31. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 31. sjednici Općine Stubičke Toplice održanoj dana 12. prosinca 2011. godine donijelo je

D N E V N I       R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

5. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

6. Donošenje Odluke o projekciji Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012.-2014. godinu.

7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012.-2014. godinu.

8. Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2012. godinu.

9. Donošenje Odluke o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012.-2014.

10. Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

11. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

12. Donošenje Odluke o izmjeni odluke ocjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

13. Donošenje Odlukeo kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.

14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Stubičke Toplice.

15. Donošenje Procjene ugroženosti od požara.

16. Donošenje Plana zaštite od požara.

17. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2012.-2014. godinu.

18. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.

19. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o učešću roditelja primarnog programa.

20. Pitanja i prijedlozi. 

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1. 
Usvajanje zapisnika sa tridesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine sa prihodima od 12.662.000,00 kuna i rashodima od 12.662.000,00kuna, kako slijedi:

                                                                                                              Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                             12.660.200,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                                 1.800,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                 7.343.000,00

- rashode za nefinancijsku imovinu                                            5.319.000,00

II

Kao sastavni dio Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu,

- Odluka o Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu,

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu,

- Odluka o Programu javnih potreba u športu za 2012. godinu.

III

Proračun Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.3.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa se iskazuju planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2. Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

Proračun Općine Stubičke Toplice donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

Proračun Općine, odnosno njegove izmjene i dopune objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Članak 4.

Ako proračun ne bude donesen prije početka godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Ako ni nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.

Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.

Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Načelnik Općine odgovoran je Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.

Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna Općine Stubičke Toplicekao i ovu OdlukuMinistarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 8.

Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 10.

Korisnici proračunskih sredstava dužni su uz zamolbu za dodjelu sredstava dostaviti financijski plan do 15. listopada tekuće godine i izvješće o korištenju sredstava prethodne godine.

Odgovorna osoba korisnika proračunskih sredstava odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

Korisnicima proračunskih sredstava koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donijet će načelnik.

Članak 11.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 12.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donijet će načelnik.

Članak 13.

Proračunski korisnici, Općinsko vijeće i načelnik Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 14.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

- zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

- predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

- zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 15.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti.

U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.

Proračunska sredstva ne mogu se, osim pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Načelnik o preraspodjelamaizvještava Općinsko vijeće polugodišnje.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 17.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika, u pravilu za dio od ukupne obveze po ugovoru.

Članak 18.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 19.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 20.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 21.

Proračunski korisnici – ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuju Općinsko vijeće.

O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 22.

Raspoloživim sredstvima na računu Općine Stubičke Toplice upravlja načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 23.

Načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Načelnik može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravodobno plaćen.

Načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.

Članak 24.

Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Ukupna godišnja obveza može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 25.

Općina Stubičke Toplice može sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 26.

Načelnik Općine Stubičke Toplice i čelnik proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

-planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,

-prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

-preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

-zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 27.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

Članak 28.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.


Ad.4.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2012. godine i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČUJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički. 

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 262.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 27.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 20.000,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 100.000,00 kn.

3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 5.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III. JAVNA RASVJETA 

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 150.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 170.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 350.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.000,00 kn.

Članak 3.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Odluke o projekciji Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012.-2014. godinu.

Jednoglasno se donosi Projekcija Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. – 2014. godinu.

Ad.7.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012.-2014. godinu.

Jednoglasno se donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2012. DO 2014. GODINU

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2012. do 2014. godine i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2. 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3. 

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvodit će se u suradnji i na zahtjeve mjesnih odbora s područja Općine Stubičke Toplice.

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.8.
Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi Odluka o konsolidiranom proračunu za 2012. godinu.

Ad.9.
Donošenje Odluke o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012.-2014.

Jednoglasno se donosi Odluka o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. - 2014. godinu.

Ad.10.
Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

ANALIZA

RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2011. GODINU

Tijekom 2011. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

- provedena je koordinacija i informiranje članova mjesnih odbora o mjerama koje moraju poduzeti u vezi edukacije stanovništva radi sprječavanja požara pri paljenju granja i smeća, te potrošnje vode,

- prihvaćen Program mjera obvezatne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanjezaraznih bolesti na području gradova i općina Krapinsko-zagorske županije u 2011. godini, izrađivača Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,

- prihvaćen se Plan provedbe preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Stubičke Toplice u 2011. godini, izrađivača Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

- provedena deratizacija u proljeće i jesen 2011. godine, a obuhvatila je: objekt za javnu vodoopskrbu – rezervoar Pila, objekt za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 2500 metara, stambene objekti-domaćinstva cca1400, Osnovnu školu Stubičke Toplice, Dječji vrtić “Zvirek”, ostali objekte i površine prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

- konstantno provođen nadzor nad uređivanjem dvorišta i poljoprivrednih površina u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te su iste upozoravane na potrebu održavanja takvih površina radi sprječavanja pojave štetnika,

- u nekoliko navrata su vlasnici nekretnina koji su palili korov upozoravani na odredbe Odluke o komunalnom redu, te da ne smiju paliti vatru bez nazočnosti vatrogasaca i prethodne obavijesti komunalnom redaru, kao i o vremenu kad smiju paliti

- dostava podataka Policijskoj upravi Krapinsko-zagorske županije, PP Donja Stubica o fizičkoj osobi sa kojom je ugovoreno čišćenje snježnih nanosa na nerazvrstanim cestama

- utvrđeno da nema promjena u popisu pravnih i fizičkih osoba koje bi mogle zbrinuti osobe koje se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zateknu izvan mjesta stanovanja i s privremenom nemogućnošću povratka u mjesto stanovanja i osoba koje se zateknu u vozilima na prometnicama u slučaju dugotrajnijeg prekida prometa

- dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda

- radi provođenja monitoringa izvorišta Dobre vode sklopljen Ugovor o uzimanju i laboratorijskoj analizi vode iz izvorišta sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Analiza razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.11.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Jednoglasno se donose

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/11), s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita i vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini.

II. 

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

ZADACI:

1. revidiranje podataka o operativnim snagama na području Općine Stubičke Toplice:

a. Stožera zaštite i spašavanja,

b. Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite;

c. podaci o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji 

CILJ: utvrđivanje snaga kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije. Potrebno je revidirati i podatke o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja požara.

2. revidiranje podataka o pravnim osobama koje mogu zbrinuti veći broj ljudi u slučaju poplava, potresa, opasnosti od prirodnih uzroka koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta, tehničko-tehnoloških nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima, nuklearnih i radioloških nesreća, epidemija i sanitarnih opasnosti te asanacija. 

CILJ:utvrđivanje prostora u vlasništvu pravnih osoba kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije.

3. opremanje članova operativnih snaga osobnom i skupnom opremom, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

CILJ:unapređenje osposobljenosti operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

4. financiranje sustava zaštite i spašavanja.

CILJ:racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. Temeljem članka 28. st. 1. t. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju Općina je dužna u Proračunu osigurati sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja. U Proračunu Općine Stubičke Toplice osigurana su sredstva za:

a. za civilnu zaštitu

b. vatrogastvo

c. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području

d. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska služba), a planirana sredstva prikazana su u Izvodu iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

5. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.

CILJ:stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora radi uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara.

2. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i druge snage civilne zaštite)

ZADACI:

- Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagamate je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje članova Stožera i opremanje osobnom i skupnom opremom.

- provjera telefonskih brojeva koje su dostavili članovi Zapovjedništva zaštite i spašavanja, kako bi se osiguralo da u slučaju potrebe ne bude prekida u komunikaciji između zapovjednika Zapovjedništva i članova Zapovjedništva;

- redoviti kontakti konzultacije sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina, kako bi djelovanje u vezi zaštite i spašavanja na području Općine bilo usklađeno sa novostima koje uvodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, te radi proširenja sustava komunikacije na ostale pravne osobe, službe i institucije koje kontaktiraju Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, a ne direktno Općinu;

- u informatičkom sektoru – planiranje informatičkog sustava za nesmetan rad u nekom nepredviđenom slučaju

- spremnost za provedbu aktivnosti po zadatku i inicijativi nadležnih tijela

- suradnja sa Javnom ustanovom „Park prirode Medvednica“ radi očuvanja okoliša od bilo kakvog zagađenja.

CILJ:podizanje mogućnosti djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

3. VATROGASTVO (Zagorska javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljna vatrogasna društva Strmec Stubički i Pila)

ZADACI:

- inzistirati da DVD-i po održavanju redovnih godišnjih skupština podnesu izvješća o utrošenim sredstvima i izvješća o radu Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice

- konzultirati inspektora za vatrogastvo PUZS Krapina prigodom redovnog godišnjeg nadzora o smjernicama daljnjeg razvoja vatrogastva u okviru ukupnih mjera za provođenje posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH;

- angažiranje DVD-a u akcijama u organizaciji Općine, npr. čišćenja bunara, održavanje reda i sigurnosti pri održavanju manifestacija u organizaciji Općine;

- inzistiranje i poticanje daljnjeg stručnog usavršavanja vatrogasaca DVD-a;

- izvršavanje zadataka po utvrđivanju Procjene intenziteta ugrožavanja ljudi i dobara od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje PU Krapina.

CILJ:prevencija nastanka nesreća uzrokovanih prirodnim događajima te pravodobna priprema članova DVD-a za slučaj potrebe djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa. 

4. SKLONIŠTA

- uspostavljanje uvjeta za promptni kontakt sa vlasnicima privatnih objekata koji bi mogli poslužiti kao skloništa u slučaju potrebe.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

ZADACI:

- na području Općine stanovnici su organizirani u više udruga koje bi u slučaju potrebe mogle direktno surađivati sa operativnim snagama, te se u tom pogledu predviđa nastavak suradnje, dok su Proračunom predviđena sredstva za njihov rad. 

CILJ: suradnjom sa udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje mogla bi se osigurati potpora operativnim snagama u slučaju nastanka opasnosti kao i u slučaju otklanjanja posljedica nesreća.

6.SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

ZADACI:

- suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo nastavit će se radi laboratorijskog ispitivanja kvalitete vode iz lokalnog vodovoda, svakih 15 dana;

- Proračunom su osigurana sredstva za provođenje aktivnosti Crvenog križa, a također sepredviđa nastavak suradnje u pogledu informiranja stanovnika Općine o provođenju akcija Crvenog križa;

- suradnja sa ugovornom veterinarskom stanicom radi uklanjanja pasa lutalica i lešina životinja,

- suradnja sa Domom zdravlja i veterinarskom službom radi pravodobnog utvrđivanja prijetnje za nastanak katastrofe ili velike nesreće.

CILJ:praćenje aktivnosti, razvoja i projekata te zajednička suradnja u projektima i aktivnostima od obostranog interesa sa svim ostalim službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

III. 

Sastavni dio ovih Smjernica je Izvod iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Smjernice će se objaviti u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.12.
Donošenje Odluke o izmjeni odluke ocjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

O IZMJENI ODLUKE O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE I JAVNIH POVRŠINA KOJIMA UPRAVLJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U članku 1. Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 37/09 i 22/11), u dijelu koji se odnosi na zakup poslovnog prostora mijenja se namjena poslovnog prostora na adresi Strmec Stubički 161 (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički) – ugostiteljska djelatnost, tako da isti sada glasi:

Zakup poslovnog prostora

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

CIJENA/MJESEČNO

Strmec Stubički 161 (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički)

trgovina

52,14 m2

40kn/m2 (5 € plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan uplate)

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.13.
Donošenje Odlukeo kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava socijalne skrbi, korisnici prava te kriteriji za ostvarivanje prava socijalne skrbi na temelju Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Prava socjalne skrbi su:

- pomoć za stanovanje

- jednokratna pomoć

- jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

- pomoć u obiteljskim paketima

- pogrebni troškovi

- prehrana u školskoj kuhinji

- stipendije učenicima i studentima

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata.

Članak 3.

Korisnici prava iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

POMOĆ ZA STANOVANJE

Članak 4.

Troškovi stanovanja su troškovi:

- najamnine

- pričuve

- komunalne naknade

- odvoza i deponiranja komunalnog otpada

- električne energije

- plina, drva i drugih energenata

- grijanja

- vode

- odvodnje.

Članak 5. 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva ako mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona o socijalnoj skrbi, te ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

U prihode iz stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se: socijalna pomoć koju osigurava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa osnovice iz članka 40. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi; sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima; stipendija koja omogućuje obrazovanje i osposobljavanje za dijete/mlađu punoljetnu osobu koja je bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te dijete/mlađu punoljetnu osobu čija je obitelj korisnik pomoći za uzdržavanje; godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života; doplatak za djecu; novčana naknada za tjelesno oštećenje; doplatak za pomoć i njegu; ortopedski doplatak; osobna invalidnina; opskrbnina koju prima udomitelj za potrebe smještajnog korisnika; primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija fizičkih i pravnih osoba za zdravstvene potrebe; sredstva za saniranje posljedica elementarne nepogode. 

Iznos prihoda obitelji umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 6. 

Samac ili članovi kućanstva nemaju pravo na pomoć za stanovanje ako:

1. stanuju u stanu ili kući korisne površine veće od 35 m2 za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom veće od 42 m2, uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10m2, koji služi samcu ili članovima kućanstva za podmirenje osnovnih stambenih potreba

2. stan ili kuću odnosno dio stana ili kuće daje u podnajam

3. stan ili kuću ne koriste za stanovanje ili se stan ili kuća u cijelosti ili djelomično koristi u druge namjene

4. imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor.

Članak 7.

Pomoć za stanovanje odobrava se mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili članova kućanstva propisanih člankom 45. Zakona o socijalnoj skrbi. 

Postupak za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja pokreće se putem Centra za socijalnu skrb Donja Stubica. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje prilažu se sljedeće isprave: preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, preslika nepodmirenih računa na ime troškova stanovanja te potvrda o iznosu mjesečnih primanja.

Članak 8.

Pravo na podmirenje troškova najamnine može ostvariti: korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu, odnosno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe, ako ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke. 

Pravo na podmirenje troškova najamnine ostvaruje se na način da se najmoprimcu nadoknađuje najamnina do iznosa zaštićene najamnine za odgovarajući stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe. 

Članak 9. 

Pravo na subvenciju troškova za zajedničku pričuvu zgrade ima vlasnik stana koji ispunjava uvjete iz čl. 5. ove Odluke. Vlasnik stana mora pravovaljanom ispravom dokazati vlasništvo stana.

Osnovica za obračun subvencije iz prethodnog stavka je cijena zajedničke pričuve po m2 utvrđena zakonom. 

Članak 10.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade ima vlasnik odnosno korisnik stambenog prostora koji ispunjava uvjete iz čl. 5. ove Odluke. 

Članak 11.

Pravo na podmirenje troškova odvoza i deponiranja komunalnog otpada ostvaruje samac ili članovi kućanstva ako ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke u punom iznosu.

Članak 12.

Pravo na podmirenje troškova vode i odvodnje ostvaruje samac ili članovi kućanstva ako ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke, i to:

- samac do 3 m3 potrošene vode mjesečno

- dvočlana obitelj do 5 m3 potrošene vode mjesečno

- tročlana obitelj do 7 m3 potrošene vode mjesečno

- za svakog daljnjeg člana iznos se povećava po 2 m3 potrošene vode mjesečno.

Članak 13. 

Pravo na podmirenje troškova plina ostvaruje samac ili članovi kućanstva ako ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke, i to:

- samac u iznosu do 80,00 kuna mjesečno

- dvočlana obitelj u iznosu do 100,00 kuna mjesečno

- tročlana i višečlana obitelj u iznosu do 130,00 kuna mjesečno

Pravo na podmirenje troškova plina ostvaruje se u sezoni grijanja: mjesecu studenom, prosincu, siječnju, veljači i ožujku. 

Članak 14. 

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3 drva, odobrenjem novčanog iznosa za podmirenje troška ogrijeva u visini koju odlukom odredi Krapinsko-zagorska županija.

Članak 15. 

Pravo na podmirenje troškova električne energije ostvaruje samac ili članovi kućanstva ako ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke, i to:

- samac u iznosu do 30,00 kuna mjesečno

- dvočlana obitelj u iznosu do 50,00 kuna mjesečno

- tročlana obitelj u iznosu do 60,00 kuna mjesečno

- za svakog daljnjeg člana iznos se povećava za 10,00 kuna mjesečno.

JEDNOKRATNA POMOĆ

Članak 16. 

Jednokratna pomoć je poseban oblik materijalne ili novčane pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli odnosno ne mogu utjecati, te zbog toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe. 

Jednokratna pomoć osigurava se u novcu ili u naravi do iznosa koji podmiruje potrebu iz stavka 1. ovog članka.

Pomoć u naravi odobrit će se kada se utvrdi da je to za korisnika povoljnije ili kada se utvrdi da postoji velika vjerojatnost da pomoć u novcu neće koristit namjenski.

Podnositelj zahtjev dužan je točno navesti za koju namjenu treba jednokratnu pomoć.

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

Članak 17. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruju obitelji s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice i to:

- za prvorođeno dijete iznos od 1.000,00 kuna

- za drugorođeno dijete iznos od 1.000,00 kuna

- za treće i svako daljnje dijete iznos od 1.500,00 kuna. 

U svrhu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete korisnici su dužni uz zahtjev priložiti presliku rodnog lista novorođenog djeteta ili izvatka iz Matice rođenih, odnosno ako se zahtjev podnosi za treće i svako daljnje dijete, presliku rodnih listova ili izvadaka iz Matice rođenih za svako dijete u obitelji, te fotokopiju osobnih iskaznica roditelja.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u roku od 90 dana od rođenja djeteta.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se putem blagajne Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

POMOĆ U OBITELJSKIM PAKETIMA

Članak 18.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže živežne namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene. 

Pravo na obiteljske pakete ostvaruju samci i članovi kućanstava ako mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona o socijalnoj skrbi; osobe starije životne dobi; obitelji sa četvoro i više djece; djeca bez jednog ili oba roditelja; osobe s invaliditetom; djeca s teškoćama u razvoju; ratni vojni invalidi domovinskog rata.

Obiteljski paketi dijele se dva puta godišnje: uoči Uskrsa i Božića.

Pravo na pomoć ostvaruje se na temelju prijedloga članova Radnog tijela za školstvo i socijalnu problematiku Općine Stubičke Toplice.

POGREBNI TROŠKOVI

Članak 19.

Općina Stubičke Toplice snosit će pogrebne troškove za osobe koje to pravo ne ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb, a vlastita obitelj ili srodnici nisu u mogućnosti podmiriti pogrebne troškove, ili nemaju vlastite obitelji niti srodnika.

Općina Stubičke Toplice snosit će osnovne troškove sahrane.

Općina Stubičke Toplice ima pravo na povrat pogrebnih troškova iz imovine pokojnika.

PREHRANA U ŠKOLSKOJ KUHINJI

Članak 20.

Općina Stubičke Toplice financirat će školsku kuhinju za djecu polaznike osnovne škole čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, a čiji prihodi ne prelaze 1.300,00 kuna po članu kućanstva.

Uvjeti za ostavrivanje ovog prava utvrđeni su u posebnoj Odluci o kriterijima za financiranje školske kuhinje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/10).

STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

Članak 21. 

Pravo na stipendije ostvaruju učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik krapinsko-zagorske županije br. 18/08).

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

Članak 22.

Općina Stubičke Toplice sufinancira prijevoz učenika i studenata koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice autobusom i željeznicom.

Posebnom odlukom utvrđuje se visina iznosa kojim se sufinancira prijevoz učenika i studenata iz st. 1. ovog članka.

ODLUČIVANJE O PRAVIMA

Članak 23.

O ostvarivanju prava iz socijalne skrbi odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi Jedinstveni upravni odjel surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica, Crvenim križem te drugim pravnim osobama.

Članak 24.

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom odlukom, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 25.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena korisniku prava sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za koju su namijenjena.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 27. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o kriterijima raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/02).

Članak 28.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.14.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Stubičke Toplice.

 Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA IZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice te financiranje izborne promidžbe.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Stubičke Toplice imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice i nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice koji su izabrani s nezavisnih lista.

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje.

Sredstva iz prethodnog članka mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom rada i godišnjim financijskim planom i ne smiju se trošiti za osobne potrebe.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Ukoliko članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Stubičke Toplice ostaju tom članu Općinskog vijeća te se na istog i dalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na nezavisne članove Općinskog vijeća izabrane s nezavisne liste.

Članak 6.

Nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana Općinskog vijeća, ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su u roku od 30 dana od isteka odnosno prestanka mandata, vratiti u proračun Općine Stubičke Toplice neutrošena financijska sredstva isplaćena iz proračuna Općine Stubičke Toplice za redovito godišnje financiranje.

Ako je sredstvima iz čl. 3. ove Odluke nabavljena određena imovina, dužni su tu imovinu vratiti na raspolaganje Općini Stubičke Toplice ili vratiti novčani iznos tržišne protuvrijednosti te imovine u proračun Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog sukladno čl. 4. ove Odluke.

Članak 8.

Sredstva za redovito godišnje financiranje se doznačuju na žiro račun političke stranke, odnosno poseban račun nezavisnog člana, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 9.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna Općine Stubičke Toplice imaju:

- političke stranke koje na izborima za članove Općinskog vijeće Općine Stubičke Toplice dobiju najmanje jednog člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,

- kandidati koji na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Članak 10.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim listama, razmjerno broju članova Općinskog vijeća koje je dobila politička stranka, odnosno nezavisna lista.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

Članak 11. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.15.
Donošenje Procjene ugroženosti od požara.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara Općine Stubičke Toplice, koju Procjenu je izradila ovlaštena tvrtka Velteh d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Lanište 9e.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

Ad.16.
Donošenje Plana zaštite od požara.
 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite od požara Općine Stubičke Toplice, koji Plan je izradila ovlaštena tvrtka Velteh d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Lanište 9e.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.17.
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2012.-2014. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A 

Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2012. – 2014. godinu, koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2011. godine.

Ad.18.
Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenjeprograma Dječjeg vrtića „Zvirek“ koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2011. godine.

Ad.19.
Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o učešću roditelja primarnog programa.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Odluka o učešću roditelja primarnog programa koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2011. godine.KLASA:021-05/11-01/12

URBROJ:2113/03-01-11-2

Stubičke Toplice,12.12.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt