28. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. veljače 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni:
Stjepan Sokač, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz – Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Alen Ahmetović, Ana Gospočić,Nina Gradiški Zrinski - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun
Melita Šarić - voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove
Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice
Senka Susović, novinarka

Odsutni: Nedjeljko Ćuk, Josip Kukas, Tomislav Franjković

Zapisničar: Kristina Šturlan
Započeto:18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara dvadesetosmu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice, gdina. Ivana Hrena, ravnateljicu Osnovne škole, gđu. Brigitte Gmaz, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gdina. Tomislava Mlinarića, novinarku, gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.
 
Predlaže 

                                                                                          DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Dopuna Odluke o povećanju iznosa okvirnog kredita po transakcijskom računu.
3. Donošenje Odluke o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2016.-2019.
5. Donošenje Odluke o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu sa financijskim učincima za razdoblje 2016.-2019. 
6. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Stubičke Toplice.
7. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti – Ulica Ivana Gundulića.
8. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području (Zagorski vodovod d.o.o.).
9. Donošenje Odluke o zahtjevu Krapinsko-zagorske županije za otpis sredstava garantnog depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva.
10. Donošenje Odluke o financijskom izvješću Osnovne škole Stubičke Toplice za 2015. godinu.
11. Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.,12.Informacija o ostvarenom prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na 1. izmjenu financijskog plana za 2015. godinu DVD Strmec Stubički.
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu DVD StrmecStubički.
15. Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2015. godinu.
16. Rasprava o suradnji sa francuskim gradom Mauguio.
17.Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen sa deset (10)glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa dvadesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa deset (10) glasova.

Ad.2.
Dopuna Odluke o povećanju iznosa okvirnog kredita po transakcijskom računu.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice zatražiti će povećanje dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu IBAN:HR4423600001842200007, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., do iznosa od 300.000,00 kuna, do 31. prosinca 2016. godine.

Namjena cjelokupnog kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća predmetne obveze, sukladno Odluci o kratkoročnom zaduživanju, KLASA:403-01/15-01/03, URBROJ:2113/03-01-15-2 od 12. studenog 2015.

Članak 2.

Uvjeti kredita iz članka 1. su:

• korištenje i povrat kredita: na revolving principu u periodu do 12 mjeseci
• kamatna stopa: 5,60% godišnje, promjenjiva. Kamata dospijeva i naplaćuje se kvartalno.
• naknada za korištenje: 0,30% kvartalno na iznos odobrenog kredita
• instrumenti osiguranja: zadužnica i tri bjanko mjenice.

Članak 3.

Daje se suglasnost načelniku Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.
Donošenje Odluke o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA

Članak 1.

Utvrđuje se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Stubičke Toplice 2015. godinu.

Članak 2.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Stubičke Toplice 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.
Donošenje Odluke o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2016.-2019.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA

Članak 1.

Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje2016. – 2019.godine.

Članak 2.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2016.– 2019.godine sastavni su dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Odluke o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu sa financijskim učincima za razdoblje 2016.-2019.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA

Članak 1.

Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu sa financijskim učincima za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu .

Članak 2.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu sa financijskim učincima za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA

Članak 1.

Na području općine Stubičke Toplice sljedeće su pravne osobe značajne za sustav civilne zaštite:

-zdravstvene ustanove: 

o Dom zdravlja KZŽ, Ambulanta Stubičke Toplice
o Specijalna bolnica Stubičke Toplice

-odgojno-obrazovne ustanove:

o Osnovna škola Stubičke Toplice.

-prijevoznik: Stubaki prijevoz d.o.o., Strmec Stubčki 178, Stubičke Toplice

Zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove su dužne sukladno čl. 39. Zakona o sustavu civilne zaštite uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Osim pravnih osoba, na području općine postoje fizičke osobe, obrtnici, koje raspolažu mehanizacijom i strojevima značajnim za aktivnosti reagiranja i spašavanja:

- Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice
- Maks Šturlan, vl. obrta Građevinska mehanizacija i autoprijevoz, Strmec Stubički 138, 49244 Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice ima sklopljen ugovor za obavljanje higijeničarske službe za 2016. godinu sa:

- Veterinarskom ambulantom Konjščina d.o.o., Donja Konjščina 26a, Konjščina

te ugovor za obavljanje dezinsekcije, dezinfekcijei deratizacije za 2016. godinu sa:

- Salubris d.o.o., Gorjakovo 100, Pregrada

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja na području općine Stubičke Toplice, KLASA:810-01/11-01/4, URBROJ:2113/03-01-11-1 od 02. svibnja 2011. godine.

Ad.7.
Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti – Ulica Ivana Gundulića.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA O NERAZVRSTANOJ CESTI- ULICA IVANA GUNDULIĆA

 Članak 1.

Utvrđuje se da je nerazvrstana cesta Ulica Ivana Gundulića, ukupne dužine oko 450 m (katastarska čestica: 2004 k.o. Donja Stubica, nova izmjera),koja počinje kod k.č.br. 2008 k.o. Donja Stubica (nova izmjera), Ulica Ljube Babića Đalskog, a završava kod k.č.br. 1923 k.o. Donja Stubica (nova izmjera), i k.č.br. 2003 k.o. Donja Stubica (nova izmjera), asfaltirana nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Nar. nov. br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem boju korisnika.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu iz članka 1. ove Odluke pokrenut će se postupak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja radi upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za promjenu podataka u Bazi nerazvrstanih cesta Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Stupanjemna snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanoj cesti – Ulica Ivana Gundulića, KLASA:940-01/14-01/17, URBROJ:2113/03-01-14-2 od 15. rujna 2014.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.
Donošenje Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području (Zagorski vodovod d.o.o.).

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice odbija prijedlog Uprave Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok za donošenje odluke da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj, jer bi dosadašnja cijena vode, koja je iznimno velika u odnosu na druge isporučitelje vode u Republici Hrvatskoj, trebala pokriti troškove izgradnje komunalnih vodnih građevina te jer ne treba dodatno financijski opterećivati građane.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.
Donošenje Odluke o zahtjevu Krapinsko-zagorske županije za otpis sredstava garantnog depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA

Članak 1.

Otpisuje se potraživanje prema Krapinsko-zagorskoj županiji po osnovi garantnog depozita po Odluci o udruživanju sredstava jedinica lokalne samouprave i Krapinsko-zagorske županije za poticanje malog i srednjeg poduzetništva (Službeni glasnik KZŽ br. 6/98, 10/00 i 11/00) koje na dan 19. veljače 2016. iznosi 15.556,27 kuna.

Članak 2.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da u poslovnim knjigama provede postupak otpisa navedenog iznosa.

Ad.10.
Donošenje Odluke o financijskom izvješću Osnovne škole Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Ad.11.
Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Ad.12.
Informacija o ostvarenom prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali zajedno sa dopisom u kojem stoji da Osnovna škola Stubičke Toplice nije ostvarila nikakve prihode od vlastitih djelatnosti, s obzirom da ono čime se bavi, ne može niti ostvarivati prihode, te je stoga ova točka samo informacija.

Ad.13.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na 1. izmjenu financijskog plana za 2015. godinu DVD Strmec Stubički.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

O D L U K A

Usvaja se I. izmjena Financijskog plana za 2015. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.14.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu DVD StrmecStubički.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2016. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.15.
Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2015. godinu.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o radu koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, trgovačkog društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. (OIB:50730247993) sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180/C od 29. siječnja 2016. godine.

Ad.16.
Rasprava o suradnji sa francuskim gradom Mauguio.

U otvorenoj raspravi, nakon diskusije vijećnika, utvrđuje se da će se ova točka dnevnog reda razmatrati i na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. Za sljedeću sjednicu detaljnije će se utvrditi visina troškova za posjet francuskom gradu Mauguio.

Ad.17.
Pitanja i prijedlozi.

Završeno:18,49 sati.

KLASA:021-05/16-01/01
URBROJ:2113/03-01-16-3
Stubičke Toplice, 29.02.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt