3. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 3. izvanrednoj sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2009. godine usvojilo je sljedeći

D N E V N I       R E D

1.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova izgradnje dječjeg vrtića u Stubičkim Toplicama.

2.Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu jednoglasno je donijeta

ODLUKA O ODABIRU

1.Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

“GEO OPREMA - CIGLENEČKI”d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu

SJEDIŠTE

Ciglenica Zagorska 7/b, Sveti Križ Začretje

MB:

0493023

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

3.656.679,71 kn

2.Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3.Rok mirovanja je 15 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4.Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave

nabava građevinskih radova izgradnje dječjeg vrtića

2. Broj zaprimljenih ponuda

11

3. Nazivi ponuditelja

1.CONING ECOGRADNJA d.d., iz Varaždina, A. Šenoe 4

2.TA-GRAD d.o.o., iz Zagreba, Mlinovi 110

3.PROGRAD DUBRAVA d.o.o., iz Zagreba, Av. Dubrava 236

4.RADNIK d.d., iz Križevaca, Ul. Kralja Tomislava 45

5.GRAĐEVINARSTVO, vl. Mijo Stipić, Sajmišna 15, Sv. Ivan Zelina

6.TIM-GRADNJA d.o.o., iz Zagreba, Rudeška c. 14

7.HB GRADNJA d.o.o., iz Crikvenice, Tina Ujevića 15

8.DIJA-GRADITELJSTVO d.o.o., iz Zagreba, I. Ferenščica 104

9.EMPORION PLUS d.o.o., iz Zagreba, Slavonska Avenija 26/9

10.GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o., iz Sv. Križa Začretja, Ciglenica Zabočka 7b

11.MB-TRANSGRADNJA d.o.o., iz Krapine, Kralja Petra Svačića 20

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana, od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge strane postupka.

KLASA:021-05/09-01/30

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 03.08.2009.

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Melita Martinić

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt