27. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K

sa 27. Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. prosinca 2015. godineu VijećniciOpćine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni: Stjepan Sokač – predsjednik Općinskog vijeća, 
Zrinka Košić Bosnar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz Lončar,Tomislav Franjković, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Vladimir Bosnar – načelnik Općine Stubičke Toplice
Ivan Hren – zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Tomislav Mlinarić – predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice
Kristina Ljubić – ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“
Brigitte Gmaz – ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Bernarda Ivček – direktorica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Zdenko Poštek – direktor „Terme Stubaki“ d.o.o.
Predstavnici udruga s područja Općine Stubičke Toplice:
Barica Zrinščak – predsjednica Udruge hrvatska žena Stubičke Toplice
Barica Pasanec – predsjednica Udruge umirovljenika Općine Stubičke Toplice
Radmil Pavalić – tajnik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata„Barun“
Krešo Breber – predsjednik Sportsko ribolovnog društva „Stubaki“
Robert Pilski – tajnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila
Miljenko Pilarić – zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički 
Željko Javorščak – predsjednik Taekwondo kluba „Kapelščak“ 
Predsjednici Mjesnih odbora:
Ivan Šturlan – predsjednik Mjesnog odbora naselja Stubičke Toplice II.
Marijan Pilski – predsjednik Mjesnog odbora naselja Pila i Sljeme
Predsjednici i članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice:
Ivanka Glavač – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju
Desa Šušnjar – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju
Dubravka Orešić Dreven
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice:
Ljubica Božić, dipl. iur. – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, mag.oec.- viši stručni referent za financije i proračun
Maja Ivačević, dipl. iur. – viši stručni suradnik za pravne poslove
Kristijan Oremuš, inž.prom. – viši referent za komunalne poslove
Ivana Franjković, mag. oec. – viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove
Melita Šarić – referent za opće i administrativne poslove
Maja Hren – polaznica Programa za stručno osposobljavanje za poslove višeg referenta za opće i administrativne poslove
Dragutin Gospočić, Ana Zrinski, Josip Šturlan, Mario Pilski, Matija Kreševac
Poduzetnici koji su tijekom godine izvodili radove na području općine Stubičke Toplice:
Zdravko Cujzek – direktor „Poli – mont“ d.o.o.
Davor Oremuš – vlasnik obrta Plin - grijanje – vodovod „Oremuš“
Krunoslav Sokač – vlasnik obrta Autoprijevoz i usluge „Rios“
Adrijana Merić – predstavnica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Ivana Klankar – predstavnik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Goran Šoštar
Senka Susović – novinarka

Odsutni vijećnici: Nedjeljko Ćuk, Josip Kukas, Boris Beljak, Alen Ahmetović
Zapisničar: Melita Šarić
Započeto: 17,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, pozdravlja: načelnika Općine gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gđu. Brigitte Gmaz, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Bernardu Ivček, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gdina. Zdenka Pošteka ispred tvrtke „Terme Stubaki“ d.o.o.,gdina. Tomislava Mlinarića, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, predstavnike udruga, predsjednike mjesnih odbora, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predsjednike i članove radnih tijela, službenike i namještenikeJedinstvenog upravnog odjela, poduzetnike koji su tijekom godine izvodili radove na području općine Stubičke Toplice, ostale uzvanike i predstavnicu medija.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Na usvajanje daje izmijenjeni

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubčke Toplice.
2. Izvješće načelnika o radovima izvršenim na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine.
3. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu sa pratećim odlukama.
4. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
5. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2015. godinu.
7. Donošenje Odluke o usvjajanju Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice do 2020. godine.
8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.
9. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti usluga održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.
10. Donošenje Odluke u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2016. godine.
11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamenog materijala tijekom 2016. godine.
12. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2016. godine.
13. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, II. polugodište šk.god. 2015./2016.
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu.
16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvirek“.
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.
18. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice u 2015. godini i prihvaćanju Programa rada za 2016. godinu.
19. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi izmijenjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubčke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa dvadesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa devet(9)glasova.

Ad.2.
Izvješće načelnika o radovima izvršenim na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine.
Gdin. Stjepan Sokač zahvalio je na podnesenom izvješću.

Ad.3.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi drugu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine sa prihodima od 10.445.400,00kuna i rashodima od 9.338.502,36kuna, kako slijedi:                                        
                                                                                                                        Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:
- prihodima poslovanja                                                                       10.443.600,00
- prihodima od nefinancijske imovine                                                           1.800,00

Rashodi se odnose na: 
- rashode poslovanja                                                                           6.367.752,36
- rashode za nefinancijsku imovinu                                                       2.970,750,00
- račun zaduživanja/financiranja- neto zaduživanje/financiranje
Razlikom višak/manjak                                                                       1.106.897,64

Članak 2.

Kao sastavni dio druge Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice donose se: 
- Odluka o drugoj izmjeni Odluke o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu,
- Odluka o drugoj izmjeni Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2015. godinu, 
- Odluka o drugoj izmjeni Odluke o Programu javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
- Odluka o drugoj izmjeni Odluke oProgramu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu,
- Druga izmjena Plana razvojnih programa za 2015.godinu,
- Odluka o drugoj izmjeni Odluke o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.

Članak 3.

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova donosi se

           DRUGA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
                                                  PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Topliceza 2015. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće. 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog Drugeizmjene Programa.

                                                                                          Članak 3.

Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, sastavni jedio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

Ad.5.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova donosi se

DRUGA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,
- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 271.000,00 kuna, od čega je 16.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 32.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 30.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 193.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 31.100,00 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 702.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 225.000,00 kn.

III. JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 205.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 150.000,00 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 115.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 12.000,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

Ad.6.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni konsolidiranog Proračuna za 2015. godinu.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se druga izmjena konsolidiranog Proračuna za 2015. godinu.

Ad.7.
Donošenje Odluke o usvjajanju Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice do 2020. godine.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 2015. DO 2020. GODINE

Članak 1.

Donosi se Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2015. do 2020. godine, koju je izradilo trgovačko društvo Zagorska razvojna agencija d.o.o. sa sjedištem u Krapini, Frana Galovića 1b.

Članak 2.

Strategija iz članka 1. je sastavni dio i prilog ove Odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine, evidencijski broj nabave 2ZKG/2016., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen petero gospodarskih subjekata dana 11. prosinca 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Krunoslav Sokač, OIB: 89015727993, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn:

Jed. mjere

Jed. cijena

bez PDV-a

Cijena sa

PDV-om

1.

ASFALTNI KOLNIK

1.1.

Zatvaranje udarnih rupaasfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

 140,00

175,00

1.2.

Rezanje asfalta

m

 18,00

22,50

2.

KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA

2.1.

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija (unutar 5 km)

h

 185,00

231,25

2.2.

Zatvaranje udarnih rupa - ručno

m2

 100,00

125,00

2.3.

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

 10,00

12,50

2.4.

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

90,00

112,50

3.

ODRŽAVANJE BANKINA

3.1.

Skidanje bankina - ručno

m

 25,00

31,25

3.2.

Skidanje bankina - strojno

m

 20,00

25,00

3.3.

Poprav. oštećenih dijelova bankine(stavka obuhvaća dovoz kamenog materijala, ručno razgrtanje i utvrđivanje vibro pločom)

m

 15,00

18,75

4.

ODRŽAVANJE USJEKA I ZASJEKA

4.1.

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju

h

 350,00

437,50

5.

ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU

5.1.

Strojno čišćenje cestovnogjarka sa utovarom i odvozom na deponiju

m

 10,00

12,50

5.2.

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

 25,00

31,25

5.3.

Čišćenje slivnika

kom

 80,00

100,00

5.4.

Čišćenje linijske rešetke

m

40,00

50,00

5.5.

Čišćenje cijevi propusta

h

 75,00

93,75

5.6.

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

 150,00

187,50

5.7.

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR dim. 235 mm x 16 mm

m

560,00

700,00

5.8.

Nabava i zamjenapoklopca revizijskih okana 600x600 mm, nosivosti 15 t

kom

 800,00

1.000,00

5.9.

Nabava i zamjena slivnerešetke400x400 mm, nosivosti 25 t

kom

 650,00

812,00

5.10.

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog (stavka obuhvaća sav potreban materijal)

kom

1.450,00

1.812,50

5.11.

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog(stavka obuhvaća sav potreban materijal)

kom

1.150,00

1.437,50

6.

ODRŽAVANJE OPREME CESTA

6.1.

Popravak prometnih znakova

kom

 100,00

125,00

6.2.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip A (trokut)

kom

 900,00

1.125,00

6.3.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip B (krug)

kom

 900,00

1.125,00

6.4.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip C (kvadrat)

kom

 900,00

1.125,00

6.5.

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

 400,00

500,00

6.6.

Nabava i zamjena prometnih ogledala

kom

 2.000,00

2.500,00

6.7.

Čišćenje prometnih znakova

kom

 150,00

187,50

6.8.

Ličenje stupova prometnih znakova

kom

 200,00

250,00

6.9.

Popravak cestovnih stupića

kom

250,00

312,50

7.

ODRŽAVANJE ZELENILA UZ NERAZVRSTANU CESTU

7.1.

Malčanje trave

h

 230,00

287,50

7.2.

Obrezivanje grmlja i drveća – strojno sa drobljenjem

h

 250,00

312,00

7.3.

Obrezivanje grmlja i drveća - ručno

h

 150,00

187,50

7.4.

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

 230,00

287,50

8.

TEKUĆE ODRŽAVANJE MOSTOVA

8.1.

Antikorozivna zaštita ograde i čeličnih dijelova

m

 115,00

143,75

8.2.

Popravak i zamjena ograde mosta

m

 450,00

562,50

8.3.

Popravak betonskih mostova

h

 200,00

250,00

9.

OSTALIRADOVI

9.1.

Rad kombiniranog stroja

h

 200,00

250,00

9.2.

Rad kamiona

h

 160,00

 200,00

9.3.

Rad mini bagera

h

 190,00

 237,50

9.4.

Rad traktora s prikolicom

h

150,00

187,50

9.5.

Ručni rad

h

55,00

68,75

9.6.

Ručno štemanje betona

h

130,00

162,50

9.7.

Strojno štemanje betona-pikhamiranje

h

300,00

375,00

9.4.

Rad vibro ploče

h

 90,00

 112,50

II. Razlog odabira je najniža cijena.
III. Predmet nabave: radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

1. Ponuda trgovačkog društva Poli-mont d.o.o. sa sjedištem u Zaboku odbijena jer nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je petero gospodarskih subjekata:

1. BUŽIĆ d.o.o., Mihovljan 29A, Mihovljan
2. Ruškač company j.d.o.o., Krapinska 12, Jakovlje
3. TRANS GRAD LEŽ d.o.o., Hum Zabočki 68, Zabok
4. Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice
5. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok.

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti usluga održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluga održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine, evidencijski broj nabave 6ZKG/2016., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 11. prosinca 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Renata Šćukanec–Hopinski, vl. obrta ŠĆUKANEC“ Elektroinstalatersko frizerski obrt sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3 (OIB:65989365581)

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

83.620,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV:

104.525,00 kn

II. Kriterij za odabir je najniža cijena.

III. Predmet nabave: usluga održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. Nedeljku Bakranu, vlasniku obrta „ELEKTRO-PLAST“, sa sjedištem u Zaboku, Jakuševec Zabočki 83 (OIB:71720754518)
2. Renati Šćukanec –Hopinski, vlasnici obrta „ŠĆUKANEC“ Elektroinstalatersko frizerski obrt sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3 (OIB:65989365581) i
3. Dragutinu Šćuricu, vlasniku obrta „ETRA“ elektroinstalacije, metal i trgovina, sa sjedištem u Svetom Križu Začretju, Švaljkovec 14 (OIB:53546389007).

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.10.
Donošenje Odluke u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2016. godine.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2016. godine, evidencijski broj nabave 9ZKG/2016., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 11. prosinca 2015. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12)odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

DAVOR OREMUŠ, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD "OREMUŠ", Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice, OIB: 67193385294

Cijena ponude u kn:

bez PDV-a

sa PDV-om

1. izrada priključaka na postojeći vodovod u količini od 15 novih priključaka, a podrazumijeva: rad bez iskopa i zatrpavanja vodova sa svim potrebnim materijalom, uključivo vodomjer

1.800,00

2.250,00

2. popravak kvarova na vodovodnoj mreži u paušalnom iznosu, a za koji će se ugovoriti jedinične cijene, koje će se obračunavati po:

·cijeni sata rada vodoinstalatera

70,00

87,50

·cijeni sata rada pomoćnog radnika

45,00

56,25

·cijeni sata rada rovokopača

190,00

237,50

·cijeni sata rada muljne pumpe

70,00

87,50

3. cijena za postavu nadzemnog hidranta (nabavlja izvođač)

8.500,00

10.625,00

4. mjerenje razine klora u vodovodu digitalnim photometrom

190,00

237,50

II. Kriterij za odabir je najniža cijena.
III. Predmet nabave: radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2016. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. Tomislav Jurina, vl. obrta „TERMOSOLAR“ CENTRALNO GRIJANJE, PLIN, VODOVOD, Strmečka 2, Stubičke Toplice, 
2. Davor Oremuš, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD „OREMUŠ“, Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice,
3. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok.

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamenog materijala tijekom 2016. godine.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU KAMENA ZA NASIPAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA SA USLUGOM PRIJEVOZA

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 10. prosinca 2015. godine preporučenom poštanskom pošiljkom trima gospodarskim subjektima, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 80.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

OIB:

17144387225

SJEDIŠTE:

Novi Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

78.400,00

UKUPNA CIJENA PONUDE (u kn sa PDV)

98.000,00

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

kamen za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza

2. Broj zaprimljenih ponuda:

jedna (1)

3. Nazivi ponuditelja:

1. GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o., Novi Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2016. godine.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU RADOVA IZGRADNJE KANALA OBORINSKE ODVODNJE UZ NERAZVRSTANE CESTE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2016. godine na području Općine Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 11. prosinca 2015. godine preporučenom poštanskom pošiljkom trima gospodarskim subjektima, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 200.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS sa sjedištem u Stubičkim Toplicama

OIB:

89015727993

SJEDIŠTE:

Stubičke Toplice, Strmec Stubički 233

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV

Jedinična cijena sa PDV

Strojni iskop kanala za polaganje cijevi sa odvozom mješovitog materijala

40,00 kn

50,00 kn

Strojno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

15,00 kn

18,75 kn

Ručni iskop kanala za polaganje cijevi

64,00 kn

80,00 kn

Ručno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

25,00 kn

31,25 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 160 mm (uključivo sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

80,00 kn

100,00 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 250 mm (uključivo sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

85,00 kn

106,25 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 315 mm (uključivo sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

125,00 kn

156,25 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 400 mm (uključivo sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

200,00 kn

250,00 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 500 mm (uključivo sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

300,00 kn

375,00 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 630 mm (uključivo sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

400,00 kn

500,00 kn

Izrada šahta dim. 60 x 60 cm, dubine do 100 cm (uključivo iskop i sav potreban materijal)

1.420,00 kn

1.775,00 kn

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine do 100 cm (stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

2.860,00 kn

3.575,00 kn

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine do 100 cm (uključivo iskop i sav potreban materijal)

3.510,00 kn

4.387,50 kn

Izrada šahta dim. 60x60 cm, dubine preko 100 cm (uključivo iskop i sav potreban materijal)

1.703,00 kn

2.128,75 kn

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine preko 100 cm

4.810,00 kn

6.012,50 kn

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine preko 100 cm (uključivo iskop i sav potreban materijal)

6.110,00 kn

7.637,50 kn

Izrada slivnika promjera 50 cm dubine do 100 cm (uključivo iskop i sav potreban materijal)

1.420,00 kn

1.775,00 kn

Spajanje slivnika i linijske rešetke na sustav oborinske odvodnje ugradnjom PVC cijevi promjera 160 mm

80,00 kn

100,00 kn

Dobava i ugradnja šaht poklopca, gusnatog, 600x600 mm, nosivosti 15 t

1.250,00 kn

1.562,50 kn

Dobava i ugradnja slivničke rešetke, gusnate, 400x400 mm, nosivosti 25 t

950,00 kn

1.187,50 kn

Dobava i ugradnja linijske rešetke ČBR dim. 235 mm x 16 mm(uključivo rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

1.550,00 kn

1.937,50 kn

Dobava i ugradnja betonske kanalice 40/12x50 cm(uključivo rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

330,00 kn

412,50 kn

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 18/24x100 cm(uključivo rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

200,00 kn

250,00 kn

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 8/20 x 50cm(uključivo rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

150,00 kn

187,50 kn

Rezanje asfalta

18,00 kn

22,50 kn

Rezanje betona

30,00 kn

37,50 kn

Rad kombiniranog stroja

200,00 kn

250,00 kn

Rad mini bagera

190,00 kn

237,50 kn

Rad kamiona

160,00 kn

200,00 kn

Ručni rad

55,00 kn

68,75 kn

Rad vibro nabijača

90,00 kn

112,50 kn

Rad traktora sa prikolicom

150,00 kn

187,50 kn

Ručno štemanje betona

130,00 kn

162,50 kn

2.Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste

2. Broj zaprimljenih ponuda:

jedna (1)

3. Nazivi ponuditelja:

1. KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS sa sjedištem u Stubičkim Toplicama

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni postupak.

Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, II. polugodište šk.god. 2015./2016.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE U II. POLUGODIŠTU ŠK. GOD. 2015. / 2016.

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u II. polugodištu šk. god. 2015. / 2016., koji postupak je naručitelj Općina Stubičke Toplice sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, proveo na temelju odredbi čl. 5. do 19. Odluke o provedbipostupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/14), procijenjene vrijednosti nabave 77.600,00 kuna (bez PDV-a), u kojem je poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 11. prosinca 2015. godine, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o.

SJEDIŠTE:

Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice

OIB:

33884786770

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

71.070,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om 25%):

88.837,50 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

usluga prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u II. polugodištu šk. god. 2015. / 2016.

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice

Ad.14.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice, KLASA:003-05/15-01/17, URBROJ:2113/03-380-33-15-1, koji je Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice usvojio na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 10. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.15.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na II. izmjenu Financijskog plana za 2015. godinu.

Ad.16.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, KLASA:601-05/15-01/30, URBROJ:2113-27-04-15-2, koji je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ usvojilo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.17.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Prihvaća se Program rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Članak 2.

Prihvaća se Financijski plan Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Ad.18.
Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice u 2015. godini i prihvaćanju Programa rada za 2016. godinu.

Jednoglasno, sa devet (9) glasova, donosi se

O D L U K A

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Ad.19.
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Stjepan Sokač, kao predsjednik Općinskog vijeća, zahvaljuje svima nazočnima: vijećnicima, predsjednicima udruga, članovima radnih tijela i poslovnim subjektima na suradnji tijekom godine. Svima je zaželio sretnu i uspješnu Novu 2016. godinu. Nazočne je pozvao na nastavak druženja uz domjenak.

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 17,45 sati.

KLASA:021-05/15-01/20
URBROJ:2113/03-01-15-3
Stubičke Toplice, 29.12.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt