3. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 27. listopada 2017. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Bernarda Ivček, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice

Marina Šturlan, član Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

Mladen Knezić - novinar

Adrijana Merić, Ana Gospočić - kao građani

Gosti iz tvrtki Omega Softwarw d.o.o. i Solar Zagorje d.o.o. koji će prezentirati projekt NEWLIGHT:

-          Ivan Mrnjec

-          Tomislav Pernjak

-          Ognjen Roglić

 

Odsutni vijećnici:  Nina Gradiški Zrinski ( unaprijed je opravdala svoj izostanak), Nikola Kristić

Zapisničar:      Melita Šarić

Započeto:        19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara treću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice gđu. Anicu Benger, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice gđu. Bernardu Ivček, ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice gđu. Brigitte Gmaz, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek gđu. Kristinu Ljubić, predstavnicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Marinu Šturlan, predstavnike medija, građane Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum, te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predlaže usvajanje dopunjenog Dnevnog reda:

 

D N E V N I    R E D

 

 1.        Usvajanje zapisnika s druge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Donošenje Odluke o davanju mišljenja na konačni prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.
 3.        Prezentacija projekta NEWLIGHT – drugi dio.
 4.        Donošenje Odluke o upravljanju zgradom tržnica u Stubičkim Toplicama.
 1.        Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštinu LAG-a Zeleni bregi.
 2.        Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – nerazvrstane ceste za dk. čbr. 1664 k.o. Strmec Stubički po zahtjevu Mirjane Brlobaš.
 3.        Donošenje Odluke o proglašenju svojstva javnog dobra – nerazvrstane ceste za k.č.br. 2558/12 i k.č.br. 2558/11 k.o. Strmec Stubički po zahtjevu Željka Lisaka.
 4.        Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice (etapa: dogradnja i opremanje školske kuhinje).
 5.        Donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za dimnjačarske poslove.
 6.    Donošenje Odluke o novčanom povećanju učeničkih i studentskih stipendija
 7.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 8.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2018. i Projekcije Plana za 2019. i 2020. godinu.
 9.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.
 10.    Informacija o izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ iz reda roditelja.
 11.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnje financijsko izvješće  za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
 12.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 13.    Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 14.    Informacija o sastanku Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.
 15.        Donošenje Odluke o davanju pomoći u troškovima stanovanja za kućanstvo Gjurgjice Flegar.
 16.    Informacija o sastancima Radnog tijela za turizam.
 17.    Informacija o Zboru građana naselja Strmec Stubički i naselja Pila.
 18.    Izlaganje vijećnice Sabine Frgec o opremljenosti osnovnih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji.
 19.    Izvješće o dostavi materijala za sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 20.    Informacija o problematici projekta Zdravstveno lječilišni turizam „Stubaki“.
 21.    Donošenje Odluke po zahtjevu Daria Šameca.
 22.    Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, na usvajanje daje zapisnik sa druge sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbu na zapisnik uputila je vijećnica Sabina Frgec navodeći da na strani 13. zapisnika u dijelu rasprave o izgradnji škole nedostaju izjave predsjednika Vijeća, vezano za: koliko škola u županiji ima dvorane, vijećnika Roberta Pilskog kao i njene izjave koja nije točno navedena jer nije izjavila da učenici izlaze sa manjkom znanja već da učenici ne izvode pokuse u onoj mjeri u kojoj bi trebali. Nadalje na strani 20. nije točno utvrđena njena izjava jer nije rekla da ne može se sa sigurnošću tvrditi da je klub Stubaki otjeran iz Stubaka, nego je na pitanje vijećnika Roberta Pilskog odgovorila da nema pisani trag o tome.

Predsjednik Vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje Zapisnik sa druge sjednice. Isti se usvaja jednoglasno sa jedanaest (11) glasova, uz napomenu da se uvažavaju dane primjedbe na  Zapisnik.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o davanju mišljenja na konačni prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Ljubici Božić, koja upoznaje vijećnike sa tematikom Aglomeracije Zagreb čije je ustrojavanje propisano Zakonom o regionalnom razvoju četiri najveća grada: Zagreb, Split, Rijeku i Osijek, kao i do sada provedenim postupcima.

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju mišljenja na konačni prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 Članak 1. 

Daje se pozitivno mišljenje na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.3.

Prezentacija projekta NEWLIGHT – drugi dio.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje gostima kako bi prezentirali projekt NEWLIGHT.

 

Ispred zajednice ponuditelja Omega Software d.o.o. iz Zagreba – proizvođač LED rasvjete, Grenke leasing – banka i Solar zagorje d.o.o. iz Oroslavja – distributer LED rasvjete, prezentaciju je vodio gdin. Ivan Mrnjec. Prezentacija je održana u tri dijela: prezentacija projekta suradnje, prezentacija tehničkog dijela i pitanja.

 

Prezentatori su napustili sjednicu u 20,15 sati.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o upravljanju zgradom tržnica u Stubičkim Toplicama.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk vezano za ovu točku komentirao je da suvlasnici za stanje tržnice okrivljuju Općinu. U cilju održavanja potrebno će biti pokrenuti plaćanje pričuve. Općina je ima udio jer je i sama suvlasnik središnjeg tržnog dijela prostora kao i sanitarnog čvora, te je iz tog razloga predloženo donošenje Odluke o upravljanju zgradom tržnica u Stubičkim Toplicama, riječ daje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Ljubici Božić koja je dala objašnjenje prijedloga Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o upravljanju zgradom tržnica u Stubičkim Toplicama.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O UPRAVLJANJU ZGRADOM TRŽNICA

U STUBIČKIM TOPLICAMA

 

Članak 1.

Suvlasnicima zgrade pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A u Stubičkim Toplicama, sagrađene na k.č.br. 63/1, tržnica i parkiralište u Stubičkim Toplicama, Ul. V. Šipeka 29A, površine 1765 m2, upisana u zk. ul. br. 3272 k.o. Oroslavje uputiti će se na potpisivanje Međuvlasnički ugovor koji je sastavni dio i prilog ove Odluke u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 2.

Ukoliko suvlasnici zgrade iz članka 1. ove Odluke odbiju potpisati Međuvlasnički ugovor, odnosno ne vrate ugovor u roku od 15 dana od datuma primitka, nad istom zgradom uspostavit će se prinudna uprava sukladno čl. 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u daljnjem roku od 15 dana.

Međuvlasnički ugovor se smatra sklopljenim ukoliko ga potpiše većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine.

Članak 3.

Prinudnog upravitelja imenovat će Općinsko vijeće po isteku rokova iz čl. 2. ove Odluke.

Prinudni upravitelj ima sve ovlasti upravitelja nekretninom propisane odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 4.

Određuje se visina zajedničke pričuve za vrijeme trajanja prinudne uprave u iznosu od 2,70 kn po m2 prostora. Uplaćena sredstva, temeljem prinudne uprave, mogu se koristiti za hitne intervencije, naknadu prinudnom upravitelju zgrade i zakonom obvezujuće poslove.

Članak 5.

Prinudna uprava traje do odabira upravitelja zgrade od strane suvlasnika nakon potpisa međuvlasničkog ugovora.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštinu LAG-a Zeleni bregi.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk predlaže da se za člana Skupštine LAG-a Zeleni bregi ispred Općine Stubičke Toplice imenuje načelnik Općine Stubičke Toplice Josip Beljak po funkciji. Otvara raspravu te poziva vijećnike na davanje prijedloga.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštinu LAG-a Zeleni bregi.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Za predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini LAG-a Zeleni bregi imenuje se Josip Beljak, dipl.ing.agr., općinski načelnik, OIB: 45875196035, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – nerazvrstane ceste za dk. čbr. 1664 k.o. Strmec Stubički po zahtjevu Mirjane Brlobaš.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ljubica Božić pojašnjava da se radi o putu javnom dobru koji je ucrtan preko čestice i to na pogrešnom mjestu, po mapi koja je stara izmjera i ide preko čestica više fizičkih osoba. Gospođa Brlobaš  sređivala je zemljišno knjižno stanje. Trenutno bi se ukinuo dio od 60 m2 koliko ide preko njene čestice.  Stvarno stanje u naravi je takvo da je put asfaltiran i ide ispred čestice.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – nerazvrstane ceste za dk. čbr. 1664 k.o. Strmec Stubički po zahtjevu Mirjane Brlobaš.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

            Ukida se svojstvo javnog dobra za dio k.č.br. 1664, put u Pili Donjoj, u površini od  60 m2, upisana u zk. ul. br. 1643, k.o. Kraljev Vrh, jer je trajno prestala potreba korištenja dijela nerazvrstane ceste.

Članak 2.

            Dopušta se podnositeljici zahtjeva za ukidanje svojstva javnog dobra, Mirjani Brlobaš, OIB:32842261458, Donja Stubica, Gornja Podgora 22, da na temelju ove Odluke u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi bez ikakvih daljnjih pitanja ili odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva i posjeda na svoje ime.

            Sve troškove prijenosa prava vlasništva kao i eventualne sudske pristojbe snosi podnositeljica zahtjeva.

Članak 3.

            Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o proglašenju svojstva javnog dobra – nerazvrstane ceste za k.č.br. 2558/12 i k.č.br. 2558/11 k.o. Strmec Stubički po zahtjevu Željka Lisaka.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ljubica Božić obavještava da je u ovom zahtjevu situacija potpuno drugačija. Stranka je kupila veću česticu koju je preparcelirala te traži proglašenje javnog dobra puta čime bi obje čestice imale javni put. Čestice su građevinske. Na ovaj način stranka ustupa čestice i na taj način omogućuje mu se spajanje na glavni put.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o proglašenju svojstva javnog dobra – nerazvrstane ceste za k.č.br. 2558/12 i k.č.br. 2558/11 k.o. Strmec Stubički po zahtjevu Željka Lisaka.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A   O PROGLAŠENJU JAVNOG DOBRA NERAZVRSTANE CESTE

(k.č.br. 2558/11 i k.č.br. 2558/12 k.o. Strmec Stubički)

 

Članak 1.

Proglašavaju se javnim dobrom u općoj uporabi - nerazvrstanim cestama nekretnine označene kao k.č.br. 2558/11, put Strmec Stubički površine 288 m2 i nekretnina označena kao k.č.br. 2558/12, površine 173 m2 obje upisane u zk. ul. br. 1783 k.o. Strmec Stubički temeljem Izjave Željka Lisaka, Pustodol 97B, Donja Stubica ovjerene od Javnog bilježnika Marije Cividini pod brojem OV-3487/2017 dana 25. rujna 2017.

Članak 2.

Zadužuje se općinski načelnik podnijeti prijedlog Općinskom sudu u Zlataru radi uknjižbe nekretnina iz čl.1. ove Odluke javnim dobrom u općoj uporabi - nerazvrstanim cestama u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice, OIB:15490794749, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

 

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice (etapa: dogradnja i opremanje školske kuhinje).

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ljubica Božić objašnjava da se radi o predmetu nabave procijenjene vrijednosti manje od 100.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole i planirana je Planom nabave sa procijenjenom vrijednošću od 81.342,00 kuna plus PDV za prvu grupu i 117.700.00 kn plus PDV za drugu grupu. Postupak je raspisan na web stranici Općine 09. listopada 2017. godine sa rokom dostave  od 10 dana. Do isteka roka 18.listopada 2017. godine do 15,00 sati prispjele su dvije ponude, po jedna za svaku grupu. Ponuditelji ispunjavaju uvjete pravne i poslovne sposobnosti, stručne i tehničke sposobnosti, te ne postoje razlozi isključenja ponuditelja. Ponude su dali: Poli-mont d.o.o. za nabavu radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade – školske kuhinje u iznosu od 80.938,00 kn bez PDV-a. i  Pro vitis d.o.o. za opremanje školske kuhinje u iznosu od 117.400,00 kn bez PDV-a. U međuvremenu je Ministarstvo donijelo odluku kojom se prihvaća naš projekt i odobravaju nam 150.000,00 kuna sufinanciranja tog projekta.

 

Kako nema upita ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A   O ODABIRU

(Ev. br. 23M/2017)

Članak 1. 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole (etapa dogradnja i opremanje školske kuhinje), evidencijski broj nabave 23M/2017, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice dana 09. listopada 2017., a temeljem članka 8. Odluke o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17), za prvu grupu predmeta (građevinski radovi odabire se ponuda ponuditelja:

 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

POLI-MONT d.o.o., OIB:20050271976, sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina 9

Cijena ponude u kn bez PDV:

80.938,00 kn

Ukupna cijena ponude:

101.172,50 kn

 

Za drugu grupu predmeta nabave: opremanje školske kuhinje odabire se ponuda ponuditelja:

 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

PRO VITIS d.o.o., OIB:00103891702, sa sjedištem u Gornjem Stupniku, Katrići 6

Cijena ponude u kn bez PDV:

117.400,00 kn

Ukupna cijena ponude:

146.750,00 kn

Članak 2. 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Članak 3. 

Predmet nabave: radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole (etapa dogradnja i opremanje školske kuhinje), koji je dijeljen na dvije grupe: prva grupa građevinski radovi i druga grupa opremanje školske kuhinje.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna ponuda samo za 1. grupu predmeta nabave i jedna ponuda samo za drugu grupu premeta nabave.

Članak 4. 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko

Članak 5.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za dimnjačarske poslove.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Ljubici Božić, koja upoznaje vijećnike da je nakon što je Općinsko vijeće donijelo Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstava za koncesiju, stručno povjerenstvo na objavu je dalo obavijest o davanju koncesije sa rokom za dostavu ponuda od 30 dana, u kojem niti jedan ponuditelj nije dostavio svoju ponudu. Potrebno je poništiti postupak davanja koncesije i ponovo zatražiti od Ministarstva financija imenovanje svojeg predstavnika. Nakon toga Vijeće ponovno donosi rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva. I postupak se ponavlja.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za dimnjačarske poslove.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE

 

Davatelj koncesije, Općina Stubičke Toplice, OIB:15490794749, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice poništava postupak davanja koncesije za predmet koncesije koncesija za komunalne djelatnosti, obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice, procijenjene vrijednosti koncesije: 199.350,00 kuna iz razloga što nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda

Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti predmet koncesije: 7 dana od dana izvršnosti Odluke o poništenju postupka.

Odluka o poništenju postupka objaviti će se bez odgode u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

 

Obrazloženje

 

Dana 25. rujna 2017. poslana je u Elektronički oglasnik javne nabave RH poslana je na objavu Obavijest o namjeri davanja koncesije za dimnjačarske poslove. Ista je objavljena 26. rujna 2017. pod brojem objave 2017/S 01K-0019745. Rok za dostavu ponuda bio je 26. listopada 2017. do 16,00 sati.

Do isteka roka za dostavu ponuda nije zaprimljena nijedna ponuda te je sukladno čl. 38. st. 1. t.2. Zakona o koncesijama (Nar. nov. br. 69/17) odlučeno kao u izreci prijedloga Odluke.

Točka III. izreke temelji se na odredbi čl. 38. st. 4. Zakona o koncesijama.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o novčanom povećanju učeničkih i studentskih stipendija.

 

Vijećnik Tomislav  Mlinarić obrazlaže da je prijedlog došao od njega ispred Kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice i Nedjeljka Ćuka ispred Kandidacijske liste Grupe birača nositelja liste Kristijana Oremuša, predložio je povećanje učeničke stipendije sa 250,00 kuna na 300,00 kuna mjesečno i studentska stipendija sa 450,00 kuna na 500,00 kuna mjesečno. Ukupno godišnje povećanje je 25.000,00 kuna. To je podizanje stipendije za 50,00 kuna.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o novčanom povećanju učeničkih i studentskih stipendija.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Za školsku godinu 2017./2018. utvrđuje se učenička stipendija u iznosu 300,00 kuna mjesečno.

Za akademsku godinu 2017./2018. utvrđuje se studentska stipendija u iznosu 500,00 kuna mjesečno.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje ravnateljici Dječjeg vrtića Zvirek, Kristini Ljubić, koja upoznaje prisutne da ovim izmjenama  i dopunama Upravno vijeće može samostalno odlučivati o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i pokretninama uz uvjet da vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna, a uz suglasnost Općine kao osnivača i vrijednost iznad 70.000,00 kuna. Iznimno samostalno odlučuje i donosi odluku o nabavi namirnica za prehranu djece uz uvjet da vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna. U vrtiću nema nabava koje su veće od tog iznosa. Ravnatelj vrtića iznimno samostalno sklapa ugovore o nabavi čija vrijednost ne prelazi 20.000,00 kuna.

  

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “Zvirek”

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Zvirek“, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na sjednici održanoj dana 19. listopada 2017. godine.

Članak 2.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2018. i Projekcije Plana za 2019. i 2020. godinu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje ravnateljici Dječjeg vrtića Zvirek, Kristini Ljubić, koja upoznaje prisutne da je za 2018. godinu planiran prihod od 2.334.040,00 kuna. Iz Proračuna Općine Stubičke Toplice planirana su sredstva u iznosu od 955.000,00 kuna, te je iz tih sredstava planiran rashod za zaposlene 79.000,00 kuna, materijal i energiju: namjernice 115.000,00 kuna i plin 50.000,00 kuna. Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 18.050,00 kuna, prihod od posebne namjene u visini od 1.072.300,00 kuna, prihod od pomoći 287.190,00 te prihod od donacija 1.500,00 kuna.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2018. i Projekcije Plana za 2019. i 2020. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje ravnateljici Dječjeg vrtića Zvirek, Kristini Ljubić, koja je prezentirala Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2017./2018.

 

Ad.14.

Informacija o izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ iz reda roditelja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje ravnateljici Dječjeg vrtića Zvirek, Kristini Ljubić, koja obavještava da je dosadašnja članica Upravnog vijeća gđa. Snježana Sitar Smetko zbog polaska djeteta u školu više nije korisnik vrtića te je za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja izabrana gđa. Jelena Lisak Šturlan, čiji mandat traje kao i svim ostalim članovima do 14. travnja 2018. godine.

 

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnje financijsko izvješće  za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje ravnateljici Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz koja je obrazložila Polugodišnje financijsko izvješće  za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Kako nema upita predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk predlaže da obzirom da je dano pojašnjenje po sve tri točke dnevnog reda da se tako i donesu odluke za iste.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2017. godine, koje je Školski odbor usvojio Odlukom KLASA:003-06/17-01/9, URBROJ:2113/03-380-33-174-2 od 14. rujna 2017.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.16.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine.

 

 

Ad.17.

Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Usvaja se Izvješće o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti  Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine.

 

Ad.18

Informacija o sastanku Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

a)      Donošenje Odluke o davanju pomoći u troškovima stanovanja za kućanstvo Gjurgjice Flegar.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić podnosi informaciju o radu Radnog tijela. Gjurgjica Flegar, korisnik je zajamčene minimalne naknade, prima mirovinu od 1.180,00 kuna, uzdržava bolesnog sina koji ima pravo na osobnu invalidninu. Obzirom da žive u teškoj materijalnoj situaciji predlaže se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor i pravo na podmirenje troškova odvoza i deponiranja komunalnog otpada počevši od 01. siječnja 2017. godine.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju pomoći u troškovima stanovanja za kućanstvo Gjurgjice Flegar.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Odobrava se davanje pomoći u troškovima stanovanja za kućanstvo Gjurgjice Flegar, Ulica Zagorskih brigada 39, Stubičke Toplice, OIB:60549204584.

 

Članak 2.

 

Pomoć u troškovima stanovanja iz članka 1. Odluke sastoji se u oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor i pravu na podmirenje troškova odvoza u deponiranja komunalnog otpada počevši od 01. siječnja 2017. godine do nastanka svake promjene okolnosti koja utječe na ostvarivanje tog prava.

 

Članak 3.

 

Sredstva će se osigurati u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

 

 

Ad.19.

Informacija o sastancima Radnog tijela za turizam.

 

Predsjednik Radnog tijela za turizam i promidžbu  Filip Poštek podnosi izvješće o pregledu aktivnosti rada Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice koji su se odvijale u protekla dva mjeseca, a vezano su na promociju Stubičkih Toplica, osmišljavanje novih manifestacija, unaprjeđivanje i postojanje. Radno tijelo sastalo se dva puta do sada 22. rujna i 02. listopada 2017. godine.

 

 

Ad.20.

Informacija o Zboru građana naselja Strmec Stubički i naselja Pila.

 

Načelnik općine Josip Beljak ukratko je informirao vijećnike o održavanju zborova građana naselja Strmec Stubički i Pila na kojima je prezentirano stanje lokalnog vodovoda.

 

U otvorenoj raspravi za riječ su se javili:

vijećnici Damir Pavrlišak, Dejan Borovčak,  Sabina Frgec, Robert Pilski,  Filip Poštek

 

 

Ad.21.

Izlaganje vijećnice Sabine Frgec o opremljenosti osnovnih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 

Vijećnica Sabina Frgec prezentirala je Popis osnovnih škola u Krapinsko-zagorskoj Županiji sa sportskom dvoranom.

 

Ad.22.

Izvješće o dostavi materijala za sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Ljubici Božić, koja obrazlaže da kako na prošloj sjednici nije donesena odluka o kupnji tableta već je donijeta Odluka o dostavi materijala u elektronskom obliku. Vijećnicima je dostavljena izjava kojom su se mogli izjasniti o tome tko želi primati materijale za sjednicu u elektronskom obliku, zamjenici načelnika Anici Benger i zamjenici predsjednika Savjeta mladih Marini Šturlan. Vijećniku Dejanu Borovčaku ista nije upućena iz razloga što vijećnik nije naveo adresu elektroničke pošte. Prema dostavljenim podacima dva vijećnika su se izjasnila da i nadalje žele primati materijale u papirnatom obliku Nikola Kristić i  Nina Gradiški Zrinski kao i zamjenica načelnika Anica Benger. Ostali su se izjasnili da će primati materijale u elektronskom obliku.

 

 

Ad.23.

Informacija o problematici projekta Zdravstveno lječilišni turizam „Stubaki“.

 

Kako je na prošloj sjednici zatraženo očitovanje o problematici projekta Zdravstveno lječilišni turizam „Stubaki“ načelnik Općine Josip Beljak ukratko je rekao da će u ponedjeljka na sjednici Županijske skupštine tema biti Ugovor, ono što se zna je da će se Ugovor odobriti no uz uvjet odnosno klauzulu da kroz dvije i pol godine radovi moraju početi, to jest u protivnom da se penalizira sa milijun i pol kuna i da roku od pet godina projekt mora biti gotov. To je ono što se zna.

 

Vijećnik Filip Poštek dao je osvrt na intervju gdina. Jake Andabaka u Zagorskom listu u koje je nedvojbeno dao do znanja da dok se ne pojavi strani kapital od projekta neće biti apsolutno ništa.

 

 

Ad.24.

Donošenje Odluke po zahtjevu Daria Šameca.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk obavijestio je prisutne da je danas prispjela molba Daria Šameca za financijsku pomoć kako bi mogao sudjelovati u zadnjem ovogodišnjem natjecanju u sezoni, radi se Rally Poreč.

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje donošenje Odluke po zahtjevu Daria Šameca.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Prihvaća se zamolba za donaciju Daria Šamca, iz Stubičkih Toplica, Ljube Babića Đalskog 25, koji je član Auto kluba „Zagorje“ sa sjedištem u Oroslavju, te se odobrava novčana pomoć za sudjelovanje na sportskom natjecanju „Rally Poreč“ koje se održava od 02. do 4. studenog 2017. u Poreču, u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna i nula lipa), uz uvjet da sportaš na vidljivo mjesto na automobilu stavi naljepnice sa grbom i natpisom Općine Stubičke Toplice te prilikom objava na društvenim mrežama obvezno uz svoje ime koristi grb i naziv Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

Sredstva iz t. I. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu, a isplatiti će se na žiro račun Auto kluba Zagorje, HR3323600001102186914, OIB:98927090512, Oroslavje, Park Vranicany 1.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.25.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnica Sabina Frgec obratila se sa pitanjem koje joj je uputila gđa. Vesna Torta vezano za neuređeno zemljište, za koje se već obraćala Općini. Oko nje  raste šuma sa tri strane. Osobno je išla do nje i to je stvarno tako. Osobno moli Općinu da joj se pomogne. To je privatna parcela.

 

Zamjenica načelnika Anica Benger odgovara da je to posao u domeni poljoprivrednog redara kojeg mi nemamo, a što se nadovezao načelnika Općine da je 02. listopada sastanak na temu poljoprivrednog redara a da će sudjelovati predstavnici Gornje Stubice, Donje Stubice, Oroslavja i mi. Jedino on ima ovlasti kažnjavati i provoditi postupak.

Na žalost ove godine to vjerojatno neće biti riješeno.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ljubica Božić ukratko je informirala vijećnike da u ovakvim slučajevima redovito šaljemo opomenu kojoj piše da će se naplatiti kazna ili da će ići čišćenje na trošak vlasnika. Ako imate upisan veći broj suvlasnika onda ni ne idemo čistit jer ćemo tada troškove sigurno mi platiti.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je pitanje za mjesne odbore, zašto nisu održani jer prema članku 61. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi, jedinica koja ima osnovane mjesne odbore, a mi smo imali i mandat im je prestao 2006.g., dužna je provoditi izbore za članove vijeća Mjesnih odbora. Sredstva se osiguravaju u Proračunu. U dopisu ste odgovorili da  nisu sredstva predviđena Proračunom. Dali je moguće ako zakon to propisuje da se izbori nisu održali.

 

Odgovorila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ljubica Božić da Općinsko vijeće  donosi odluku. Mandat mjesnih odbora istekao je 2016. godine. Vijeće do sada još uvijek nije donijelo odluku o raspisivanju izbora. Činjenica je da je prvo potrebno osigurati sredstva u Proračunu. 

 

 Vijećnik Robert Pilski rekao je da se govori o uštedama no smatra da tamo gdje su se mogli uzeti novci to se nije učinilo, konkretno na Gljivarijadi,  bilo je mnogo ljudi i kao što je rečeno jedna od posjećenijih i nabolje organiziranih do sada. Mnogi ljudi željeli su kupiti majice kao suvenir, a mi ih nismo imali. Mišljenja je da nam je to veliki propust. Mogle su se kupiti i štampati i u konačnici prodati. To se više ne bi smjelo događati. Nadalje što je sa ogledalom kod škole, može li se kupiti? Odgovorio je načelnik Josip Beljak da se do kraja godine planira postava tri ogledala, a jedno je kod škole.

Vijećnik Robert Pilski obratio se Vijeću da je 19. rujna 2017. godine općinu pogodilo jako nevrijeme. Kao tajniku DVD-a Pila zaprimio je poziv iz Javne vatrogasne postrojbe za izlazak na intervenciju. DVD Pila izašao je sa 8 vatrogasaca i DVD Strmec Stubički  sa 8 vatrogasaca. Imali su nekoliko intervencija u Pili kod objekata Bosnar i Ćuk radi voda koje su se spustile sa Sljemena i kod lječilišta u Stubičkim Toplicama. Načelnik je bio prisutan i sa njima bio na terenu no radi drugih obaveza je otišao. Postavio je upit zašto zamjenica načelnika nije bila prisutna. Smatra da to nije u redu i da se takvo što nikada nije dogodilo dok je pokojni načelnik bio živ. Nadalje u lipnju je kružila priča da DVD-i Općini Stubičke nisu potrebni. Osobno nema ništa protiv, a ako je takvo mišljenje oni će se dokinutu, samo apelira na sve one koji tako misle da nikada ne zatrebaju pomoć DVD-a.

 

Zamjenica načelnika Anica Benger odgovorila je da je taj dan bila na terenu i to upravo radi nevremena na poziv stanovnika u tom trenu bila je u naselju Pihači. Ako smatra da je to problem što nije bila sa DVD-ima to će se riješiti ispričava se ako je to bio problem.

 

Načelnik Općine nadovezao se da je sve bilo pod kontrolom kada je on odlazio i da je za vatrogasce bila organizirana hrana i piće.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić postavio je upit hoće li se sva sredstva koja su predviđena Proračunom za rad udruga isplatiti, na što je odgovorio načelnik Općine da će do kraja godine sredstva se isplatiti svim udrugama.

 

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 22,55 sati.

 

KLASA:021-05/17-01/88

URBROJ:2113/03-01-17-5

Stubičke Toplice, 27.10.2017.

 

                                                                                                                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                              Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                                                                                      Nedjeljko Ćuk

 

 

Kako do nas / Kontakt