30. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 30. sjednici održanoj dana 21. studeni 2011. godine donijelo je 

                                                                      D N E V N I     R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad 2011. godine.

3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za popis birača.

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja snijega.

5. Donošenje Odluke o prijedlogu mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.

6. Donošenje Odluke o visini naknade za korištenje vijećnice Općine Stubičke Toplice.

7. Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice.

8. Izvještaj o prihodima i rashodima Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za period od 01.01. do 30.09.2011.

9. Pitanja i prijedlozi.


Prema utvrđenom dnevnom redu donesene su odluke: 

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad 2011. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad 2011. godine jednoglasno jeusvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za popis birača.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS BIRAČA

Članak 1.

U Povjerenstvo za popis birača imenuju se:

1. Stjepan Sokač - predsjednik

2. Dubravka Špiček - član

3. Melita Martinić - član

4. Zrinka Košić - zamjenik predsjednika

5. Kristijan Oremuš - zamjenik člana

6. Vladimir Bosnar - zamjenik člana

Članak 2.

Povjerenstvo za popis birača provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis u popis birača, odnosno njegovu dopunu ili ispravak i potvrđuje popis birača.

Ad.4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja snijega.
 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja snijega

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem članka 2. st. t. 15. Zakona o javnoj nabavi, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-141690-281011 od 28. listopada 2011. godine, za nabavu usluge čišćenja snijega za razdoblje od dvije godine, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 223.577,24 kn bez PDV-a, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

AUTOPRIJEVOZ I USLUGE “RIOS” vl. Krunoslav Sokač

SJEDIŠTE

Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice

OIB:

89015727993

CIJENA PONUDE:

STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV

UKUPNA CIJENA STAVKE (sa PDV)

1. rad stroja za čišćenje, po satu

320,00 kn

393,60 kn

2. rad stroja za čišćenje uz istovremeno posipavanje, po satu

430,00 kn

528,90 kn

3. rad stroja za posipavanje uključujući i materijal za posipavanje (mješavina soli i sipine), po satu

410,00 kn

504,30 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja se temeljem odredbe čl. 130. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 110/07, 128/08, 90/11) ne primjenjuje.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava usluge čišćenja snijega

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.AUTOPRIJEVOZ I USLUGE “RIOS” vl. Krunoslav Sokač iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.5.
Donošenje Odluke o prijedlogu mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi  

ODLUKA
O PRIJEDLOGU MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije da

1. Razrješi dužnosti mrtvozornika dr. Jadranku Urbanc (OIB:06298172207) iz Stubičkih Toplica, Ljube Babića Đalskog 14,

2. Za mrtvozornika na području Općine Stubičke Toplice imenuje: dr. Elena Jagarčec (OIB:04432135891) iz Donje Stubice, Vučak 6.

Ad.6.
Donošenje Odluke o visini naknade za korištenje vijećnice Općine Stubičke Toplice.

Sa jednim suzdržanim glasom (Darko Potočki) i osam glasova za donosi se

ODLUKA
O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VIJEĆNICE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice na adresi Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, trećim osobama utvrđuje se naknada za korištenje u iznosu od 50,00 kuna po satu.

Naknada za korištenje uplaćuje se u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, na žiro račun Općine broj: 2360000-1842200007 s pozivom na broj68 7706 - OIB.

Članak 2. 

Od plaćanja naknade za korištenje Vijećnice oslobođene su udruge koje imaju sjedište na području Općine Stubičke Toplice, a koje su korisnici sredstava iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, političke stranke sa sjedištem na području Općine Stubičke Toplice te pravne osobe kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zahtjev za korištenje Vijećnice podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, najkasnije sedam dana prije dana za koji se traži korištenje Vijećnice.

Članak 4. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.7.
Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice, koji je donio Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 02. studenog 2011. godine.

Ad.8.
Izvještaj o prihodima i rashodima Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za period od 01.01. do 30.09.2011.

Jednoglasno se usvaja Izvještaj o prihodima i rashodima Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za period od 01.01. do 30.09.2011. godine.


Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 18,45 sati.

KLASA:021-05/11-01/11

URBROJ:2113/03-01-11-3

Stubičke Toplice,21.11.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt