32. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K
sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 23. svibnja 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni: Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Boris Beljak, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Nina Gradiški Zrinski, Alen Ahmetović - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun
Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice
Senka Susović, novinarka

Odsutni: Damir Pavrlišak, Darinka Gmaz – Lončar, Josip Kukas , Ana Gospočić,Tomislav Franjković 

Zapisničar:Melita Šarić
Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara tridesetdrugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gdina. Tomislava Mlinarića, novinarku, gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno osamod trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesete i tridesetprve, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sa pratećim odlukama.
3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
6. Donošenje Odluke o usvjanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana DVD Strmec Stubički za 2015. godinu.
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu DVD Strmec Stubički.
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.03.2016. Dječjeg vrtića „Zvirek“.
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2016. Dječjeg vrtića „Zvirek“.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.
12. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen sa osam (8)glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesete i tridesetprve, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje zapisnike sa tridesete i tridesetprve, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice na usvajanje.

Zapisnici sa tridesete i tridesetprve, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno su usvojeni sa osam (8)glasova.

Ad.2.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sa pratećim odlukama. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sa

- prihodima od9.225.404,59 kune i 
- rashodima od 9.228.647,38 kune.

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

9.223.643.74 kn

- prihode od nefinancijske imovine

1.760,85 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

6.307.815,52 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

2.920831,86 kn

- manjak na dan 31.12.2015.

-3.242,79 kn

-raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

-1.106.897,64 kn

-višak/manjak+neto zaduživanja/financiranja

-1.110.140,43 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odlukao izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu.
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu,
- Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.

                                                                                                                    Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

Ad.3.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za  2015.  godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće. 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, sastavnije dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNEPOVRŠINE

1. Za izgradnju nogostupa u Ulici Ljube Babića Đalskog od Bengera do Krušljevog sela utrošena su sredstva u iznosu od 24.900,00 kuna.

2. Za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom na izradu tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu 22.758,54 kuna.

3. Za potrebnu dokumentaciju i izvođenje radova na proširenju Športsko rekreacijskog jezera “Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 225.550,00 kuna.

4. Za izradu cost benefit analize za izgradnjuAuto kampa utrošena su sredstva u iznosu 52.000, 00 kuna, a za tehničku dokumentaciju za izgradnju ceste Lampuševo sredstva u iznosu 26.350,00 kuna.

5. Za izvođenje radova energetske obnove Mjesnog i Vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 456.524,16 kuna.

6. Na izradu geotehničkog mišljenja s prijedlogom projekta za sanaciju klizišta u Zagorskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 116.875,00 kuna,a na program za sanaciju istog sredstva u iznosu 36.875,00 kuna.

7. Za dogradnju Osnovne škole Stubičke Toplice utrošena su sredstva u iznosu od 538.335,11 kuna.

II.NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izgradnju ceste “Zeleni gaj”, na izradu tehničke dokumentacije, utrošena su sredstva u iznosu od 16.975,74 kuna.

2. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 460.796,06 kuna od čega 305.574,22 kuna za asfaltiranje ceste prema vodospremi, 74.953,16 kuna za asfaltiranje ceste prema Ani Pilski u naselju Pila, dok je za asfaltiranje odvojka u Topličkom naselju utrošeno 80.268,687 kuna.

3. Na izgradnju ceste prema autobusnom kolodvoru, za izradu elaborata za procjenu tržišne vrijednosti prava građenja i procjenu tržišne vrijednosti nekretnine, utrošena su sredstva u iznosu od 12.500,00 kuna.

III.GROBLJE

1. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju groblja i pratećih objekata utrošena su sredstva u iznosu od 142.634,20 kuna,dok je za kupovinu zemljišta utrošeno 53.089,55 kuna.

IV.JAVNA RASVJETA

1. Za izgradnju javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 108.780,96 kuna od čega 98.417,50 kuna za izgradnju javne rasvjete uz cestu prema budućem groblju a 10.363,46 kuna za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod k.br. 136.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za nabavu i postavu hidranta utrošena su sredstva u iznosu od 10.625,00 kuna.

VI.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima mjesnih odbora, utrošena su sredstva u iznosu od 176.135,00 kuna.

VII.ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.  Za nabavu koševa za smeće utrošena su sredstva u iznosu od 11.250,00 kuna.

2. Na izradu dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od 68.531,25 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- atmosferske vode,
- nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 263.099,96 kuna, od čega je 77.937,72 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na : motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu , pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide, travnu smjesu i sl. 185.162,24 kuna utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine, te druge usluge koje su vezane uz parkove:rušenje oštećenih stabala, popravak parkovnih klupa i sl.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 30.468,62 kuna.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 725.647,15 kn, a utrošena su za navoz , razgrtanje i valjanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve, popravak prometnih znakova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 224.331,25 kn.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 208.270,18 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 153.787,43 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošenoje 706,46 kn.

2. Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošenoje 127.646,88 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošenoje 10.523,90 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice obavještava da je u privitku poziva također dan prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, sa pripadajućim obrazloženjem. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam(8) glasova donosi se Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Ad.6.
Donošenje Odluke o usvjanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice obavještava da se u privitku poziva nalazi Odluka o utvrđivanju prijedloga izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

I. Uvod

Izvješće se izrađuje na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov. br. 94/13).
Plan gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice donesen je za period 2008. do 2016. godina, a objavljen je u Službenom glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/2008).

II. Obuhvaćenost stanovništva, podaci o sakupljaču i količina prikupljenog otpada, način i zbrinjavanje otpada

U općini Stubičke Toplice je organizirano sakupljanje i odvoz otpada po principu „kućnog praga“, a obuhvaćena su sva naselja.
Uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada sa područja općine Stubičke Toplice obavlja trgovačko društvo EKO FLOR PLUS d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180c, temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, KLASA: 363-01/11-01/5, URBROJ:2113/03-03-11-25 od 07. travnja 2011. Ugovor je sklopljen na deset godina.
Koncesionar je Ugovorom obvezan osigurati i odvojeno sakupljanje otpada.
U 2015. godini, miješani komunalni otpad prikupljao se od fizičkih i pravnih osoba u spremnike od 120, 240 i 1100 litara, a odvoz istoga obavlja se svaki tjedan (utorkom). Selektivni otpad (kanta za papir i plastiku) odvozio se jednom mjesečno, petak, sredina mjeseca. Glomazni otpad odvožen je dva puta godišnje, lipanj i listopad.
Prema podacima o korisnicima komunalne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada sa područja općine Stubičke Toplice, koji su evidentirani kod koncesionara i usklađeni sa podacima davatelja koncesije, u 2015. godini bilo je evidentirano ukupno 1 153 korisnika, od toga 1 106 fizičkih te 47 pravnih osoba, i to:

FIZIČKE OSOBE:

- spremnik 120 l (domaćinstva) – 551 korisnik
- spremnik 240 l (domaćinstva) – 24 korisnika
- spremnik 120 l (vikendaši) – 329 korisnika
- spremnik 120 l (samačka/staračka domaćinstva) – 192 korisnika
- spremnik 120 l (socijalni slučajevi) – 10 korisnika

PRAVNE OSOBE:

- spremnik 120 l- 20 korisnika
- spremnik 240 l – 11 korisnika
- spremnik 1100 l – 16 korisnika.

Prema podacima koncesionara, EKO FLOR PLUS d.o.o., tijekom 2015. godine sa područja općine Stubičke Toplice prikupljena je sljedeća količina otpada:

- miješani komunalni otpad: 616,340 t
- glomazni (krupni) otpad: 25,620 t
- ambalaža od papira i kartona: 21,298 t
- ambalaža od plastike: 3,618 t
- staklena ambalaža: 4,546 t
- papir i karton: 7,314 t
- plastika 33,086 t.

Miješani komunalni otpad zbrinut je na slijedećim deponijama: C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin; odlagalište Doroslov, Donji Miholjac; odlagalište Krakom d.o.o. Krapina;odlagalište otpada Gorjak, Krapina; odlagalište otpada Johovača, Velika Trnovitica i odlagalište otpada Piškornica, Koprivnički Ivanec.
Odvojeni otpad zbrinut je putempoduzeća EKO FLOR PLUS d.o.o. sa sjedištem u Oroslavjukoje će isti daljnje obraditi.
Općina Stubičke Toplice je ostvarila prihod od koncesije za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada u 2015. godini u iznosu od 25.000,00 kn.

III. Mjere odvojenog sakupljanja otpada

Općina Stubičke Toplice je u 2015. godini provodila mjere odvojenog sakupljanja otpada (stakla, papira, kartona i plastike). Odvojeno sakupljanje otpada obavljalo se putem zelenih otoka te na kućnom pragu. Na području općine Stubičke Toplice uređena su tri zelena otoka na kojima je postavljeno ukupno tri spremnika, i to za dva za staklo i jedan za papir.

Spremnici su postavljeni na sljedećim lokacijama

- Stubičke Toplice, kod tržnice ( 1 spremnik)
- Pila (1 spremnik)
- Osnovna škola Stubičke Toplice (1 spremnik).

Tijekom 2015. godine utrošeno je 11.250,00 kn za izradu i postavu koševa za smeće na javnim mjestima na području općine Stubičke Toplice.

IV. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Stubičke Toplice za 2015. godinu planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta u Strmcu Stubičkom, na dijelu k.č. br. 2522/1 k.o. Strmec Stubički. Za projektnu dokumentaciju potrebnu za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošeno je 68.531,25 kn.
Površina građevne čestice je2673 m2, a predviđeno je potpuno ograđivanje čestice ogradom visine 1,8 m. Predviđene su sljedeće zgrade:

- „porta i prijem“ – kontrola i evidencija ulaza i izlaza vozila i otpada
- „upravna zgrada“ – boravak i odmor za zaposlene
- „skladište“ – za zbrinjavanje problematičnog i opasnog otpada
- „nadstrešnica poluzatvorenog tipa“ – za zbrinjavanje krupnog otpada
- „nadstrešnica poluzatvorenog tipa“ – za sortiranje ostalog otpada. 

V. Lokacije količine i troškovi uklanjanja odbačenog otpada

U 2015. godini nisu evidentirana nova divlja odlagališta otpada te nije bilo troškova učinjenih radi zbrinjavanja takvog otpada.

VI. Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti

Na web stranici www.stubicketoplice.hr objavljuju se informacije o odvozu komunalnog otpada i glomaznog otpada.

VII. Financijska sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom

Općina Stubičke Toplice utrošila je u 2015. godini ukupno 79.781,25 kn za provedbu mjera gospodarenja otpadom, i to:

- izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za reciklažno dvorište: 68.531,25 kn
- izrada koševa za smeće na javnim površinama: 11.250,00 kn.

VIII. Zaključak

Prikazom stanja gospodarenja otpadom, vidljivo je da se poduzimaju aktivnosti u cilju provođenja Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2008. do 2016. i odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, i to:

- sprječavanje ili smanjenje štetnog utjecaja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje,
- sustavno gospodarenje otpadom radi smanjenja količine otpada.

U 2016. godini potrebno je donijeti novi/ažurirati postojeći Plan gospodarenja otpadom (ovisno o donošenju istog na državnoj i regionalnoj razini) te sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom provoditi izobrazno-informativne aktivnosti stanovništva. 

IX. Završna odredba

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana DVD Strmec Stubički za 2015. godinu.
 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice obavještava da se u privitku poziva nalazi Izvješće o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana DVD Strmec Stubički za 2015. godinu. Otvara raspravu. 

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o radu za 2015. godinu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.8.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu DVD Strmec Stubički.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice obavještava da se u privitku poziva nalazi Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu DVD Strmec Stubički. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2016. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.9.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.03.2016. Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Topliceobavještava, da kao i u prethodnim točkama i ovdje se materijali nalaze u privitku poziva. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine. 

Ad.10.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2016. Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Topliceobavještava, da se materijali nalaze u privitku poziva. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine. 

Ad.11.
Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Topliceobavještava da je informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu dana u privitku poziva.  

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Prihvaća se Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Ad.12.
Pitanja i prijedlozi.
 

Nema pitanja i prijedloga.

 

Završeno:19,20 sati.

KLASA:021-05/16-01/05
URBROJ:2113/03-01-16-2
Stubičke Toplice, 23.05.2016.

 

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt