34. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K

 

sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 13. rujna 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 

Prisutni:

Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Mato Zrinski, Darinka Gmaz – Lončar , Ivanka Bartol, Alen Ahmetović, Ana Gospočić,Marijan Pilski - vijećnici

 

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice

Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka

 

Odsutni:  Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Franjković

 

Zapisničar:          Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara tridesetčetvrtu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Brigitte Gmaz, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gdina. Tomislava Mlinarića, novinarku, gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin Stjepan Sokač, konstatira da je na sjednici nazočno devetod trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže usvajanje dnevnog reda sa ispravkom u točkama 13. i 14.

 

DNEVNI RED

 1.        Usvajanje zapisnika sa tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
 3.        Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sa pratećim odlukama.
 4.        Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
 5.        Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
 6.        Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2016/2017.
 7.        Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2016/2017.
 8.        Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, I. polugodište šk.god. 2016/2017.
 9.        Donošenje Odluke o otkupu nekretnina za Športsko-rekreacijsko jezero „Jarki“.
 10.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedloga o podjeli imovine trgovačkog društva DOBRE VODE d.o.o.
 11.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 12.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. Osnovne škole Stubičke Toplice.
 13.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2015./2016.
 14.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. – 30.06.2016.
 15.     Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen sa devet (9)glasova.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje na usvajanje Zapisnik sa tridesettreće sjednice Općinskog vijeća, a koji se nalazi u privitku poziva.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvaja jednoglasno sa devet (9) glasova.

 

Ad.2.

Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, KLASA: 022-05/16-02/26, URBROJ:2113/03-03-16-1.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.3.

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sa pratećim odlukama.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršavanju  Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu:

- sa prihodima od 4.876.296,43 kuna,

- sa rashodima od  4.617.484,96 kuna,

 

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

 

 

- prihode poslovanja

4.876.294,43 kn

- prihode od nefinancijske imovine

0,00 kn

 

Rashodi se odnose na:

 

 

- rashode poslovanja

3.791.505,37 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

825.979,59 kn

 

 

- razlika – višak

258.809,47 kn

- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

-1.071.559,39 kn

- višak /manjak + neto zaduživanja/financiranja

-812.749,92 kn

 

 

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. godine,

- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. godine,

- Odluka o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. godine,

- Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. godine.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4.

Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

 

Članak 1.

 

Programom gradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćineStubičkeTopliceza 2016. godinubila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

 

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

 

I.             JAVNE  POVRŠINE

1.             Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

 

II.           NERAZVRSTANE CESTE

1.             Za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom, na izradu studije izvodljivosti sa analizom troškova utrošena su sredstva u iznosu od 47.500,00 kuna.

2.             Za izgradnju pristupne ceste s nogostupom prema groblju na izmjeru terena i izradu geodetskog elaborata, izradu projektne dokumentacije te studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi utrošena su sredstva u iznosu od 116.053,38 kuna.

3.             Za izgradnju ceste prema reciklažnom dvorištu utrošena su sredstva u iznosu od 18.750,00 kuna.

 

III.          GROBLJE

1.             Za uslugu pripreme, prijave i provedbe projekta “Izgradnja groblja Strmec Stubički” te na izradu studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi utrošena su sredstva u iznosu od 131.375,00 kuna.

 

 

IV.          JAVNA RASVJETA

1.             Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Ivančica utrošena su sredstva u iznosu od 8.044,25 kuna.

 

V.            OPSKRBA PITKOM VODOM

1.             Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  9.217,00 kuna.

 

VI.          ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 1.                    Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima mjesnih odbora, utrošena su sredstva u iznosu od 36.245,00 kuna.

 

VII.        ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.             Za izgradnju reciklažnog dvorišta na izradu tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od 53.089,70 kuna.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

 

Ad.5.

Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

 

Članak 1.

 

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

 

                -              javne površine,

                -              atmosferske vode,

                -              nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              opskrbu pitkom vodom.

 

Članak 2.

 

                Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

 1.                     ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 111.424,40 kuna, od čega je 23.728,15 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na : motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu , pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide, travnu smjesu i sl. 87.696,25 kuna utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine, te druge usluge koje su vezane uz parkove:rušenje oštećenih stabala, popravak parkovnih klupa i sl.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 49.012,50 kuna.

 

                II.           ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 287.055,97 kn, a utrošena su za navoz , razgrtanje i valjanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve, popravak prometnih znakova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 140.718,75 kn.

               

 1.                JAVNA RASVJETA

 

                1. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je  71.456,25 kn.

 

 1.                 OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

                1. Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno  je 50.963,88 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2016/2017.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016/2017.

 

Članak 1.

                              

                Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza autobusom redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2016/2017.

 

Članak 2.

 

                Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

 

Članak 3.

 

                Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način:

-         u iznosu 65,00 kn za I. zonu (do 10,00 km)

-         u iznosu 96,00 kn za II. zonu (10,01 do 20,00 km)

-         u iznosu 117,50 kn za III. zonu (20,01 do 30 km)

-         u iznosu 142,50 kn za IV. zonu (30,01 do 40 km)

-         u iznosu 164,00 kn za V. zonu (40,01 do 50 km)

-         u iznosu 195,00 kn za VI. zonu (50,01 i više km)

za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2016/2017., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine (Narodne novine br. 76/16) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2016/2017., KLASA:602-03/16-01/63, URBROJ:2140/01-02-16-2 od 01. rujna 2016.;

-         u iznosu 65,00 kn za I. zonu (do 10,00 km)

-         u iznosu 96,00 kn za II. zonu (10,01 do 20,00 km)

-         u iznosu 117,50 kn za III. zonu (20,01 do 30 km)

-         u iznosu 142,50 kn za IV. zonu (30,01 do 40 km)

-         u iznosu 164,00 kn za V. zonu (40,01 do 50 km)

-         u iznosu 195,00 kn za VI. zonu (50,01 i više km)

za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2016/2017., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine (Narodne novine br. 76/16), ali ne i prema Odluci Krapinsko-zagorske županije;

-         u iznosu 120,00 kuna za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2016/2017., kad je udaljenost od mjesta prebivališta učenika do mjesta školovanja manja od 5 km, pa učenici nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza prema odlukama iz prethodnih točaka ovog članka, a škola se nalazi na području Krapinsko-zagorske županije.

                Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

                Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje po točki 3. stavka 1. ovog članka.

 

Članak 4.

 

                U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016/2017. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

 

Članak 5.

 

                Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

 

Članak 6.

 

                Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2016/2017., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

                Pravo na sufinanciranje nemaju učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

 

Članak 7.

 

                Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

 

                Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

 

Članak 8.

 

                Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

 

Članak 9.

 

                Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora sa prijevoznicima.

 

Članak 10.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2016/2017.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2016/2017.

 

Članak 1.

 

                Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine (Narodne novine br. 76/16) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2016/2017., u visini od 12,5% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2016/2017.

                Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ne ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci Županije, jer se škola ne nalazi na području Krapinsko-zagorske županije, iz stavka 1. ovog članka, u visini 25 % iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne preplatne karte u školskoj godini 2016/2017.

                Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

 

Članak 2.

 

                Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odlukama iz članka 1. ove Odluke u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2016/2017.

 

Članak 3.

 

Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje sukladno čl. 1. st. 2. i članku 2.

 

Članak 4.

 

                Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2016/2017.

               

Članak 5.

 

                O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu te studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

 

Članak 6.

 

                Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

 

Članak 7.

 

                Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik/student je dužan podnijeti potvrdu škole/faulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2016/2017., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

                Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

 

Članak 8.

 

                U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016/2017. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

 

 

Članak 9.

 

                Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 1., 2. i 3. ove Odluke.

 

Članak 10.

 

                Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

                Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora.

 

Članak 11.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, I. polugodište šk.god. 2016/2017.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

Ev. br. 18M/2016

I.             Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, I. polugodište šk. god. 2016/2017., evidencijski broj nabave 18M/2016. za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 30. kolovoza 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i  radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14), odabire se ponuda ponuditelja

 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

STUBAKI PRIJEVOZ D.O.O.

SJEDIŠTE:

Strmec Stubički 178, Strmec Stubički

OIB:

33884786770

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

53.820,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om 25%):

67.275,00 kn

 

II.           Kriterij odabira je najniža cijena.

III.          Predmet nabave: usluga prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, šk. god. 2016/2017., I. polugodište

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

IV.          Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

 

1.    Stubaki prijevoz d.o.o., Strmec Stubički 178, 49244 Stubičke Toplice

2.    Turist Patricija d.o.o., Matije Gupca 46, Pojatno, 10290 Zaprešić

3.    Darko-Tours d.o.o., Trnovec Desinički 2, 49216 Desinić

 

V. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.

Donošenje Odluke o otkupu nekretnina za Športsko-rekreacijsko jezero „Jarki“.

 

Sa jednim (1) glasom protiv (Ana Gospočić) i osam (8) glasova za donosi se

 

ODLUKA O

OTKUPU NEKRETNINE ZA ŠPORTSKO-REKREACIJSKO JEZERO „JARKI“

 

Članak 1.

 

                Za potrebe proširenja Športsko-rekreacijskog jezera „Jarki“, Općina Stubičke Toplice će otkupiti od vlasnika sljedeće nekretnine:

dio k.č.br. 758 k.o. Strmec Stubički u površini od  1097 m2 (304,72 čhv).

 

Članak 2.

 

                Određuje se cijena za otkup od 15 eura po čhv  u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Cijena će se isplatiti u roku od 30 dana od izvršenog prijenosa prava vlasništva na Općinu Stubičke Toplice u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku. Pojedinačni zk ispravni postupak će pokrenuti i njegove troškove snosi Općina Stubičke Toplice.

 

Članak 3.

 

                Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje predugovora o kupoprodaji nekretnina.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje  važiti Odluka o otkupu nekretnine za Športsko-rekreacijsko jezero „Jarki“, KLASA:940-01/16-01/15, URBROJ:2113/03-01-16-2 od 25. srpnja 2016.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedloga o podjeli imovine trgovačkog društva DOBRE VODE d.o.o.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

ODLUKA

o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća i davanju razrješnice likvidatoru

Članak 1.

Prihvaća se zaključno Izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine trgovačkog društva DOBRE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u likvidaciji sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, OIB:97703236288, koje je podnio likvidator Kristijan Oremuš iz Stubičkih Toplica, Antuna Mihanovića 27, OIB:68073426423.

 

Zaključno likvidacijsko izvješće i prijedlog o podjeli imovine čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Daje se razrješnica likvidatoru Kristijanu Oremušu iz Stubičkih Toplica, Antuna Mihanovića 27, OIB:68073426423.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja.

Ad.11.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

O D L U K A

                Usvaja se Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine.

Ad.12.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. Osnovne škole Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

O D L U K A

                Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2015./2016.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2015./2016.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01.01. – 30.06.2016.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                Daje se suglasnost na Izvješće o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

 

Ad.15.

Pitanja i prijedlozi.

 

Završeno:   19,55  sati.

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2113/03-01-16-3

Stubičke Toplice, 13.09.2016.

 

 

 

 

                                                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                             Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                             Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt