33. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 29. veljače 2012. godine donijelo je

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesetdruge svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2011. godine i siječanj 2012. godine.

3. Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Strmec Stubički.

4. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice.

5. Donošenje Odluke o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2012. godini (prema Zapisniku Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo).

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza u Općini Stubičke Toplice.

8. Informacija o realizaciji programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.

9. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesetdruge svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesetdruge svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2011. godine i siječanj 2012. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2011. godine i mjesec siječanj 2012. godine jednoglasno jeusvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA STRMEC STUBIČKI

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se:

- pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja Groblja Strmec Stubički (u daljnjem tekstu DPU),

- prostorni obuhvat DPU-a,

- ocjena stanja u obuhvatu DPU-a,

- ciljevi i programska polazišta,

- potrebne stručne podloge za izradu DPU-a,

- način pribavljanja stručnih rješenja,

- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,

- popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumente) za izradu DPU-a iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana,

- rok za izradu DPU-a, odnosno njihovih pojedinih faza,

- zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno gradnje, tijekom izrade i donošenja DPU-a,

- izvori financiranja izrade DPU-a

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DPU GROBLJA STRMEC STUBIČKI

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 226. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br.: 10/09. i 15/10.).

DPU se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/04 - ispravak), te Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i Pravilnika o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

Članak 3. 

Nositelj izrade plana je Općina Stubičke Toplice.

Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja plana je Općinski načelnik.

PROSTORNI OBUHVAT DPU-a

Članak 4.

Prostorni obuhvat DPU-a definirana je slijedećim katastarskim česticama: k.o. Strmec Stubički, k.č.br.: 2332, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342/1, 2342/2, 2343, 2344/1, 2344/2, 2344/3, 2345, 2348.

Površina prostornog obuhvata iznosi cca 4 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU DPU-a

 Članak 5.

Prostor unutar obuhvata plana nije izgrađen. Predmet izrade plana je planirano groblje Prostornim planom uređenja Općine Stubičke Toplice, te predviđena površina za njegovo proširenje na k.č.br.: 2334, 2335, 2336, 2337, 2344/2, 2345 K.O. Strmec Stubički.

Postoji pravna osnova za izradu plana. Ne postoje prostorna ograničenja za uređenje zone.

Postoje spojevi zone na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Konačne potrebe će biti određene planom i biti programska osnova za realizaciju infrastrukture nužne za uređenje područja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Cilj izrade Plana je odrediti namjenu i uvjete uređenja prostora planiranog groblja sukladno programu za izgradnju groblja.

Sukladno članku 16. Pravilnika o grobljima, DPU osim sadržaja određenih posebnim propisom treba sadržavati sljedeće dijelove i pokazatelje:

1. Program uređenja groblja koji se sastoji od:

- izvješća o pogodnosti lokacije,

- programa potreba, proračun dimenzija groblja i sadržaja sa iskazom površina, brojem i kapacitetom ukopnih mjesta,

- etapnost i uvjeti realizacije i korištenja.

2. Plan kompleksa groblja na katastarsko-topografskoj karti u mjerilu 1:500 koja sadrži naročito:

- namjenu površina: zelene i prometne površine, grobna polja, redovi i ukopna mjesta (obvezno označena i kotirana sa staze - međurazmaka po dužini), polja s brojem ukupnih mjesta i vrstom grobova te razmještaj uređaja i opreme,

- plan uređenja slobodnih i prometnih površina (zelenilo, ostale površine, oprema, materijali).

3. Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje u cjelini u mj. 1:200.

4. Nacrte i uvjete za gradnju i opremanje ukopnog mjesta kao detaljni tipski ili poseban nacrt u mjerilu 1:50 ili 1:100.

POTREBNE STRUČNE PODLOGE ZA IZRADU DPU-a

Članak 7.

Za izradu DPU-a nije planirana posebna izrada stručnih podloga nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU-a iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova,DPU će se izraditi na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:1000 i digitalnoj ortofoto karti.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU DPU-a IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja će svojim podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz područja svog djelokruga sudjelovati u izradi DPU-a su:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini,

2. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13,

3. T-Com, Regija 1 sjever Zagreb,

4. T-Mobile, Sektor za planiranje i razvoj sustava,

5. KOMUS d.o.o. u stečaju Donja Stubica,

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save,

7. HEP, Distribucijsko područje Elektra Krapina,

8. MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova,

9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

10. Državna geodetska uprava.

ROK ZA IZRADU DPU-a, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti svoje zahtjeve, planske smjernice ili propisane dokumente iz područja svog djelokruga je 30 dana od dana kada su zaprimile takav zahtjev. Ako u tom roku tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve, planske smjernice i propisane dokumente, smatrati će se da ih nemaju.

Rok za izradu nacrta prijedloga DPU-a je 120 dana od dana potpisivanja ugovora o njegovoj izradi u koji rok ne ulazi vrijeme potrebno za pribavljanje podataka navedenih u prethodnom stavku.

Rokovi javne rasprave i rokovi pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.

Predmetni DPU mora se donijeti najkasnije 6 mjeseci od završetka javne rasprave, a nakon proteka tog roka javna rasprava se mora ponoviti.

Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše dva puta nakon čega se donosi nova Odluka o izradi i provodi novi postupak izrade DPU-a.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRADNJE TIJEKOM IZRADE DONOŠENJA DPU-a

Članak 12.

U tijeku postupka izrade i donošenja DPU-a, udijelu njegova prostornog obuhvata koji predstavlja neizgrađeno zemljište, nije dozvoljeno izdavanje akata kojima se odobrava gradnja na tom području.

Zabrana traje do stupanja na snagu DPU-a, ali ne duže od 2 godine od stupanja na snagu ove Odluke. 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU-a

Članak 13.

Izrada DPU-a financirati će se iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.4.
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU UGOVORA

U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odluku uređuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice, postupci sklapanja ugovora radi obavljanja komunalnih djelatnosti, te pravna zaštita u vezi s tim postupcima.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice, a koje se financiraju iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: naručitelja), jesu:

- javna rasvjeta

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina.

Članak 3.

Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Pod pojmom održavanje nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet vozilima i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, uključujući i nabavu sadnica cvijeća.

Pod pojmom održavanje javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne cesta prema posebnom zakonu.

VRSTA POSTUPKA

Članak 4.

Postupak sklapanja ugovora za obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se putem prikupljanja pisanih ponuda i to:

- za ugovore čija je procijenjena vrijednost manja ili jednaka 300.000,00 kuna pozivom na dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja

- za ugovore čija procijenjena vrijednost prelazi 300.000,00 kuna pozivom na dostavu ponude za najmanje pet ponuditelja.

Članak 5.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda donosi načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 6.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, pojave dodatni radovi ili usluge koji nisu uključeni u osnovni ugovor, a koji su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvršavanje osnovnog ugovora, naručitelj može s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor sklopiti dodatak ugovora kojim će se pobliže urediti uvjeti izvršavanja dodatnih radova ili usluga.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 7.

Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu postupka koje internom odlukom imenuje načelnik Općine Stubičke Toplice.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana. 

Povjerenstvo provodi postupak zaprimanja pristiglih ponuda i upisuje ih u upisnik o zaprimanju ponuda, provodi postupak otvaranja te pregleda i ocjene ponuda.

Povjerenstvo postupke iz st. 3. ovog članka provodi na nejavnoj sjednici. 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Članak 8.

Povjerenstvo izrađuje dokumentaciju za nadmetanje koja je sastavni dio poziva na dostavu ponuda.

Dokumentacija sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. Podatke o naručitelju: naziv i sjedište, OIB, broj telefona i telefaksa, osoba za kontakt;

2. Podatke o predmetu nabave: opis predmeta nabave, količinu ili opseg predmeta nabave;

3. Tehnički opis i specifikaciju predmeta nabave;

4. Mjesto izvršavanja ugovora;

5. Procijenjenu vrijednost nabave;

6. Troškovnik;

7. Razloge isključenja ponuditelja;

8. Odredbe o sposobnosti ponuditelja;

9. Podatke o načinu izrade i dostavi ponude;

10. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva;

11. Rok za dostavu ponuda;

12. Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;

13. Rok za donošenje odluke o odabiru;

14. Način i uvjeti plaćanja;

15. Prijedlog ugovora;

16. Pouku o pravnom lijeku protiv odluke o odabiru. 

Dokumentacija može sadržavati i druge podatke koje naručitelj smatra potrebnim, a može sadržavati i predloške zahtijevanih dokumenata, izjava i slično.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 9.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Članak 10.

Naručitelj će iz postupka isključiti ponuditelja:

1. ako je ponuditelju i/ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za druga odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države iz koje ta osoba dolazi;

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza;

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata;

4. ako je nad njim otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta ponuditelja;

5. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta ponuditelja.

Pravna i poslovna sposobnost

Članak 11.

Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.

Upis se dokazuje odgovarajućim izvatkom iz sudskog registra i potvrdom izdanom od nadležnog trgovačkog suda, odnosno upravnog ili drugog tijela nadležnog za vođenje strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra.

Dokaz ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana slanja poziva.

Ako se izvadak ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Nekažnjavanost

Članak 12.

Ponuditelj je dužan podnijeti izjavu da ponuditelju i/ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za druga odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države iz koje ta osoba dolazi, ukoliko u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta nije moguće pribaviti dokument ili potvrdu od nadležnog tijela koje vodi evidenciju o tim okolnostima.

Osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja daje izjavu za sebe i za gospodarski subjekt.

Potpis na izjavi mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela. 

Dokaz ne smije biti stariji od šest (6) mjeseci računajući od dana slanja poziva.

Financijska sposobnost

Članak 13.

Radi dokazivanja da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja, ponuditelj je obvezan podnijeti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijednu ispravu nadležnih tijela zemlje sjedišta ponuditelja. 

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva.

Članak 14.

Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati i druge dokaze financijske sposobnosti kao:

1. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON2, SOL2, ili sl.),

2. izvješće ili izjava o ukupnom prihodu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava (BON1 ili sl.),

3. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema naručitelju.

Tehnička i stručna sposobnost

Članak 15.

Naručitelj može, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni premeta nabave, u dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati jedan ili više sljedećih dokaza tehničke i stručne sposobnosti:

1. popis ugovora o izvedenim radovima u posljednjih pet godina koji sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove

2. popis značajnijih ugovora o isporuci robe izvršenih u posljednje tri godine s iznosom i datumom isporuke te nazivom druge ugovorne strane

3. izjave o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je ponuditelju na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora

4. izjave o prosječnom broju radnika koje ponuditelj zapošljava i broju voditeljskog osoblja u posljednje tri godine

5. obrazovne i stručne kvalifikacije ponuditelja i/ili osoba njegovog voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za izvršavanje predmeta nabave.

Potvrde iz stavka 1.točke 1. i 2. ovog članka moraju sadržavati vrijednost ugovora, datum i mjesto izvršavanja ugovora te navod je li ugovor izvršen u skladu sa pravilima struke i uredno.

ODREDBE O PODIZVODITELJIMA

Članak 16. 

Ukoliko ponuditelj dio ugovora namjerava dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor i podatke o podizvoditeljima (naziv i sjedište, OIB, broj računa).

Kada se dio ugovora daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora su:

- radovi koje će izvesti podizvoditelj

- predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova

- podaci o podizvoditelju.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 17.

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje deset dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.

Članak 18.

Ponuda dostavljena izvan roka ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjelo pristigla ponuda, obilježava kao zakašnjela ponuda i neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

ODREDBE O PONUDI

Članak 19.

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi moraju biti izražene u kunama.

Članak 20.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta naručitelja, poštom preporučenom pošiljkom ili neposredno. 

U slučaju da omotnica nije zatvorena i označena kako je navedeno u prethodnom članku, naručitelj ne snosi odgovornost ukoliko se ponuda izgubi ili otvori prije roka.

Dostava elektroničkim putem nije dopuštena, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije određeno.

Članak 21.

U roku za dostavu ponude, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i dopuna ponude mora se dostaviti sukladno odredbama dokumentacije za nadmetanje koje vrijede i za ponudu.

Članak 22.

Ponuditelj sam snosi troškove izrade ponude.

JAMSTVA

Članak 23.

Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati sljedeća jamstva:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude – za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno izvršavanje ugovora.

Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje određuje sredstvo i uvjete jamstva. Jamstvo se određuje u apsolutnom iznosu a ne smije iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti nabave.

2. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora – za slučaj povrede ugovornih obveza.

Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje određuje sredstvo i uvjete jamstva. Jamstvo se određuje u apsolutnom iznosu a ne smije iznositi više od 5% vrijednosti ugovora.

OTVARANJE PONUDA

Članak 24. 

Otvaranje ponuda nije javno. 

Ponude se otvaraju onim redoslijedom kako su zaprimljene.

O otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik. Sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda je upisnik o zaprimanju ponuda. 

U zapisnik se obvezno unose podaci o naručitelju, predmetu nabave, početku postupka otvaranja ponuda, ponuditelju, naznaku je li ponuda potpisana, cijeni ponude (bez PDV-a) i ukupnoj cijeni ponude (sa PDV-om) te završetku postupka otvaranja ponuda.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

Članak 25.

Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda mora sadržavati:

- podatke o naručitelju

- predmet nabave

- naziv i sjedište gospodarskih subjekata kojima je upućen poziv na dostavu ponude

- datum i sat početka pregleda i ocjene ponude

- naziv i sjedište svih ponuditelja prema redoslijedu iz upisnika o zaprimanju ponuda

- analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza sposobnosti

- prikaz valjanosti ponuda prema sadržaju, obliku i cjelovitosti

- prikaz traženog i dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude

- naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuju i obrazloženje njihova isključenja

- naziv i sjedište ponuditelja koji se odbijanju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i obrazloženje

- rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

- naziv i sjedište ponuditelja koji se predlaže za sklapanje ugovora

- prijedlog Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju

- datum i sat završetka pregleda i ocjene ponude

- potpis predsjednika i članova Povjerenstva.

ODLUKA O ODABIRU ILI PONIŠTENJU 

Članak 26.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi odluku o odabiru, na temelju prijedloga Povjerenstva.

Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Rok za donošenje odluke o odabiru određuje se u dokumentaciji za nadmetanje. Rok mora biti primjeren.

Članak 27.

Odluku o odabiru sa preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj dostavlja svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku.

Dostavom odluke o odabiru svakom ponuditelju, može se pristupiti sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljem.

Članak 28. 

Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

- komunalnu djelatnost za koju se ugovor sklapa

- vrijeme na koje se ugovor sklapa

- vrsta i opseg poslova

- način određivanja cijene za obavljanje poslove

- način i rok plaćanja

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

Članak 29.

Povjerenstvo će nakon pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu:

1. ponuditelja koji nije dostavio tražene dokaze sposobnosti,

2. ponuditelja koji nije dostavio zahtijevano jamstvo za ozbiljnost ponude,

3. koja je izrađena suprotno odredbama dokumentacije za nadmetanje,

4. koja nije cjelovita,

5. nepozvanog ponuditelja.

Članak 30.

Naručitelj će poništiti postupak ako:

1. u roku za dostavu ponuda nije dostavljena niti jedna ponuda

2. ako nakon isključenja i/ili odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda

3. ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu.

Članak 31.

Protiv odluke Općinskog vijeća žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10).

Članak 33. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.5.
Donošenje Odluke o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2012. godini (prema Zapisniku Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo).

Zapisnik sa pete sjednice Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen, te se jednoglasno donosi

O D L U K A

Članak 1.

Odobrava se pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2012. godini slijedećim korisnicima:

1. JOSIP BELJAK iz Stubičkih Toplica, Sljemenski put 32, u iznosu od 67,00 kune mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

2. ZLATKOGAJSKI iz Stubičkih Toplica, Ul. Zagorskih brigada 41, u iznosu od 67,00 kune mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

3. ŠABAN JAŠAREVSKI iz Stubičkih Toplica, Ul. Vladimira Nazora 18, u iznosu od 181,00 kune mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

4. JOSIP KLENKAR iz Stubičkih Toplica, Obrtnička ulica 24, u iznosu od 67,00 kune mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

5. BOŽIDAR KUČKO-KLENKAR iz Stubičkih Toplica, Ul. Ivana Gundulića 18, u iznosu od 30,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

6. STJEPAN KUNŠTEK iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 208, u iznosu od 30,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

7. DARKO VRBAN iz Stubičkih Toplica, Pila 107, u iznosu od 30,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade,naknade za odvoz smeća i naknade za utrošenu vodu na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički

8. ĐURĐICA FLEGAR iz Stubičkih Toplica, Zagorskih brigada 39, u iznosu od 112,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

9. STJEPAN KRALJIĆ iz Stubičkih Toplica. Strmec Stubički 292, u iznosu od 30,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

10. FLEGAR JOSIP iz Stubičkih Toplica, Naselje Podgaj 8, u iznosu od 112,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

11. IZABELA KUČEK (supruga Marka Majcenića) iz Stubičkih Toplica, Obrtnička 20a, u iznosu od 181,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

12. MIRJANA SULJIĆiz Stubičkih Toplica, Viktora Šipeka 49, u iznosu od 147,00 kuna mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

13. BAJS VLADIMIR iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 122, oslobađa se plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

14. DRAGUTIN TIŠLJARIĆ iz Stubičkih Toplica, Antuna Mihanovića 8, u iznosu od 30,00 kuna mjesečno, te oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća

15. BRIGITA MIHOLIĆ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 20, u iznosu od 30,00 kn mjesečno, te se oslobađa plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća.

16. STJEPAN PIHAĆ iz Stubičkih Topllica, Stjepana Jožinca 13, oslobađa se plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz smeća.

Članak 2.

Korisnici koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja oslobađaju se plaćanja komunalne naknade Općini Stubičke Toplice, te naknade za odvoz smeća.

Korisnici koji koriste priključak vode lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički oslobađaju se plaćanja naknade za utrošenu vodu.

Članak 3.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice da izda rješenja korisnicima troškova stanovanja u 2012. godini.

Članak 5.

Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice, Odluku o zahtjevima Viktorije Lux i Lidije Aladrović Korpar donosi načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.
 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA UOPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta tijekom 2012. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice, provedenog temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

AUTOPRIJEVOZ I USLUGE “RIOS” VL. KRUNOSLAV SOKAČ

SJEDIŠTE:

STRMEC STUBIČKI 233, STUBIČKE TOPLICE

OIB:

89015727993

CIJENA PONUDE:

STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV u kn

1. strojno čišćenje cestovnih graba i jaraka po m´sa utovarom i odvozom na deponiju

10,00

2. rad kamiona po satu

160,00

3. rad kombiniranog stroja po satu

200,00

4. valjanje valjkom po satu

90,00

5. rad vibro ploče ili nabijača po satu

90,00

6. rad mini bagera po satu

190,00

7.rezanje asfalta sa rezačem po m´

15,00

8. izrada šahtova dimenzija 600x600, dubine 60-100 cm (100kom)

810,00

9. izrada šahtova dimenzija 600x600, dubine veće od 100 cm (40 kom)

1.010,00

10. polaganje cijevi u kanale oborinskih voda po m´

10,00

11. ručni rad po satu

60,00

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda. 

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje nerazvrstanih cesta

2. Broj zaprimljenih ponuda:

5 (pet)

3. Naziv i sjedište ponuditelja:

1.POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK

2.« TARAC » GRAĐEVINARSTVO PRIJEVOZ I TRGOVINA, ALEJA D. DOMJANIĆA 18, BEDEKOVČINA

3.GRADITELJ-ZAPREŠIĆ D.O.O., KUPLJENSKA 57, ZAPREŠIĆ

4.MB TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA

5.AUTOPRIJEVOZ I USLUGE « RIOS » VL. KRUNOSLAV SOKAČ, STRMEC STUBIČKI 233, STUBIČKE TOPLICE

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.7.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ZA NABAVU KAMENOG MATERIJALA ZA NASIPAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA SA USLUGOM PRIJEVOZA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta: nabava kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza tijekom 2012. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice, provedenog temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/05 i 21/10), kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

SJEDIŠTE:

Novi Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

OIB:

17144387225

CIJENA PONUDE:

101.200,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE

124.476,00 KN

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Naziv i sjedište ponuditelja:

6.GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O., Novi Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

 Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.8.
Informacija o realizaciji programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu.
 

Kako nema primjedbi niti prijedloga informacija se jednoglasno usvaja.

Ad.9.
Pitanja i prijedlozi.

Gđa. Darinka Gmaz-Lončar postavlja upit o zatvaranju banke.

Na postavljeni upit odgovara gdin. Vladimir Bosnar.

Sjednica je sa radom završila u 18,30 sati.

KLASA:021-05/12-01/1

URBROJ:2113/03-01-11-3

Stubičke Toplice,29.02.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt