29. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice  na svojoj 29. sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. godine donijelo je 


                                                                      D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec rujan 2011. godine.

3. Usvajanje izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu.

4. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zeleni gaj“.

5. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

6. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.

7. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice.

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za nabavu traktora.

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu.

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije.

13. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata u šk. god. 2011/2012.

14. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike.

15. Davanje suglasnosti na prijam volontera-pripravnika u Dječji vrtić „Zvirek“.

16. Davanje suglasnosti na Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ o radu vrtića za razdoblje od 30.08.2011. do 17.10.2011.

17. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donesene su odluke: 

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec rujan 2011. godine.
 

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec rujan 2011. godine jednoglasno jeusvojena.

Ad.3.
Usvajanje izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2010. g., obavljenoj od strane ovlaštenih državnih revizora Natalije Dunaj, dipl.oec i Josipe Grmovšek, dipl.oec., Državnog ureda za reviziju, Područni ured Krapina.

Ad.4
Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zeleni gaj“.

Jednoglasno se donosi Detaljni plan uređenja „Zeleni gaj“.

Ad.5.
Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine

- obveza priključenja

- rokovi za priključenje

- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje

- prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. građevina za javnu vodoopskrbu;

Vodne usluge u smislu ove Odluke su:

1. usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., sa sjedištem u Zaboku, Ksavera Šandora Gjalskog 1.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Stubičke Toplice, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, kada je takav sustav izgrađen u naselju, odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje, sukladno Odluci o priključenju.

Iznimno, vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta uz uvjet dostave dokaza da je vlasnik upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 5.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je sustav javne vodoopskrbe izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije početka uporabe građevine

- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen sustav javne vodoopskrbe, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od šest mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje

- postojeće građevine, u naseljima gdje je izgrađen sustav javne vodoopskrbe, morajuse priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od osam mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu odnosnu drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te odredbu o mogućnosti prisilne naplate u slučaju kada vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda sukladno Zakonu o vodama.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno druge nekretnine.

Zahtjev se podnosi isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine mora se podnijeti pravovremeno, prije početka uporabe građevine.

Članak 8.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

- pravomoćan akt na temelju kojeg se može graditi

- izvadak iz zemljišne knjige

- kopija katastarskog plana

ili za stare građevine:

- potvrda Državne geodetske uprave o vremenu evidentiranja građevine (15.02.1968.)

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se:

- izvadak iz zemljišne knjige

- kopija katastarskog plana

- dokaz da je vlasnik predmetne čestice upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da je čestica na kojoj se traži priključak u sustavu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 9.

Isporučitelj vodnih usluga na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz stavka 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Članak 10.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, broj katastarske čestice i naziv katastarske općine, namjena i sl.), ime odnosno naziv vlasnika i podaci o istome, a prilaže joj se i odgovarajuća skica priključka na kopiji katastarskog plana s popisom čestica na kojima priključak postoji.

Odluka o odbijanju zahtjeva za priključenje mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku navedene u stavku 1., te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži i odredbu o plaćanju troškova priključenja prema tehničkom rješenju i troškovniku Zagorskog vodovoda d.o.o.

Primjerak Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavit će se na znanje Općini Stubičke Toplice.

Članak 11.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao ni građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji postupak se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 12.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 13.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem vodnih usluga zaključiti ugovor o priključenju.

Prije sklapanja ugovora o priključenju vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine, dužan je riješiti imovinsko-pravne odnose na trasi priključenja na način da prikupi pisane suglasnosti vlasnika odnosno zakonitih posjednika nekretnina preko kojih prolazi trasa priključenja.

Ugovor o priključenju obavezno sadrži sljedeće podatke: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaju priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 14.

Na zahtjev vlasnika ili investitora građevine dopustit će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta ako se radovi izvode na cestama kojima oni upravljaju, odnosno uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice ako se radovi izvode na nerazvrstanim cestama.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 15.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluge.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 16.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.

Članak 17.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Stubičke Toplice.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 18.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 19.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o priključenju, uputiti Općini Stubičke Toplice radi plaćanja naknade za priključenje, i ne smije započeti s radovima na priključenju niti sklopiti ugovor o priključenju prije negoli mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o izvršenoj uplati naknade za priključenje odnosno uplati prvog obroka naknade ako mu je odobreno obročno plaćanje.

Visina naknade za priključenje

Članak 20.

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

za stambenu zgradu bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine

1.900,00 kn

za stambenu zgradu bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine površine od 200 m2 do 400 m2 građevinske (bruto) površine

3.400,00 kn

za stambenu zgradu bez stanova kao posebnih dijelova nekretninepovršine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine

7.600,00 kn

za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine

1.900,00 kn

za stan kao posebni dio nekretnine površine veći od 200 m2 građevinske (bruto) površine

3.400,00 kn

za poslovnu zgradu bez posebnih dijelova nekretnine ili poslovni prostor kao posebni dio nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine

7.600,00 kn

za poslovnu zgradu bez posebnih dijelova nekretnine ili poslovni prostor kao posebni dio nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine

15.200,00 kn

za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine

1.500,00 kn

za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, javne kuhinje i ostale građevine društvene namjene

2.300,00 kn

za građevine odnosno zgrade športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.)

7.600,00 kn

za poljoprivredno zemljište i objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.)

1.000,00 kn

za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje

1.000,00 kn

Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 21.

Naknada za priključenje prihod je proračuna Općine Stubičke Toplice, a uplaćuje se na žiro račun Općine broj 2360000-1842200007 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, odmah po izdavanju rješenja o obračunu naknade.

O uplaćenoj naknadi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje potvrdu na temelju koje korisnik ostvaruje pravo na priključenje na sustav javne vodoopskrbe.

Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje

Članak 22.

Od plaćanja naknade za priključenje oslobađaju se osobe utvrđene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz uvjete određene tim zakonom.

Uz zahtjev za oslobođenje od plaćanja naknade, potrebno je priložiti odgovarajuće potvrde.

O zahtjevu rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 23.

Od plaćanja naknade za priključenje oslobođene su škole i ustanove za predškolski odgoj kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice, školske dvorane, te religijski objekti.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 24.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na vodne građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Stubičke Toplice.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na žiro račun Općine Stubičke Toplice, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne vodoopskrbe ili sustav javne odvodnje u rokovima određenim člankom 5. ove Odluke

2. samovoljno priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe ili sustav javne odvodnje

3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga

4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera s ciljem baždarenja, te pregled instalacije potrošača s ciljem utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz članka 25. ove Odluke.

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz članka 24. ove Odluke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za priključenje na sustav javne vodovodne mreže „Zagorskog vodovoda“ d.o.o. Zabok (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.19/01 i 4/09).

Članak 29.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.6.
Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA

O BROJU ETAŽA KOJE SE MOGU OZAKONITI NA NEZAKONITO IZGRAĐENOJ ZGRADI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno prostornom planu, prema odredbi čl. 4. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još jedna etaža, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno prostornom planu, prema odredbi čl. 4. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još jedna etaže, ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.7.
Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O VRIJEDNOSTIMA JEDINIČNIH IZNOSA ZA POLOŽAJNE ZONE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Općine Stubičke Toplice, utvrđene odredbom članka Odluke o komunalnom doprinosu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 05/07, 21/07, 10/08 i 03/09) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Nar. nov. br. 101/11 - u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi čl. 5. st. 2. Uredbe i to:

Vrijednost jediničnih iznosa

I. ZONA: Sljeme

II. ZONA:

Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila

NP

25,00 kuna

19,50 kuna

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Ad.8.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE I JAVNIH POVRŠINA KOJIMA UPRAVLJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U članku 1. Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 37/09), u dijelu koji se odnosi na naknadu za korištenje tržnog prostora i javnih površina, mijenja se točka 4. tako da ista sada glasi:

Naknada za korištenje tržnog prostora i javnih površina

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

CIJENA

tržni prostor – drveni natkriveni prodajni štandovi

prodaja poljoprivrednih proizvoda i ribe

mjesečno korištenje

200,00 kn

dnevno korištenje

20,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.9.
Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice.
 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.

Mrežom školskih ustanova utvrđuje se i sjedište osnovnih škola, statusna obilježja, naziv škole, mjesta u kojima se izvode programi osnovnog školovanja te upisna područja.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice osnivač je jedne osnovne škole: Osnovne škole Stubičke Toplice.

Članak 3.

Mrežu osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice čini Osnovna škole Stubičke Toplice.

Naziv škole je Osnova škola Stubičke Toplice.

Sjedište škole je u Stubičkim Toplicama, Strmečka cesta 5a.

U školi se izvodi program osnovnog školovanja od 1. do 8. razreda.

Članak 4.

Upisna područja Osnovne škole Stubičke Toplice su naselja:

- Stubičke Toplice,

- Strmec Stubički i

- Pila.

Članak 5.

Osnovna škola Stubičke Toplice izvodi redovne nastavne programe osnovnog odgoja i obrazovanja.

Uz redovne nastavne programe škola može, godišnjim planom i programom rada škole, utvrditi i ostvarivanje drugih programa odnosno drugih oblika odgojno-obrazovnog rada predviđenih Zakonom.

Članak 6.

Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama uz razvoju Osnovna škola Stubičke Toplice provodi prema prilagođenom programu.

Prilagođene programe za djecu s teškoćama u razvoju izrađuju učitelji u suradnji s stručnom službom škole.

Osnovno školovanje učenika s teškoćama provodi se prema organizacijskim oblicima koji osiguravaju potpunu integraciju.

Učenici s teškoćama svladavaju redovne nastavne programe individualiziranim pristupom te prilagođene programe koji pretpostavljaju smanjivanje nastavnog sadržaja obogaćenih specifičnim metodama, sredstvima i pomagalima.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za nabavu traktora.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za nabavu vinogradarskog traktora

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem članka 2. st. t. 15. Zakona o javnoj nabavi, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-137399-260911 datum slanja objave 26. rujna 2011. godine, za nabavu vinogradarskog traktora, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 162.601,63kn bez PDV-a, kako slijedi:

1.Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

NAZIV

OIB:

TRGOSTIL D.D.

OIB:92498671077

SJEDIŠTE

Toplička cesta 16, Donja Stubica

CIJENA PONUDE:

UKUPNA CIJENA PONUDE:

147.409,25 kn bez PDV-a

181.313,38 kn

 2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

 3. Rok mirovanja se temeljem odredbe čl. 130. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 110/07 i 128/08) ne primjenjuje.

 4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava vinogradarskog traktora

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.TRGOSTIL D.D., Toplička cesta 16. Donja Stubica

            UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA JAVNU RASVJETU ZA POTREBE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Utvrđuje se prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu za potrebe Općine Stubičke Toplice, provedenom temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

HEP-Opskrba d.o.o.

SJEDIŠTE

Ul. grada Vukovara 37, Zagreb

OIB:

63073332379

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

113.680,07 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

139.826,49 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu za potrebe Općine Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.HEP-Opskrba d.o.o., Ul. grada vukovara 37, Zagreb

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o odabiru najpovoljnije ponude zanabavu električne energije

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije, postupak koji je proveden pozivom na dostavu ponuda KLASA: 363-01/11-01/87, URBROJ:2113/03-03-11-1 od 04. listopada 2011. godine, kako slijedi: 

1. Kao najpovoljnija ponudaodabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

HEP-Opskrba d.o.o.

SJEDIŠTE

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

OIB:

63073332379

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

30.984,55 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

38.111,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava električne energije na području Općine Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

2.HEP-Opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.13.
Donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata u šk. god. 2011/2012.

Sa jednim suzdržanim glasom (Zrinka Košić) i osam glasova za donosi se

O D L U K A

O USVAJANJU REDOSLIJEDNE LISTE I

DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./2012.

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice utvrđuje Redoslijednu lista za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj godini 2011./2012., kako slijedi:

UČENICI:


  1. BR.

IME I PREZIME

PRIORITETNO
ZANIMANJE

USPJEH U 
UČENJU

SOC. STAT.:

OSTALE
OTEŽ.
OKOL.

UKUPNO

IVAN ZRINSKI

NE - Srednja škola Oroslavje, računalni tehničar za strojeve, 1. razred

25

25

10

60

DANIJEL OSREČAK

NE - Srednja škola Zlatar, tehničar za računalstvo, 1. razred

20

25

10

55

DANIJEL HREN

NE - Srednja škola Oroslavje 
gimnazija, 1 razred

20

25

10

55

DOROTEJA KIŠUR

DA - Srednja škola Zabok
kuhar, 3. razred

10

25

15

50

LARA PAVALIĆ

NE – XV Gimnazija - 4. razred

20

20

10

50

MARIO PILSKI

NE – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, pomoćni soboslikar i ličilac, 1. razred

15

25

10

50

SOFIJA SUHINA

DA- Srednja škola Pregrada, fizioterapeut, 1. razred

20

25

0

45

BORNA PAVALIĆ

DA - Srednja škola Zabok, hotelijersko turistički tehničar, 1. razred

15

20

10

45

MARGARETA KRALJIĆ

DA - Srednja škola Zabok, turističko hotelijerski tehničar,4. razred

20

25

0

45

MATEJA MARTINIĆ

NE - Srednja škola Pregrada, farmaceut, 1. razred

20

15

10

45

LAURA KRALJIĆ

DA – Srednja škola za medicinske sestre Vinogradska, 1. razred

20

15

5

40

MONIKA FRANJKOVIĆ

DA – Srednja škola Bedekovčina, medicinska sestra, 1. razred

15

20

5

40

MARKO ŠTURLAN

DA - Srednja škola Zabok
kuhar, 1. razred

10

20

5

35

14

KRISATIJAN TIŠLJARIĆ

NE - Srednja škola Oroslavje, plinoinstalater, 2. razred

15

20

0

35

MARIJAN NIKŠIĆ

DA - Srednja škola Zabok, konobar, 2. razred

0

20

15

35

DARKO NIKŠIĆ

DA - Srednja škola Zabok, kuhar, 3. razred

0

20

15

35

STUDENTI:

KRISTINA ŠTURLAN

NE – Društveno veleučilište u Zagrebu, stručni porezni studij, 1. godina

20

20

5

45

MARTIN OREMUŠ

NE - Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija, 1. godina

20

5

15

40

JASMINA BELJAK

NE – kineziološki fakultet, 1. godina

10

15

10

35

TIHANA HRŠAK

NE – Pravni fakultet, 1. godina

25

5

0

30

MARKO HREN

NE- Grafički fakultet, dizajn, 1. godina

15

5

0

20

ROMANO ZRINSKI

NE – Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija, 1. godina

15

3

0

18

Članak 2.

Općina Stubičke Topliceuškolskoj godini 2011./2012. nastavlja sa kontinuitetom stipendiranja učenika i studenata koji su primali stipendiju u školskoj godini 2010./2011., te uredno podnijeli zahtjev sa kompletnom dokumentacijom za stipendiranjeu školskoj godini 2011./2012..

U školskoj godini 2011./2012., dodjeljuje se dvadeset i osam učeničkih i šesnaest studentskih stipendija kako slijedi:

Učenici:

1. Marko Šafran, Srednja škola Oroslavje, 3. razred, računalni tehničar za strojarstvo

2. Dario Mučnjak, Srednja škola Zlatar, 4. razred, tehničar za logistiku i špediciju

3. Nikolina Čajko, Gimnazija A.G. Matoša Zabok, 4. razred, jezična gimnazija

4. Petar Zrinski, Srednja škola Oroslavje, 3. razred, računalni tehničar za strojeve

5. Valentina Škof, Srednja škola Oroslavje, 3. razred, frizer

6. Alen Gospočić, Srednja škola Oroslavje, 3. razred, računalni tehničar u strojarstvu

7. Iva Mučnjak, Srednja škola Pregrada, 2. razred, fizioterapeutski tehničar

8. Zvonko Balaško, Srednja škola Bedekovčina, 2. razred, rukovoditelj samohodnih strojeva

9. Valentina Šturlan, Srednja škola Pregrada, 2. razred, fizioterapeutski tehničar

10. Matej Vilić, XV Gimnazija Zagreb, 2. razred, prirodoslovno matematička

11. Martin Jagečić-Šturlan, Srednja škola Pregrada, 2. razred, zubotehničar

12. Dalibor Flegar, Srednja škola Oroslavje, 3. razred, plinoinstalater

13. Ivan Zrinski, Srednja škola Oroslavje, 1. razred, računalni tehničar za strojeve

14. Danijel Osrečak, Srednja škola Zlatar, 1. razred, tehničar za računalstvo

15. Danijel Hren, Srednja škola Oroslavje, 1. razred, gimnazija

16. Doroteja Kišur, Srednja škola Zabok, 3. razred, kuhar

17. Lara Pavalić, XV Gimnazija Zagreb, 4, razred

18. Mario Pilski, Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, 1. razred, pomoćni soboslikar i ličilac

19. Sofija Suhina, Srednja škola Pregrada, 1. razred, fizioterapeut

20. Borna Pavalić, Srednja škola Zabok, 1. razred, hotelijersko turistički tehničar

21. Mateja Martinić, Srednja škola Pregrada, 1. razred, farmaceut

22. Margareta Kraljić, Srednja škola Zabok, 4. razred, hotelijersko turistički tehničar

23. Laura Kraljić, Škola za medicinske sestre Vinogradska, 1. razred

24. Monika Franjković, Srednja škola Bedekovčina, 1. razred, medicinska sestra

25. Marko Šturlan,mSrednja škola Zabok, 1. razred, kuhar

26. Kristijan Tišljarić, Srednja škola Oroslavje, 2. razred, plinoinstalater

27. Marijan Nikšić, Srednja škola Zabok, 2. razred, konobar

28. Darko Nikšić, Srednja škola Zabok, 3. razred, kuhar

Studenti:

1. Ivana Šafran, Učiteljski fakultet, 5. godina, razredna nastava Hrvatski jezik

2. Petra Šamec, Ekonomski fakultet, 5. godina, poslovna ekonomija

3. Jurica Knezić, Medicinski fakultet, 6. godina, doktor medicine

4. Neven Kraljić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 3. godina, konstruiranje i razvoj proizvoda

5. Marina Šturlan, Pravni fakultet, 3. godina, socijalno pravo

6. Marko Bajs, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 3. godina, proizvodno inženjerstvo

7. Matija Kraševac, Tehnološko veleučilište, 2. godina, stručni studij graditeljstva

8. Ivana Andrić, Katolički bogoslovni fakultet, 2. godina i Veterinarski fakultet 1. godina

9. Tomislav Mlinarić, Filozofski fakultet družbe Isusove, diplomski studij, filozofija i religijske znanosti, 2. godina

10. Kristina Košić, Arhitektonski fakultet, 2. godina

11. Marina Breka, Arhitektonski fakultet, 2. godina

12. Kristina Šturlan, Društveno veleučilište u Zagrebu, 1. godina, stručni porezni studij

13. Martin Oremuš, Ekonomski fakultet, 1. godina, poslovna ekonomija

14. Jasmina Beljak, Kineziološki fakultet, 1. godina

15. Marko Hren, Grafički fakultet, 1. godina, dizajn

16. Tihana Hršak, Pravni fakultet, 1. godina

Članak 3.

Redoslijedna lista objavit će se s danom 24. listopada 2011. godine na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

U roku od osam dana od dana objave Redoslijedne liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

Ad.14.
Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike.

Sa jednim suzdržanim glasom (Darko Potočki) i osam glasova za donosi se

ODLUKU

O PRIJEDLOGU KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U ZLATARU

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije kandidata za suca porotnika  predlaže :

1. Zvonka Pihača iz Stubičkih Toplica, Vladimira Nazora 33, datum rođenja: 15. siječnja 1954., umirovljenik.

Ad.15.
Davanje suglasnosti na prijam volontera-pripravnika u Dječji vrtić „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Mlinarska 34, Stubičke Toplice daje se suglasnost na prijam volontera – pripravnika, na određeno vrijeme od godine dana, te početkom rada od 01. siječnja 2012. godine.

Ad.16.
Davanje suglasnosti na Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ o radu vrtića za razdoblje od 30.08.2011. do 17.10.2011.

 

Izvješće je jednoglasno usvojeno.

 
KLASA:021-05/11-01/10

URBROJ:2113/03-01-11-3

Stubičke Toplice,19.10.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt