34. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 34. sjednici održanoj dana 16. travnja 2012. godine donijelo je

D N E V N I       R E D

1. Prezentacija Detaljnog plana uređenja groblja Strmec Stubički.

2. Usvajanje zapisnika sa tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču i ožujak 2012. godine.

4. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu s pratećim odlukama.

5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

7. Donošenje Konsolidiranog godišnjeg obračuna proračuna za 2011. godinu.

8. Informacija o Izvješću ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ o aktivnostima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 16.12.2011. do 01.03.2012. godine te o Godišnjem obračunu proračuna za 2011. godinu.

9. Davanje suglasnosti o nabavi bazena s lopticama za potrebe jasličke odgojne skupine Dječjeg vtića „Zvirek“.

10. Donošenje Odluke o korištenju vlastitih prihoda Osnovne škole Stubičke Toplice.

11. Donošenje Odluke o korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića „Zvirek“.

12. Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

13. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

14. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom 27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice.

15. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge provođenja obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2012. godini.

16. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika.

17. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2012. godine na području Općine Stubičke Toplice.

18. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu materijala za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja tijekom 2012. godine na području Općine Stubičke Toplice.

19. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu radova izgradnje ekološke javne rasvjete u Strmcu Stubičkom, Općina Stubičke Toplice.

20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2011/2012.

22. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

23. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

24. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Prezentacija Detaljnog plana uređenja groblja Strmec Stubički.

Prezentaciju Detaljnog plana uređenja groblja Strmec Stubički vodili su autori Detaljnog plana uređenja.

Ad.2.
Usvajanje zapisnika sa tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice usvojen je sa jednim suzdržanim glasom (Darko Potočki) i devet glasova za.

Ad.3.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču i ožujak 2012. godine.

Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču i mjesec ožujak 2012. godine jednoglasno su usvojene.

Ad.4.
Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu s pratećim odlukama.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji obračun Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu sa

- sa prihodima od 12.033.821,79 kuna i

- sa rashodima od11.490.804,46 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

11.998.839,69 kn

- prihode od nefinancijske imovine

34.982,10 kn

 Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

6.718.626,48 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

4.752.177,98 kn

- izdatke za financijsku imovinu

20.000,00 kn

- manjak iz 2010. godine

794.346,14 kn

- višak iz 2011. godine

543.017,33 kn

- ukupan manjak na dan 31.12.2011.

251.328,81 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odlukao izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu.
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu.

 Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.5.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

 Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE

Članak 1.

Programogradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2011. godinu bilo je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima poI., II. iIII. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstavaza izgradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavnije dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE I NFRASTRUKTURE

I. JAVNEPOVRŠINE

1. Za izgradnju nogostupa od centra do Župnog dvora utrošena su sredstva u iznosu od 12.915,00 kuna i to na izradu geodetske snimke za projektiranje.

2. Za izgradnju ribarske kućice na Športsko rekreacijskom jezeru “Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 186.658,89 kuna,

3. Za izgradnju mosta na potoku Vidak u naselju Pila utrošena su sredstva u iznosu od 27.972,17 kuna, i to na izradu projektne dokumentacije.

4. Za dogradnju školske zgrade utrošena su sredstva u iznosu od 48.646,50 kuna, za izradu projektne dokumentacije,

5. Za izgradnju auto kampa u naselju Jarki utrošena su sredstva u iznosu od101.659,65 kuna, od čega 36.223,65 kuna za zemljište i 65.436,00 kuna za izradu projektne dokumentacije.

6. Za kupnju zemljišta za javni put u Gundulićevoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 23.577,67 kuna

7. Za izgradnju ceste prema autobusnom kolodvoru utrošena su sredstva u iznosu od 307.674,11 kuna

8. Za sanaciju klizišta u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 159.867,28 kuna.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izgradnju cesta utrošeno je 106.846,80 kuna i to 77.481,05 kn za izradu projektn dokumentacije za izgradnju puta Lampuševo, a 29.365,75 kn za projektnu dokumentaciju i izgradnju puta u Gundulićevoj ulici.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 167.346,09kuna i to 72.076,57 kn za izgradnju rasvjete u Novoj ulici, 39.463,32 kn za izgradnju javne rasvjete u I. Strmečkom odvojku, te 55.806,20 kn za izgradnju javne rasvjete u naselju Pila.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za proširenje mreže Zagorskog vodovoda u Ulici Vladimira Nazora utrošena su sredstva u iznosu od 31.320,06 kuna

2. Za postavu dvanaest hidranata u naselju Strmec Stubički i naselju Pila utrošena su sredstva od 115.893,06 kuna

V. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kolektora Pila-Strmec Stubički- Stubičke Toplice utrošena su sredstva u iznosu od 2.857.033,70kuna

2. Za izgradnju kanalizacije u Vinogradskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 2.420,25 kuna za vodni doprinos.

3. Za izgradnju kanalizacije Strmec Stubički – Mlinarska ulica utrošena su sredstva u iznosu od 28.786,57 kuna za izradu projektne dokumentacije.

VI. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. Za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od 288.801,46kuna i to za otkup zemljišta za put 7.598,86 kuna kuna, za opremu 276.282,60 kuna, te za izgradnju ceste 4.920,00 kuna

2. Za nabavu koševa za smeće i žardinjera utrošena su sredstva u iznosu od 27.607,30 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

Kako nema primjedbi jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine StubičkeToplice za 2011. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- odvodnja atmosferskih voda,
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po I., II. i III. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstavaza održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 281.529,19 kuna, od čega je 8.692,89kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.999,92 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 20.104,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 221.731,48 kn utrošeno jeza ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjeg igrališta utrošeno je 23.092,02 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 1.070.407,49 kn, a utrošena su za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošenoje 60.294,60 kn.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za električnu energiju za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od184.360,59 kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje utrošeno je 5.918,68 kn.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 180.716,41 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 538,92 kn.

2. Za materijal i dijelove te za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošenoje 414.371,74 kn, a utrošeno je na popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošenoje 15.122,12 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Donošenje Konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna za 2011. godinu.

Jednoglasno je donesen Konsolidirani godišnji obračun Proračuna za 2011. godinu.

Ad.8.
Informacija o Izvješću ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ o aktivnostima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 16.12.2011. do 01.03.2012. godine te o Godišnjem obračunu proračuna za 2011. godinu.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Usvaja se Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice za razdoblje od 16.12.2011. godine do 01.03.2012. godine te o Godišnjem obračunu Proračuna za 2011. godinu.

Ad.9.
Davanje suglasnosti o nabavi bazena s lopticama za potrebe jasličke odgojne skupine Dječjeg vttića „Zvirek“.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Daje se odobrenje Dječjem vrtiću „Zvirek“ za nabavu bazena s lopticama, za potrebe jasličke odgojne skupine, od dobavljača Astreja Plus d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Karlovačka cesta 4j, po cijeni od 5.220,00 kn plus PDV, odnosno 6.525,00 kuna sa PDV.

Ad.10.
Donošenje Odluke o korištenju vlastitih prihoda Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena sljedeća 

O D L U K A
O ODOBRAVANJU RASPOLAGANJA VLASTITIM SREDSTVIMA 
OSNOVNOJ ŠKOLI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Odobrava se Osnovnoj školi Stubičke Toplice da zadrži vlastite prihode i koristi se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuje Općinsko vijeće.

O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnik izvješćuje Općinsko vijeće.

Korisnik može preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.11.
Donošenje Odluke o korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A
O ODOBRAVANJU RASPOLAGANJA VLASTITIM SREDSTVIMA 
DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK

Članak 1.

Odobrava se Dječjem vrtiću „Zvirek“ da zadrži vlastite prihode i koristi se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuje Općinsko vijeće.

O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnik izvješćuje Općinsko vijeće.

Korisnik može preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje. 

Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.
Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Ad.13.
Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

 Obje točke dnevnog reda spajau se. Jednoglasno je doneseno sljedeće

RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA “ZVIREK”

Martina Jantol iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 7/a, razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ iz Stubičkih Toplica, Mlinarska 34.

Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zvirek” Stubičke Toplice ispred osnivača imenuje se Dubravka Špiček iz Jakovlja, Igriška 40.

Imenovanoj mandat započinje danom objave ovog rješenja, a traje do isteka mandata ostalih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“. 

Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.14.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom 27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA
o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom 
27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Plaketa Općine Stubičke Toplice dodijelit će se povodom 27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice:

- Desi Šušnjar, prof.

- za razvijanje turističkog potencijala Stubičkih Toplica, nesebično i kvalitetno prenošenje stručnih znanja i vještina u turizmu čimbenicima na prostoru Stubičkih Toplica te poticanje na cjeloživotno učenje

Članak 2.

Zahvalnica Općine Stubičke Toplice dodijelit će se povodom 27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice:

1. Dječjem vrtiću „Zvirek“
- za postignuća u ekološkim projektima, promicanje tradicijske baštine i promociju Općine Stubičke Toplice

2. Bernardi Sokač, direktorici TZ Općine Stubičke Toplice
- za kulturno stvaralaštvo, kreiranje društvenog života i promociju Općine Stubičke Toplice

3. Ivani Franjković, stručnoj djelatnici TZ Općine Stubičke Toplice
- za kulturno stvaralaštvo, kreiranje društvenog životai promociju Općine Stubičke Toplice

4. Biciklističkom klubu „Stubaki“
- za postignuća u biciklizmu, usmjerenje mladih prema kvalitetnom i zdravom načinu života, promociju Općine Stubičke Toplice

5. Udruzi umirovljenika 
- za kreiranje društvenog života treće životne dobi na području općine Stubičke Toplice i poticanje cjeloživotne perspektive

6. Udruzi uzgajivača radnih pasa „Croatia“
- za unapređenje sadržaja turističkih manifestacija i promociju Općine Stubičke Toplice 

7. Malonogometnom klubu „Stubaki“
- za motiviranje mladih u smjeru razvoja sportskih aktivnosti, rekreacije i promociju Općine Stubičke Toplice

8. Gljivarskom društvu „Blagva“
- za doprinos u očuvanju bioraznolikosti, istraživanje svijeta gljiva koje obitavaju na prostoru Parka prirode Medvednica i aktivno sudjelovanje u tradicionalnoj manifestaciji Gljivarenje

9. Lovačkoj udruzi „Jazavac“ Pila - Stubičke Toplice
- za razvoj lova, lovnog turizma, zaštitu prirode u šumskom području Parka prirode Medvednice te uzgoj divljačiu istom

10. Društvu Naša djeca Stubičke Toplice
- za motivaciju djece na kvalitetno korištenje slobodnog vremena, kreativno izražavanje, razvijanje potencijala i promociju Općine Stubičke Toplice 

11. Stolnoteniskom klubu „Stubaki“
- za uspješan razvoj stolnotenisa na području općine Stubičke Toplice, poticanje rekreacije i promociju Općine Stubičke Toplice

Članak 3.

Priznanja će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanjaDana Općine - 27. travnja.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.15.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge provođenja obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2012. godini.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge
provođenja obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2012. godini

1. Kao najpovoljnija ponuda za nabavu usluge provođenja obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2012. godini odabrana je ponuda:

SALUBRIS d.o.o. sa sjedištem u Desiniću, Trnovec Desinički 1 (OIB:76353986406), sa cijenom ponude kako slijedi:

a) za deratizaciju poljoprivrednog domaćinstva 13,00 kn + PDV (25%), odnosno 16,25 kn uključujući PDV.

b) za deratizaciju nepoljoprivrednog domaćinstva 11,50 kn + PDV (25%), odnosno 14,38 kn uključujući PDV.

2. Obvezna deratizacija se provodi dva puta godišnje: proljetna u mjesecu travnju te jesenska u mjesecu studenom.

3. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. ove Odluke je najniža cijena.

4. Broj zaprimljenih ponuda: zaprimljene su dvije ponude.

5. Nazivi ponuditelja:

1) VETERINARSKA STANICA ZLATAR-BISTRICA d.o.o., Bistrička cesta 2, Konjščina

2) SALUBRIS d.o.o., Trnovec Desinički 1, Desinić

6. Odobrava se zaključivanje Ugovora sukladno točki 1. ove Odluke.

Ad.16.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika.

Jednoglasno je donesena sljedeća 

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave

radi nabave radova rekonstrukcije i obnove pločnika od okretišta kod mosta na potoku Vidak do Osnovne škole Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 03/2012.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova rekonstrukcije i obnove pločnika od okretišta kod mosta na potoku Vidak do Osnovne škole Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

NISKOGRADNJA HREN d.o.o. za graditeljstvo i usluge (OIB:27587651734) sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85.

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 399.812,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 499.765,00 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: sedam, i to:

1. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad
2. MIJO STIPIĆ "GRAĐEVINARSTVO", Sajmišna 15, Sveti Ivan Zelina
3. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, 10380 Sveti Ivan Zelina
4. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok
5. MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina
6. GRADEX & CO d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok
7. NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad: jer nije dostavio dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

2. MIJO STIPIĆ "GRAĐEVINARSTVO", Sajmišna 15, Sveti Ivan Zelina: jer nije dostavio dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nije osuđen za djelo koje se odnosi na obavljanje profesionalne djelatnosti, odnosno izjavu kojom to dokazuje;

3. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, 10380 Sveti Ivan Zelina: jer nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, danije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

4. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok: jer nije dostavio dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

5. GRADEX & CO d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok: jer nije dostavio valjan dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu.

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja:

1. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

2. MIJO STIPIĆ "GRAĐEVINARSTVO", Sajmišna 15, Sveti Ivan Zelina: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi; 

3. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, 10380 Sveti Ivan Zelina: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi; 

4. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

5. GRADEX & CO d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi.

 8. Rok mirovanja je 10 dana, a računa se od prvog sljedećeg dana nakon dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.17.
Donošenje Odluke o odabiru za nabavu sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2012. godine na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA O ODABIRU

Evidencijski broj nabave:17/2012.

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda, za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 28. ožujka 2012. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE

PONUDA ODABRANA

NAZIV:

CVJETIĆ d.o.o. za plasteničku proizvodnju, trgovinu i usluge

OIB:

73556959226

SJEDIŠTE:

Strmec Stubički 179, Stubičke Toplice

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

108.147,25 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

135.188,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

sadnice cvijeća sa uslugom sadnje

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3

3. Nazivi ponuditelja:

1.Marko Jelenić, VRTLARIJA « JELENIĆ », Donja Pačetina 136, Sveti Križ Začretje

2.Mato Jurić, « JURIFLOR », Vinogradska 9a, Kutina

3.CVJETIĆ d.o.o., Stremc Stubički 179, Stubičke Toplice

4.Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. Marko Jelenić, VRTLARIJA « JELENIĆ », Donja Pačetina 136, Sveti Križ Začretje : ponuda nije uvezena sukladno Pozivu na dostavu ponuda, nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, ispravu o upisu u obrtni registar, dokaz o nekažnjavanosti, potvrdu porezne uprave o stanju duga, dokaz kojim dokazuje solventnost, popis značajnijih isporuka u posljednje tri godine.

2. Mato Jurić, « JURIFLOR », Vinogradska 9a, Kutina : jer nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, ispravu o upisu u obrtni registar, dokaz o nekažnjavanosti, potvrdu porezne uprave o stanju duga, dokaz kojim dokazuje solventnost, popis značajnijih isporuka u posljednje tri godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.18.
Donošenje Odluke o odabiru za nabavu materijala za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja tijekom 2012. godine na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA O ODABIRU

Evidencijski broj nabave:21/2012.

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda, za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 28. ožujka 2012. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, odabrana je ponuda: 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE

PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Renata Šćukanec-Hopinski, „ŠĆUKANEC“ elektroinstalatersko frizerski obrt

OIB:

65989365581

SJEDIŠTE:

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

140.158,40 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

175.198,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

materijal za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3

3. Nazivi ponuditelja:

1.Stjepan Šivalec, « ELMO » elektrotehnički obrt, Pavlovec Zabočki 46, Zabok

2.ELEKTROVAL d.o.o., Vladimira Nazora 21, Zabok

3.Renata Šćukanec-Hopinski, « ŠĆUKANEC » Elektroinstalaterski frizerski obrt, Trg S. i F. Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

4. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. Stjepan Šivalec, « ELMO » elektrotehnički obrt, Pavlovec Zabočki 46, Zabok: ponuda nije uvezena sukladno Pozivu na dostavu ponuda, nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, dokaz o nekažnjavanosti, potvrdu porezne uprave o stanju duga, dokaz kojim dokazuje solventnost, popis značajnijih radova u posljednje tri godine.

2. ELEKTROVAL d.o.o., Vladimira Nazora 21, Zabok: ponuda nije uvezena sukladno Pozivu na dostavu ponuda, nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ispravu o upisu u obrtni registar, dokaz o nekažnjavanosti, potvrdu porezne uprave o stanju duga, dokaz kojim dokazuje solventnost, popis značajnijih isporuka u posljednje tri godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor. 

Ad.19.
Donošenje Odluke o odabiru za nabavu radova izgradnje ekološke javne rasvjete u Strmcu Stubičkom, Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA O ODABIRU

Evidencijski broj nabave:20/2012.

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda, za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 28. ožujka 2012. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE

PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Renata Šćukanec-Hopisnki, „ŠĆUKANEC“ elektroinstalatersko frizerski obrt

OIB:

65989365581

SJEDIŠTE:

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

93.808,89 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

117.261,11 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

radovi izgradnje ekološke javne rasvjete u Strmcu Stubičkom, Općina Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3

3. Nazivi ponuditelja:

1.Stjepan Šivalec, « ELMO » elektrotehnički obrt, Pavlovec Zabočki 46, Zabok

2.ELEKTROVAL d.o.o., Vladimira Nazora 21, Zabok

3.Renata Šćukanec-Hopinski, « ŠĆUKANEC » Elektroinstalaterski frizerski obrt, Trg S. i F. Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

4. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. Stjepan Šivalec, « ELMO » elektrotehnički obrt, Pavlovec Zabočki 46, Zabok: ponuda nije uvezena sukladno Pozivu na dostavu ponuda, nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, dokaz o nekažnjavanosti, potvrdu porezne uprave o stanju duga, dokaz kojim dokazuje solventnost, popis značajnijih radova u posljednjih pet godina.

2. ELEKTROVAL d.o.o., Vladimira Nazora 21, Zabok: ponuda nije uvezena sukladno Pozivu na dostavu ponuda, nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ispravu o upisu u sudski registar, dokaz o nekažnjavanosti, potvrdu porezne uprave o stanju duga, dokaz kojim dokazuje solventnost, popis značajnijih radova u posljednjih pet godina.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.20.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Točka se skida s Dnevnog reda.

Ad.21.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2011/2012.

Jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O 
SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./2012.

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2011./2012. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/11), članak 3. mijenja se i glasi:

 Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 60 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2011/2012.

Područje Krapinsko-zagorske županije podijeljeno je u tri zone te cijena mjesečne karte u šk. god. 2011/2012. iznosi:

- za I. zonu do osam kilometara: 360,00 kuna,

- za II. zonu od osam do devetnaest kilometara: 580,00 kuna,

- za III. zonu za više od devetnaest kilometara: 690,00 kuna.”

Članak 2.

Odobrava se zaključivanje dodatka ugovora sukladno ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.22.
Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Usvaja se Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine .

Ad.23.
Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Usvaja se Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine.

Ad.24.
Pitanja i prijedlozi.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Nekretnine označene kao k.č. br. 1044/2, k.č.br. 1045/1A i k.č.br. 1045/1B, sve k.o. Strmec Stubički, prodat će se po utvrđenoj tržišnoj cijeni radi pribavljanja zemljišta za projekt auto-kamp kod športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“.

Načelnik Općine Stubičke Toplice, gdin. Vladimir Bosnar izvještava vijećnike da je održavanje Svečane sjednice povodom dana Općine predviđeno za 28. travnja 2012. godine u 17,00 sati. Program obilježavanja Dana Općine kreće već u nedjelju, održavanjem natjecanja u lovu ribe udicom na plovak, na športsko-rekreacijskom jezeru Jarki i stolnoteniskim kupom – Stubaki 2012., koji će se održati u sportskoj dvorani Osnovne škole Oroslavje.
U petak, 27. travnja će se u Vijećnici Općine održati izložba slikarskih radova Likovne kolonije „Stubaki 2011.“ i automobilska utrka „38. Zagreb Delta Rally“, čiji je start na „Špici“.

Upite su postavili vijećnici gdin. Darko Potočki i gđa. Darinka Lončar

pita po kojoj cijeni će se otkupljivati zemlja za groblje, na iste je odgovorio načelnik Općine gdin. Vladimir Bosnar.

Gdin. Mato Zrinski predlaže da se ispred igrališta kod škole postavi znak zabrane ulaženja pasa na igralište.

Sjednica je sa radom završila u 20,40 sati.

KLASA:021-05/12-01/2

URBROJ:2113/03-01-12-2

Stubičke Toplice,16.04.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt