35. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K

 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 27. listopada 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni:

Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Mato Zrinski, Darinka Gmaz – Lončar, Ivanka Bartol, Marijan Pilski, Nina Gradiški Zrinski - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice

Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

Odsutni:  Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Alen Ahmetović, Ana Gospočić, Tomislav Franjković

Zapisničar:          Melita Šarić

Započeto:           18,10 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara tridesetpetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Ivana Hrena, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Brigitte Gmaz te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin Stjepan Sokač, konstatira da je na sjednici nazočno osam od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

 

D N E V N I      R E D

1.            Usvajanje zapisnika sa tridesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.            Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitanog projekta izgradnja kanala oborinskih voda uz nerazvstane ceste na području Općine Stubičke Toplice.

3.            Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitanog projekta uređenje Kulturnog centra Stubičke Toplice.

4.            Donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice.

5.            Donošenje Odluke o objavi pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.

6.            Donošenje Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda radi nabave usluge čišćenja snijega.

7.            Donošenje Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.

8.            Donošenje Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.br. 1715/3 k.o. Kraljev Vrh po zahtjevu Stanislava Vrbana.

9.            Donošenje Odluke o ukidanju i proglašenju javnog dobra u općoj uporabu, nerazvrstane ceste.

10.          Donošenje odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Zlataru.

11.          Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2017. i projekciju Plana za 2018. i 2019. godinu.

12.          Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2016/2017.

13.          Donošenje Odluke o cijeni programa Igraonice za pedagošku godinu 2016/2017.

14.          Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlatitim prihodima i rashodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01. do 30.09.2016. i informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti.

15.          Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen sa osam (8) glasova.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa tridesedpete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje na usvajanje Zapisnik sa tridesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća, a koji se nalazi u privitku poziva.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvaja jednoglasno sa osam (8) glasova.

 Ad.2.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitanog projekta izgradnja kanala oborinskih voda uz nerazvstane ceste na području Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je prijedlog Odluke dan u materijalima.

Gđa. Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, objašnjava da je riječ o 10% poreza na dohodak, a koja sredstva ne stižu direktno na račun Općine već se sredstva deponiraju na račun Fonda za razvoj brdsko planinskih područja. Općina ta sredstva mora upotrijebiti za kapitalne projekte. Sredstva se prikupljaju mjesečno. Do kraja godine ostalo je još sredstava koja se mogu iskoristiti. Predlaže se donošenje odluka o izgradnji dva projekta, prvi je izgradnja kanala oborinskih voda uz nerazvrstane ceste što se radi tijekom cijele godine, i tu bi se tražio povrat. Sredstva od 90.000,00 kn iz ove točke i 204.059,22 kn iz slijedeće točke pokrila bi iznos koji mi imamo u fondu. Izračunom je predviđen taj iznos, koji bi do konca godine to jest do 31.prosinca 2016. godine prema procjeni trebao biti u fondu pod uvjetom da se ispune svi preduvjeti i da se u fond slije 67.000,00 kuna mjesečno.  

Kako nema pitanja gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitanog projekta izgradnja kanala oborinskih voda uz nerazvstane ceste na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

O D L U K A

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

I.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta: izgradnja kanala oborinskih voda Stubičke Toplice u iznosu od 90.000,00 kuna (slovima:  devedesettisuća kuna i nula lipa), a koji iznos predstavlja udio Općine Stubičke Toplice u sufinanciranju istog projekta.

II. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

 III.

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Sjednici se u 18,13 sati pridružuje gdin. Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice.

Ad.3.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitanog projekta uređenje Kulturnog centra Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je kao u prethodnoj točki prijedlog Odluke dan u materijalima.

Gđa. Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, objašnjava da je i ovdje riječ o korištenju namjenskih sredstava Fonda. Ovaj dio sredstava u visini od 204.059,22 kn je dio koji se odnosi na financiranje Općine. Ministarstvo kulture financira ostali dio u visini od 350.000,00 kn.

Kako nema pitanja gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitanog projekta uređenje Kulturnog centra Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

 I. 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta: adaptacija i opremanje Kulturnog centra Stubičke Toplice u iznosu od 204.059,22 kuna (slovima:  dvjestočetiritisućepedesetdevetkuna i dvadesetdvije lipe), a koji iznos predstavlja udio Općine Stubičke Toplice u sufinanciranju istog projekta.

II. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

 III. 

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.

Donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je prijedlog Odluke načelnika dan u materijalima.

Nakon otvorene diskusije, kako više nije bilo prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Stjepan Sokač predlaže da se donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice prolongira do slijedeće sjednice Općinskog vijeća dok se ne utvrde potrebni uvjeti za potpisivanje ugovora.

Prijedlog je jednoglanso usvojen sa osam (8) glasova.

Donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Zadužuje se načelnik Općine Stubičke Toplice obaviti razgovor sa direktorom Zagorskog vodovoda d.o.o. radi postizanja dogovora o tome na koji način će se Općini Stubičke Toplice ili stanovnicima Općine Stubičke Toplice namiriti vrijednost glavnog kolektora Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice, a obzirom da je Općina za izgradnju kolektora uložila sredstva koja su u Proračun uplaćivali njezini stanovnici.

Članak 2.

Po potrebi, direktor Zagorskog vodovoda d.o.o. će biti pozvan na sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice radi davanja detaljnijih informacija.

Članak 3.

 Donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice odgađa se za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

 Ad.5.

Donošenje Odluke o objavi pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je prijedlog Odluke i prijedlog pročišćenog teksta dan u privitku poziva. Riječ daje gđi. Ljubici Božić.

Gđa. Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, obavještava nazoćne da je obzirom na promjenu Plana, koja je bila u mjesecu srpnju, Vijeće je nakon svake izmjene Plana, po Zakonu o prostornom uređenju dužno donijeti i objaviti pročišćeni tekst. U zadnjoj izmjeni imali smo izmjenu površine, to jest povećanje površine gospodarsko poslovne zone.

Kako nema pitanja gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o objavi pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.

Ad.6.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda radi nabave usluge čišćenja snijega.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

I.  Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, nabava usluge čišćenja snijega u sezoni 2016/2017., 2017/2018. i 2018/2019., evidencijski broj nabave 3ZKG/2016., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen petero gospodarskih subjekata dana 17. listopada 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:      Krunoslav Sokač, OIB: 89015727993, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn:     

Cijena rada stroja za čišćenje, po satu  

bez PDV-a          260,00 kn

sa uključenim PDV-om 325,00 kn

Cijena rada stroja za čišćenje uz istovremeno posipavanje uključujući i materijal za posipavanje (mješavina soli i sipine), po satu      

bez PDV-a          370,00 kn

sa uključenim PDV-om 462,50 kn

Cijena rada stroja za posipavanje uključujući i materijal za posipavanje (mješavina soli i sipine), po satu:           

bez PDV-a          350,00 kn

sa uključenim PDV-om 437,50 kn

II.  Kriterij odabira je najniža cijena.

III. Predmet nabave: nabava komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, nabava usluge čišćenja snijega u sezoni 2016/2017., 2017/2018. i 2018/2019.

Broj zaprimljenih ponuda: četiri.

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

1.            Cvjetko Ferenčak iz Jakovlja, Mihanovićeva 2, vlasnik obrta "FER - KOP" AUTOPRIJEVOZ, ISKOPI I NAVOZI VL. CVJETKO FERENČAK, IGRIŠĆE, MIHANOVIĆEVA 2,

2.            TRANS GRAD LEŽ d.o.o., Hum Zabočki 68, 49210 Zabok

3.            POLI-MONT d.o.o., Špičkovina 9, 49210 Zabok, jer nisu sukladne Pozivu na dostavu ponude

 V. Poziv na dostavu ponuda upućen je petero gospodarskih subjekata:

1.            POLI-MONT d.o.o., Špičkovina 9, 49210 Zabok.

2.            Zvonko Jakuš iz Bedekovčine, Aleja D. Domjanića 18, vlasnik obrta „TARAC“ GRAĐEVINARSTVO, PRIJEVOZ I TRGOVINA Zvonko Jakuš, Bedekovčina, Aleja D. Domjanića 18.

3.            Krunoslav Sokač iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vlasnik obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE "RIOS" VL. KRUNOSLAV SOKAČ, STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 233.

4.            TRANS GRAD LEŽ d.o.o., Hum Zabočki 68, 49210 Zabok,

5.            Cvjetko Ferenčak iz Jakovlja, Mihanovićeva 2, vlasnik obrta "FER - KOP" AUTOPRIJEVOZ, ISKOPI I NAVOZI VL. CVJETKO FERENČAK, IGRIŠĆE, MIHANOVIĆEVA 2.

VI. Uputa o pravnom lijeku: sukladno čl. 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99,57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14), protiv odluke o odabiru Općinskog vijeća žalba nije dopuštena.

Ad.7.

Donošenje Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

ODLUKA O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila temeljem kojih se osiguravaju sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice i mjerila za sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Članak 2.

Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja, a za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Stubičke Toplice su:

  • redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima (dalje: redoviti program),
  • program predškole.

Dječji vrtić „Zvirek“, može provoditi i ostale programe predškolskog odgoja.

Su/financiranje ostalih programa  predškolskog odgoja uređuje se posebnim odlukama.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice je osnivač Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Općina Stubičke Toplice osigurava Dječjem vrtiću „Zvirek“ prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti, sredstva za investicijsko održavanje i popravak objekata i opreme, te sredstva za plaće potrebnog broja stručnih i ostalih radnika.

Članak 4.

Sredstva za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja u Općini Stubičke Toplice osiguravaju se:

  • u Proračunu Općine Stubičke Toplice,
  • učešćem roditelja u ekonomskoj cijeni programa koji se provode u Dječjem vrtiću „Zvirek“,
  • sufinanciranjem iz proračuna Krapinsko-zagorske županije,
  •  sufinanciranjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
  • sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave, za djecu koja polaze Dječji vrtić „Zvirek“, a imaju prebivalište na njihovom području.

Članak 5.

Ekonomska cijena za korištenje redovitih programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se provode u Dječjem vrtiću „Zvirek“ iznosi 1.680,00 kuna, do izmjene sukladno kriterijima na temelju kojih se utvrđuje ta cijena.

Ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja izračunava Dječji vrtić „Zvirek“ na osnovu troškovnih elemenata utvrđenih Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, a utvrđuje ju Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja uplaćuje se izravno Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Zahtjev za doznaku sredstava iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, Dječji vrtić „Zvirek“ dostavlja Općini između dvadesetog i tridesetog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 6.

Općina Stubičke Toplice sufinancirati će boravak djece u Dječjem vrtiću „Zvirek“, koja imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine, u iznosu od 840,00 kuna mjesečno.

Boravak drugog djeteta, Općina Stubičke Toplice sufinancira u iznosu od 940,00 kuna mjesečno.

Boravak trećeg i svakog daljnjeg djeteta s područja Općine Stubičke Toplice, koji istovremeno koriste redoviti program Dječjeg vrtića „Zvirek“, Općina financira u potpunosti.

Boravak prvog djeteta čiji je roditelj invalid Domovinskog rata, Općina sufinancira u 60%-tnom iznosu.

Boravak djece samohranih roditelja Općina Stubičke Toplice sufinancirat će u 70%-tnom iznosu.

Članak 7.

Radi dokazivanja prava na sufinanciranje u 50%-tnom iznosu redovitog programa, roditelji – korisnici su dužni podnijeti Dječjem vrtiću „Zvirek“ dokaz o prebivalištu (fotokopiju osobnih iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu).

Radi dokazivanja da ostvaruju pravo na sufinanciranje usluga, roditelji su dužni Dječjem vrtiću „Zvirek“ podnijeti:

1.            ukoliko se radi o pravu iz čl. 6. st.4.: rješenje o utvrđivanju statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili jednakovrijedna javna isprava

2.            ukoliko se radi o pravu iz čl. 6. st.5.: potvrdu od Centra za socijalnu skrb, sudsku presudu o raskidu braka, smrtni list ili druga javna isprava kojom se dokazuje da drugi roditelj nije u mogućnosti i ne pridonosi uzdržavanju,

3.            ukoliko se radi o umanjenju radi istovremenog boravka više djece, potvrdu o broju već upisane djece izdaje Dječji vrtić „Zvirek“.

Članak 8.

Ukoliko roditelj – korisnik usluge ostvaruje za dijete pravo na sufinanciranje po osnovi više kriterija, tada će se primijeniti kriterij koji je za njega najpovoljniji, ali se prava na umanjenje ne kumuliraju.

Članak 9.

Dio ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvirek“ za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koji plaćaju roditelji, umanjuje se roditeljima za iznos koji Dječjem vrtiću „Zvirek“ uplaćuje ministarstvo nadležno za predškolski odgoj i obrazovanje, u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja pedagoške godine.

Članak 10.

Roditeljima čije dijete zbog opravdanih razloga (bolesti, oporavka, godišnjeg odmora) ne koristi usluge Dječjeg vrtića „Zvirek“ kontinuirano 30 dana tijekom tekućeg mjeseca za koji se vrši obračun, umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za 50 %, uz predočenje liječničke potvrde ili druge liječničke dokumentacije, potvrde o godišnjem odmoru ili pisane zamolbe roditelja.

Za vrijeme odsutnosti djeteta od 5 do 30 dana, roditelji se oslobađaju dijela učešća za iznos od 15,00 kuna po danu, koje umanjenje predstavlja troškove namirnica za dnevnu prehranu.

Roditelj  je dužan obavijestiti Dječji vrtić „Zvirek“ o razlozima izostanka djeteta u roku od pet dana od prvog dana izostanka.

Članak 11.

Dječji vrtić „Zvirek“ dostavlja dokumentaciju koja mu je dostavljena u postupku upisa djeteta, a temeljem koje Općina Stubičke Toplice sufinancira boravak djeteta, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje potvrdu da će Općina sufinancirati iznos ekonomske cijene, koja se dostavlja Dječjem vrtiću „Zvirek“ i roditelju.

Članak 12.

Cijena za korištenje usluga Dječjeg vrtića „Zvirek“ plaća se do petnaestog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Za neplaćeni iznos, Dječji vrtić dostavlja roditelju – korisniku opomenu u daljnjem roku od osam dana.

Korisniku koji ne plati cijenu za korištenje usluga iz stavka 1. ovog članka ni u roku od osam dana od dana primitka opomene, Dječji vrtić odbit će pružanje usluga.

Članak 13.

Cijenu za korištenje usluga ostalih programa Dječjeg vrtića „Zvirek“, plaća se zasebno od cijene korištenja redovitog programa.

Cijenu za korištenje posebnih programa određuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“ (Službeni glasnik KZŽ br. 8/10, 10/10 i 34a/14).

Ad.8.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.br. 1715/3 k.o. Kraljev Vrh po zahtjevu Stanislava Vrbana.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

ODLUKA O PRODAJI k.č.br. 1715/3 k.o. Kraljev Vrh

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice prodat će nekretninu označenu kao k.č.br. 1715/3, oranica krč u Pili Donjoj, površine 6 čhv, upisana u zk. ul. br 66 k.o. Kraljev Vrh, koja je izvanknjižno vlasništvo Općine, te u PL br. 939 k.o. Kraljev Vrh na ime posjednika, Općine Stubičke Toplice, podnositelju zahtjeva, Stanislavu Vrbanu, OIB:59002351563, iz Stubičkih Toplica, Pila 114C.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u naravi predstavlja dio livade u vlasništvu podnositelja zahtjeva, uz ŽC 2219, te da čini 0,43% ukupne površine parcele potrebne za formiranje građevne čestice te Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može njome raspolagati bez provedbe natječaja.

Članak 3.

Utvrđuje se cijena za prodaju nekretnine u iznosu od 20,00 eura po m2, odnosno ukupno 440,00 eura.

Cijena se plaća u kunama, prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Članak 4.

Kupac je dužan izvršiti uplatu po primitku ove Odluke te donijeti potvrdu o uplati na potpisivanje Ugovora.

Članak 5.

Kupac snosi troškove provedbe ugovora i sređivanja zemljišno knjižnog stanja, kao i ovjere ugovora kod javnog bilježnika.

Članak 6.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje ugovora.

Ad.9.

Donošenje Odluke o ukidanju i proglašenju javnog dobra u općoj uporabu, nerazvrstane ceste.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

 

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra za dio k.č.br. 425, put u Klenkarovom briegu, površine 210 čhv, upisana u zk. ul. br. 3286, k.o. Strmec Stubički, u površini 145 m2, prema Parcelacijskom elaboratu, koji je ovjeren od Državne geodetske uprave, PU za katastar Krapina, Odjela za katastar nekretnina Donja Stubica pod brojem KLASA:932-06/16-02/320, URBROJ:541-11-05/1-16-3 dana 19. kolovoza 2016., a obzirom da navedena nekretnina u naravi čini dio dvorišta u vlasništvu stranke.

                 

Članak 2.

Dozvoljava se upis dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke na podnositelja zahtjev Biserku Čičko, OIB:63604987237, iz Oroslvja, Mokrice 43, uz obvezu podnositeljici da izvrši istovremeni prijenos nekretnine označene kao k.č.br. 426/3, pašnjak spašnik, površine 68 čhv, upisana u zk. ul. br. 46 k.o. Strmec Stubički (odnosno prema Parcelacijskom elaboratu k.č.br. 426/3, pašnjak Strmec Stubički površine 150 m2) na Općinu Stubičke Toplice.

 Članak 3.

Zadužuju se načelnik Općine Stubičke Toplice i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice poduzeti potrebne radnje radi usklađenja zemljišnoknjižnog sa stvarnim stanjem.

Troškove prijenosa prava vlasništva snosi podnositeljica zahtjeva.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.

Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Zlataru.

 Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

ODLUKA O PRIJEDLOGU ZA

IMENOVANJE SUCA POROTNIKA

 

Članak 1.

Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije imenovati za suca porotnika Općinskog suda u Zlataru, Stjepana Sokača, iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički, Strmec Stubički 159, rođ. 19. studenog 1951., OIB:           49305895155.

 

Članak 2.

Ova Odluka upućuje se na usvajanje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2017. i projekciju Plana za 2018. i 2019. godinu.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Ad.12.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2016/2017.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2016/2017. dan u privitku poziva, te su istom dani detaljni opisi.

Vijećnica, gđa. Nina Gradiški-Zrinski uputila je pohvale na rad i izrađeni Godišnji plan i program rada Dječjeg vtića „Zvirek“.

Kako nema pitanja gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, na usvajanje daje Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2016/2017.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2016./2017.

Ad.13.

Donošenje Odluke o cijeni programa Igraonice za pedagošku godinu 2016/2017.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

 

 Utvrđuje se cijena programa Igraonice u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2016./2017., u iznosu od 150,00 kn mjesečno po polazniku.

 Ad.14.

Donošenje Odluke o Izvješću o ostvarenim vlatitim prihodima i rashodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01. do 30.09.2016. i informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

 

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2016. do 30. rujna 2016. godine.

Ad.16.

Pitanja i prijedlozi.

Završeno:   19,07  sati.

KLASA:021-05/16-01/09

URBROJ:2113/03-01-16-3

Stubičke Toplice, 27.10.2016.

Predsjednik vijeća Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

 

 

 

 

                                                                                                      

Kako do nas / Kontakt