35. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

35. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, održana je dana 28. travnja 2012. godine u Vijećnici Općine Stubičke  sa početkom u 17,00 sati.

Svečana sjednica započela je himnom Republike Hrvatske te minutom šutnje za sve poginule branitelje Domovinskog rata.

Svečanu sjednicu povodom obilježavanja Dana Općine – 27. travnja vodi gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koji je u ime Općine, te u svoje osobno ime, pozdravio prisutne dužnosnike, načelnike, vijećnike, predsjednike mjesnih odbora, goste i uzvanike, predstavnike poslovnih partnera Općine Stubičke Toplice, članove radnih tijela Općinskog vijeća, predstavnike udruga sa područja Općine Stubičke Toplice, službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, predstavnike medija te dobitnike priznanja Općine Stubičke Toplice.

Popis svih prisutnih uzvanika nalazi se u spisu predmeta.

Jednoglasno je utvrđen

D N E V N I    R E D

1. Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice.

2. Dodjela priznanja Općine Stubičke Toplice.

3. Pozdravna riječ gostiju.


Sukladno utvrđenom dnevnom redu g-din. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice podnio je slijedeće izvješće:

Poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam na današnjoj Svečanoj sjednici, povodom obilježavanja “27. travnja - Dana Općine Stubičke Toplice”.

Danas obilježavamo 19. godišnjicu osnutka naše Općine, Općine sa jasno definiranom vizijom, a to je razvitak u svakom segmentu svojeg djelokruga.

Dječji vrtić “Zvirek” danas slavi svoj drugi rođendan zajedno sa 84 mališana koji ga pohađaju. Uvažavajući stvorene uvjete i kvalitetu rada, provođenje niza ekoloških projekata, razvijanje ekološke svijesti što dokazuje dobivanje statusa eko - vrtića nakon samo godine dana djelovanja, “Zvirek” je zauzeo najvišu poziciju na razini naše županije.

Osnivanje samostalne Osnovne škole - također eko škole - bio je značajan projekt Općine Stubičke Toplice. Danas škola uspješno motivira učenike na uključivanje u različite projekte, prepoznaje i razvija potencijale učenika, te su isti dobitnici niza priznanja na županijskoj i državnoj razini, što Općinu kao Osnivača čini posebno ponosnom.

Izgradnjom 1. i 2. faze kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u ukupnoj dužini od 2751 metar omogućeno je prespajanje sekundarnih vodova fekalne kanalizacije na isti, atime je znatno smanjeno onečišćenje okoliša, ponajprije vodotoka.

Navedeni ostvareni projekti govore u prilog definiranih prioriteta Općine Stubičke Toplice, a to su: briga za odgoj i obrazovanje budućih generacija i ekološki razvoj.

Protekle i ove godine nastavljen je kontinuitet komunalnih radova kao što su: održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, lokalnog vodovoda i javnih površina. Zbog iznimno loših naponskih uvjeta u naselju Jarki izgrađena je nova trafostanica. Realiziran je projekt sanacije klizišta u Strmcu Stubičkom, kod Kozjaka. Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički u naselju Pila - Vidak u ukupnoj dužini 800 metara, nastavljeno je sa zamjenom dotrajalih cijevi uz županijsku cestu prema naselju Pila gdje je zamijenjeno 96 metara starih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara. Također je zamjena dotrajale cijevi lokalnog vodovoda izvršena u naselju Strmec Stubički na lokaciji između skretanja za Kraljev Vrh i Pilarića u dužini od 528 metara. Ovim komunalnim projektom spriječene su daljnje poteškoće u vodoopskrbnom sustavu tog dijela općine. U Strmcu Stubičkom, kod Pilarića, rekonstruiran je postojeći sustav mješovite kanalizacije ugradnjom PEHD rebrastih cijevi promjera 315 milimetara i izradom revizionih okana u dužini od 35 metara. U Ulici Viktora Šipeka rekonstruiran je sustav odvodnje oborinskih voda s državne ceste D307 postavom slivničkih rešetki i cestovnih rubnjaka, te je u sklopu radova izgrađen i nogostup u dužini od 75 metara. U Obrtničkoj ulici strojno je očišćen i produbljen kanal oborinske odvodnje dužine 250 metara čime je spriječeno plavljenje nekretnina uslijed jačih oborina. Nastavljeno je redovito održavanje javne rasvjete na području cijele općine zamjenom starih svjetiljaka novim, ekološki prihvatljivim. U 1. Strmečkom odvojku kao i u Novoj ulici izgrađen je novi vod javne rasvjete. Završen je dio radova na izgradnji javnog puta odnosno prilazne ceste za buduću poduzetničku zonu Stubaki. Proširena je i asfaltirana pješačka staza koja vodi od Specijalne bolnice do naselja Pihači. U svrhu unapređenja Komunalnog odjela Općina je investirala u kupnju novog traktora. Izrađeno je deset tradicijskih štandova kao postava na tržnici i za promociju prilikom kulturnih događanja u mjestu. Postojeća konstrukcija sanitarnog čvora u Parku vozača adaptirana je u drvenu kućicu. Općina Stubičke Toplice prva je u županiji pokrenula ekološki projekt razvrstavanja otpada. Uloženi trud u cjelovito uređenje mjesta rezultirao je prestižnim priznanjem Zeleni cvijet koji Stubičke Toplice osvajaju šestu godinu za redom na razini kontinentalne Hrvatske. Zasluge za dobivanje Zelenog cvijeta pripadaju i mještanima naše općine te im ovim putem srdačno zahvaljujem.

Nadalje, Općina Stubičke Toplice usmjerila se i na pripremu zahtjevne dokumentacije u svrhu realizacije budućih investicijskih projekata. Danas sa zadovoljstvom mogu reći da je prije nekoliko dana ishođena Potvrda glavnog projekta za veliki investicijski projekt - dogradnju Osnovne škole Stubičke Toplice. Procijenjena vrijednost investicije je oko 6 milijuna kuna, a realizacijom iste omogućit će se rad škole u jednoj smjeni te će se znatno poboljšati uvjeti školovanja naših najmlađih.

Proteklih dana završen je natječaj za rekonstrukciju nogostupa od centra Stubičkih Toplica do župnog dvora te uskoro započinju radovi. Vrijednost navedenih radova iznosi 500.000,00 kuna, a realizacijom ovog projekta centar Stubičkih Toplica dobiti će novu vizuru.

Za izgradnju fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici i Ulici Augusta Šenoe javna nabava je u tijeku, a početak radova se očekuje kroz mjesec dana. Ukupna procijenjena vrijednost oba projekta iznosi oko milijun kuna, a realizacijom istih omogućiti će se stanovnicima ovih ulica da svoje nekretnine spoje na kanalizacijsku mrežu, te će se znatno smanjiti onečišćenje okoliša.

U mjesecu siječnju ove godine donesena je Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Strmec Stubički, te se sa izradom i započelo. Buduće groblje planirano je na sjeverozapadnom dijelu općine Stubičke Toplice, a površina prostornog obuhvata potrebnog za izgradnju istog iznosi oko 4 hektara. Ovim Planom odredit će se namjena i uvjeti uređenja prostora planiranog groblja, sukladno programu za izgradnju groblja, kako bi se njegovim donošenjem mogli ishoditi akti kojima se odobrava gradnja groblja i u konačnici početi sa izgradnjom.

Za izgradnju mosta na potoku Vidak ovih dana očekujemo izdavanje Potvrde glavnog projekta. Most na potoku Vidak u naselju Pila potreba je stanovnika tog dijela naše općine, te će se izgradnjom mosta unaprijediti uvjeti stanovanja u naselju Pila.

Važno je istaknuti da je Općina Stubičke Toplice donijela Detaljni plan uređenja „Zona zdravstvenog turizma“ realizacijom kojeg Stubičke Toplice dobivaju tri visokokategorizirana hotela, wellness centar, Specijalnu bolnicu, termalnu rivijeru, što mnogo široj regiji donosi značajan prosperitet u turizmu, kao važnoj grani gospodarstva na ovom prostoru te zapošljavanje raznih struka. Za potrebe realizacije projekta investitor je otkupio zemljište u cijelosti, investirao u detaljno razrađena idejna rješenja koja su služila kao podloga DPU-u, a u tijeku je izrada idejnih projekata za lokacijsku dozvolu. Ove godine predstoji čišćenje i zahtjevna priprema terena, odnosno prostora obuhvata DPU-a.

Tijekom 2011. i 2012. godine Općina Stubičke Toplice nastavila je sa stipendiranjem učenika i studenata, sufinanciranjem njihovog prijevoza do škola i fakulteta. Nadalje, brine se o najosjetljivijoj socijalno ugroženoj skupini građana pomažući im u snošenju troškova stanovanja. Iz Proračuna Općine usmjeravaju se financijska sredstva Osnovnoj školi i Dječjem vrtiću “Zvirek” za definirane namjene i potrebe poslovanja.

U proteklim zimskim mjesecima, komunalni djelatnici Općine marljivo su održavali nogostupe prohodnima od nanosa snijega, a ovih dana brinu o uređenju zelenih površina općine.

Bogat je kulturni, sportski i društveni život općine te se sukladno mogućnostima Proračuna dodjeljuju sredstva za aktivnosti i stvaralaštvo Turističkoj zajednici i mnogim udrugama kojima se u ovoj prigodi srdačno zahvaljujem i čestitam na svim postignućima. Nizom kulturnih aktivnosti u 2011. godini obilježena je 200. obljetnica izgradnje Lječilišta.

Općina Stubičke Toplice izdala je 8. izdanje glasila Toplički zvirek koji izlazi polugodišnje i daje sadržajan prikaz događanja u općini.

Na kraju, zahvaljujem na uspješnoj i konstruktivnoj suradnji mještanima, vijećnicima Općinskog vijeća, Radnim tijelima, Jedinstvenom upravnom odjelu, koja je dosad rezultirala nizom razvojnih projekata. Timski rad svih čimbenika Općine pokazuje kako je iu vremenima financijske krize moguće ostvariti prosperitet i znatno unaprijediti uvjete življenja mještana. Iskreno se nadam budućoj kvalitetnoj suradnji i vašem povjerenju.

Svima skupa čestitam “27. travanj - Dan Općine Stubičke Toplice”Pristupa se dodijeli priznanja Općine Stubičke Toplice koje se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja:

1. Plaketa Općine Stubičke Toplice dodjeljuje se Desi Šušnjar, prof. za razvijanje turističkog potencijala Stubičkih Toplica, nesebično i kvalitetno prenošenje stručnih znanja i vještina u turizmu čimbenicima na prostoru Stubičkih Toplica te poticanje na cjeloživotno učenje.

2. Zahvalnica Općine Stubičke Toplice dodjeljuje se:

- Dječjem vrtiću „Zvirek“ za postignuća u ekološkim projektima, promicanje tradicijske baštine i promociju Općine Stubičke Toplice. Zahvalnicu je ispred Dječjeg vrtića „Zvirek“ preuzela ravnateljica gđa. Kristina Ljubić.

- Bernardi Sokač, direktorici TZ Općine Stubičke Toplice za kulturno stvaralaštvo, kreiranje društvenog života i promociju Općine Stubičke Toplice.

- Ivani Franjković, stručnoj djelatnici Turističkog ureda TZ Općine Stubičke Toplice za kulturno stvaralaštvo, kreiranje društvenog života i promociju Općine Stubičke Toplice.

- Biciklističkom klubu „Stubaki“ za postignuća u biciklizmu, usmjerenje mladih prema kvalitetnom i zdravom načinu života, promociju Općine Stubičke Toplice. Zahvalnicu je ispred Biciklističkog kluba „Stubaki“ preuzeo Pavel Potočki.

- Udruzi umirovljenika za kreiranje društvenog života treće životne dobi na području općine Stubičke Toplice i poticanje cjeloživotne perspektive. Zahvalnicu je preuzela gđa. Barica Pasanec, predsjednica udruge.

- Udruzi uzgajivača radnih pasa „Croatia“ za unapređenje sadržaja turističkih manifestacija i promociju Općine Stubičke Toplice. Zahvalnicu je preuzeo gdin. Željko Božiček.

- Malonogometnom klubu „Stubaki“ za motiviranje mladih u smjeru razvoja sportskih aktivnosti, rekreacije i promociju Općine Stubičke Toplice. Zahvalnicu je preuzeo gdin. Zoran Žukina.

- Gljivarskom društvu „Blagva“ za doprinos u očuvanju bioraznolikosti, istraživanje svijeta gljiva koje obitavaju na prostoru Parka prirode Medvednica i aktivno sudjelovanje u tradicionalnoj manifestaciji Gljivarenje.

- Lovačkoj udruzi „Jazavac“ Pila - Stubičke Toplice za razvoj lova, lovnog turizma, zaštitu prirode u šumskom području Parka prirode Medvednice te uzgoj divljači u istom. Zahvalnicu je preuzeo gdin. Marijan Pilski.

- Društvu Naša djeca Stubičke Toplice za motivaciju djece na kvalitetno korištenje slobodnog vremena, kreativno izražavanje, razvijanje potencijala i promociju Općine Stubičke Toplice. Zahvalnicu je preuzela gđa. Brigitte Gmaz.

- Stolnoteniskom klubu „Stubaki“ za uspješan razvoj stolnog tenisa na području Općine Stubičke Toplice, poticanje rekreacije i promociju Općine Stubičke Toplice. Zahvalnicu je preuzeo gdin. Anđelko Zrinski.

Pozdravne riječi uputili su:

- gdin. Željko Lisak, načelnik Općine Gornja Stubica

- gđa. Sonja Borovčak, obnašateljica dužnosti župana Krapinsko-zagorske županije.

Nakon upućenih pozdravnih riječi gdin. Stjepan Sokač zahvalio je svima koji su nazočili te završio svečanost u17,45 sati.

KLASA:021-05/12-01/3
URBROJ: 2113/03-01-12-6

Stubičke Toplice, 28.04.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice:

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt