29. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 11. travnja 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni:
Stjepan Sokač, Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz – Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Franjković - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice
Bernarda Sokač, direktorica Turističkog ureda Turističke Zajednice Općine Stubičke Toplice
Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice
Senka Susović, novinarka

Odsutni: Josip Kukas, Alen Ahmetović, Ana Gospočić

Zapisničar: Melita Šarić

Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara dvadesetdevetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice, gdina. Ivana Hrena, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, gđu. Kristinu Ljubić, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gđu Bernardu Ivček,  predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gdina. Tomislava Mlinarića, novinarku, gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

DNEVNI  RED

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Stubičke Toplice.
3. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2016. godine.
4. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice 2016.
5. Donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna DV „Zvirek“ za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. DV „Zvirek“.
7. Donošenje Odluke o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. DV „Zvirek“.
8. Donošenje Odlukeo usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2015. godinu.
10. Rasprava o suradnji sa francuskim gradom Mauguio - nastavak.
11. Informacija o programu za obilježavanje Dana Općine – 27. travnja.
12. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen sa deset (10)glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa deset (10) glasova.

Ad.2.
Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač riječ predaje gđi. Ljubici Božić, koja je ukratko dala objašnjenje prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač otvara raspravu. Obzirom da nema pitanja, prijedlog Programa Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Stubičke Toplice daje na usvajanje.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NAPODRUČJU
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata i objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području općine Stubičke Toplice, obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, prostor i vanjski izgled ugostiteljskih objekata te ostali uvjeti pod kojima se može obavljati ugostiteljska djelatnost na području Općine Stubičke Toplice.

Svi pojmovi u ovoj Odluci imaju značenje koje im daje Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 85/15).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata svaki dan.

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Članak 4.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata može završiti najkasnije kad i radno vrijeme ugostiteljskih objekata čiji su sastavni dio.

Članak 5.

Lokacije ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, odnose se na zone u kojima prostornim planovima na području općine Stubičke Toplice nije predviđeno stanovanje, odnosno koje su prema lokalnim uvjetima i dovršenosti gradnje izvan naseljenog područja naselja, a nalaze se na udaljenosti od najmanje 200 m od naseljenog dijela naselja.

Članak 6.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena određenog ovom odlukom i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, ako:

- u ugostiteljskom objektu učestalo dolazi do remećenja javnog reda i mira, prema podacima nadležne policijske postaje
- se ugostitelj u više navrata ne pridržava radnog vremena, prema podacima turističke inspekcije
- u više navrata od ovlaštene osobe utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka radno vrijeme ugostiteljskog objekta se može skratiti u trajanju od najduže 6 mjeseci.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i Barovi“ mogu petkom, subotom, nedjeljom, blagdanom te na dan prije blagdana raditi od 6,00 do 2,00 sata, uz uvjet da ugostiteljski objekt udovoljava uvjetima zaštite od buke, osim ukoliko ne prekoračuje razinu rezidualne buke.

Članak 8.

Za vrijeme održavanja prigodnih proslava ili manifestacija (doček Nove godine, svadbe, maturalne zabave, kulturne, športske ili druge priredbe koja unapređuje turističku ponudu Općine), ugostitelj može podnijeti zahtjev općinskom načelniku za određivanje drugačijeg radnog vremena.

Radno vrijeme može u tom slučaju započeti najranije u 5,00 sati i završiti najkasnije do 5,00 sati.

Zahtjev se mora podnijeti najkasnije 8 dana prije dana za koji ugostitelj traži produženo radno vrijeme.

Produžetak radnog vremena neće se odobriti ugostitelju koji ne ispunjava redovito financijske obveze prema Općini Stubičke Toplice i ne podnosi redovito obrasce poreza na potrošnju.

Članak 9.

Ugostitelj može za vrijeme trajanja različitih manifestacija ili priredbi, kojima se unapređuje turistička ponuda Općine, pružati ugostiteljske usluge izvan svoga ugostiteljskog objekta.

Zahtjev za postavljanje ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka mora se podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti, uz navođenje lokacije, te omogućiti pregled objekta.

Ugostitelj ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka mora na vidljivom mjestu postaviti koš za smeće, te ostaviti prostor u prvobitnom stanju.

Jedinstveni upravni odjel izdaje odobrenje sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu ukoliko:

- ugostitelj nema nepodmirenih financijskih obveza prema Općini Stubičke Toplice i
- objekt ne narušava izgled okoliša (nije prljav, oštećen u većoj mjeri).

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja sukladno Odluci o komunalnom redu, Jedinstveni upravni odjel će izdati rješenje o odbijanju zahtjeva.

Članak 10.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama, mogu se postavljati na svim javnim površinama i površinama u vlasništvu Općine Stubičke Toplice uz uvjet plaćanja zakupnine, za vrijeme održavanja manifestacija i priredbi kojima se promiče razvoj turizma u Općini.

Ugostitelj podnosi zahtjev za postavljanje ugostiteljskog objekta, uz navođenje lokacije.

Jedinstveni upravni odjel izdaje odobrenje sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu ukoliko:

- ugostitelj nema nepodmirenih financijskih obveza prema Općini Stubičke Toplice i
- objekt ne narušava izgled okoliša (nije prljav, oštećen u većoj mjeri).

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja sukladno Odluci o komunalnom redu, Jedinstveni upravni odjel će izdati rješenje o odbijanju zahtjeva.

Članak 11.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na prostoru u privatnom vlasništvu mogu se postavljati uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Kiosk mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

Materijali :

a) temelj – AB ploča koja se na vanjskim vertikalnim plohama oblaže prirodnim kamenom kao autobusna stajališta

b) osnovna konstrukcija – prema izboru – drvena ili čelična, ali svi vanjski vidljivi dijelovi obvezno iz drva – četinara I. klasa

c) krov – obvezno dvostrešni

Krovna konstrukcija – drvena sa pokrovom biber crijepom

Boja – prirodnog drva – četinara.

Članak 12.

Ostali objekti iz članka 11. moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima glede čistoće i uklapati se svojim oblikovanjem, bojom i materijalima u ambijent Hrvatskog zagorja.

Članak 13.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojih se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata svaki dan ukoliko poslužuju hranu i pića.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojih se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata svaki dan ukoliko poslužuju samo pića.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/07 i 5/07).

Ad.3.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2016. godine.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine, evidencijski broj nabave 4ZKG/2016., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 11. ožujka 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Cvjetić d.o.o., OIB: 73556959226, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 179, 49244 Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

108.857,15 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

136.071,44 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: komunalna djelatnost održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

1. Ponuda Marka Jelenića, vl. obrta VRTLARIJA „JELENIĆ“, Donja Pačetina 136, Sveti Križ Začretje.

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. CVJETIĆ D.O.O., STRMEC STUBIČKI179, 49244 STUBIČKE TOPLICE,
2. MATO JURIĆ vl. obrta JURIFLOR, VINOGRADSKA 9A, 44320 KUTINA,
3. MARKO JELENIĆ vl. obrta VRTLARIJA JELENIĆ, DONJA PAČETINA 136, 49223 SV. KRIŽ ZAČRETJE.

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.4.
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice 2016.

Gdin. Stjepan Sokač riječ daje gđi. Ljubici Božić.

Gđa. Ljubica Božić podsjeća da je posljednja izmjena Prostornog plana uređenjabila 2014. godine. Ova Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja ide na zahtjev investitora, te je to brza izmjena vezana za tri čestice građevinske zone koje će se pripojiti području postojeće zone K1.

Otvara se rasprava. Obzirom da nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice 2016. na usvajanje.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13 i 19/14) (u daljnjem tekstu: IDPPUO).

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Ova Odluka donosi se sukladno članku 89. i 113. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov. br. 153/13).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Nar. nov. br. 106/98, 39/04, 45/04- ispravak, 163/04 i 153/13).

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA

Članak 3.

Razlog za donošenje IDPPUO je promjena namjene za k.č.br. 2287/5, k.o. Strmec Stubički te za k.č.br. 2292 i 2290/1, usklađene s katastarskom izmjerom k.č.br. 2292 sve k.o. Strmec Stubički, iz stambene namjene u gospodarsku namjenu – K1.

IV. OBUHVAT IDPPUO

Članak 4.

Područje obuhvata IDPPUO je k.č.br. 2287/5 k.o. Strmec Stubički i k.č.br. 2292 i 2290/1, usklađene s katastarskom izmjerom k.č.br. 2292 sve k.o. Strmec Stubički, odnosno ukupno 2 173 m2.

Granica obuhvata narisana je u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice, karta 4.1. Granica građevnog područja naselja.

V. OCJENA STANJA U PROSTORU

Članak 5.

Unutar obuhvata koji je predmet izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice postoje izgrađene građevine – postojeća obiteljska kuća.

Do područja obuhvata dolazi se nerazvrstanom cestom sa asfaltiranim zastorom.

Sa zapadne strane je područje postojeće zone K1 te će se ove parcele pripojiti toj zoni.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Izradi IDPPUO pristupa se radistvaranja prostorno-planskih preduvjeta za izdavanje akata za provedbu prostornog plana. Primjenjujući odredbe Zakona o prostornom uređenju omogućit će se izgradnja autobusnog kolodvora sa pratećim sadržajima i gospodarske zone pretežno trgovačke djelatnosti.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO USKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

Za izradu IDPPUO nije planirana posebna izrada stručnih podloga, već će se koristiti raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana planirani su digitalni katastarski plan, digitalne ortofoto karte (DOF), hrvatska osnovna karta i topografska karta za cijelo područje Općine Stubičke Toplice.

Ukoliko se tijekom izrade IDPPUO pokaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VIII. NAČIN PRIBAVLJNJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade IDPPUO iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMAKOJA TREBAJU SUDJELOVATI U POSTUPKU IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 9.

Javnopravna tijela i pravne osobe određene posebnim propisima kojima će se dostaviti odluka o izradi IDPPUO radi dostavljanja stručnog mišljenja o su:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina
- Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini 
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
- Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o., A. Mihanovića 12, 10000 Zagreb 
- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
- Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Pregrada
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
- Hrvatski telekom d.d., Regija 1, Kupska 2, Zagreb 
- Metronet telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb
- OT-Optima telekom d.d., Regija sjever, Bani 75a, Zagreb 
- VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb
- Odašiljači i veze d.o.o., Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
- Zagorski metalac d.o.o. Celine 2, Zabok
- Zagorski vodovod, Ksavera Šandora Đalskog 3, Zabok  
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće
- HEP, Distribucijsko područje Elektra Zabok 
- MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Krapina 
- Javna ustanova „Park prirode Medvednica“; Bliznec bb, Zagreb 
- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica 
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, Vinogradska 25, Zagreb.

Ako se tijekom izrade Plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.

X. PLANIRANI ROK ZA POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 10.

Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku javnopravnim tijelima i pravnim osobama iz čl. 9. Odluke prvi sljedeći radni dan nakon dana donošenja.

Rok za dostavu stručnih mišljenja o IDPPUO je 15 dana od dana zaprimanja odluke. Ukoliko javnopravna tijela i druge pravne osobe ne dostave stručno mišljenje u tom roku, smatrat će se da nemaju posebnih zahtjeva.

Nositelj izrade obavještava javnost i susjedne gradove i općine postupku izrade IDPPUOprvi sljedeći radni dan nakon dana objave ove Odluke.

Rok trajanja javnog uvida i javne rasprave određuje se u trajanju od osam dana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA IZRADE IDPPUO

Članak 11.

Troškovi izrade izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz sredstava vlasnika zemljišta (investitor), na način da isti sa izrađivačem Plana sklopi ugovor o izradi izmjena i dopuna Plana.

Vlasnik zemljišta (investitor) nema pravo na povrat tako uloženih sredstava, niti na smanjenje drugih obveza vezanih za privođenje zemljišta namjeni.

Načelnik Općine Stubičke Toplice, na osnovi prijedloga za izradu izmjena i dopuna Plana, odobrava predloženog izrađivača po investitoru.

Investitor je, po primitku ove odluke, obvezan dostaviti izjavu o ustupanju izmjene i dopune Plana Općini Stubičke Toplice.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna DV „Zvirek“ za 2015. godinu.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.
Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. DV „Zvirek“.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Ad.7.
Donošenje Odluke o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. DV „Zvirek“.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Ad.8.
Donošenje Odlukeo usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Ad.9.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2015. godinu.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Usvaja se Izvješće o izvršenju proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Ad.10.
Rasprava o suradnji sa francuskim gradom Mauguio - nastavak.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

U francuski grad Mauguio Carnon upućuje se ispred Općine Stubičke Toplice osam osoba, odlazak 10. lipnja 2016., povratak 13. lipnja 2016.: načelnik Općine Stubičke Toplice, gospodin Vladimir Bosnar, zamjenik načelnika, gospodin Ivan Hren, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gospođa Bernarda Ivček i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, gospođa Ljubica Božić, dok su ostali zainteresirani obvezni su javiti se do 12. travnja 2016., do 12,00 sati u Ured načelnika.

Sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna izdvojit će se iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu (proračunska rezerva) za podmirenje računa za troškove putovanja i smještaja.

Zadužuje se Turistički ured Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za rezervaciju smještaja i prijevoza.

Ad.11.
Informacija o programu za obilježavanje Dana Općine – 27. travnja.

Gđa. Bernarda Ivček ukratko je obavijestila nazočne o predviđenom hodotoku događanja povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja, a koje će se održavati u više dana. Tijekom održavanja organizirane su sportske manifestacije, posjet predstavnika Udruge „Servir la Paix“ iz Francuske za koje je predviđen i hodotok boravka u terminu od 26. travnja do 29. travnja. Isti će sudjelovati na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se održati dana 27. travnja- srijeda. Obilježavanje završava sa Svećanom svetom misom u župnoj crkvi 01. maja 2016. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar obavještava da će se slijedeća sjednica Općinskog vijeća održati dana 18. travnja 2016. godine sa dnevnim redom donošenja odluke o dodijeli priznanja i odluke o odabiru izvođača radova za Kulturni cenatr, za koji su odobrena sredstva u visini od 250.000,00 kuna od strane Ministarstva kulture.Ujedno poziva sve nazočne da se pridruže organiziranim aktivnostima povodom obilježavanja Dana Općine.

Ad.12.
Pitanja i prijedlozi.

 

Završeno:19,53 sati.

KLASA:021-05/16-01/02
URBROJ:2113/03-01-16-3
Stubičke Toplice, 11.04.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt