Donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu Izmjenu Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine sa prihodima od 11.693.000,00 kuna i rashodima od 11.693.000,00 kuna, kako slijedi:

                                                                                                                                  Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                 11.691.200,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                    1.800,00

- razlikom višak/manjak                                                                                     794.346,14

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                      6.539.393,86

- rashodezanefinancijskuimovinu                                                                    4.339.260,00

- izdaci za financijsku imovinu                                                                              20.000,00

Članak 2.

Kao sastavni dio prve Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o prvoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu,

- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu.

- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu,

- Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu.

 Članak 3.

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Donošenje Odluke o I. izmjeni Konsolidiranog proračuna za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi Odluka o I. izmjeni Konsolidiranog proračuna za 2011. godinu.

Ad.5.
Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

PRVA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ove Prve izmjenePrograma.

Članak 3.

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, sastavni je dio Prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

PRVA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČUJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

 Članak 1.

Prvom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ove Prve izmjene Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 212.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 27.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 150.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2.  Za tekuće održavanje dječjeg igrališta predviđeno je 20.000,00 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 75.000,00 kn.

3.  Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 5.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III. JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 150.000,00 kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje predviđeno je 5.000,00 kn.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 150.000,00 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za materijal i dijelove te za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 343.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 11.000,00 kn.

Članak 3.

Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, sastavni je dio Prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Stubaki“.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

oosnivanjupoduzetničkezone “Stubaki”

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se, u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10), poduzetnička zona “Stubaki” u sjeverozapadnom dijelu naselja Stubičke Toplice, katastarska općina DonjaStubica (nova izmjera).

Poduzetnička zona nalazi se u granicama obuhvata Detaljnog plana uređenja Polivalentni kolodvor “Stubaki” (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/07), te zauzima površinu od 18.299 m2, a obuhvać asljedeće katastarske čestice k.o. Donja Stubica (nova izmjera):

- k.č.br. 1614,

- k.č.br. 1610,

- k.č.br. 1611,

- k.č.br. 1612,

- k.č.br. 1613,

- dio k.č.br. 5397,

- dio k.č.br. 1636,

- k.č.br. 5434,

- dio k.č.br. 5435,

- dio k.č.br. 3027,

- dio k.č.br. 3028,

- dio k.č.br. 3036,

- dio k.č.br. 3037,

- dio k.č.br. 3314,

- dio k.č.br. 3310,

- k.č.br. 3325,

- k.č.br. 3324,

- k.č.br. 3323,

- k.č.br. 3322,

- dio k.č.br. 3321,

- dio k.č.br. 3320,

- k.č.br. 3319,

- k.č.br. 3318,

- k.č.br. 3317,

- k.č.br. 3316,

- k.č.br. 3315,

- k.č.br. 3034,

- k.č.br. 3033,

- k.č.br. 3032,

- dio k.č.br. 3415,

- dio k.č.br. 5441.

Članak 2.

Namjena zone je gospodarsko poslovna, pretežno trgovačke namjene, u Poslovnom planu uređenja Općine Stubičke Toplice označena oznakom K2.

Zona je od lokalnog značaja, a unutar iste se predviđa smještaj uslužnih, trgovačkih, ugostiteljskih i komunalno-servisnih sadržaja.

Članak 3.

Zona iz članak 1. ove Odluke je u fazi stavljanja u funkciju,dok će u završnoj fazi biti opremljena energetskom, komunalnom i prometnom infrastrukturom te telefonskim priključcima.

Izgradnju unutar zone valja vršiti u skladu sa odredbama za provođenje u sklopu Detaljnog plana uređenja Polivalentni kolodvor “Stubaki”.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Ad.8.
Donošenje Odluke o dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi slijedeća

ODLUKA

O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU KONCESIJE U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05) u članku 2. iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

„ – prijevoz pokojnika“

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu danom objave.

Ad.9.
Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Jednoglasno se donosi

ANALIZA

RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2010. GODINU

Tijekom 2010. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

- provedena je koordinacija i informiranje članova mjesnih odbora o mjerama koje moraju poduzeti u vezi edukacije stanovništva radi sprječavanja požara pri paljenju granja i smeća, te potrošnje vode,

- donesena je Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite

- donesena je Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice

- donesena je Odluka o ustroju sustava pozivanja pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine Stubičke Toplice

- prihvaćen Program mjera obvezatne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanjezaraznih bolesti na području gradova i općina Krapinsko-zagorske županije u 2010. godini, izrađivača Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,

- prihvaćen je Plan provedbe preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Stubičke Toplice u 2010. godini, izrađivača Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

- provedena deratizacija u proljeće i jesen 2010. godine, a obuhvatila je: objekt za javnu vodoopskrbu – rezervoar Pila, objekt za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 2500 metara, stambene objekti-domaćinstva cca1400, Osnovnu školu Stubičke Toplice, Dječji vrtić “Zvirek”, ostali objekte i površine prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

- konstantno provođen nadzor nad uređivanjem dvorišta i poljoprivrednih površina u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te su iste upozoravane na potrebu održavanja takvih površina radi sprječavanja pojave štetnika,

- u nekoliko navrata su vlasnici nekretnina koji su palili korov upozoravani na odredbe Odluke o komunalnom redu, te da ne smiju paliti vatru bez nazočnosti vatrogasaca i prethodne obavijesti komunalnom redaru, kao i o vremenu kad smiju paliti

- dostava podataka Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, PU Krapina o fizičkoj osobi sa kojom je ugovoreno čišćenje snježnih nanosa na nerazvrstanim cestama, radi ažuriranja operativnih planova djelovanja u slučaju nepovoljnih hidroloških uvjeta i u nadolazećem zimskom razdoblju za područje Krapinsko-zagorske županije,

- utvrđeno da nema promjena u popisu pravnih i fizičkih osoba koje bi mogle zbrinuti osobe koje se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zateknu izvan mjesta stanovanja i s privremenom nemogućnošću povratka u mjesto stanovanja i osoba koje se zateknu u vozilima na prometnicama u slučaju dugotrajnijeg prekida prometa

- dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda

- radi provođenja monitoringa izvorišta Dobre vode sklopljen Ugovor o uzimanju i laboratorijskoj analizi vode iz izvorišta sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Analiza razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.10.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donose

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/11), s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita i vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

ZADACI:

1. revidiranje podataka o operativnim snagama na području Općine Stubičke Toplice:

a. Stožera zaštite i spašavanja,

b. Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite;

c. podaci o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji

CILJ: utvrđivanje snaga kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije. Potrebno je revidirati i podatke o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja požara.

2. revidiranje podataka o pravnim osobama koje mogu zbrinuti veći broj ljudi u slučaju poplava, potresa, opasnosti od prirodnih uzroka koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta, tehničko-tehnoloških nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima, nuklearnih i radioloških nesreća, epidemija i sanitarnih opasnosti te asanacija.

CILJ:utvrđivanje prostora u vlasništvu pravnih osoba kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije.

3. opremanje članova operativnih snaga osobnom i skupnom opremom, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

CILJ:unapređenje osposobljenosti operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

4. financiranje sustava zaštite i spašavanja.

CILJ:racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. Temeljem članka 28. st. 1. t. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju Općina je dužna u Proračunu osigurati sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja. U Proračunu Općine Stubičke Toplice osigurana su sredstva za:

a. za civilnu zaštitu

b. vatrogastvo

c. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području

d. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska služba), a planirana sredstva prikazana su u Izvodu iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

5. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini.

CILJ:stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora radi uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara.

2. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i druge snage civilne zaštite)

ZADACI:

- Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagamate je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje članova Stožera i opremanje osobnom i skupnom opremom.

- provjera telefonskih brojeva koje su dostavili članovi Zapovjedništva zaštite i spašavanja, kako bi se osiguralo da u slučaju potrebe ne bude prekida u komunikaciji između zapovjednika Zapovjedništva i članova Zapovjedništva;

- redoviti kontakti konzultacije sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina, kako bi djelovanje u vezi zaštite i spašavanja na području Općine bilo usklađeno sa novostima koje uvodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, te radi proširenja sustava komunikacije na ostale pravne osobe, službe i institucije koje kontaktiraju Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, a ne direktno Općinu;

- u informatičkom sektoru – planiranje informatičkog sustava za nesmetan rad u nekom nepredviđenom s lučaju

- spremnost za provedbu aktivnosti po zadatku i inicijativi nadležnih tijela

- suradnja sa Javnom ustanovom „Park prirode Medvednica“ radi očuvanja okoliša od bilo kakvog zagađenja.

CILJ:podizanje mogućnosti djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

3.VATROGASTVO (Zagorska javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljna vatrogasna društva Strmec Stubički i Pila)

ZADACI:

- inzistirati da DVD-i po održavanju redovnih godišnjih skupština podnesu izvješća o utrošenim sredstvima i izvješća o radu Općinskom vijeću

- konzultirati inspektora za vatrogastvo PUZS Krapina prigodom redovnog godišnjeg nadzora o smjernicama daljnjeg razvoja vatrogastva u okviru ukupnih mjera za provođenje posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH;

- angažiranje DVD-a u akcijama u organizaciji Općine, npr. čišćenja bunara, održavanje reda i sigurnosti pri održavanju manifestacija u organizaciji Općine;

- inzistiranje i poticanje daljnjeg stručnog usavršavanja vatrogasaca DVD-a;

- izvršavanje zadataka po utvrđivanju Procjene intenziteta ugrožavanja ljudi i dobara od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje PU Krapina.

CILJ:prevencija nastanka nesreća uzrokovanih prirodnim događajima te pravodobna priprema članova DVD-a za slučaj potrebe djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

4. SKLONIŠTA

- uspostavljanje uvjeta za promptni kontakt sa vlasnicima privatnih objekata koji bi mogli poslužiti kao skloništa u slučaju potrebe.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

ZADACI:

- na području Općine stanovnici su organizirani u više udruga koje bi u slučaju potrebe mogle direktno surađivati sa operativnim snagama, te se u tom pogledu predviđa nastavak suradnje, dok su Proračunom predviđena sredstva za njihov rad.

CILJ:suradnjom sa udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje mogla bi se osigurati potpora operativnim snagama u slučaju nastanka opasnosti kao i u slučaju otklanjanja posljedica nesreća.

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

ZADACI:

- suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo nastavit će se radi laboratorijskog ispitivanja kvalitete vode iz lokalnog vodovoda, svakih 15 dana;

- Proračunom su osigurana sredstva za provođenje aktivnosti Crvenog križa, a također sepredviđa nastavak suradnje u pogledu informiranja stanovnika Općine o provođenju akcija CK;

- suradnja sa ugovornom veterinarskom stanicom radi uklanjanja pasa lutalica i lešina životinja,

- suradnja sa Domom zdravlja i veterinarskom službom radi pravodobnog utvrđivanja prijetnje za nastanak katastrofe ili velike nesreće.

CILJ:praćenje aktivnosti, razvoja i projekata te zajednička suradnja u projektima i aktivnostima od obostranog interesa sa svim ostalim službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

Sastavni dio ovih Smjernica je Izvod iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Smjernice će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.11.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa.
 

Jednoglasno se donosi slijedeća

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa (ažuriranje podataka)

 

Članak 1.

U Planu evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa KLASA:810-01/10-01/13, URBROJ:2113/03-01-11-2 od 15. travnja 2010. godine (dalje: Plan) članak 5. točka 2. Plana glasi:

„2. procjena broja osoba koje se evakuiraju:

2.1. Evakuacija se predviđa za oko 500 ljudi, što je mogući broj evakuiranih ljudi izračunat temeljem prosjeka broja pristiglih turista tijekom 2010. godine.“

Članak 2.

U točki 4. članka 5. dodaje se alineja 4, koja glasi:

„ – u objektima zbrinjavanja osigurani su kreveti, odnosno strunjače koje se mogu upotrijebiti za spavanje“

Članak 3.

U tablici iz točke 9. članka 5. Plana iza točke pod rednim brojem 8 dodaje se točka redni broj 9 koja glasi:

Gradsko društvo Crvenog križa

osigurava opremu i sredstva koja nedostaju te obavještava o evakuiranim osobama i mjestu gdje su zbrinute

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda.

Sa jednim suzdržanim glasom (Damir Pavrlišak) iosam glasova za donosi se

ODLUKA

o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma radi nabave radova održavanja lokalnog vodovoda

 

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem članka 2. st. t. 15. Zakona o javnoj nabavi, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-116980-260411 datum slanja objave 27. travnja 2011. godine, za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2011. godine, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 162.601,63 kn bez PDV-a, kako slijedi:

1.Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

DAVOR OREMUŠ, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD “OREMUŠ”

SJEDIŠTE

Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

OIB:

67193385294

CIJENA PONUDE:

 STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV

UKUPNA CIJENA STAVKE (sa PDV)

1. izrada priključaka na
postojeći vodovod

1.400,00 kn

1.722,00 kn

2. popravak kvarova na
vodovodnoj mreži

- cijena sata rada
vodoinstalatera

70,00 kn

86,10 kn

- cijena sata rada
pomoćnog radnika

 45,00 kn

55,35 kn

- cijena sata rada
rovokopača

180,00 kn

221,40 kn

- cijena sata rada
muljne pumpe

60,00 kn

73,80 kn

3. postava nadzemnog
hidranta

7.800,00 kn

9.594,00 kn

4. mjerenje razine klora
po klornom mjestu

180,00 kn

221,40 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja se temeljem odredbe čl. 130. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 110/07 i 128/08) ne primjenjuje.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava radova održavanja lokalnog vodovoda

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.DAVOR OREMUŠ, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD « Oremuš », Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

            UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.13.
Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića «Zvirek» o aktivnostima u Dječjem vrtiću «Zvirek» za razdoblje od 03.03.2011. do 25.05.2011. godine.

ednoglasno se usvaja Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića «Zvirek» o aktivnostima u Dječjem vrtiću «Zvirek» za razdoblje od 03.03.2011. do 25.05.2011. godine.

Ad.14.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O PRIHVAĆANJU

PRIJEDLOGA PROGRAMA MJERA SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2011.

Članak 1.

Prihvaća se Prijedlog Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2011. godine, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Deratizacija će se provoditi na području Općine Stubičke Toplice u objektima i prostorima kako slijedi:

- objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom (rezervoar Pila),

- kanalizacijskim sustavima, objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda (kanalizacijska mreža dužine cca 2500 m),

- objektima odgojno-obrazovnih ustanova (Osnovna škola Stubičke Toplice i Dječji vrtić “Zvirek”)

- stambenim objektima i dvorištima (poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva, cca 1400), te okolišu stambenih zgrada.

Članak 3.

Deratizaciju iz članka 2. mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva i Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07).

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Deratizacija se provodi obvezatno u dvije sustavne akcije godišnje, i to kao proljetna i jesenska.

Izvođači deratizacije su obvezni pet dana prije početka deratizacije obavijestiti Općinu Stubičke Toplice i stanovnike Općine o početku i vremenu trajanja deratizacije.

Stanovnici Općine se obavještavaju o trajanju deratizacije tiskanim materijalima koji se postavljaju na dobro vidljivim, frekventnim mjestima i putem javnih medija.

Ad.15.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na sanaciji klizišta u naselju Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude

za nabavu radova na sanaciji klizišta u naselju Strmec Stubički

1.Kao najpovoljnija ponuda za nabavu radova na sanaciji klizišta u naselju Strmec Stubički u Općini Stubičke Toplice odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

POLI-MONT d.o.o.

SJEDIŠTE

ZABOK, ŠPIČKOVINA BB

OIB:

20050271976

CIJENA PONUDE:

69.880,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE:

85.952,40 kn

2.Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

3.Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava radova na sanaciji klizišta u naselju Strmec Stubički

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.AUTOPRIJEVOZ I USLUGE «RIOS » VL. KRUNOSLAV SOKAČ, STRMEC STUBIČKI 233, STUBIČKE TOPLICE

2.POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK

3.« TARAC » GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I TRGOVINA, ALEJA D. DOMJANĆA 18, BEDEKOVČINA

4.Odobrava se sklapanje ugovora s POLI-MONT d.o.o., iz Zaboka, Špičkovina bb, radi izvršenja radova sanacije klizišta u naselju Strmec Stubički u Općini Stubičke Toplice, sukladno točki 1. ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.16.
Donošenje Odluke o poništavanju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamena i drugog materijala

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o poništenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamena i drugog rasutog tereta

 

Članak 1.

1. Poništava se postupak ograničenog prikupljana ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta tijekom 2011. godine na području Općine Stubičke Toplice, provedenog temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10) i članka 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 76/93, 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11).

2. Pozivi za dostavu ponuda poslani su poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom, sljedećim gospodarskim subjektima:

- POLI-MONT d.o.o., Zabok, Špičkovina bb

- GOLUBOVEČKI KAMENOLONI d.o.o., Novi Golubovec, Novi Golubovec 26

- Nenad Kosmat vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA, Strmec Stubički 131, Stubičke Toplice

- GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA I AUTOPRIJEVOZ vl. Maks Šturlan, Strmec Stubički 138, Stubičke Toplice.

3. U provedenom postupku ograničenog prikupljana ponuda nije zaprimljena nijedna ponuda za predmet nabave.

4. Odobrava se sklapanje dodatka Ugovora KLASA:363-01/10-01/13, URBROJ:2113/03-03-10-11 sklopljenog dana 29. ožujka 2010. godine sa Nenadom Kosmatom, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA (OIB:58959810599) iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 138, radi izvršavanja usluge prijevoza kamena i drugog rasutog tereta do odabira novog ponuditelja.
 

Ad.17.
Donošenje Odluke o dokapitalizaciji RADIO STUBICE d.o.o.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice zainteresirana je za pristupanje trgovačkom društvu RADIO STUBICA d.o.o., sa sjedištem u Donjoj Stubici, Toplička 10, OIB:29215553930, uplatom temeljnog uloga.

Članak 2.

O pristupanju društvu iz čl. 1. ove Odluke i preuzimanju temeljnog uloga Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice odlučit će na temelju Programa dokapitalizacije trgovačkog društva RADIO STUBICA d.o.o., po dobivanju istog. 

KLASA:021-05/11-01/5

URBROJ:2113/03-01-11-4

Stubičke Toplice,07.06.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt