3. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 12. rujna 2013. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni: 
Vijećnici: Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić, Boris Beljak, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Nina Gradiški Zrinski, bacc.phy., Ana Gospočić, dipl.polit., Tomislav Franjković;

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice
Karmen Bračić Bunčec, ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček mag.oec., viši stručni referent za financije i proračun
Dražen Šipek Glavač 
Novinar: Senka Susović – novinarka „Radio Stubice“

Odsutni: mr.sc. Alen Ahmetović dr.med.dent.,Damir Pavrlišak, Josip Kukas

Zapisničar: Melita Šarić

Započeto u 19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara treću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice, gđu. Karmen Bračić Bunčec, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Senku Susović, novinarku Radio Stubice gdina. Dražena Šipek Glavač te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća gdin. Stjepan Sokač poziva gđu. Darinku Gmaz Lončar da položi prisegu obzirom da zbog bolesti nije mogla do sada prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća.

Gđa. Darinka Gmaz Lončar položila je prisegu.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Za sjednicu se predlaže dnevni red, uz napomenu da se u točki 4. dnevnog reda briše „kolovoz 2013. godine“ obzirom da informacija za kolovoz nije prispjela.

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o realizaciji programa produženog boravka Osnovne škole Stubičke Toplice.

3. Donošenje odluke po zahtjevu Dražena Šipek-Glavača.

4. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2013. godine.

5. Izvješće načelnika o izvršenju Proračuna i izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

6. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine s pratećim odlukama.

7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

8. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

9. Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja oizvršenjuProračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2013./2014.

11. Donošenje Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2013./2014.

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Općine Stubičke Toplice.

13. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“.

14. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom, Juraščak, Općina Stubičke Toplice.

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2012./2013.

16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni za korisnike programa Igraonice za pedagošku godinu 2013./2014.

17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni za korisnike programa Predškole koji nemaju prebivalište u Općini Stubičke Toplice za pedagošku godinu 2013./2014.

18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odlukuo cijeni troška prehrane za sve polaznike programa Predškole za pedagošku godinu 2013./2014.

19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni programa engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2013./2014.

20. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa druge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o realizaciji programa produženog boravka Osnovne škole Stubičke Toplice.

Gđa. Karmen Bračić Bunčec, ravnateljica Osnovne škole informirala je nazočne o realizaciji programa produženog boravka Osnovne škole Stubičke Toplice.

Kako nema upita gđa. Karmen Bračić Bunčec zahvaljuje prisutnima na pažnji, te napušta sjednicu u 19,10 sati.

Ad.3.
Donošenje odluke po zahtjevu Dražena Šipek-Glavača.

Gdin. Stjepan Sokač obratio se prisutnim vijećnicima te ih obavijestio da su u materijalima priložena Rješenja koja su izdana na zahtjev gdina. Dražena Šipek-Glavač vezano za poslovanje njegovog objekta, a sukladno sa traženjem na prošloj sjednici. Sjednici je također pozvan i gdin. Dražen Šipek – Glavač, kojem se daje riječ, kako bi se izjasnio o problemu koji ga muči.

Gdin. Dražen Šipek – Glavač obratio se prisutnima te iznio aktualnu problematiku vezano za rad ugostiteljskog objekta.

Gdin. Stjepan Sokač konstatira da nema novog zahtjeva po kojem treba postupiti, gdin. Dražen se ovdje obratio prisutnima više da ukaže na ono što ga smeta ili ga je smetalo i iznio je probleme koji ga muče.

Točka se zaključuje bez donošenja Odluke.

Ad.4.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2013. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojena.

Ad.5.
Izvješće načelnika o izvršenju Proračuna i izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o izvršenju Proračuna i izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine:

U razdoblju od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je prihode u iznosu od 5.247.137,51 kn ili 40,4% u odnosu na plan. Ukupni rashodi u istom razdoblju realizirani su u iznosu od 5.391.770,57 kn ili 41,48% u odnosu na plan. Na polugodišnjem nivou ostvaren je tekući manjak u iznosu od 144.633,06 kn, a zajedno s manjkom iz 2012. godine isti iznosi 688.694,45 kn.
U prvih šest mjeseci ove godine naglasak je bio na unapređenju komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice. 
Izvedeni su radovi rekonstrukcije i obnove nogostupa od željezničke stanicedo granice sa Gradom Donja Stubica na što je utrošeno 144.475,00 kuna. 
Započelo se sa radovima na obnovi nogostupa od Župnog dvora do Prvog Strmečkog odvojka na što je utrošeno 6.000,00 kuna,a kojim radovima će se obnoviti pločnici s obje strane Županijske ceste ŽC 2219 jer je zbogvišekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja spomenute ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina pločnika mjestimično izjednačena sa visinom prometnice. Pločnik će se rekonstruirati na načinda se visina pješačkog pločnika podigne na prosječnu visinu 15 - 18 cm od visine kolnika .
Započeti su radovi na još jednom velikom projektu, izgradnji kanalizacije Juraščak kojim će se izgraditi sabirni kolektor fekalne kanalizacije a čime će se upotpuniti postojeća kanalizacijska mreža te isti spojiti na glavni kolektor Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice kao glavnu kanalizacijsku mrežu. Ovim projektom izgraditi će se 733,00 m kolektora. Izgradnja kolektora provest će se sredinom kolnika, bit će izvedena od PE-HD rebrastih cijevi, presjeka DN 315 i DN 400 mm. Na kanalu će se izgraditi reviziona okna sa lijevano željeznim poklopcima za prometne površine, a nakon izgradnje samog kolektora cijela ulica će se presvući novim asfaltnim slojem. Za ove radove do 30. lipnja 2013. godine utrošena su sredstva u iznosu od 67.893,75 kuna.
Za budući veliki projekt – izgradnja groblja, otkupljen je dio nekretnina koje se nalaze unutar obuhvata određenog Detaljnim planom uređenja groblja, na što je utrošeno 138.737,65 kuna
Nastavljeno je i sa redovnim održavanjem i izvođenjem neophodnih radova na cijelom području Općine Stubičke Toplice. Tako su održavani javni putovi i nerazvrstane ceste, pošljunčivani su još neasfaltirani putovi, te su se zatvarali kanali oborinskih voda, odnosno nabavljale su se kanalice, cestovne kanalske rešetke i šaht poklopci. Za sam materijal utrošeno je 55.661,79 kuna, dok je za usluge u istu svrhu utrošeno 545.162,61 kuna. 
Tome treba pribrojiti i 748.993,40 kuna, koje su utrošene za čišćenje snijega i posipavanje cesta u zimskim mjesecima. Zbog velikih količina oborina kakve se ne pamte u ovom kraju, utrošena sredstva višekratno su premašila planirana što ćenažalost utjecati na provedbu drugih planiranih projekata za 2013. godinu. 
Za uređenje i održavanje parkova i javno zelenih površina utrošeno je ukupno 121.445,85 kuna, od čega za materijal 42.118,09 kune, a za uslugu 79.327,76 kuna.
Za održavanje lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički potrošeno je 115.363,40 kuna, a koja su sredstva utrošena za zamjenu i popravak vodomjera, izradu novih priključaka, popravak i zamjenu oštećenih cijevi. Ne manje važna je i činjenica da se analiza vode vrši dva puta mjesečno od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krapinsko zagorske-županije iz Zlatara, a do sada su svi nalazi potvrdili ispravnost vode za piće.
U javnu rasvjetu na području Općine Stubičke Toplice uloženo je 169.640,52 kuna i to za potrošnju električne energije, materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja. 
Za naše najmlađe i dalje se uređuju dječja igrališta na što je utrošeno ukupno 61.115,25 kuna. 
Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu unapređuje se život i standard svih stanovnika Stubičkih Toplica, a održavanjem zelenih površina i parkova Općina postaje privlačno mjesto za život.Na području obrazovanjatijekom prvih šest mjeseci 2013. godine Općina je u predškolsko obrazovanje utrošila 416.665,80 kuna. Sredstva su utrošena za sufinanciranje boravka djece s našeg područja u dječjem vrtiću „Zvirek“, a koja sredstva vrtić koristi za plaće zaposlenika, te za potrošnju plina i nabavu didaktičke opremu.
U programu osnovnog obrazovanje Općina je utrošila sredstva u iznosu 44.186,18 kn za materijalne troškove poslovanja osnovne škole. Društvu naša djeca Stubičke Toplice isplaćena je donacija, te godišnja kotizacija za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Za izradu pet tabli „Općina prijatelj djece“, drvene obloge te drvene i metalne stupove kao i postavljanje istih utrošeno je 48.006,25 kn.
Sastavni dio proračuna je i program Socijalne skrbi i drugih pomoći stanovnicima za što je utrošeno321.631,01 kuna, a koja sredstva su raspoređena prema sljedećim potrebama: 
- za podmirenje troškova stanovanja u visini od 13.929,11 kuna, a namijenjena sredstva koristilo je šesnaest korisnika socijalne pomoći za podmirenje dijela troškova utrošene električne energije i vode.
- u školskoj godini 2012./2013. stipendira se 19 studenata po 450,00 kn mjesečno i 37 učenika po 250,00 kn mjesečnošto ukupno za studentske i učeničke stipendije za prvo polugodište 2013.godine iznosi 89.000,00 kn.
- za sufinanciranje školske kuhinje za devetero djece izsocijalno ugroženih obitelji uvisini odukupno 4.050,00 kn
- za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih i osnovne školete studenata utrošeno je 177.639,73 kune
- za kupnju Uskrsnih poklon paketa sa namirnicama i kućnim potrepštinama utrošeno je 5.020,17 kuna, a isti su podijeljeni socijalno ugroženim obiteljima s djecom i samcima
- za jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu utrošenoje 12.500,00 kuna, 
- za pomoć i njegu u kući, to je stdostavu toplih obroka socijalno ugroženim stanovnicima utrošene su 302,00 kune
- za troškove ukopa jednog pokojnika korisnika socijalne pomoći utrošeno je 2.090,00 kn
Djelovanju obiteljskog centra Krapinsko zagorske županije dana je potpora u iznosu od 500,00 kn.
Općina je uključena u program “Pomoć ukući” kojim se realizira obilazak starijih osoba (11 korisnika) od strane gerontodomaćice s kojom je Crveni križ sklopio ugovor o radu za što je utrošeno 6.600,00 kn, a također se sufinancira i rad Crvenog križa za što je u navedenom razdoblju utrošeno 10.000,00 kn.
Program dodatnih usluga u zdravstvu obuhvaća djelovanje logopedske službe te općina sufinancira njezin rad za korisnike s našeg područja za što je tijekom prvog polugodišta 2013. godine izdvojeno 10.000,00 kn. 
Kao i dosada, Općina je sufinancirala rad udruga građana, sportske udruge te sportske aktivnosti, a ujedno podržavala manifestacije u organizaciji istih za što je izdvojeno 38.668,61 kuna. 
Iz programa poticanje u poljoprivredi za umjetno osjemenjivanje krava i krmača utrošeno je 675,00 kuna, dok je za provođenje deratizacije i dezinsekcije na cjelovitom području Općine Stubičke Toplice utrošeno 32.821,25 kuna. Za rad higijeničarske službe koja obavlja sakupljanje napuštenih pasa i pasa lutalica te provodi njihovo zbrinjavanje izdvojeno je 3.936,25 kuna.
Za „Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2007. godinu“ i u programu „Mikrokreditiranje 2009.“ i „Malo gospodarstvo 2009.“, a za subvencioniranje kamate pet poduzetničkih kredita utrošeno je 3.172,73 kuna.
U svrhu promicanja i razvoja turizma Općina isplaćuje Turističkoj zajednici sredstva za redovnu djelatnost te je tijekom prvog polugodišta 2013. godine isplaćeno 102.500,00 kuna. 
Za kupovinu zemljišta za proširenje ŠRJ Jarki utrošeno je 37.647,32 kn.
Za sufinanciranje opreme i ugradnju solarnogkolektorskog sustava realizirano je 3.731,25 kn jednom podnositelju zahtjeva sukladno Ugovoru o su financiranju poticaja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ
U programu protupožarne zaštite Općina je Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi isplatila 54.187,88 kn te dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički 630.000,00 kn. Nabavljena su i montirana tri nadzemna hidranta u vrijednosti 29.250,00 kn.
Ovim pregledom aktivnosti Općine i zbrojem financijskih sredstava koje je Općina isplatila u najrazličitije svrhe koje su joj zakonom predane da ih izvrši, ili koje je izabrala kako bi svojim stanovnicima olakšala svakodnevni život, može se zaključiti da ona i u ovim zaista kriznim vremenima spaja kraj sa krajem i nastoji funkcionirati kako najbolje može uzvolju da se napravi uvijek više kako za svoje najmanje stanovnike, za socijalno ugrožene ali i za redovne potrebe koje kao jedinica lokalne samouprave, najbliža građanima, mora izvršiti bez obzira na trenutno stanje.

Ad.6.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine s pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu:

- sa prihodima od  5.247.137,51 kuna i 
- sa rashodima od 5.391.770,57 kuna,
Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

5.247.137,51 kn

- prihode od nefinancijske imovine

0 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

4.688.779,58 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

702.990,99 kn

- razlika – manjak

- 144.633,06 kn

- manjak iz 2012.g.

- 544.061,39 kn

- manjak na dan 30.06.2013.g.

- 688.694,45 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2013.-.30.06.2013. godine, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2013.-.30.06.2013. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje 01.01.2013.-.30.06.2013. godinu
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.2013.-.30.06.2013. godinu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.7.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Jednoglasno se donosi

 ODLUKA O IZVRŠENJUPROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- održavanje čistoće.

 Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavnije dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNEPOVRŠINE

1. Za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 16.030,74 kuna na izradu projektne dokumentacije.

2. Za kupnju zemljišta za proširenje Športsko rekreacijskog jezera”Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 37.647,32 kuna.

3.  Za rekonstrukciju nogostupa Od Župnog dvora do benzinske crpke utrošena su sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna, na izradu projektne dokumentacije.

4. Za rekonstrukciju nogostupa od željezničke stanice do granice s Gradom Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 144.475,00 kuna.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izgradnju nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 8.962,90 od čega 6.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju ceste Kapelščak i 2.962,90 kuna za dokumentaciju potrebnu za izgradnju ceste za autobusni kolodvor.

III.GROBLJE

1. Za kupnju zemljišta za izgradnju groblja utrošena su sredstva u iznosu od 138.737,65 kuna.

IV.JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 66.806,13 kuna.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 10.637,85 kuna.

2. Za nabavu i postavu hidranata utrošena su sredstva u iznosu od 29.250,00 kuna

 VI.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kanalizacije Juraščak utrošena su sredstva u iznosu od 67.893,75.

VII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. Za nabavu koševa za smeće i žardinjera za cvijeće utrošena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.

 Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.8.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJUPROGRAMA ODRŽAVANJA
 OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE

 Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- odvodnja atmosferskih voda,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 121.445,85 kuna, od čega je 12.182,22 kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 17.219,74 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 12.716,13 kn za materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina, a 79.327,76 kn je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.

2. Za tekuće održavanje dječjihigrališta utrošeno je 61.115,25 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

2. Za uslugu održavanja javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 545.162,61 kn, od čega za nabavu i prijevoz kamenog materijala 50.843,80 kn, razgrtanje i ugradnju kamenog materijala 114.875,00kn, usluge vezane za izradu kanala oborinskih voda, a koje podrazumijeva iskop kanala, priprema kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika ukupno 138.256,25 kn, za ostale usluge vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta (rušenje drveća uz cestu, sanacija nogostupa, sanacije puteva, proširenje ceste) utrošena su sredstva u iznosu od 153.827,50 kuna, a za krpanje udarnih rupa utrošeno je 87.360,06 kn,

3. Za materijal i dijeloveza održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstvau iznosu od 55.661,79 kn,od čega je na cijevi utrošeno 991,80 kn , 48.990,00 kn na kanalske rešetke i slivničke poklopce, na sol za posipavanje nogostupa utrošeno je 1.112,50 kn, na geotekstil utrošena su sredstva u iznosu od 2.446,40 kuna, na boju i razrjeđivač za bojanje rubnjaka utrošena su sredstva u iznosu od 101,09 kn, te na prometne znakove 2.020,00 kn.

4. 748.993,75 kn utrošeno je za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošeno je 94.280,25kn.
2. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je75.360,27kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 446,57 kn.

2.  Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda te materijal i dijelove utrošeno je 107.232,05kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 7.684,00 kn.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.9.
Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja oizvršenjuProračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Jednoglasno se prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Ad.10.
Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2013./2014.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH 
ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2013./2014.

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza autobusom redovitih učenika s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2013./2014.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se:

- u visini od 10 % iznosa cijene mjesečne karte prijevoznika za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2013./2014., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine (Narodne novine br. 108/13) i Odluci sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2013/2014., KLASA:602-03/13-01/58, URBROJ:2140/01-02-13-04 od 30. kolovoza 2013.;

- u visini od 60 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2013./2014., za učenike koji nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza prema odlukama iz prethodne točke ovog članka, a škola se nalazi na području Krapinsko-zagorske županije.

Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje jedne karte po vlastitome izboru.

Članak 4.

Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza po drugoj osnovi, nema pravo na sufinanciranje od strane Općine.

Članak 5.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2013./2014. te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.
Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 7.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 8.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01. listopada 2013. godine.

Ad.11.
Donošenje Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2013./2014.

Jednoglasno se odnosi

O D L U K A 
o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike 
srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj godini 2013./2014.

 Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine (Narodne novine br. 108/13) i Odluci sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2013/2014., KLASA:602-03/13-01/58, URBROJ:2140/01-02-13-04 od 30. kolovoza 2013. u visini od 12,5% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2013./2014.

Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje jedne karte po vlastitome izboru.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odlukama iz članka 1. ove Odluke u visini od 80% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2013./2014.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 80% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2013./2014.

Članak 4.

O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu te studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 5.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/08 i 17/13) članak 12. mijenja se i glasi:

„Članak 12.

U Općini Stubičke Toplice dozvoljena je trgovina na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom.
Pokretna prodaja dozvoljava se na području cijele Općine Stubičke Toplice pod uvjetima da se obavlja na način da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina, ne ugrožava sigurnost ljudi, odnosno ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu, ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture, ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i sl.), ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, ne utječe negativno na zelene površine, te ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.
Vozilo za pokretnu prodaju mora biti prilagođeno na način koji omogućuje trgovanje robom na malo iz vozila.
Godišnja naknada za fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine iznosi 500,00 kuna.
Naknada se plaća po izdavanju rješenja kojim se odobrava korištenje javno-prometnih površina za obavljanje pokretne prodaje.
Zahtjev za odobrenjem pokretne prodaje podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, koji o zahtjevu odlučuje rješenjem. Zahtjevu se prilaže dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti, odnosno da ima u skladu sa zakonom i drugim propisima odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine.
Na području Općine dozvoljeno je postavljanje štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda domaće i kućne radinosti i ostale robe samo na području tržnice, uz prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.“

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave 
radi nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“
(prvo polugodište šk. god. 2013./2014.)

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem čl. 2. t. 15., čl. 25. st. 1. i čl. 38. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11 i 83/13), objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0069721, datum slanja objave 08. kolovoza 2013. godine, za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“ (prvo polugodište šk. god. 2013./2014.), evidencijski broj nabave: 02/13, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 80.000,00 kn (bez PDV-a), kako slijedi:

Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, OIB:15490794749.
Predmet nabave je nabava usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“ (prvo polugodište šk. god. 2013./2014.).

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje okvirnog sporazuma: STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice, OIB:33884786770.

Razlozi odabira: najniža cijena.
Cijena ponude u kn bez PDV: 78.000,00 kn
Cijena ponude u kn uključen PDV: 97.500,00 kn
Ukupno zaprimljenih ponuda: jedna, i to:STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, 49244 Stubičke Toplice, OIB:33884786770.
Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko
Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja: nitko

Rok mirovanja se sukladno čl. 98. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuje u ovom postupku javne nabave.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.14.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom, Juraščak, Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

 O D L U K A
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave 
radi nabave radova asfaltiranja ceste u Strmcu Stubičkom (Juraščak), Općina Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 16/13.

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem čl. 2. t. 15. i čl. 25. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11 i 83/13), objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0067644, datum slanja objave 30. srpnja 2013., za nabavu radova asfaltiranja ceste u Strmcu Stubičkom (Juraščak), Općina Stubičke Toplice, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 288.000,00 kn (bez PDV-a), kako slijedi:

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova asfaltiranja ceste u Strmcu Stubičkom (Juraščak), Općina Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi: MB-TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA.

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 239.312,50kn
Cijena ponude u kn uključen PDV: 299.140,62kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: četiri, i to:

· CESTA-VARAŽDIN D.D., MEĐIMURSKA 26, VARAŽDIN
· ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 44A, DONJA ZELINA, GORIČICA
· MB-TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA
· POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA 9, ZABOK

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko.

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja: CESTA-VARAŽDIN DD, MEĐIMURSKA 26, VARAŽDIN.

8. Rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.15.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2012./2013.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2012./2013.

Ad.16.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni za korisnike programa Igraonice za pedagošku godinu 2013./2014
.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Utvrđuje se cijena programa Igraonice u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2013./2014., u iznosu od 150,00 kn mjesečno.

Ad.17.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni za korisnike programa Predškole koji nemaju prebivalište u Općini Stubičke Toplice za pedagošku godinu 2013./2014.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Utvrđuje se cijena programa Predškole u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2013./2014., za korisnike programa koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, u iznosu od 200,00 kn mjesečno. 

Ad.18.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odlukuo cijeni troška prehrane za sve polaznike programa Predškole za pedagošku godinu 2013./2014.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Utvrđuje se cijena troška prehrane za sve polaznike programa Predškole u pedagoškoj godini 2013./2014. u iznosu od 40,00 kuna mjesečno.

Ad.19.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni programa engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2013./2014.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ za provođenje programa engleskog jezika u pedagoškoj godini 2013./2014., u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Članak 2.

Utvrđuje se cijena programa Engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2013./2014., u iznosu od 800,00 kuna, a uplata će se obavljati u osam obroka po 100,00 kuna.

Ad.14.
Pitanja i prijedlozi.

Završeno: 20,15 sati

KLASA:021-05/13-01/37
URBROJ:2113/03-01-13-2

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt