33. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

 

sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 25. srpnja 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 

Prisutni:

Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Boris Beljak, Mato Zrinski, Darinka Gmaz – Lončar , Ivanka Bartol, Alen Ahmetović - vijećnici

Marijan Pilski, kandidat za vijećnika

 

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice

Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka

 

Odsutni:  Damir Pavrlišak, Josip Kukas, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić,Tomislav Franjković

 

Zapisničar:          Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara tridesettreću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, ravnateljicu Dječejeg vrtića „Zvirek“ gđu. Kristinu Ljubić,  predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gdina. Tomislava Mlinarića, novinarku, gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Stjepan Sokač, obavještava prisutne da je vijećnik gdin. Josip Kukas podnio pisanu ostavku na obavljanje dužnosti vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz zdravstvenih razloga. Gdin. Željko Zrinski, koji je prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste, podnio je pisanu ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice. Obje ostavke su ovjerene kod javnog bilježnika. Mandatno povjerenstvo u sastavu Nedjeljko Ćuk, predsjednik, te članovi Stjepan Sokač  i Boris Beljak načinilo je izvješće. Poziva gdina. Nedjeljka Ćuk, predsjednika Mandatnog povjerenstva Općine Stubičke Toplice da podnese izvješće.

Gdin Nedjeljko Ćuk, predsjednik Mandatnog povjerenstva Općine Stubičke Toplice podnosi izvješće:

I.

Izvješćuje se da je pisanu ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice podnio član Općinskog vijeća:

JOSIP KUKAS iz Stubičkih Toplica, Topličko naselje 48, OIB:27557140078, izabran u  Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice s kandidacijske liste Demokratskog centra - DC.

Ostavka je zaprimljena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice dana 20. srpnja 2016. godine i ovjerena je kod javnog bilježnika 20. srpnja 2016., sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov. br. 144/12).

Dalje se izvješćuje da je politička stranka Demokratski centar neaktivna te da su se vijećnici s kandidacijske liste Demokratskog centra izjasnili kao nezavisni vijećnici.

Sukladno čl. 81. st. 5. Zakon o lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

II.

Utvrđuje se da je prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste ŽELJKO ZRINSKI, iz Stubičkih Toplica, Viktora Šipeka 63, OIB: 39210095697.

Izvješćuje se da je pisanu ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice podnio član Općinskog vijeća:

ŽELJKO ZRINSKI, iz Stubičkih Toplica, Viktora Šipeka 63, OIB: 39210095697.

Ostavka je zaprimljena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice dana 19. srpnja 2016. godine i ovjerena je kod javnog bilježnika 19. srpnja 2016., sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov. br. 144/12).

III.

Utvrđuje se da je prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste MARIJAN PILSKI, iz  Pile, Pila 87, OIB: 09921186886.

IV.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za prestanak mandata vijećnika Josipa Kukasa i kandidata Željka Zrinskog te za početak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Marijana Pilskog.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice pročitao je prisegu koja glasi;

 Prisežem da ću dužnost vijećnika Općine Stubičke Toplice obavljati savjesno i odgovorno radi svekolikog probitka Općine, Županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine Stubičke Toplice te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”

Nakon davanja prisege gdin. Marijan Pilski istu je i vlastoručno potpisao.

Gdin Stjepan Sokač, čestita gdinu. Marijanu Pilskom, konstatira da je na sjednici nazočno devetod trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže izmijenjeni

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa tridesetdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice 2016.
 3. Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitanog projekta asfaltiranje nerazvrstanih cesta.
 4. Donošenje Odluke o poništenju u postupku nabave dodatnih radova uređenja interijera Kulturnog centra.
 5. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova druge etape dogradnje Športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“.
 6. Donošenje Odluke o poništenju u postupku nabave radova treće etape dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice.
 7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova  asfaltiranja nerazvrastane ceste u naselju Pila od kbr. 66a do kbr. 69f.
 8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave  radova  asfaltiranja nerazvrastane ceste u naselju Pila, k.č.br. 150 k.o. Kraljev Vrh.
 9. Donošenje Odluke o otkupu nekretnina za Športsko-rekreacijsko jezero „Jarki“.
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u šk. god. 2016./2017.
 11. Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.04. – 30.06.2016. DV „Zvirek“.
 12. Donošenje Odluke o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.04. – 30.06.2016. DV „Zvirek“.
 13. Informacija o Listi reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“.
 14. Izvješće sa službenog puta predstavnika Općine Stubičke Toplice u francuski grad Mauguio u projektu međunarodne suradnje, 09.-13. lipanj 2016.
 15. Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi  izmijenjeni Dnevni red jednoglasno je usvojen sa devet (9)glasova.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa tridesetdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje na usvajanje Zapisnik sa tridesetdruge sjednice Općinskog vijeća, a koji se nalazi u privitku poziva.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvaja jednoglasno sa devet (9) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice 2016.

 

Gdin Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava nazočne da je prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice dan u privitku poziva.

Poziva gđu. Ljubicu Božić, pročelnicu Jedinstvenog upravog Odjela Općine Stubičke Toplice da da kratko obrazloženje.

 

Gđa. Ljubica Božić obavijestila je nazočne da se radi o tzv. ciljanoj izmjeni Prostornog plana gdje su se mijenjale dvije čestice iz stambene u gospodarsku zonu, a radi proširenja gospodarske zone. Proveden je skraćeni postupak. Javna rasprava je trajala osam dana. Dobili smo mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. Slijedom provedenog postupka može se donijeti Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice 2016.

Gdin. Stjepan Sokač, zahvaljuje na danom obrazloženju, otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

O D L U K A

o donošenju

Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice - Izmjene i dopune (2016.)

 

 1.                     OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)           Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Stubičke Toplice – izmjene i dopune (2016) ,  u daljnjem tekstu: „PPUO Stubičke Toplice – ID 2016.“.

(2)           PPUO Stubičke Toplice – ID 2016. izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

PPUO Stubičke Toplice – ID 2016. sadržane su u elaboratu "Prostorni plan uređenja Općine Stubičke Toplice –Izmjene i dopune (2016.)", koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga, a sadrži:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provođenje)

I.2.             GRAFIČKI DIO

1.      KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                              1:25.000

4.      GRAĐEVNA PODRUČJA – list 4.1.                                  1:5.000

II. OBVEZNI PRILOZI

II.1.           TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE

II.2.           POPIS PROPISA KOJI SU POŠTIVANI U IZRADI PLANA

II.3.           ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANA KOJI NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM SUSTAVU)

II.4.           IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.5.           MIŠLJENJE NA KONAČNI PRIJEDLOG PLANA*

II.6.           EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA*

II.7.           SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

 

II.           ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 14. 3. red tablice na kraju članka mijenja se i glasi:

 

Naselje

 

Naziv zone

 

Vrsta sadržaja

 

PP Medvednica (%)

 

Plan/postojeće

Površina

(ha)

ukupna

izgrađena

Stubičke Toplice

MACANJKA II

gospodarska – pretežito poslovna (K1)

0

postojeća / planirana

4,29

1,16

 

III.          ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Elaborat iz članka 2. ove Odluke, izrađen je kao izvornik u sedam primjerka koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, ovjereni pečatom tijela odgovornog za provođenje javne rasprave i potpisani od osobe odgovorne za provođenje javne rasprave te ovjereni pečatom i potpisom odgovorne osobe stručnog izrađivača te se čuvaju:

-       jedan primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

-       dva primjerka u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije,

-       jedan primjerak u Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,

-       tri primjerak u arhivi Općine Stubičke Toplice.

Članak 5.

Grafički dio Plana iz točaka I.2. te Obvezni prilozi iz točke II. stavka 1. članka 2., koji su sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 6.

(1)      Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provođenje koje su predmet ovih izmjena i dopuna (2016.) i kartografski prikazi grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14):

1.      KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                          1:25.000

4.      GRAĐEVNA PODRUČJA – list 4.1.                                              1:5.000

(2)       Dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (grafički i tekstualni dio) koji nisu mijenjani ovim izmjena i dopuna (2016.) ostaju na snazi kao sastavni dio Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Po stupanju na snagu ove Odluke, izradit će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitanog projekta asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

 

Gdin. Stjepan Sokač. predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitanog projekta asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

                   

I.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice, nerazvrstana cesta u naselju Pila od kbr. 66a do kbr. 69f, u Bazi nerazvrstanih cesta označena kao NC P-7 i nerazvrstana cesta u naselju Pila k.č.br. 150 k.o. Kraljev Vrh, u Bazi nerazvrstanih cesta označena kao NC P-8 u iznosu od 403.472,06 kuna (slovima:  četiristotritisućečetiristosedamdesetdvije kune i šest lipa).

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

III. 

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o poništenju u postupku nabave dodatnih radova uređenja interijera Kulturnog centra.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o poništenju u postupku nabave dodatnih radova uređenja interijera Kulturnog centra.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O PONIŠTENJU

(Evidencijski broj: 23M/2016)

I. Poništava se postupak nabave radova obrtničkih dodatnih radova uređenja interijera Kulturnog centra Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 23M/2016, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 07. srpnja 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i  radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14).

Razlog poništenja: sve dostavljene ponude prelaze procijenjenu vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 144.000,00 kn

II. Kriterij odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: obrtnički dodatni radovi uređenja interijera Kulturnog centra Stubičke Toplice

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

IV.          Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1.            TRANS GRAD LEŽ d.o.o., Hum Zabočki 68, 49210 Zabok,

2.            POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, 49210 Zabok,

3.            MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, 49221 Bedekovčina.

V.            Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.5.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova druge etape dogradnje Športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku oodabiru u postupku nabave radova druge etape dogradnje Športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova dogradnje Športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“, II. faza, evidencijski broj nabave 22M/2016, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 07. srpnja 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i  radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

POLI-MONT d.o.o. (OIB:20050271976), sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina 9

Cijena ponude u kn bez PDV:

399.987,14 kn

Ukupna cijena ponude:

499.983,92 kn

 

II.  Razlog odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: radovi dogradnje Športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“, II. etapa.

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

IV.  Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

 1. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok,
 2. FERROSTIL MONT d.o.o., Zadarska 77, Zagreb,
 1.        Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice.

V.   Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

 1. FERROSTIL MONT d.o.o., Zadarska 77, Zagreb, - nema potvrdu Porezne uprave o stanju duga, jamstvo za ozbiljnost ponude i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za dipl.ing.građ./mag.ing.građ.
 1.        Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice – nema uvjerenje o položenom stručnom ispitu za dipl.ing.građ./mag.ing.građ.

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.6.

Donošenje Odluke o poništenju u postupku nabave radova treće etape dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o poništenju u postupku nabave radova treće etape dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O PONIŠTENJU

(Evidencijski broj: 21M/2016)

I. Poništava se postupak nabave radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, III. etapa, evidencijski broj nabave 21M/2016, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 07. srpnja 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i  radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14).

Razlog poništenja: obje dostavljene ponude prelaze procijenjenu vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 74.000,00 kn

II. Kriterij odabira je najniža cijena.

 

III. Predmet nabave: radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, III. etapa

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

 

IV. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1.            TRANS GRAD LEŽ d.o.o., Hum Zabočki 68, 49210 Zabok,

2.            POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, 49210 Zabok,

3.            MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, 49221 Bedekovčina.

 

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova  asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju Pila od kbr. 66a do kbr. 69f.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o odabiru u postupku nabave radova  asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju Pila od kbr. 66a do kbr. 69f.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

I.         Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova asfaltiranja nerazvrstane ceste, u naselju Pila (Vidak, od kbr. 66a do kbr.69f), evidencijski broj nabave 25M/2016, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 12. srpnja 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i  radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14), odabire se ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin, (OIB: 58701507957)

Cijena ponude u kn bez PDV:

227.180,18 kn

Ukupna cijena ponude:

283.975,22 kn

 

II.           Kriterij odabira je najniža cijena.

III.          Predmet nabave: radova asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju Pila (Vidak, NC P-7)

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

IV.          Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

 1. STJEPAN VESELNIK, vl. obrta NISKOGRADNJA I NADZOR „VESELENIK“, 8. maja 18, Kolarovec, 42208 Cestica
 2. M.Soldo d.o.o., Debanićeva 39, Zagreb
 3. COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin

V.            Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

 1. STJEPAN VESELNIK, vl. obrta NISKOGRADNJA I NADZOR „VESELENIK“, 8. maja 18, Kolarovec, 42208 Cestica – nema jamstvo za ozbiljnost ponude i dokaz da ima ovlaštenog voditelja građenja

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave  radova  asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju Pila, k.č.br. 150 k.o. Kraljev Vrh.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o odabiru u postupku nabave  radova  asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju Pila, k.č.br. 150 k.o. Kraljev Vrh.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

I.             Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova asfaltiranja nerazvrstane ceste, k.č.br. 150 k.o. Kraljev Vrh, evidencijski broj nabave 26M/2016, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 12. srpnja 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i  radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14), odabire se ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin, (OIB: 58701507957)

Cijena ponude u kn bez PDV:

92.397,47 kn

Ukupna cijena ponude:

115.496,84 kn

 

II.        Kriterij odabira je najniža cijena.

III.      Predmet nabave: radova asfaltiranja nerazvrstane ceste, k.č.br. 150 k.o. Kraljev Vrh.

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

IV.      Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1.  STJEPAN VESELNIK, vl. obrta NISKOGRADNJA I NADZOR „VESELENIK“, 8. maja 18, Kolarovec, 42208 Cestica

2.  M.Soldo d.o.o., Debanićeva 39, Zagreb

3.  COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin

V.        Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

1. STJEPAN VESELNIK, vl. obrta NISKOGRADNJA I NADZOR „VESELENIK“, 8. maja 18, Kolarovec, 42208 Cestica – nema jamstvo za ozbiljnost ponude i dokaz da ima ovlaštenog voditelja građenja

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.

Donošenje Odluke o otkupu nekretnina za Športsko-rekreacijsko jezero „Jarki“.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o otkupu nekretnina za Športsko-rekreacijsko jezero „Jarki“.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O

OTKUPU NEKRETNINE ZA ŠPORTSKO-REKREACIJSKO JEZERO „JARKI“

 

Članak 1.

             Za potrebe proširenja Športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“, Općina Stubičke Toplice će otkupiti od vlasnika sljedeće nekretnine:

dio k.č.br. 758 k.o. Strmec Stubički u površini od  1097 m2 (304,72 čhv).

 Članak 2.

             Određuje se cijena za otkup od 5 eura po čhv  u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Cijena će se isplatiti u roku od 30 dana od izvršenog prijenosa prava vlasništva na Općinu Stubičke Toplice u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku. Pojedinačni zk ispravni postupak će pokrenuti i njegove troškove snosi Općina Stubičke Toplice.

Članak 3.

             Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje predugovora o kupoprodaji nekretnina.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u šk. god. 2016./2017.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u šk. god. 2016./2017.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKU O

o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika

srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2016/2017.

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Stubičke Toplice za školsku godinu 2016./2017.godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to:

-         da učenik ima prebivalište na području općine Stubičke Toplice i

-         da barem jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Stubičke Toplice na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice. Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

-         potvrda upisu u srednju školu,

-         preslika ugovora o smještaju u učenički dom,

-         izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,

-         uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od šest mjeseci) i

-         preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učenički dom, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika.

Članak 5.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi, ne mogu to pravo ostvariti od Općine Stubičke Toplice.

Članak 6.

Općina Stubičke Toplice sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove u iznosu od 250,00 kn mjesečno.

Sredstva za sufinanciranje troškova učeničkog doma osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Rješenje o odobrenju zahtjeva donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice temeljem ove Odluke, a ugovor s učeničkim domom sklapa načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.04. – 30.06.2016. DV „Zvirek“.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku  o Izvješću o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.04. – 30.06.2016. DV „Zvirek“.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. travnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.04. – 30.06.2016. DV „Zvirek“.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku  o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.04. – 30.06.2016. DV „Zvirek“.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

O D L U K A

 Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. travnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine.

 

Ad.13.

Informacija o Listi reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se Informacija o Listi reda prvenstava prihvaća kao informacija.

 

Ad.14.

Izvješće sa službenog puta predstavnika Općine Stubičke Toplice u francuski grad Mauguio u projektu međunarodne suradnje, 09.-13. lipanj 2016.

 

Gdin. Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice, podnio je izvješće sa službenog puta predstavnika Općine Stubičke Toplice u francuski grad Mauguio u projektu međunarodne suradnje, 09.-13. lipanj 2016.

 

Ad.15.

Pitanja i prijedlozi.

 

Završeno:   19,55  sati.

KLASA:021-05/16-01/06

URBROJ:2113/03-01-16-6

Stubičke Toplice, 25.07.2016.

 

 

 

 

Zapisničar                                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                        Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić

                                                                                                                         Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt