26. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 26. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine donijelo je 


                                                                   D N E V N I      R E D


1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj i lipanj 2011. godine.

3. Izvješće načelnika o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

5. Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

6. Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

7. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima.

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje ceste prema autobusnom kolodvoru, I. etapa.

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

12. Davanje suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića « Zvirek » Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

13. Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića « Zvirek » o nabavi samohodne kosilice za Dječji vrtić « Zvirek ».

14. Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića « Zvirek » o ugradnji instalacije za površinsko navodnjavanje za Dječji vrtić Zvirek.

15. Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića « Zvirek » o Listi upisa djece u Dječji vrtić « Zvirek » za pedagošku godinu 2011/2012.

16. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma sa HGSS stanicom u Zagrebu.

17. Razmatranje zahtjeva Roberta Krajna.

18. Pitanja i prijedlozi. 

Prema utvrđenom dnevnom redu donesene su odluke: 

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2. 
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj i lipanj 2011. godine.

Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj i lipanj 2011. godine jednoglasno su usvojene. 

Ad.3.
Izvješće načelnika o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice podnio je izvješće o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Jednoglasno se usvaja izvješće načelnika.

Ad.4. 
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

U otvorenoj diskusiji nije bilo upita, te se jednoglasno donosi

O D L U K A

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine sa

- sa prihodima od 5.996.109,80 kuna i

- sa rashodima od 6.431.919,70 kuna.

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

5.995.363,80kn

- prihode od nefinancijske imovine od

746,00 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

3.593.519,96 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

2.838.399,74 kn

- izdaci za financijsku imovinu

20.000,00 kn

- manjak iz 2010. godine

794.346,14 kn

- manjakiz 2011. godine

455.809,90 kn

- ukupanmanjaknadan 30.06.2011. godine

1.250.156,04 kn

II

Kao sastavni dio Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2011. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 01.01.-.30.06.2011. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 01.01.-.30.06.2011. godinu,

- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-.30.06.2011. godinu.

III

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. -30.06.2011. godine objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Obzirom da nema primjedbi jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2011. GODINE

Članak 1.

Programomgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavnije dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNEPOVRŠINE

1. Za izgradnju nogostupa od centra do Župnog dvorautrošena su sredstva u iznosu od 12.915,00kuna i to za geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije.

2. Za izgradnju ribarske kućice utrošena su sredstva u iznosu od 186.658,89 kuna.

3. Za dogradnju školske zgrade utrošena su sredstva od 48.646,50 kuna za izradu projektne dokumentacije.

4.Za izgradnju ceste prema autobusnom kolodvoru utrošena su sredstva u iznosu 32.595,00 kuna.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izgradnju nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 88.089,30 kuna
i to za izradu idejnog projekta put Lampuševo, ishođenje posebnih uvjeta nadležnih institucija te izradu ekološkog elaborata.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 86.159,18 kuna.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za proširenje vodovodne mreže Zagorskog vodovoda utrošena su sredstva u iznosu od 31.320,06kuna.

2. Za nabavu i postavu hidranata utrošena su sredstva u iznosu od 77.517,06 kuna

V. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kolektora Pila - Strmec Stubički - Stubičke Topliceutrošena su sredstva u iznosu od 2.081.315,17 kuna.

2. Za vodni doprinos za izgradnju kanalizacije u Ulici A. Šenoe utrošena su sredstva u iznosu od 2.420,25 kuna.

VI. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. Za reciklažno dvorište utrošena su sredstva u iznosu od 283.881,46 kuna i to 7.598,86 kunaza otkup zemljišta za put te 283.881,46 kuna za nabavu opreme.

2. Za nabavu novih koševa za smeće i žardinjera utrošena su sredstva u iznosu od 27.318,30 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Gdin. Stjepan Sokač obavijestio je pri

Ad.6.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Obzirom da nema primjedbi jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2011. GODINE

Članak 1.

Programomodržavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- odvodnja atmosferskih voda,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 144.497,91 kuna, od čega je 4.805,68 kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 13.937,05 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 13.796,27 kn za materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina, a 111.958,91 kn je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.

2. Za tekuće održavanje dječjihigrališta utrošeno je 20.330,67 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

2. Za uslugu održavanja javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 497.924,45 kn, od čega za prijevoz kamenog materijala 37.986,46 kn, razgrtanje i ugradnjukamenog materijala 34.495,35 kn, usluge vezane za izradu kanala oborinskih voda, a koje podrazumijeva iskop kanala, priprema kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika ukupno 205.828,73 kn, za rušenje stabala i proširenja cesta utrošeno je 87.470,35 kn, za ispitivanje klizišta, odvoz granja i valjanje puta utrošeno je 2.104,40 kn za čišćenje ceste čistilicom utrošeno je 13.868,25 kn, za krpanje udarnih rupa utrošeno je 63.133,31 kn, na prometne znakove utrošeno je 2.159,27 kn,za rušenje drveća 4.526,40 kn, za premazivanje zaštitne ograde utrošeno je 1.217,70 kn, za šišanje raslinja uz javne puteve utrošeno je 40.959,00 kn, te je na isplatu naknade za korištenje zemljišta ŽUC-u utrošeno 4.175,23 kn.

3. Za materijal i dijeloveza održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 70.980,31 kn, od čega je na kameni materijal utrošeno22.601,16 kn, 24.887,38 kn na cijevi, 22.405,68 kn na kanalske rešetke i slivničke poklopce, 151,29 kn na sol za posipavanje cesta, te 934,80 kn za prometne znakove.

4. 32.570,40 knutroše no je za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošeno je 75.859,22kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je91.999,01 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 277,11 kn.

2.  Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda te materijal i dijelove utrošeno je 340.650,07kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 7.561,06 kn.


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Obzirom da nema primjedbi jednoglasno se prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Ad.8.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA
O DOPUNI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/02 i 10/09) u čl. 18. st. 1. iza alineje 7 dodaje se alineja 8 koja glasi:

„ – dnevno za korištenje javne površine u Parku vozača u Pili, Pila bb1.000,00 kn.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje ceste prema autobusnom kolodvoru, I. etapa.

Sa jednim glasom protiv (Dario Horvat) i 10 glasova za donesena je

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi 
za nabavu radova izgradnje ceste prema autobusnom kolodvoru, I. etapa

 

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem članka 2. st. t. 15. Zakona o javnoj nabavi, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-125225-160611 datum slanja objave 17. lipnja 2011. godine, za nabavu radova izgradnje ceste prema autobusnom kolodvoru, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 195.121,95 kn bez PDV-a, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

NAZIV

OIB:

NISKOGRADNJA HREN d.o.o.

OIB:27587651784

SJEDIŠTE

Golubovečka 85, Donja Stubica

CIJENA PONUDE:

UKUPNA CIJENA PONUDE:

194.540,00 kn bez PDV-a

239.284,20 kn

2 .Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja se temeljem odredbe čl. 130. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 110/07 i 128/08) ne primjenjuje.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

nabava radova izgradnje ceste prema autobusnom kolodvoru

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85. Donja Stubica

            UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

Sa jednim glasom protiv (Dario Horvat) i 10 glasova za donesena je

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA KAMENOG MATERIJALA I DRUGOG RASUTOG TERETA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta: nabava usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice, provedenog temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA VL. NENAD KOSMAT

SJEDIŠTE

STRMEC STUBIČKI 131, STUBIČKE TOPLICE

OIB:

85959810599

CIJENA PONUDE:

94.500,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE:

116.235,00 kn

1. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

 2. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje nerazvrstanih cesta nabava usluge prijevoza kamenog materijala I drugog rasutog tereta

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

3. Nazivi ponuditelja:

1.AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA VL. NENAD KOSMAT, STRMEC STUBIČKI 131, STUBIČKE TOPLICE

2.GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA I AUTOPRIJEVOZ VL. MAKS ŠTURLAN, STRMEC STUBIČKI 138, STUBIČKE TOPLICE

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA DOPUNI ODLUKE O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
 JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se koeficijent za obračun plaće službenikaJedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice:

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Viši stručni suradnik

Viši stručni suradnik za pravne poslove

2,0

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/10) ne mijenjaju se i ostaju i dalje na snazi.

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.12.
Davanje suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića « Zvirek » Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Obzirom da u otvorenoj raspravi nije bilo upita i diskusije izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad.13.
Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića « Zvirek » o nabavi samohodne kosilice za Dječji vrtić « Zvirek ».

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost za nabavu samohodne kosilice u iznosu od 4.587,46 kuna.

Ad.14. 
Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića « Zvirek » o ugradnji instalacije za površinsko navodnjavanje za Dječji vrtić « Zvirek ».

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost za ugradnju instalacija za površinsko zalijevanje okoliša Dječjeg vrtića „Zvirek“ u vrijednosti od 4.981,50 kuna.

Ad.15. 
Davanje suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića « Zvirek » o Listi upisa djece u Dječji vrtić « Zvirek » za pedagošku godinu 2011/2012.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost na Listu upisa djece u Dječji vrtić „Zvirek“ za pedagošku godinu 2011./2012. godinu.

Ad.16. 
Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma sa HGSS stanicom u Zagrebu.

 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice potpisati će sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanica Zagreb, iz Zagreba, Radićeva 23, Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Zagreb na prostoru Općine Stubičke Toplice, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan mjesta i javnih prometnica.

Članak 2.

Općina će sufinancirati troškove pripravnosti, održavanja spremnosti i redovite djelatnosti u godišnjem iznosu od 1,00 kn po stanovniku prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje navedenog Sporazuma.

Ad.17. 
Razmatranje zahtjeva Roberta Krajna.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice razmatrajući zahtjev Roberta Krajna iz Stubičkih Toplica, Žrtava seljačkih buna 62,za isplatu naknade za kupljeno zemljište u vlasništvu Roberta Krajna, konstatira da nije moguće izvršiti isplatu sredstava prema ranije sklopljenom Ugovoru o kupoprodaji nekretnine.

Članak 2.

Kako bi se mogla izvršiti isplata sukladno podnesenom zahtjevu potrebno je pristupiti potpisivanju novog Ugovora kojim će se regulirati novonastali odnosi između Općine Stubičke Toplice kao Kupca i Roberta Krajna kao Prodavatelja nekretnine.

Članak 3.

Obzirom da se potpisivanjem novog Ugovora mijenja prihodovna i rashodovna strana Proračuna Općine Stubičke Toplice, novo planirana sredstva za plaćanje naknade za otkup zemljišta planirati će se u Proračunu za slijedeću godinu, te će se stoga moći izvršiti i isplata sredstava u 2012. godini. 

Ad.18.
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Mato Zrinski kao domar mjesnog doma u Strmcu Stubičkom predlaže donošenje Odluke o posuđivanju starih stolova. Stari stolovi posuđuju se za potrebe stanovnika, no ima traženja posudbe i novih stolova.

Gdin. Vladimir Bosnar predlaže da se popišu stari stolovi i da se napravi rashodovanje. Novi stolovi i stolice vode se kao inventar Općine jer su kupljeni sredstvima iz Proračuna i ne posuđuju se za korištenje izvan prostorija Društvenog doma u Strmcu Stubičkom.

KLASA:021-05/11-01/7

URBROJ:2113/03-01-11-3

Stubičke Toplice,26.07.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt