32. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 32. Svečanoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2011. godine donijelo je

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa tridesetprve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec studeni 2011. godine.

3. Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.

4. Donošenje Odluke o III. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama i druge izmjene Konsolodoranog proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

5. Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

6. Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

7. Donošenje Plana nabave za 2012. godinu.

8. Donošenje Odluke o ukidanju retencije za obranu od poplava iz Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2012. godini.

10. Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2011. godinu.

11. Donošenje Odluke o usvajanju odluke o nabavi desertnih inox tanjura za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.

12. Pitanja i prijedlozi.

Prema donesenom dnevnom redu donesene su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesetprve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesetprve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec studeni 2011. godine.
 

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec studeni 2011. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar pozdravio je nazočne i podnio izvješće o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. godine, riječima:

Unatoč ekonomskoj krizi koja nas prati, nastavili smo sa ostvarivanjem različitih projekata, od kojih svakako moramo istaknuti završetak prve i druge faze izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice. Nastavak ovog projekta, to jest izgradnja još otprilike 3.000 metara cjevovoda, planiran je za sljedeću godinu.

Ovaj najveći investicijski projekt Općine Stubičke Toplice u 2010. i 2011. godini, sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva iz programa Integralni razvoj lokalne zajednice EIB II sa 49,74 % sredstava, dok je ostatak financiran iz proračuna Općine. Ukupna vrijednost prve i druge faze iznosi 3.100.000,00kuna.

Ovim projektom najviše, ali i budućim kao što su: izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe i Vinogradskoj ulici, Općina nastavlja sa projektima zaštite prirode i okoliša zasigurno najvećim bogatstvom koje možemo ostaviti budućim generacijama.

Dovršen je još jedan važan ekološki projekt: projekt razvrstavanja otpada. Općina je osigurala svakom domaćinstvu na području općine Stubičke Toplice plavu kantu za zbrinjavanje papira i žutu vreću za zbrinjavanje plastike, čime svi stanovnici zajedno pomažu u očuvanjui zaštiti prirode i prirodnih resursa.

Ostvareno je niz komunalnih projekata kojima je cilj unapređenje životnog okruženja mještana Stubičkih Toplica, kao što su izgradnja i održavanjejavne rasvjete, lokalnog vodovoda, nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda.

Uspješno je realiziran projekt sanacije klizišta u Strmcu Stubičkom, kod Kozjaka. Ova investicija vrijedna je 138.000,00 kuna. Dovršena je i izgradnja trafostanice Sljemenski put – naselje Jarki, te su izvršeni radovi na izgradnji javnog puta u poduzetničkoj zoni.

Ovdje moramo spomenuti i uređenje sanitarnog čvora u Parku vozača u Pili. Park vozača mjesto je održavanja brojnih manifestacija tijekom godine. Adaptiranjem postojećeg sanitarnog čvora u drvenu kućicu, postignut je izgled primjeren okruženju u kojem se nalazi.

Da bi se svi ti projekti mogli realizirati, potrebna je odgovarajuća mehanizacija. Zato je Općina uložila u kupnju novog traktora. Novi traktor pridonijet će kvaliteti i brzini obavljanja komunalnih poslova, posebice održavanju ulica i nogostupa u ovim zimskim mjesecima, obzirom da je isti opremljen ralicom.

Ove je godine izrađeno deset drvenih tradicijskih štandova, prepoznatljivog i originalnog izgleda. Postavljeni su na tržnicu Stubaka, čime je i ona dobila novi, svježi izgled.

Trud oko očuvanja prirode i okoline u kojoj živimo, ni ove godine nije ostao nezamijećen. Općina je, šeste godine za redom, nagrađena priznanjem Zeleni cvijet. Ove godine pripao nam je Zeleni cvijet s brončanim znakom za osvojeno treće mjesto u akciji Zeleni cvijet - ocjenjivanje uređenosti mjesta kao cjeline, u kategoriji do 5.000 stanovnika. Na to smo priznanje osobito ponosni, jer je rezultat rada i truda ne samo djelatnika Općine, već i svih stanovnika Stubičkih Toplica.

Uz brojna osvojena priznanja na razini Krapinsko-zagorske županije, Općina se ponosi priznanjem kojim je Vladimir Strugar komunalni djelatnik Općine Stubičke Toplice, proglašen djelatnikom godine u kategoriji čistača na razini naše županije.

Uvažavajući najmlađe, važno je napomenuti da Općina i dalje redovito sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću “Zvirek”, te kao osnivač osigurava sredstva za redovan rad istog. Kvalitetan timski rad u suvremenom vrtiću bilježi niz kreativnih aktivnosti i događanja.

Osnovnoj školi Stubičke Toplice također se redovito izdvajaju sredstva za redovan rad iz proračuna Općine , a škola zauzvrat ostvaruje zapažene rezultate u odgojno-obrazovnim programima i natjecanjima, čime se Općina kao osnivač ponosi.

U tijeku je provođenje akcije Općine i gradovi – prijatelji djece, u koju se Općina uključila na inicijativu Društva Naša djeca Stubičke Toplice, a cilj koje jeafirmiranje Općina Stubičke Toplice kao prijatelja djece.

I ove školske, odnosno akademske godine, nastavilo se sa stipendiranjem učenika i studenata, sufinanciranjem njihovog prijevoza do škola i fakulteta, a i dalje se pomaže najosjetljivijoj socijalno ugroženoj skupini građana pomažući im u snošenju troškova stanovanja.

Općina postaje sve privlačnije mjesto za život. To dokazuju i podaci Državnog zavoda za statistiku. Naime, prema posljednjem popisu stanovništva, broj stanovnika Općine Stubičke Toplice je u porastu.

Općina ne zaostaje ni na području kulture. Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice uspješno je organizirala desetak tradicionalnih manifestacija, kako sportskih tako i kulturnih, u čemu su joj potporu pružile brojne udruge s područja Stubičkih Toplica kojima se ovom prigodom posebno zahvaljujem i čestitam na njihovim postignućima.

I za kraj, zahvaljujem vijećnicima Općinskog vijeća, Radnim savjetodavnim tijelima, Mjesnim odborima, Jedinstvenom upravnom odjelu, mještanima i svima koji su pomogli ostvarenje projekata, kojima je naša Općina pokazala kako se ni u vrijeme financijske krize ne smije odustati. Marljivim radom, upornošću i zajedničkom suradnjom nastavljamo dalje.

Ad.4.
Donošenje Odluke o III. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi treću Izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine sa prihodima od 12.303.400,00kuna i rashodima od 11.489.053,86kuna, kako slijedi:

                                                                                                              Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                             12.268.200,00

- prihodima od nefinancijske imovine od                                          35.200,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                6.875.093,86

- rashode za nefinancijsku imovinu od                                      4.613.960,00

Izdaci za financijsku imovinu                                                         20.000,00

Razlikom višak/manjak                                                                814.346,14

Članak 2.

Kao sastavni dio druge Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o trećoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu,

- Odluka o trećoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu.

- Odluka o trećoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu,

- Odluka o trećoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu,

 Članak 3.

Treća izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

O D L U K A

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi drugu Izmjenu Konsolidiranog proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine sa konsolidiranim prihodima Općine i Dječjeg vrtića „Zvirek“ u iznosima od 13.231.986,00.kuna.

Ad.5.
Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

o trećoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu

Članak 1.

Trećom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ove Treće izmjenePrograma.

Članak 3.

Treća izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, sastavni je dio Treće izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

o Trećoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređajakomunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu

Članak 1.

Trećom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Trećoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički. 

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ove Treće izmjene Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 302.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 32.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 20.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 240.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjeg igrališta predviđeno je 23.100,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.105.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 75.000,00 kn.

III. JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 180.000,00 kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje predviđeno je 5.400,00 kn.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 180.000,00 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 600,00 kn.

2. Za materijal i dijelove te za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 415.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.200,00 kn.

Članak 3.

Treća izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, sastavni je dio Treće izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Plana nabave za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi Plan javne nabave za 2012. godinu.

Ad.8.
Donošenje Odluke o ukidanju retencije za obranu od poplava iz Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Iz Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10) ukida se retencija za obranu od poplava prikazana na kartografskom prikazu broj 4.2.2. koji je sastavni dio Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice, te će se ista ukloniti prilikom sljedećih izmjena i dopuna, odnosno donošenja novog Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice. Retencija se ukida zbog toga što više nije potrebna, obzirom da je na k.č.br. 850 k.o. Strmec Stubički sagrađeno športsko-rekreacijsko jezero.

Ad.9.
Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2012. godini.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O PRIHVAĆANJU

PRIJEDLOGA PROGRAMA MJERA SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2012.

Članak 1.

Prihvaća se Prijedlog Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2012. godine, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Deratizacija će se provoditi na području Općine Stubičke Toplice u objektima i prostorima kako slijedi:

- objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom (rezervoar Pila),

- kanalizacijskim sustavima, objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda (kanalizacijska mreža dužine cca 2500 m),

- objektima odgojno-obrazovnih ustanova (Osnovna škola Stubičke Toplice i Dječji vrtić “Zvirek”)

- stambenim objektima i dvorištima (poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva, cca 1400), te okolišu stambenih zgrada.

Članak 3.

Deratizaciju iz članka 2. mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva i Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07).

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće. 

Članak 4.

Deratizacija se provodi obvezatno u dvije sustavne akcije godišnje, i to kao proljetna i jesenska.

Izvođači deratizacije su obvezni pet dana prije početka deratizacije obavijestiti Općinu Stubičke Toplice i stanovnike Općine o početku i vremenu trajanja deratizacije.

Stanovnici Općine se obavještavaju o trajanju deratizacije tiskanim materijalima koji se postavljaju na dobro vidljivim, frekventnim mjestima i putem javnih medija. 

Ad.10.
Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se II. Izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2011. godinu.

Ad.11.
Donošenje Odluke o usvajanju odluke o nabavi desertnih inox tanjura za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Dječjem vrtiću „Zvirek“ iz Stubičkih Toplica, Mlinarska 34, daje se suglasnost za nabavu 100 komada desertnih inox tanjura za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“, po cijeni 42,00 kune odnosno ukupnom iznosu od 5.166,00 kuna sa PDV-om.

KLASA:021-05/11-01/13

URBROJ:2113/03-01-11-3

Stubičke Toplice,27.12.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt