3. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/21-01/70

URBROJ:2113/03-01-21-1

Stubičke Toplice, 15.11.2021.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 23. studenog 2021. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, sa pratećim odlukama.

 1.       Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 2.       Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 3.       Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 4.       Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 5.       Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
 6.       Donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Stubičke Toplice.
 7.       Donošenje Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona Općine Stubičke Toplice.
 8.   Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.
 9.   Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu.
 10.   Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa financijskim učincima za 2023., 2024. i 2025. godinu.
 11.    Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2022.
 12.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice, po prijedlogu općinskog načelnika.
 13.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice, po prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a Stubičke Toplice.
 14.   Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 15.   Donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 16.   Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
 17.   Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2022. godinu  i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.
 18.   Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2021./2022. godinu.
 19.   Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK za pokretanje postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2022. godini.
 20.   Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine.
 21.   Usvajanje Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine.
 22.   Davanje suglasnosti na 1. izmjenu Proračuna Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 23.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

                                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                           OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                                                     Tomislav Mlinarić

 

Kako do nas / Kontakt