27. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. rujna 2011. godine donijelo je 

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2011. godine.

3. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

4. Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice.

5. Donošenje odluke o financiranju prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.

6. Donošenje odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza studenata i učenika srednjih škola.

7. Donošenje odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u šk. god. 2011/2012.

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge provođenja obvezne jesenske deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2011. godini.

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u šk. god. 2011/2012.

10. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o., Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, iz Koprivničkog Ivanca, M. Gupca 12.

11. Pismo namjere TRGOSTIL d.d. iz Donje Stubice, Toplička cesta 16 za izgradnju trgovačkog centra.

12. Davanje suglasnosti na Godišnje izvješće Dječjeg vrtića «Zvirek» za pedagošku godinu 2010/2011.

13. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića «Zvirek» za pedagošku godinu 2011/2012.

14. Davanje suglasnosti na Odluku o visini cijene kraćih programa Dječjeg vrtića «Zvirek» – program predškole za djecu koja nisu s područja Općine Stubičke Toplice i program igraonice.

15. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donesene su odluke

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2011. godine.

 

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2011. godine jednoglasno jeusvojena.

Ad.3
Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

Jednoglasno se donosi Detaljni plan uređenja Stubičke Toplice "Zona zdravstvenog turizma".

Ad.4.
Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice.

 Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o prestanku mandata članova Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se prestanak mandata članovima školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice imenovanih na prijedlog Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji:

1. Gordana Čajko, iz Stubičkih Toplica, I. Gundulića 4/b

2. Neven Kucelj, iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubčki 49.

Članak 2.

Ostali članovi nastavljaju s radom do isteka mandata.

Ad.5.
Donošenje odluke o financiranju prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O FINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice financirat će prijevoz učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u školskoj godini 2011/2012. koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, od mjesta stanovanja do Osnovne škole Stubičke Toplice.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice zaključit će ugovor sa prijevoznikom za vršenje usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, po odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa subvencije troškova prijevoza uredit će se ugovorom između Općine i prijevoznika.

Daje se odobrenje za sklapanje ugovora sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu danom

objave.

Ad.6.
Donošenje odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza studenata i učenika srednjih škola.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

STUDENATA I UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, s područja Općine u visini od 80% od iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte za učenike iz Tablica 8.1. ili 8.1.1. u Tarifi 103, za odgovarajuće relacije na kojima koriste uslugu HŽ-Putničkog prijevoza u školskoj godini 2011/2012.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 80% od iznosa mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste uslugu HŽ-Putničkog prijevoza u akademskoj godini 2011/2012.

Članak 3.

O sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola iz čl. 1. ove Odluke, kao i o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz studenata iz čl. 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor sa HŽ Putnički prijevoz d.o.o., a sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis, koji mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole i razred koji učenik pohađa, odnosno naziv fakulteta ili visoke škole koju student pohađa, relaciju te iznos subvencije.

Članak 4.

Ova Odluka se primjenjuje za razdoblje od 05. rujna 2011. godine do 31. kolovoza 2012. godine.

Članak 5.

Odobrava se zaključivanje Ugovora sukladno članku 1. i čl. 2. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u šk. god. 2011/2012.

 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2011/2012.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza autobusom redovitih učenika s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2011/2012.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom, i ne ostvaruju to pravo po drugoj osnovi.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 60 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2011/2012.

Područje Krapinsko-zagorske županije podijeljeno je u tri zone te cijena mjesečne karte u šk. god. 2011/2012. iznosi:

- za I. zonu do osam kilometara: 330,00 kuna,

- za II. zonu od osam do devetnaest kilometara: 530,00 kuna,

- za III. zonu za više od devetnaest kilometara: 630,00 kuna.

Članak 4.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijet ipotvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2011/2012. te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor,  i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 6.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 7.

Ova Odluka primijenjuje za razdoblje od 05. rujna 2011. g. do 31. kolovoza 2012. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge provođenja obvezne jesenske deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2011. godini.

Jednoglasno se donosi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

za nabavu usluge provođenja obvezne jesenske deratizacije na području

Općine Stubičke Toplice u 2011. godini

1. Kao najpovoljnija ponuda za nabavu usluge provođenja obvezne jesenske deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2011. godini odabrana je ponuda:

SALUBRIS d.o.o. sa sjedištem u Desiniću, Trnovec Desinički 1 (OIB:76353986406), sa cijenom ponude kako slijedi:

a) za deratizaciju poljoprivrednog domaćinstva 14,50 kn + PDV, odnosno 17,84 kn uključujući PDV

b) za deratizaciju nepoljoprivrednog domaćinstva 12,50 kn + PDV, odnosno 15,38 kn uključujući PDV

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. ove Odluke je najniža cijena.

3. Broj zaprimljenih ponuda: zaprimljene su dvije ponuda.

4. Nazivi ponuditelja:

1)VETERINARSKA STANICA ZLATAR-BISTRICA d.o.o., Bistrička cesta 2, Konjščina

2)SALUBRIS d.o.o., Trnovec Desinički 1, Desinić

Ad.9.
Donošenje Odluke  o poništenju otvorenog postupka javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

o poništenju otvorenog postupka javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice

Članak 1.

1. Poništava se otvoreni postupak javne nabave proveden temeljem članka 2. st. t. 15. Zakona o javnoj nabavi, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-133669-290811 od 29.08.2011. godine, za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 162.601,63 kn bez PDV-a, dok su planirana sredstva od 200.000,00 kuna s PDV-om.

2. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

3. Unutar roka za dostavu ponuda, zaprimljena je jedna ponuda i to ponuditelja:

- STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 178.

4. Točkom 20. Dokumentacije za nadmetanje određen je kriterij za odabir: najniža cijena.

5. Temeljem rezultata pregleda i ocjena ponuda o čemu je sastavljen zapisnik KLASA:600-05/11-01/7, URBROJ:2113/03-03-11-9 od 08. rujna 2011. g., razlog za donošenje odluke o poništenju postupka javne nabave je nemogućnost izbora obzirom da nakon isključenja ponuda u postupku nije preostala niti jedna prihvatljiva ponuda.

6. Rok mirovanja iznosi 5 dana od dana dostave odluke o poništenju svakom ponuditelj.

7. Nezadovoljna strana može tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave u roku od tri dana od dana primitka ove odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

            UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o poništenju žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.10.
Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o., Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, iz Koprivničkog Ivanca, M. Gupca 12.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje Sporazuma o preuzimanju otpada sa PIŠKORNICA d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, sa sjedištem u Koprivničkom Ivancu, Matije Gupca 12, kojim Sporazumom Općina stubičke Toplice ne preuzima nikakvu obvezu sufinanciranja izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

 Članak 2.

Ovom Odlukom ukida se odluka Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice KLASA:351-01/10-01/8, URBROJ:2113/03-01-10-3 od 29. srpnja 2010. godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje sporazuma iz članka 1. ove Odluke.

Ad.11.
Pismo namjere TRGOSTIL d.d. iz Donje Stubice, Toplička cesta 16, za izgradnju trgovačkog centra.

Kopija Pisma namjere dana je na uvid članovima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Ad.12.
Davanje suglasnosti na Godišnje izvješće Dječjeg vrtića «Zvirek» za pedagošku godinu 2010/2011.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost na Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2010./2011.

Ad.13.
Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića «Zvirek» za pedagošku godinu 2011/2012.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2011./2012.

Ad.14.
Davanje suglasnosti na Odluku o visini cijene kraćih programa Dječjeg vrtića «Zvirek» – program predškole za djecu koja nisu s područja Općine Stubičke Toplice i program igraonice.

Jednoglasno se donose Odluke:

O D L U K A

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost na cijenu programa predškole za pedagošku godinu 2011./2012. u iznosu od 200,00 kuna za djecu koja nisu sa područja Općine Stubičke Toplice.

O D L U K A

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost na cijenu programa igraonice za pedagošku godinu 2011./2012. u iznosu od 150,00 kuna za svu djecu polaznike programa igraonice.

Ad.15.
Pitanja i prijedlozi.

Gđa. Zrinka Košić obavijestila je vijećnike Općinskog vijeća da je održan zajednički koordinacijski sastanak Radnog tijela za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice i Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja dvjestote godišnjice izgradnje lječilišta, budući da je 1811. godine biskup Maksimilijan Vrhovac započeo izgradnju lječilišnog kompleksa i njegovog perivoja. Na sastanku je zaključeno da će se svi kreativni čimbenici Općine uključiti u obilježavanje obljetnice, te da će u periodu od jeseni do zime biti upriličene radionice na kojima će se izrađivati umjetnički radovi vezani za 200-tu obljetnicu, a biti će motivirani starom povijesnom jezgrom. Sve zajedno biti će izloženo na Adventskoj izložbi krajem godine koja će također imati obilježje godišnjice izgradnje lječilišta. Dogovoreno je da će Turistička zajednica biti nositelj tematske razglednice. Razglednica je gotova, a Specijalna bolnice se uspješno uključila u obilježavanje ovog projekta. Turistička zajdnica upriličiti će tematsko predavanje na temu izgradnje lječilišta. 

Nazočnim vijećnicima uručene su tematske razglednice.

Gđa. Zrinka Košić također je napomenula da je tema sastanka bila i ocvjećivanje ljetnica, predstoji nam ocvjećivanje jesenska sadnja maćuhica. Hortikultuno uređenje i ocvjećivanje ljetnicama polučilo je određene rezultate, tako je na županijskoj razini Park Maksimilijana Vrhovca dobio prvo mjesto, treće mjesto u kategoriji suvenira dobila je Toplička torbica koju je izradila Udruga Hrvatska žena iz Stubičkih Toplica, drugo mjesto osvojila je Osnovna škola za likovni rad, osobito nas su obradovali rezultati akcije „Čovjek ključ uspjeha“, gdje je Općina Stubičke Toplice kandidirala gdina. Vladimira Strugara koji je čistać u komunalnom odjelu Općine. Na razini Krapinsko - zagorske županije proglašen je djelatnikom godine

KLASA:021-05/11-01/8

URBROJ:2113/03-01-11-2

Stubičke Toplice,12.09.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt