25. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 20. listopada 2015. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni:
Stjepan Sokač, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz – Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Josip Kukas, Alen Ahmetović, Ana Gospočić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Franjković - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ,,Zvirek'' Stubičke Toplice
Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Maja Ivačević, viši stručni suradnik za pravne poslove upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Karolina Bui, voditeljica odjela za koordinaciju i praćenje provedbe strategijskih odluka, planova i projekata – Grada Zagreba 
Sanja Šeničnjak, viša stručna savjetnica pročelnika – Grada Zagreba
Vladimir Beštak, viši stručni referent za izradu i predlaganje strategijskih odluka i planova – Grada Zagreba
Tomislav Mlinarić, Savjet mladih Općine Stubičke Toplice

Odsutni:Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Ivan Hren

Zapisničar: Maja Hren
Započeto:19,08 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara dvadesetpetusjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja predstavnike iz grada Zagreba vezano za strategijsko planiranje, nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice i ravnateljicu Dječjeg vrtića ,,Zvirek'' te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže dopunjeni

                                                                                                             D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb.
2. Usvajanje zapisnika s dvadesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
3. Donošenje Odluke o općinskim porezima.
4. Donošenje Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
5. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje javne rasvjete uz nerazvrstanu cestu prema groblju Strmec Stubički.
6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluga pripreme, prijave i provedbe projekta ,,Izgradnja groblja Strmec Stubički‘‘.
7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluga pripreme, prijave i provedbe projekta ,,Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom‘‘.
8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova dogradnje športsko-rekreacijskog jezera ,,Jarki‘‘ (I. etapa radova).
9. Donošenje Odluke o izdavanju izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja (projekt ,,Izgradnja groblja Strmec Stubički‘‘).
10. Donošenje Odluke o izdavanju izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja (projekt ,,Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom‘‘).
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za pedagošku godinu 2014./2015.
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za pedagošku godinu 2015./2016.
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.
14.Donošenje Odluke o provođenju programa engleskog jezika u Dječjem vrtiću ,,Zvirek‘‘ u pedagoškoj godini 2015./2016.
15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za razdoblje 01.01 – 30.09.2015.
16. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za razdoblje 01.01 – 30.09.2015.
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji školskog kurikuluma za šk. god. 2014./2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.
18. Prihvaćanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa Osnovne škole Stubičke Toplice za šk. god. 2014./2015.
19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.
20. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.09.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.
21. Pitanja i prijedlozi.

Ad.1. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A
o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Grada Zagreba za ulazak Općine Stubičke Toplice u sastav urbane aglomeracije Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.2.
Usvajanje zapisnika s dvadesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.

Zapisnik s dvadesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen s jedanaest (11) glasova.

Ad.3.
Donošenje Odluke o općinskim porezima.

S devet (9) glasova za i dva (2) glasa protiv (Gospočić i Ahmetović) donosi se

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se stope, visina te način plaćanja i obračun općinskih poreza koji su vlastiti izvor sredstava Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Općinski porezi Općine Stubičke Toplice jesu:

1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor
3. porez na tvrtku ili naziv
4. porez na korištenje javnih površina.


Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Stubičke Toplice.

(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

(1) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(2) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Porezni obveznik Obrazac podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice pojedinačno za svaki poslovni prostor na području Općine Stubičke Toplice.

(4) Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 6.

(1) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

(2) Porez na potrošnju je prihod Općine Stubičke Toplice

Porez na kuće za odmor

Članak 7.

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Stubičke Toplice.

(2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

(3) Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 8.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 12,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

(2) Korisna površina kuće za odmor utvrđuje se na način na koji se utvrđuje korisna površina pri obračunu komunalne naknade.

Članak 9.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje i u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

(2) Porez na kuću za odmor pripada Općini Stubičke Toplice.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Porez na tvrtku ili naziv

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a koje imaju sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Stubičke Toplice i to:

1.pravne osobe do 30 zaposlenih

550,00 kuna

2.pravne osobe sa 30 i više zaposlenih

1.200,00 kuna

3.fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti:

a.ugostiteljske i trgovačke

b.proizvodne, uslužne i ostale

550,00 kuna

370,00 kuna

Članak 13.

Osobe iz članka 12. ove Odluke koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice na području Općine Stubičke Toplice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu u 50% - tnom iznosu.

Članak 14.

Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.

Članak 15.

(1) Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

(2) Porez na tvrtku ili naziv prihod je Općine Stubičke Toplice.

Članak 16.

(1) Osobe iz članka 12. ove Odluke koje prilikom osnivanja na neodređeno vrijeme novog poslovnog subjekta ili otvaranja nove poslovne jedinice na području Općine Stubičke Toplice, u istoj na neodređeno vrijeme zaposle osobe s prebivalištem u Općini Stubičke Toplice, oslobađaju se od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za prvu godinu poslovanja.

(2) Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ovog članka otkažu ugovor o radu poslovno ili osobno uvjetovanim otkazom osobi s prebivalištem u Općini Stubičke Toplice prije isteka prve godine poslovanja, nemaju pravo na oslobođenje iz prethodnog stavka ovog članka i obveznici su poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 17.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju pravne osobe osnivač kojih je Općina Stubičke Toplice.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 18.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Članak 19.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaća se:

1.godišnje za samostojeće reklamne panoe osim jumbo plakata

360,00 kuna

2.godišnje za jumbo plakate

3.250,00 kuna

3.dnevno za korištenje javne površine za ugostiteljsku djelatnost

500,00 kuna

4.dnevno za korištenje javne površine za ostale djelatnosti

200,00 kuna

(2) Pod javnim površinama smatraju se ulice, nerazvrstane ceste, parkovi, dječja i ostala sportska igrališta, sajmovi, te ostale površine kojima upravlja Općina Stubičke Toplice i koje su u javnoj upotrebi.

Završne odredbe

Članak 20.

(1) Poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

(2) Nadzor nad utvrđivanjem, evidentiranjem, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 21.

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju općinskih poreza shodno se primjenjuju propisi o porezu na dohodak.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Službeni glasnik Krapisnko-zagorske županije br. 7/02, 10/09 i 17/11).

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Ad.4.
Donošenje Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

S deset (10) glasova za i jedan (1) protiv (Gospočić) donosi se

ODLUKA O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se početni iznosi zakupnine za zakup poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, odnosno kojima upravlja Općina Stubičke Toplice, kao i djelatnosti koje se u istima mogu obavljati, kako slijedi:

Zakup poslovnog prostora

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

IZNOS

1.

Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

zdravstvena djelatnost

Dom zdravlja KZŽ

147,00 m2

200,00 kuna / mjesečno

2.

Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički)

trgovina

57,81 m2

50,00 kuna / m2 / mjesečno

3.

Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički)

trgovina

52,14 m2

50,00 kuna / m2 / mjesečno

4.

Viktora Šipeka 24, Stubičke Toplice: zgrada nak.č.br.1419/3 k.o. Strmec Stubički (k.č.br.2460 k.o. Donja Stubica)

turistički ured

60,44 m2

200,00 kuna / mjesečno

5.

Ribarska kućica (k.č.br. 890 k.o. Strmec Stubički)

ostale

80,00 m2

200,00 kuna / mjesečno

6.

Ribarska kućica – sanitarni čvor

ostale

10,00 m2

100,00 kuna / mjesečno

7.

Ribarska kućica – skladište

ostale

11,00 m2

100,00 kuna / mjesečno

Zakup drugih nekretnina

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

IZNOS

8.

dio poslovnog prostora br. 16 – otvorena tržnica, k.č.br. 63/1 k.o. Oroslavje, etaža 23946/100000, iza lokala

ugostiteljska djelatnost

12,00 m2

18,75 kuna / m2 / mjesečno

9.

prostor na tržnici – drveni tradicijski štandovi

sve

štand

200,00 kuna / mjesečno

10.

Park vozača Pila (k.č.br. 1283 k.o. Kraljev Vrh)

sve

/

125,00 kuna / m2 / dan

11.

korištenje drvenog tradicijskog štanda Općine Stubičke Toplice

sve

štand

200,00 kuna / dan

12.

Športsko-rekreacijsko jezero Jarki

sportski ribolov

/

200,00 kuna / mjesečno

13.

ostale nespomenute površine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice ili kojima upravlja Općina Stubičke Toplice

sve

/

20,00 kuna / m2 / mjesečno

(2) U cijenu iz točke 9. stavka 1. ovog članka uračunato je korištenje manipulativnog prostora.

(3) Od plaćanja zakupnine za korištenje prostora na tržnici – drvenog tradicijskog štanda iz točke 9. stavka 1. ovog članka oslobođena su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu obveznici poreza na dohodak.

Cjenik za korištenje mjesnih domova

Članak 2.

1.Mjesni dom Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice:

1.1.

za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

250,00 kuna

velika dvorana

500,00 kuna

1.2.

za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

500,00 kuna

velika dvorana

1.000,00 kuna

2.Mjesni dom Pila, Pila 16, Stubičke Toplice:

2.1.

za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

500,00 kuna

2.2.

za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

1.000,00 kuna

Članak 3.

(1) Naknada za korištenje mjesnih domova iz članka 2. ove Odluke ne naplaćuje se za održavanje karmina za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

(2) Naknada za korištenje mjesnih domova plaća se unaprijed, u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, na žiro račun Općine broj HR4423600001842200007 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, model HR68, poziv na broj odobrenja 7706-OIB.

Korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice

Članak 4.

(1)Za korištenjeVijećnice Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, plaća se naknada u iznosu od 50,00 kuna za svaki započeti sat.

(2)Od plaćanja naknade za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice oslobođene su udruge koje imaju sjedište na području Općine Stubičke Toplice, a koje su korisnici sredstava iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, te pravne osobe kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice.

(3) Zahtjev za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, najkasnije sedam dana prije dana za koji se traži korištenje Vijećnice.

(4) Naknada za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice plaća se unaprijed, u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, na žiro račun Općine broj HR4423600001842200007 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, model HR68, poziv na broj odobrenja 5835-OIB.

Članak 5.

U cijene iz članka 1., 2. i 4. ove Odluke obračunat je porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%.

Članak 6.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12, 17/12, 2/14 i 23/15).

(2) Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Ad.5.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje javne rasvjete uz nerazvrstanu cestu prema groblju Strmec Stubički.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova izgradnje javne rasvjete uz nerazvrstanu cestu prema groblju Strmec Stubički, evidencijski broj nabave 22M/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 22. rujna 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14)odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Renata Šćukanec-Hopinski, vl. obrta „ŠĆUKANEC“, Elektroinstalatersko frizerski obrt sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3 (OIB:65989365581)

Cijena ponude u kn bez PDV:

71.899,00 kn

Ukupna cijena ponude:

89.873,75 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: izgradnja javne rasvjete uz nerazvrstanu cestu prema groblju Strmec Stubički.

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

Odbijene su ponude:

1. Dragutin Šćuric, vlasnik obrta „ETRA“ elektroinstalacije, metal i trgovina, sa sjedištem u Svetom Križu Začretju, Švaljkovec 14 (OIB: 53546389007): nema dokaze sposobnosti
2. Nedeljko Bakran, vlasnik obrta „ELEKTRO-PLAST“, sa sjedištem u Zaboku, Jakuševec Zabočki 83 (OIB:71720754518): nema popunjen ponudbeni list, dokaz o upisu u obrtni registar i potvrdu porezne uprave o stanju duga.

IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. Nedeljko Bakran, vlasnik obrta „ELEKTRO-PLAST“, sa sjedištem u Zaboku, Jakuševec Zabočki 83 (OIB:71720754518)
2. Renata Šćukanec –Hopinski, vlasnica obrta „ŠĆUKANEC“ Elektroinstalatersko frizerski obrt sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3 (OIB:65989365581) i
3. Dragutin Šćuric, vlasnik obrta „ETRA“ elektroinstalacije, metal i trgovina, sa sjedištem u Svetom Križu Začretju, Švaljkovec 14 (OIB: 53546389007)

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluga pripreme, prijave i provedbe projekta ,,Izgradnja groblja Strmec Stubički‘‘.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge pripreme, prijave i provedbe projekta „Izgradnja groblja Strmec Stubički“, evidencijski broj nabave 32M/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 01. listopada 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14)odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

EURO CONSULTING d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 31 (OIB:62032193060)

Cijena ponude u kn bez PDV:

157.000,00 kn

Ukupna cijena ponude:

196.250,00 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: usluge pripreme, prijave i provedbe projekta „Izgradnja groblja Strmec Stubički“ na natječaj po Programu ruralnog razvoja RepublikeHrvatske za razdoblje 2014 – 2020 te u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 22/15), kao i eventualnim kasnijim izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika (dalje: Pravilnik).

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

1. Ponuda trgovačkog društva Logička matrica d.o.o. sa sjedištem u Sesvetama nema dokaze o sposobnosti i ponuda nije sukladna dokumentaciji za nabavu.
2. Ponuda Intellectus PM d.o.o., sa sjedištem u Vrbovcu nema dokaze o sposobnosti i ponuda nije sukladna dokumentaciji za nabavu.

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. EURO CONSULTING d.o.o., Zagrebačka 31, Varaždin,
2. INTELECTUS PM d.o.o., Vinogradska 28, Vrbovec
3. LOGIČKA MATRICA d.o.o., Heinzelova 40, Zagreb.

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluga pripreme, prijave i provedbe projekta ,,Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom‘‘.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge pripreme, prijave i provedbe projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom“, evidencijski broj nabave 33M/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 01. listopada 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14)odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

EURO CONSULTING d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 31 (OIB:62032193060)

Cijena ponude u kn bez PDV:

14.900,00 kn

Ukupna cijena ponude:

18.625,00 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: usluge pripreme, prijave i provedbe projekta „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom“ na natječaj po Programu ruralnog razvoja RepublikeHrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 22/15), kao i eventualnim kasnijim izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika (dalje: Pravilnik).

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

1. Ponuda trgovačkog društva Logička matrica d.o.o. sa sjedištem u Sesvetama nema dokaze o sposobnosti i ponuda nije sukladna dokumentaciji za nabavu.
2. Ponuda Intellectus PM d.o.o., sa sjedištem u Vrbovcu nema dokaze o sposobnosti i ponuda nije sukladna dokumentaciji za nabavu.

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. EURO CONSULTING d.o.o., Zagrebačka 31, Varaždin,
2. INTELECTUS PM d.o.o., Vinogradska 28, Vrbovec
3. LOGIČKA MATRICA d.o.o., Heinzelova 40, Zagreb.

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova dogradnje športsko-rekreacijskog jezera ,,Jarki‘‘ (I. etapa radova).

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova dogradnje športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“ (I. etapa), evidencijski broj nabave 8M/2015, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 02. listopada 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14)odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

„POLI-MONT“ d.o.o., Špičkovina bb, Zabok, OIB:20050271976

Cijena ponude u kn bez PDV:

353.040,00 kn

Ukupna cijena ponude:

441.300,00 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: radovi dogradnje športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“, I. etapa

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok,
2. Zvonko Jakuš, vl. obrta „TARAC“, građevinarstvo, prijevoz i trgovina, Aleja D. Domjanića 18, Bedekovčina
3. VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec.

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.
Donošenje Odluke o izdavanju izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja (projekt ,,Izgradnja groblja Strmec Stubički‘‘).

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

I Z J A V A
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Stubičke Toplice, naselja Strmec Stubički

 I.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice izjavljuje da daje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice koja se odnosi na projekt „Izgradnja groblja Strmec Stubički“.

II.

Ova Izjava o suglasnosti daje se načelniku Općine Stubičke Toplice kako bi se navedeni projekt mogao kandidirati na Natječaj za provedbu Mjere 07, Podmjere 7.4., Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, te za provedbu ulaganja iz točke I. ove Izjave.

III.

Ova Izjava važeća je od datuma izdavanja.

Ad.10.
Donošenje Odluke o izdavanju izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja (projekt ,,Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom‘‘).

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

I Z J A V A
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Stubičke Toplice, naselja Strmec Stubički

I.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice izjavljuje da daje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice koja se odnosi na projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom.“

II.

Ova Izjava o suglasnosti daje se načelniku Općine Stubičke Toplice kako bi se navedeni projekt mogao kandidirati na Natječaj za provedbu Mjere 07, Podmjere 7.2., Tip operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, te za provedbu ulaganja iz točke I. ove Izjave.

III.

Ova Izjava važeća je od datuma izdavanja.

Ad.11.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za pedagošku godinu 2014./2015.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2014./2015.

Ad.12.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za pedagošku godinu 2015./2016.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2015./2016.

Ad.13.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Ad.14.
Donošenje Odluke o provođenju programa engleskog jezika u Dječjem vrtiću ,,Zvirek‘‘ u pedagoškoj godini 2015./2016.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ za provođenje programa engleskog jezika u pedagoškoj godini 2015./2016., u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, u trajanju od 60 školskih sati.

Članak 2.

Utvrđuje se cijena programa Engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2015./2016., u iznosu od 1.000,00 kuna po polazniku, a korisnici mogu izvršiti uplatu u osam mjesečnih obroka po 125,00 kuna.

Ad.15.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za razdoblje 01.01 – 30.09.2015.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 30. rujna 2015. godine.

Ad.16.
Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića ,,Zvirek‘‘ za razdoblje 01.01 – 30.09.2015.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 30. rujna 2015. godine.

Ad.17.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji školskog kurikuluma za šk. god. 2014./2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma za šk. god. 2014./2015., KLASA:602-02/15-01/70, URBORJ:2113/03-380-33-15-2 od 28. kolovoza 2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Ad.18.
Prihvaćanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa Osnovne škole Stubičke Toplice za šk. god. 2014./2015.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2014./2015., KLASA:602-02/15-01/70, URBROJ:2113/03-380-33-15-1 od 28. kolovoza 2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Ad.19.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Stubičke Toplice na Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Ad.20.
Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.09.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno s jedanaest (11) glasova usvojena je

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2015. do 30. rujna 2015. godine.

Ad.21.
Pitanja i prijedlozi.

Nema.

Završeno:18,40 sati.

KLASA:021-05/15-01/08
URBROJ:2113/03-01-15-3
Stubičke Toplice, 20.10.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt