31., svečana sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K
Sa 31. svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja , održane dana 27. travnja 2016. godine u Kongresnoj dvorani Hotela „Matija Gubec“, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice, sa početkom u 17,00 sati.

Prisutni:

- zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, gđa. Jasna Petek, 
- pomoćnica ministra turizma Republike Hrvatske, gđa. Martina Jantol 
- savjetnik za odnose s javnošću i protokol Ureda župana Krapinsko-zagorske županije, gdin Karlo Frljužec
- tajnik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“, gdin. Radmil Pavalić
- predstavnici francuske udruge SERVIR LA PAIX
- predstavnici udruga sa područja Općine Stubičke Toplice
- gđa. Barica Pasanec, predsjednica Udruge umirovljenika Stubičke Toplice
- gđa. Barica Zrinščak, predsjednica Udruge hrvatska žena Stubičke Toplice
- gdin. Hans Jakob Brunner, predsjednik Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo
- gđa. Marija Komin, tajnica Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo
- gdin. Juraj Komin, blagajnik Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo
- gdin. Krešo Breber, predsjednik Sportsko ribolovnog društva Stubaki
- gdin. Ivan Kraljić, ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički
- gdin. Anđelko Zrinski, predsjednik Stolnoteniskog kluba Stubaki
- gđa. Marija Krušelj, predsjednica Udruge Stubička baština
- gdin. Zoran Hižak, ispred Lovačke udruge „Jazavac“ Pila-Stubičke Toplice
- gradonačelnik Grada Donja Stubica, gdin. Juraj Srebačić
- gradonačelnik Grada Oroslavje, gdin. Ivan Tuđa
- načelnik Općine Marija Bistrica, gdin. Josip Milički
- župnik Župe sv. Josip Stubičke Toplice, velečasni Josip Ban
- časna sestra Samuela Premužić iz Samostana sestara Naše Gospe (velika umjetnica u izradi Božićnih jaslica)
- ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice, gđa. Brigitte Gmaz
- ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, gđa. Kristina Ljubić
- direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gđa. Bernarda Ivček
- direktor Terme Stubaki j.d.o.o., gdin. Zdenko Poštek
- direktor Hotela Matija Gubec, gdin. Filip Poštek
- načelnik Općine Stubičke Toplice, gdin. Vladimir Bosnar 
- zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice, gdin. Ivan Hren
- vijećnici: gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
gdin. Nedjeljko Ćuk, gđa. Zrinka Košić Bosnar, gdin. Mato Zrinski, gdin. Damir Pavrlišak, gđa. Ivanka Bartol, gđa. Nina Gradiški Zrinski, gđa Ana Gospočić
- predsjednik Mjesnog odbora naselja Stubičke Toplice II., gdin. Ivan Šturlan
- predsjednik Mjesnog odbora naselja Pila i Sljeme, gdin. Marijan Pilski
- predstavnica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gđa. Ivana Klenkar
- predsjednici i članovi radnih tijela: 
- gđa. Desa Šušnjar, član Radnog tijela za ekologiju u kulturu
- gđa. Ivanka Glavač, član Radnog tijela za ekologiju i kulturu
- gosti i uzvanici:
- gdin. Stjepan Grgec
- Jakov Glavač u pratnji majke gđe. Natalije Glavač
- Petar Benger u pratnji roditelja gđe. Natalije Benger i gdina. Željka Benger
- gdin. Marinko Paić
- gdin. Stjepan Sokač
- gdin. Vlado Crnec
- članovi folklorne skupine Osnovne škole Stubičke Toplice sa voditeljicom gđom. Đurđicom Mihovilić 
- službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela: gđa. Ljubica Božić, gđa. Ivana Franjković, gđa. Dubravka Špiček, gđa. Melita Šarić, gdin. Kristijan Oremuš, gđa. Kristina Šturlan, gđa. Ana Zrinski, gdin. Dragutin Gospočić, gdin. Željko Šturlan, gdin. Josip Šturlan
- gđa. Senka Susović novinarka „Radio Stubice“
- gdin. Nenad Kralj novinar „Mreža TV“

Zapisnik vodi: gđa. Melita Šarić

Svečanost je započela himnom Republike Hrvatske.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, otvara Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice. Sukladno Protokolu pozdravlja uzvanike i goste. Osobno se i u ime vijećnika zahvaljuje uvaženim gostima koji su se odazvali pozivu na Svečanu sjednicu.

Za sjednicu se predlaže

D N E V N I     R E D

1. Govor načelnika Općine Stubičke Toplice.
2. Dodjela priznanja Općine Stubičke Toplice.
3. Pozdravna riječ gostiju.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Gdin. Stjepan Sokač predao je riječ gdinu. Vladimiru Bosnaru, načelniku Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Vladimir Bosnar obratio se nazočnima riječima:

Uvaženi gosti, poštovani vijećnici,

srdačno Vas pozdravljam na današnjoj Svečanoj sjednici Općinskog vijeća kojom obilježavamo „27. travanj – Dan Općine Stubičke Toplice“. Ove godine naša Općina obilježava 23 godine uspješnog djelovanja kao jedinica lokalne samouprave. Proteklo razdoblje obilježio je investicijski ciklus kojim je unaprijeđena kvaliteta i kultura življenja, a realizacijom raznih projekata i programa Općina Stubičke Toplice afirmirala se u razvijenu lokalnu zajednicu i ekološki prepoznatljivu destinaciju.

Međutim, od 2015. godine situacija se drastično promijenila te je nastupilo razdoblje izuzetno teških financijskih okolnosti koje su postale prepreka daljnjim investicijskim ulaganjima. Općina Stubičke Toplice zadržala je status brdsko-planinskog područja, ali je temeljem Zakona o regionalnom razvoju i Uredbe o indeksu razvijenosti razvrstana u IV. skupinu razvijenosti, sa indeksom razvijenosti 102,27 %. Tako smo izmjenama Zakona ofinanciranju jedinica lokalne i područna (regionalne) samouprave i Zakona o brdsko-planinskim područjima izgubili znatne prihode od poreza na dohodak, a koji su najznačajniji prihodi općinskog Proračuna i sudjelovali su u strukturi istog sa čak 70%.

Iako ovako drastičan pad sredstava obeshrabruje i dovodi u pitanje funkcioniranje Općine, ozbiljnost financijske situacije shvatili smo kao izazov vlastitim potencijalima. Stručnim pristupom i maksimalnim naporima, aktivno smo se usmjerili naprijavu projekata na natječaje i javne pozive ministarstava i fondova.

Nakon investicijskog projekta energetske obnove mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Pila, krajem 2015. godine realizirana je obnova mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom. Za ovaj projekt Općini Stubičke Toplice odobreno je sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 80% opravdanih troškova. Spomenutim radovima zamijenjena je postojeća fasadna stolarija, dotrajalo krovište, uveden je novi sustav grijanja, te je izvedena toplinska ovojnica zgrade.

Realiziran je projekt dogradnje upravnog dijela škole kojim je školski prostor povećan za novih 65 m2. U dograđenom dijelu, uz rekonstrukciju postojećeg dijela, uređena je nova zbornica, soba ravnatelja, tajništva, sobe stručnih suradnika, administracije, spremišta i sanitarija nastavničkog osoblja.

Spomenuti radovi u cijelosti su financirani iz Proračuna Općine Stubičke Toplice te čine dio velikog investicijskog projekta obnove i dogradnje škole kojeg će Općina Stubičke Toplice realizirati u etapama zbog velikog smanjenja proračunskih sredstava. Također je otežavajuća okolnost što za navedenu namjenu nije planirano financiranje iz natječaja strukturnih fondova.

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu pristupilo se asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području općine Stubičke Toplice. Ovim radovima asfaltirano je 840 metara makadamskih putova u Topličkom naselju i naselju Pila.

U naselju Jarki realiziran je projekt proširenja športsko-rekreacijskog jezera Jarki u dužini od 86,00 metara. Ovim radovima kompleks športsko-rekreacijskog jezera Jarki dobio je ukupnu površinu 17.270,00 m2, od čega je 10.295,00 m2 površina pod vodom.

Uvažavajući stvarne potrebe stanovnika Općine, a prema zahtjevima mjesnih odbora tijekom 2015. godine, radilo se i na izgradnji kanala oborinske odvodnje. U Ulici Brezina, zbog čestih plavljenja nekretnina uslijed većih oborina, izgrađen je kanal za prikupljanje oborinskih voda. U sklopu navedenih radova izvedena su dva nova cestovna propusta te je ugrađena linijska rešetka, a time je riješen problem odvodnje oborinskih voda u tom dijelu naselja. U naselju Pihači, u Ulici Vladimira Nazora, izvršeni su radovi ugradnje cestovnih betonskih kanalica ukupne dužine 80 metara. U Strmcu Stubičkom zacijevljeno je 96 metara otvorenog kanala, cijevima promjera 315 mm, uz izradu 4 reviziona okna i ugradnju slivničkih rešetki.

U naselju Pila, u predjelu Vidak, izvedeni su radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje kojima je riješen problem odvodnje oborinskih voda s nerazvrstane ceste. Ovim radovima ugrađeno je 55 metara PEHD cijevi, promjera 315 mm, uz ugradnju linijske rešetke i izradu reviziona okna.

Nadalje, strojno su čišćeni kanali oborinske odvodnje na području cijele općine, ugrađene su linijske rešetke na kritičnim mjestima, te su uređivane bankine i zatvarane udarne rupe na asfaltu. Navozom i planiranje kamenog materijala održavani su makadamski putevi na području cijele općine, te je strojno orezano raslinje uz javne puteve.

Nastavljeno je s redovitim održavanjem javne rasvjete napodručju cijele općine, ali i izgradnjom nove. U naselju Strmec Stubički, uz cestu prema budućem groblju, izgrađen je novi vod postavom stupova, samonosivog kabela, te 13 novih rasvjetnih tijela. Ovim radovima osvijetljeno je 800 metara nerazvrstane ceste čije je potpuno uređenje planirano za 2016. godinu.

Tijekom godine vodi se kontinuirana briga o uređenju okoliša i zaštiti prirodnih vrijednosti. Na Danima hrvatskog turizma koji su održani u listopadu 2015. godine u Poreču, djelatnici Općine Stubičke Toplice Ani Zrinski dodijeljeno je prestižno priznanje „Čovjek, ključ uspjeha u turizmu“, te je proglašena djelatnicom godine u kategoriji čistač.

U prosincu 2015. godine Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijelo je Strategiju razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Strategija predstavlja temeljni planski dokument Općine kojim je obuhvaćen cjelokupan gospodarski, kulturni i općenito društveni život Općine.

Kvalitetnim pristupom odgoju i obrazovanju te postignućima u ekološkim i tradicijskim projektima Osnovna škola Stubičke Toplice i Dječji vrtić Zvirek, vrlo su uspješni nositelji promocije svog mjesta.

Općina Stubičke Toplice financirala je mjeru potpore roditeljima kupnjom školskih udžbenika svim učenicima od 1. do 8. razreda.

Unatoč smanjenju prihoda općinskog Proračuna, poveći iznos sredstava usmjeren je u područje socijalne skrbi i pomoći stanovnicima kojima je ista najpotrebnija. U tekućoj školskoj i akademskoj godini stipendira se 29 učenika i 21 student, a Općina sudjeluje i u sufinanciranju prijevoza. Također se iz Proračuna isplaćuje jednokratna naknada za svako novorođeno dijete. Općina Stubičke Toplice uključila se, kao partner, u projekt Baltazar, a cilj projekta je osiguranje boljih uvjeta i obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u razvoju.

U 2015. godini kao i početkom 2016. godine Općina Stubičke Toplice imala je vrlo sadržajan kulturni život. Pored tradicionalnih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice i udruga, provedena su dva nova kulturna projekta. U sklopu projekta „Vuzem na Mjesnom trgu“ umjetnički je oslikana velika toplička pisanica koja je kao tradicijski simbol Uskrsa izložena u centru kod fontane. U sklopu kulturnog projekta „Božić na Mjesnom trgu“, od ekološki prihvatljivog materijala, izgrađene su velike betlehemske jaslice koje su prezentirane na kulturnom događanju uoči Božića.

U provedbi projekta međunarodne suradnje, Općinu Stubičke Toplice posjetila je u lipnju prošle godine Udruga „Služiti miru“, iz francuskog grada Mauguio. Cilj ovog projekta je upoznavanje kulture i tradicije zemalja Europske unije. Članovi Udruge danas su nam dragi gosti na Svečanoj sjednici, stoga ih posebno pozdravljam.

U listopadu 2015. godine Općina Stubičke Toplice bila je ponosni domaćin Svehrvatske smotre „Dani kruha-dani zahvalnosti za plodove zemlje“ koja je održana u hotelu „Matija Gubec“ u organizaciji Udruge „Lijepa naša“. Na središnjoj svečanosti Dana kruha predstavile su se 44 međunarodne eko-škole.

Također su ove godine u travnju Općina Stubičke Toplice i Osnovna škola Stubičke Toplice bile domaćini svehrvatskog natjecanja Ekološki kviz „Lijepa Naša“ koji je održan u hotelu „Matija Gubec“. Riječ je o najvećem natjecanju ekološke mladeži koje 24. godinu u kontinuitetu organizira Udruga „Lijepa Naša“.

Prošle godine realiziran je ekološki projekt obnove povijesno-poučne staze Kamenjak koja, kao zanimljiv i vrlo posjećen sadržaj u prirodi, doprinosi turističkoj ponudi mjesta.

Uspješnom i kvalitetnom razvoju lokalne zajednice zasigurno mnogo doprinose investicije Specijalne bolnice Stubičke Toplice kao prepoznatljivog nositelja zdravstvenog turizma te ponovo otvorenje i uspješan rad hotela Matija Gubec.

Na uspješnoj provedbi investicijskih projekata koji su obilježili proteklo razdoblje zahvaljujem se vijećnicima Općinskog vijeća, mjesnim odborima, Jedinstvenom upravnom odjelu i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Za plemenito djelovanje u cilju dobrobiti naše Župe, srdačno se zahvaljujem velečasnom Josipu Banu.

Izrazito sam ponosan na mnoge kulturne, ekološke i tradicijske projekte te međunarodna događanja koje, u duhu zajedništva i s velikim entuzijazmom provode udruge, Turistička zajednica, Radno tijelo za kulturu i ekologiju, Osnovna škola, Dječji vrtić Zvirek, Župa svetog Josipa i Savjet mladih Općine, a istima se ovim putem srdačno zahvaljujem. Za izradu tradicijskih suvenira Stubičkih Toplica i očuvanje baštine zahvaljujem se Udruzi s najdužim djelovanjem na prostoru Stubičkih Toplica – Udruzi Hrvatska žena.

U nadi dolaska povoljnije investicijske klime, upućujem Vam čestitke povodom Dana Općine Stubičke Toplice, zahvaljujem na dosadašnjoj podršci i konstruktivnoj suradnji.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, zahvalio se na upućenim riječima, te obavijestio nazočne da je Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 30. sjednici održanoj dana 18. travnja 2016. godine donijelo Odluku o dodijeli priznanja Općine Stubičke Toplice, prema kojoj se Plakete Općine Stubičke Toplice dodjeljuju :

- Stjepanu Grgecu - za osobnu požrtvovnost i iskazanu humanost u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi
- Kristini Ljubić - za promociju Općine Stubičke Toplice kroz postignuća u ekološkim i tradicijskim projektima, kvalitetan pristup odgoju i obrazovanju i partnerski odnos s lokalnom zajednicom
- Brigitti Gmaz - za promociju Općine Stubičke Toplice kroz postignuća u ekološkim i tradicijskim projektima, kvalitetan pristup odgoju i obrazovanju i partnerski odnos s lokalnom zajednicom.

Zahvalnice Općine Stubičke Toplice dodjeljuju se:

- Jakovu Glavaču - za izradu filma o Stubičkim Toplicama i promociju destinacije kroz kreativno dječje stvaralaštvo
- Petru Bengeru - za izradu filma o Stubičkim Toplicama i promociju destinacije kroz kreativno dječje stvaralaštvo
- Francuskoj udruzi SERVIR LA PAIX - „Služiti miru“ - za razvoj projekta međunarodne suradnje, multikulturalno partnerstvo i promociju Općine Stubičke Toplice u EU
- Udruzi „Švicarsko - hrvatsko društvo“ - za aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima Općine Stubičke Toplice i razvijanje multikulturalnog partnerstva
- Marinku Paiću- za izniman osobni doprinos u razvoju turizma Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća općine Stubičke Toplice, zamolio je gdina. Vladimira Bosnara, načelnika Općine Stubičke Toplice da uruči priznanja Općine Stubičke Toplice.

Nakon ceremonije dodjele priznanja, gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke toplice pročitao je prigodne čestitke povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice upućene od:

- predsjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, gđe. Vlaste Hubicki i
- načelnika Općine Bizovac, gdina. Srećka Vukovića.

Poziva nazočne za upućivanje pozdravne riječi.

Za riječ su se javili:

Gdin. Serge Fernandez, predsjednik francuske udruge SERVIR LA PAIX obratio se prisutnima pozdravima i riječima zahvale na srdačnom gostoprimstvu. Ovo je druga posjeta Stubičkim Toplicama. Prvi puta u posjeti su bili prošle godine i tada su sa sobom ponijeli lijepe uspomene. Poželjeli su se vratiti ponovo i upoznati Stubičke Toplice. Cilj njihove udruge je pružanje mira i upoznavanje ljudi, zajednički rad te prezentacija kulture, gastronomije i slično. Putovat će u pet različitih zemalja i jedna od zemalja je i Hrvatska, zatim Italija, Njemačka, Španjolska i Francuska. Njihova udruga već radi na projektu te mole da i mi pomognemo u izradi projekta. U mjesecu lipnju predstavnici Općine Stubičke Toplice biti će gosti udruge kako bi se projekt mogao razvijati, a i načelnici oba grada međusobno upoznati. Nada se da ćerad na projektu pomoći razmjeni iskustava i upoznavanju međusobnih kultura i širenju mira.

Gdin. Juraj Srebačić, gradonačelnik Grada Donja Stubica upućuje srdačne pozdrave ispred gradonačelnika i načelnika gradova i općina Krapinsko-zagorske županije i u svoje osobno ime. Koristi priliku da čestita Dan Općine. Istaknuo je da je dobro da se u ovoj situaciji svi počinjemo oslanjati na vlastite snage. Napominje da je načelnik Općine Stubičke Toplice oduvijek bio aktivan te se rezultati vide. Zahvaljuje na pozivu.

Gđa. Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, obratila se načelniku, predsjedniku Općinskog vijeća, vijećnicima te ostalim gostima i uzvanicima riječima pozdrava ispred Krapinsko-zagorske županije te prenosi pozdrave i čestitke župana Krapinsko-zagorske županije gdina. Željka Kolara. Osobitu pažnje skrenula je na rad tokom cijele godine, kao i odgovornost svih topličanki i topličana koji su iznimno odgovorni i ekološki osviješteni, koji prezentiraju i užoj i široj okolini svoj kraj, svoje ljepote koje počivaju na korijenima tradicije. Posebno se osvrnula na rad načelnika te naglasila da je to potrebno posebno pohvaliti jer se promiče i potiče rad na svim poljima. Istaknula je da je svoj doprinos dala i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju kojoj je županija osnivač i dionik, a koja je prepoznala mogućnost uključivanja u tržišno natjecanje i popunila svoje kapacitete. Nada se da će Specijalna bolnica i dalje ostati jedan od ključnih dionika i gospodarski subjekt unapretku Općine Stubičke Toplice. Zaželjela je puno uspjeha u danjem radu i razvoju i nada se da će Općina Stubičke Toplice postati jadan od bisera zdravstvenog i lječilišnog turizma. Krapinsko –zagorska županija će kao i do sada uvijek nastojati podržati sve aktivnosti preko Specijalne bolnice, preko Županijske uprave za ceste kako bi Stubičke Toplice ostale ugodno mjesto za stanovanje i boravak.

Gđa. Martina Jantol, pomoćnica ministra turizma Republike Hrvatske, na samom početku upućuje isprike za kašnjenje. Sve nazočne je najsrdačnije pozdravila u ime Ministarstva turizma Republike Hrvatske i ministra osobno. Saznavši da ide u Stubičke Toplice ministar je izrazio zadovoljstvo i naglasio da Stubičke Toplice imaju brend i da su jedna od perjanica kontinentalnog turizma Hrvatske. Prije svega zahvaljuje predsjedniku Općinskog vijeća, načelniku, zamjeniku načelnika i vijećnicima na radu. Osnovnoj školi i Dječjem vrtiću, koji kreiraju programe. Iz glasila Općine „Toplički zvirek“ vidljivo je da se znatan trud ulaže u projekte i manifestacije, događanja koja su organizirana u Stubičkim Toplicama. Napominje da će vrata Ministarstva turizma biti otvorena za apsolutno sve projekte, kao i vrata ostalih ministarstava i kod projekata i kod ostalih financiranja. Osobita je čast kada dolazite iz Općine koja je biser kontinentalnog turizma, a tome je dokaz i ovaj hotel u kojem se nalazimo te koji je bio jedan od prvih hotela izgrađen u Republici Hrvatskoj u ono vrijeme. Zaželjela je sretan nam naš Dan osobito načelniku koji je borac, jer danas je potrebno biti borac i ulagati sredstva u projektnu dokumentaciju, u znanje, znanje u pisanje projektnih prijedloga što se u našoj Općini primijeti jer se kontinuirano ulagalo u edukaciju. Osnovnoj školi i Dječjem vrtiću koji su uključeni u sva društvena događanja i koji su od iznimnog značaja za Općinu. Ispred ministarstva je naglasila na postojanje jednog važnog problema, a to je kadar u turizmu. Nedostaje nam srednjoškolskog obrazovanja, jer se sve više djece odlučuje za fakultetsko obrazovanje. Nedostaju nam konobari, kuhari, spremačice to jest sva zanimanja koja su nam bitna za našu turističku ponudu. Apelira na sve da se djeca školuju za zanimanja u kojima će odmah nakon škole moći naći posao. U Stubičkim Toplicama oduvijek se ozbiljno razmišljalo o turizmu potrebo je pokrenuti kampanju i objasniti djeci da je u tim zanimanjima i vrhunskim radom mogućnost zarade visoka. Krenuo je veliki val ulaganja domaćih i stranih investitora na polju turizma. U Krapinsko-zagorskoj županiji vidljiva je želja mladih za ulaganje u turizam i napredovanje na tom polju. Zagorska razvojna agencija radila je na izradi Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice, osobno ju to jako veseli. Strategije su iznimno važne jer moramo znati gdje smo, gdje želimo doći i kojim alatima to postići. Imamo projekte, potrebno je samo složiti priču oko financijske konstrukcije. Još jednom zaželjela je sretan Dan Stubaka.

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice uručio je gdinu. Serge Fernandezu, predsjedniku francuske udruge SERVIR LA PAIX Strategiju razvoja Općine Stubičke Toplice, kao jedan iznimno važan dokument za razvoj Općine Stubičke Toplice do 2020. godine.

Gđa. Marija Krušelj, predsjednica Udruge Stubička baština, pozdravila je nazočne te im se obratila riječima da su Stubičke Toplice dio nje i njenog života. Izrazila je sreću i zadovoljstvo što se Hotel Matija Gubec ponovno otvorio. Potvrdila je riječi pomoćnice ministra turizma i rekla da su Stubičke Toplice pisale povijest hrvatskog turizma i to od 1882. godine kada je prvi prospekt tiskan upravo ovdje u Stubičkim Toplicama. I danas gdje god da se krene uvijek pitaju za Stubake. Danas je donijela jedan poklon, a to je cvijet Iriss Croatica odnosno Hrvatsku peruniku koja raste na našim prostorima. Samonikla biljka koja je endem i koja je poznata u svjetskim razmjerima. Simbolika ovog cvijeta je u poruci „budi mi prijatelj“. Danas pohvaljuje ljubav, zajedništvo i napredak u Stubičkim Toplicama koje je prisutno u svim segmentima rada. Peruniku poklanja načelniku Općine Stubičke Toplice gdinu. Vladimiru Bosnaru. Svima je čestitala Dan Općine sa porukom „Budite prijatelji.“.

Velečasni Josip Ban, župnik Župe sv. Josip Stubičke Toplice, kao član i žitelj ove Općine, čestita svim žiteljima Dan Općine Stubičke Toplice, a osobito onima koji se brinu za napredak Općine: načelniku, predsjedniku Općinskog vijeća i svim djelatnicima i službenicima. Kao što je i gđa. Marija Krušelj rekla potrebno je puno ljubavi i rad od srca, otvorenost prema svemu što je dobro i lijepo, a kao podlogu ima stručnosti projekte koji pomažu u napredovanju. Zahvaljuje načelniku i svima ostalima na trudu i radu koje se čini za dobrobit ove Općine. Želi puno Božjeg blagoslova, a to znači mudrosti, domišljatosti, ustrajnosti, izdržljivosti u teškoćama, imati duhovnu snagu da se nastavi i onda kada nije sve lako i jednostavno. Zahvaljuje i našim gostima iz Francuske koji šire mir. Nada se da će toga biti više i da će svijet imati svjetliju budućnost.

Nakon upućenih pozdravnih riječi gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, zahvalio se na upućenim riječima i željama za daljnji rad, te zatvorio Svečanu sjednicu Općinskog vijeća i pozvao nazočne na nastavak druženja.

Svečana sjednica s aradom je završilau 18,14 sati.

KLASA:021-05/16-01/04
URBROJ:2113/03-01-16-2
Stubičke Toplice, 27. travnja 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt