26. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K
s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 12. studeni 2015. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni:
Stjepan Sokač, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Darinka Gmaz – Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Ana Gospočić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Franjković - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, viši stručnireferent za financije i proračun
Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice
Senka Susović, novinarka

Odsutni: Nedjeljko Ćuk, Damir Pavrlišak, Josip Kukas, Alen Ahmetović
 
Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara dvadesetšestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, gdina. Tomislava Mlinarića, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Senku Susović, novinarku te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže dopunjeni

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa pratećim odlukama.
3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.
4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
5. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2018. godine.
7. Donošenje Programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu.
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.
9. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju.
10. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti.
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice o 
raspolaganju nekretninama
12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu.
13. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni Dnevni red jednoglasno je usvojen sa devet (9) glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa devet(9)glasova.

Ad.2.
Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu:
                                                                                2016.                      2017.                    2018.

- sa prihodima od                                             21.167.300,00           17.270.300,00          17.470.300,00
- sa rashodima od                                            21.167.300,00           17.270.300,00          17.470.300,00

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja                                        21.165.500,00            17.268.500,00         17.468.500,00
- prihode od prodaje
nefinancijske imovine                                               1.800,00                    1.800,00                 1.800,00

Rashodi se odnose na :

- rashode poslovanja                                          8.291.800,00             8.265.300,00          8.232.300,00
- rashode za nabavu nefinancijske imovine       12.875.500,00             9.005.000,00          9.238.000,00

                                                                                          Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu 
- Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu
- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu 
- Odluka o Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu
- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 
2016. godinu
- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2016. – 2018. godinu
- Odluka o programu utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2016. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.3.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2016. GODINU

 Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine Stubičke Toplice (dalje: načelnik) i Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.
U Planu razvojnih programa se iskazuju planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:
a) prihodi od poreza,
b) doprinosi za obvezna osiguranja,
c) pomoći
d) prihodi od imovine,
e) prihodi od pristojbi i naknada,
f) ostali prihodi
g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2. Rashodi:
a) rashodi za zaposlene,
b) materijalni rashodi,
c) financijski rashodi,
d) subvencije,
e) pomoći,
f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
g) ostali rashodi i
h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.
Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.
Proračun, odnosno njegove izmjene i dopune, objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 Članak 4.

Ako Proračun ne bude donesen prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
Privremeno financiranje obavlja se u skladu sa Zakonom o proračunu.
Ako ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.
Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.
Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.
Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

                                                                                  Članak 7.

Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.
Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna kao i ovu OdlukuMinistarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 8.

Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.
Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 10.

Korisnici proračunskih sredstava dužni su uz zamolbu za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana do 15. rujna tekuće godine i izvješće o korištenju sredstava prethodne godine.
Odgovorna osoba korisnika proračunskih sredstava odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.
Korisnicima proračunskih sredstava koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.
Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi načelnik.

Članak 11.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 12.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.
Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi načelnik.

Članak 13.

Proračunski korisnici, Općinsko vijeće i načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 14.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

·zaustaviti preuzimanje obveza i/ili
·predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
·zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.
Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 15.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu.
U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.
Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri načelnik.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 17.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika.

Članak 18.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 19.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 20.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.
Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 21.

Proračunski korisnici – ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuju Općinsko vijeće.
O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.
Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.
Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.
Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 23.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja, i to u maksimalno dvanaest jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.
Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja poreznog duga za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.
O zahtjevu dužnika iz st. 1. i 2. ovog članka odlučuje načelnik rješenjem, ako iznos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće.
Porezni dug može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno članova njegova kućanstva. Zahtjev dužnika razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, a o zahtjevu odlučuje načelnik na prijedlog Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

Članak 24.

Dužniku fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5 %.
Dužniku fizičkoj osobi može se odobriti otpis ili djelomičan otpis duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja.
Zahtjev iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dužnik podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), a o zahtjevu dužnika odlučuje načelnik rješenjem u postupku na koji se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 23. ove Odluke.
Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga, za koji ne postoji mogućnost naplate.
Načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravno osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra
Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.
Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.
Načelnik može fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno.

 Članak 25.

Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.
Općina Stubičke Toplice može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.
Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 26.

Ukupna godišnja obveza iz članka 25. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 27.

Općina Stubičke Toplice, ustanove čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine Stubičke Toplice mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 28.

Načelnik i čelnik proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

·planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,
·prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,
·preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,
·zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 29.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Stubičke Toplice nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Stubičke Toplice nadzire Ministarstvo financija.

Članak 30.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2016. GODINU

 Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju atmosferskihvoda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilogovog Programa.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, sastavni je dioProračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.5.
Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2016. GODINU

 Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- održavanje javnih površina,
- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna, od čega je 15.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 250.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radove koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 40.000,00 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 300.000,00 kn.

III.JAVNA RASVJETA

1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 100.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 100.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

Članak 3.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, sastavni je dioProračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.6.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJEOD 2016. DO 2018. GODINE

 Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2016. do 2018. godine i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.7.
Donošenje Programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE 
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice u Proračunu za 2016. godinu planira ostvariti prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. utrošit će se za program razvoja turizma koji će provoditi Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH 
AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE IZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranih s liste grupe birača, odnosno lista grupa birača i kandidata te financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata na izborima za općinskog načelnika te za članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (dalje: Proračun).

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osiguravaju se u Proračunu za 2016. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada i financijskim planom, a zabranjeno je njihovo trošenje za osobne potrebe.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Ukoliko članu (ili članovima) Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati¸.
Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i dalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača.

Članak 6.

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana Općinskog vijeća ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, vratiti u Proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz Proračuna vratiti na raspolaganje Općini Stubičke Toplice.

Članak 7.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog sukladno čl. 4. ove Odluke.

Članak 8.

Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje se doznačuju na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Poseban račun iz prethodnog stavka ovog članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za pokriće troškova člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 9.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz Proračuna imaju:

· političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Općinskog vijeće dobiju najmanje jednog člana Općinskog vijeća, te
· kandidati koji na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz Proračuna.
O visini naknade troškova iz st. 1. ovog članka odlučuje Vlada Republike Hrvatske, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora.

Članak 10.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.
Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.
Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova Općinskog vijeća koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno lista grupe birača.
Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

Članak 11.

Naknada troškova izborne promidžbe iz čl. 9. ove Odluke isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 34a/14).

Ad.9.
Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN:HR4423600001842200007, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., do iznosa od 200.000,00 kuna, na rok od 10 mjeseci, odnosno najduže do 31. prosinca 2016. godine.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća predmetne obveze.

Članak 2.

 Uvjeti kredita iz članka 1. su:

- korištenje i povrat kredita: na revolving principu u periodu do 12 mjeseci
- kamatna stopa: 5,60% godišnje, promjenjiva. Kamata dospijeva i naplaćuje se kvartalno.
- naknada za korištenje: 0,30% kvartalno na iznos odobrenog kredita
- instrumenti osiguranja: zadužnica i tri bjanko mjenice.

Članak 3.

Daje se suglasnost načelniku Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.
Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O NERAZVRSTANOJ CESTI

Članak 1.

Utvrđuje se da je cesta „DIO STRMEČKE CESTE PREMA GROBLJU“, ukupne dužine oko 900 m (katastarske čestice: 2308, 2309, 2374/3, 2541 i dio 2540/9, sve u k.o. Strmec Stubički), koja počinje kod k.č.br. 2308 k.o. Strmec Stubički, a završava kod k.č.br. 2374/2 k.o. Strmec Stubički, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Nar. nov. br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu iz članka 1. ove Odluke pokrenut će se postupak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za promjenu podataka u Bazi nerazvrstanih cesta Općine Stubičke Toplice.

Ad.11.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice o raspolaganju nekretninama.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Školskom odboru Osnovne škole Stubičke Toplice na Odluku o ustupanju nekretnina, Klasa:003-06/15-01/15, Urbroj:2113/03-380-33-15-1 od 29. listopada 2015. godine, i dozvoljava se Osnovnoj školi Stubičke Toplice ustupanje nekretnine označene kao k.č.br. 1570/6, škola, dvorište, zemljište za sport i rekreaciju, put, površine 1 j 726 čhv (8367 m2) upisane u zk.ul.br. 3034 k.o. Strmec Stubički osnivaču Općini Stubičke Toplice.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine, provedenom temeljem odredbe čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br.36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 160.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Hrvatski telekom d.d.

OIB:

81793146560

SJEDIŠTE:

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

78.678,17 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (u kn sa PDV-om 25%)

98.347,71 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.NOX-GRUPA d.o.o., Dravska 17, Varaždin

2.HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

3.Hrvatski telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.13.
Pitanja i prijedlozi.

Gđa. Zrinka Košić Bosnar obavještava prisutne da će se 05. prosinca 2015. godine na Mjesnom trgu kod fontane održati događanje „Božić na Mjesnom trgu“. U skladu sa pripremama za taj projekt, prethodile su dvije radionice. U vijećnici Općine 04. studenog 2015.g., edukativnu radionicu održala je časna sestra Samuela Premužić, koja je priznata umjetnica u kreiranju božićnih jaslica. Njezine jaslice su bile izložene kod svetog Oca u Vatikanu. Radionica je održana sa predstavnicima Osnovne škole, Dječjeg vrtića „Zvirek“, članovima Društva Naša djeca i članicama Udruge Hrvatska žena. Na radionici su izrađeni likovi od perušine u visini od pola metra,sveta obitelj, sveta Tri kralja i anđela što će činiti postavu za jaslice. U tijeku je i radionica koju vodi toplički umjetnik Krešo Staroveški, na lokaciji kod Osnovne škole Stubičke Toplice. Sudionici ove radionice su Dječji vrtić „Zvirek“ i Osnovna škola Stubičke Toplice to jest njihovi djelatnici Dominik Špoljar iGoran Majsec. Po završetku radionice načiniti će se postava svete obitelji te sve zajedno bit će prezentirano na kulturnom događanju „Božić na Mjesnom trgu“.

Završeno:18,35 sati.

KLASA:021-05/15-01/09
URBROJ:2113/03-01-15-4
Stubičke Toplice, 12.11.2015.

                                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                              Općine Stubičke Toplice

                                                                                                              Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt