30. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 18. travnja 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni:
Stjepan Sokač , predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz – Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Nina Gradiški Zrinski, Alen Ahmetović, Ana Gospočić,Tomislav Franjković - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Adrijana Merić, ispred Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice
Senka Susović, novinarka

Odsutni: Josip Kukas 

Zapisničar:Melita Šarić
Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara tridesetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice, gdina. Ivana Hrena, ispred Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Adrijanu Merić, novinarku, gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

DNEVNI   RED

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
3. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave opreme za Kulturni centar u Stubičkim Toplicama.
4. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave građevinskih radova uređenja interijera Kulturnog centra u Stubičkim Toplicama.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana DVD Pila za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu DVD Pila.
7. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen sa dvanaest (12) glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa dvanaest (12) glasova.

Ad.2.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA
o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Dodjeljuje se Plaketa Općine Stubičke Toplice:

- Stjepanu Grgecu - za osobnu požrtvovnost i iskazanu humanost u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi
- Kristini Ljubić - za promociju Općine Stubičke Toplice kroz postignuća u ekološkim i tradicijskim projektima, kvalitetan pristup odgoju i obrazovanju i partnerski odnos s lokalnom zajednicom
- Brigitti Gmaz - za promociju Općine Stubičke Toplice kroz postignuća u ekološkim i tradicijskim projektima, kvalitetan pristup odgoju i obrazovanju i partnerski odnos s lokalnom zajednicom.

Članak 2.

Dodjeljuje se Zahvalnica Općine Stubičke Toplice:

- Jakovu Glavaču - za izradu filma o Stubičkim Toplicama i promociju destinacije kroz kreativno dječje stvaralaštvo
- Petru Bengeru - za izradu filma o Stubičkim Toplicama i promociju destinacije kroz kreativno dječje stvaralaštvo
- Francuskoj udruzi SERVIR LA PAIX - „Služiti miru“ - za razvoj projekta međunarodne suradnje, multikulturalno partnerstvo i promociju Općine Stubičke Toplice u EU
- Udruzi „Švicarsko - hrvatsko društvo“ - za aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima Općine Stubičke Toplice i razvijanje multikulturalnog partnerstva
- Marinku Paiću- za izniman osobni doprinos u razvoju turizma Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, koja će se održati dana 27. travnja 2016. godine.

Ad.3.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave opreme za Kulturni centar u Stubičkim Toplicama.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave opreme za Kulturni centar Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 17M/2016, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 07. travnja 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

„STOLARIJA ĆUK“ vl. NEDJELJKO ĆUK (OIB: 56312271329), Stubičke Toplice, Obrtnička 4

Cijena ponude u kn bez PDV:

174.900,00 kn

Ukupna cijena ponude:

218.625,00 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: oprema za Kulturni centar Stubičke Toplice.

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

- Nedjeljko Ćuk, vl. obrta „STOLARIJA ĆUK“, Obrtnička 4, Stubičke Toplice
- PIRIKOM d.o.o., Komin 26, 10383 Komin.
- GALA DRVO d.o.o., Braće Radića 111, Mraclin, 10410 Velika Gorica. 

V. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

- GALA DRVO d.o.o., Braće Radića 111, Mraclin, 10410 Velika Gorica – ponuda nije sukladna dokumentaciji za nabavu

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.4.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave građevinskih radova uređenja interijera Kulturnog centra u Stubičkim Toplicama.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova uređenja interijera Kulturnog centra Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 16M/2016, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 06. travnja 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

POLI-MONT d.o.o. (OIB:20050271976), sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina bb

Cijena ponude u kn bez PDV:

128.235,00 kn

Ukupna cijena ponude:

160.293,75 kn

II. Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: radovi uređenja interijera Kulturnog centra Stubičke Toplice.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna. 

IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

- POLI-MONT d.o.o. Špičkovina bb, Zabok
- Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice
- GRADIMONT d.o.o., Lazinska 65, Zagreb

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.5.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana DVD Pila za 2015. godinu.
 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o radu za 2015. godinu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Ad.6.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu DVD Pila.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2016. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Ad.7.
Pitanja i prijedlozi.

Završeno:19,15 sati.

KLASA:021-05/16-01/03
URBROJ:2113/03-01-16-3
Stubičke Toplice, 18.04.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt