36. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 36. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2012. godine donijelo je

D N E V N I       R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesetčetvrte i tridesetpete, Svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

5. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

6. Informacija o Prvoj izmjeni financijskog plana za 2012. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.

7. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici i Ulici Zagorskih brigada.

8. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe.

9. Donošenje Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

10. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice.

11. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesetčetvrte i tridesetpete, Svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnici sa tridesetčetvrte i tridesetpete Svećane sjednice jednoglasno su usvojeni.

Ad.2.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi I. izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu: 

- sa prihodima od 12.592,000 kuna i

- sa rashodima od12.340.671,19 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

12.590,200,00 kn

- prihode od nefinancijske imovine

1.800,00 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

8.079,671,19 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

4.261.000,00 kn

- razlika - manjak

251.328,81 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o prvoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu,

- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu,

- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu.

- Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu.

 Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.3.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Prijedlog se jednoglasno usvaja i donosi se

O D L U K A 
o Prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, sastavni je dio Prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.4.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A 
o Prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređajakomunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu

 

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ove Prve izmjene Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 262.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 27.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 20.000,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 300.000,00 kn.

3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 5.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III.JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 150.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 180.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 350.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.000,00 kn.

Članak 3.

Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, sastavni je dio Prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.5.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

 

Jednoglasno se donosi Odluka o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Ad.6.
Informacija o Prvoj izmjeni financijskog plana za 2012. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Prva izmjena financijskog plana za 2012. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“ iz Stubičkih Toplice, Mlinarska cesta 34.

Ad.7.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici i Ulici Zagorskih brigada.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave 
radi nabave radova izgradnje fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda u Vinogradskoj ulici i Ulici Zagorskih brigada u Općini Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 13/2012.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova izgradnje fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda u Vinogradskoj ulici i Ulici Zagorskih brigada u Općini Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

GRADEX & CO d.o.o. za građenje i usluge, Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, 49210 Zabok, OIB: 73369080939

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 371.077,30 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 463.846,63 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: devet, i to:

1. BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56

2. M.S. MILENGRAD d.o.o., Šipkovica 51, Zagreb

3. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina

4. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina (dopuna ponude)

5. EURO-MONT d.o.o., Klokovec 227, Krapinske Toplice

6. MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina

7. KUNA GORA ZANATSKA ZADRUGA, Gajeva 4, Krapina

8. GRADEX & Co d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok

9. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina 9, Zabok

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56: jer nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, danije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

2. M.S. MILENGRAD d.o.o., Šipkovica 51, Zagreb: jer nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, danije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu. Nije dostavio dokaz da gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi (izjavu);

3. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina: jer nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, danije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

4. EURO-MONT d.o.o., Klokovec 227, Krapinske Toplice: ponuditelj nije dokazao da nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci od datuma početka ovog postupka javne nabave.

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja:

1. BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

2. M.S. MILENGRAD d.o.o., Šipkovica 51, Zagreb: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

3. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

4. EURO-MONT d.o.o., Klokovec 227, Krapinske Toplice: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

8. Rok mirovanja je 10 dana, a računa se od prvog sljedećeg dana nakon dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave 
radi nabave radova izgradnje fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda u Ulici Augusta Šenoe u Općini Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 14/2012.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova izgradnje fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda u Ulici Augusta Šenoe u Općini Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

POLI-MONT d.o.o. za izvođenje montažersko-instalaterskih i građevinskih radova, sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina bb, OIB:20050271976.

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 311.547,50 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 389.434,38 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: jedanaest, i to:

1. TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec

2. BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56

3. M.S. MILENGRAD d.o.o., Špikovica 51, Zagreb

4. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina

5. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina (dopuna ponude)

6. EURO-MONT d.o.o., Klokovec 227, Krapinske Toplice

7. MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina

8. KUNA GORA ZANATSKA ZADRUGA, Gajeva 4, Krapina

9. GRADEX & CO d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok

10. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina 9, Zabok

11. GRADEX & CO d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok (dopuna ponude)

6. .Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. TEGRA d.o.o., Čakovec, Mihovljanska 70: Ponuditelj nije dostavio dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

2. BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56: jer nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

3. M.S. MILENGRAD d.o.o., Špikovica 51, Zagreb: jer nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, danije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu. Nije dostavio dokaz da gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi (izjavu);

4. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina: jer nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, danije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu i dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu;

5. EURO-MONT d.o.o., Klokovec 227, Krapinske Toplice: ponuditelj nije dokazao da nije bio blokiran u posljednijh šest mjeseci od datuma početka ovog postupka javne nabave;

6. GRADEX & CO d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok: ponuditelj je dostavio dopunu ponude u kojoj nije iskazana cijena u apsolutnom iznosu.

15. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja:

1. TEGRA d.o.o., Čakovec, Mihovljanska 70: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

2. BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o., Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

3. M.S. MILENGRAD d.o.o., Špikovica 51, Zagreb: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

4. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, Sveti Ivan Zelina: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

5. EURO-MONT d.o.o., Klokovec 227, Krapinske Toplice: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi;

6. GRADEX & CO d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. F. Tuđmana 4, Zabok: čl. 93. st. 1. t. 5. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): dostavio je ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu; 

16. Rok mirovanja je 10 dana, a računa se od prvog sljedećeg dana nakon dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.9.
Donošenje Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE I JAVNIH POVRŠINA KOJIMA UPRAVLJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju početne zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i naknade za korištenje tržnog prostora i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice, kako slijedi:

Zakup poslovnog prostora

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

CIJENA

Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

zdravstvena djelatnost

Dom zdravlja KZŽ

147 m2

100,00 kn/mjesečno

Strmec Stubički 161 (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički)

trgovina

57,81 m2

40 kn/m2 (5 € plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan uplate)/mjesečno

Strmec Stubički 161 (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički)

trgovina

52,14 m2

40 kn/m2 (5 € plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan uplate)/mjesečno

Viktora Šipeka 24

24, zgrada nak.č.br.1419/3 k.o. Strmec Stubički (nova izmjera: k.č.br.2460 k.o. Donja Stubica)

turistički ured

60,44 m2

100,00 kn/mjesečno

Vijećnica Općine Stubičke Toplice

ostale

64,38 m2

50,00kn/sat

ribarska kućica

ostale

80 m2

100,00 kn/mjesečno

Naknada za korištenje tržnog prostora i javnih površina

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

CIJENA

dio parkirališnog prostora na k.č.br. 1922/2, k.o. Strmec Stubički

ugostiteljska djelatnost

12 m2

20,70 kn/m2

mjesečno

dio poslovnog prostora br. 16 – otvorena tržnica, na k.č.br.63/1 k.o. Oroslavje, dio parkirališta

ugostiteljska djelatnost

58 m2

20,70 kn/m2

mjesečno

dio poslovnog prostora br. 16 – otvorena tržnica, k.č.br.63/1 k.o. Oroslavje, etaža:23946/100000, iza lokala

ugostiteljska djelatnost

12 m2

15,00 kn/m2

mjesečno

prostor na tržnici – drveni tradicijski štandovi

prodaja poljoprivrednih proizvoda i ribe

/

20,00 kn dnevno

parkiralište u Pili

sve

cijelo

2.000,00 kn

po manifestaciji

pola

1.500,00 kn

po manifestaciji

štand

200,00 kn

dnevno

korištenje drvenog tradicijskog štanda Općine Stubičke Toplice

sve

1 kd

200,00 kn

dnevno kod manifestacija

najam mjesta za jumbo plakat

/

1 kd - tromjesečno

62,50 € plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan uplate

športsko-rekreacijsko jezero (k.č.br. 850, 855, 777/3, 777/2, 861 i 860 k.o. Strmec Stubički)

sportski ribolov

/

100,00 kn

mjesečno

naknada za korištenje ostalih nespomenutih površina u vlasništvu Općine ili kojom upravlja Općina

sve

po zahtjevu za jednu površinu koja čini cjelinu

20,00 kn/m2

mjesečno

Članak 2.

Bilo koja djelatnost smije se na području Općine obavljati samo na drvenom tradicijskom štandu Općine Stubičke Toplice.

 Članak 3.

Od plaćanja naknade za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice oslobođene su udruge koje imaju sjedište na području Općine Stubičke Toplice, a koje su korisnici sredstava iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, političke stranke sa sjedištem na području Općine Stubičke Toplice te pravne osobe kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice.

Zahtjev za korištenje Vijećnice podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, najkasnije sedam dana prije dana za koji se traži korištenje Vijećnice.

CJENIK ZA KORIŠTENJE MJESNIH DOMOVA

 Članak 4.

Mjesni dom Strmec Stubički

za korisnike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

250,00 kn

/jednokratno

velika dvorana

500,00 kn

/jednokratno

za korisnike koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

500,00 kn

/jednokratno

velika dvorana

1.000,00 kn

/jednokratno

Mjesni dom Pila

za korisnike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

500,00 kn

/jednokratno

za korisnike koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

1.000,00 kn

/jednokratno

Naknada za korištenje domova se ne naplaćuje za održavanje karmina za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

Naknada za korištenje uplaćuje se u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, na žiro račun Općine broj: 2360000-1842200007 s pozivom na broj68 7706 - OIB.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju prijedloga cjenika za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 37/09 i 22/11,27/11).

Ad.10.
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU UGOVORA
U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odluku uređuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice te uvjeti i mjerila za provedbu postupka prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice, a koje se financiraju iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: naručitelja), jesu:

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javna rasvjeta,

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.

Pod pojmom održavanje javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne cesta prema posebnom zakonu.

Pod pojmom održavanje nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Pod pojmom opskrba pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće te poslovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički i poslovi koji obuhvaćaju izgradnju novih priključaka na taj vodovod.

Pod pojmom odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda te poslovi održavanja postojeće kanalizacije na području Općine Stubičke Toplice i poslovi izgradnje priključaka na postojeću mrežu.

VRSTA POSTUPKA

Članak 4.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke povjerit će se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda odnosno javnog natječaja.

Članak 5.

Postupak sklapanja ugovora za obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se putem prikupljanja pisanih ponuda i to:

- za ugovore čija je procijenjena vrijednost do 300.000,00 kuna pozivom na dostavu ponudenajmanje tri ponuditelja,

- za ugovore čija procijenjena vrijednost prelazi 300.000,00 kuna pozivom na dostavu ponude najmanje pet ponuditelja.

 Članak 6.

Javni natječaj provodi se pod sljedećim uvjetima:

- ukoliko vrijednost ugovora iznosi više od 500.000,00 kuna, i

- ugovor se odnosi na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 7.

Odluku o provedbi postupka prikupljanja ponuda odnosno odluku o objavi javnog natječaja donosi načelnik Općine Stubičke Toplice.

 Članak 8.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, pojave dodatni radovi ili usluge koji nisu uključeni u osnovni ugovor, a koji su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvršavanje osnovnog ugovora, naručitelj može s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor sklopiti dodatak ugovora kojim će se pobliže urediti uvjeti izvršavanja dodatnih radova ili usluga.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 9.

Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu postupka koje internom odlukom imenuje načelnik Općine Stubičke Toplice.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, provodi postupak zaprimanja pristiglih ponuda i upisuje ih u upisnik o zaprimanju ponuda, provodi postupak otvaranja te pregleda i ocjene ponuda.

Povjerenstvo provodi postupke iz st. 3. ovog članka na nejavnoj sjednici.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Članak 10.

Dokumentacija za nadmetanje odnosno poziv za javni natječaj sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. Podatke o naručitelju: naziv i sjedište, OIB, broj telefona i telefaksa, osoba za kontakt,

2. Podatke o predmetu nabave: opis predmeta nabave, količinu ili opseg predmeta nabave,

3. Tehnički opis i specifikaciju predmeta nabave,

4. Mjesto izvršavanja ugovora,

5. Rok izvršenja ugovora,

6. Opis i oznaka grupa ili dijelova nabave,

7. Uvjeti i dokazi sposobnosti: pravna i poslovna sposobnost, nekažnjavanost, financijska sposobnost, tehnička i stručna sposobnost,

8. Podaci o podisporučiteljima/podizvoditeljima,

9. Podaci o obliku, načinu izrade, sadržaju i dostavi ponude,

10. Rok, način i uvjete plaćanja po ugovoru,

11. Podaci o potrebnim jamstvima za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora,

12. Kriterij za odabir ponude,

13. Datum, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

14. Rok za dostavu ponuda,

15. Prijedlog ugovora,

16. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju,

17. Uputu o pravnom lijeku,

18. Troškovnik.

Dokumentacija može sadržavati i druge podatke koje naručitelj smatra potrebnim, a može sadržavati i predloške zahtijevanih dokumenata, izjava i slično.


KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 11.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 12.

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje deset dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.

Članak 13.

Ponuda dostavljena izvan roka ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjelo pristigla ponuda, obilježava kao zakašnjela ponuda i neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Ponude koje nisu potpune ili u kojima ponuditelj ne dokaže svoju sposobnost te ponudu nepozvanog ponuditelja, povjerenstvo će odbiti.

ODREDBE O PONUDI

Članak 14.

Radi dokazivanja sposobnosti za izvršavanje ugovora ponuditelji će se pozvati da dostave dokumente sukladno odredbama važećeg zakona kojim se uređuje javna nabava, a razmjerno procijenjenoj vrijednosti nabave.

Članak 15.

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi moraju biti izražene u kunama.

Članak 16.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta naručitelja, poštom preporučenom pošiljkom ili neposredno.

U slučaju da omotnica nije zatvorena i označena kako je navedeno u prethodnom članku, naručitelj ne snosi odgovornost ukoliko se ponuda izgubi ili otvori prije roka.

Dostava elektroničkim putem nije dopuštena, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije određeno.

Članak 17.

U roku za dostavu ponude, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i dopuna ponude mora se dostaviti sukladno odredbama koje vrijede i za ponudu.

Članak 18.

Ponuditelj sam snosi troškove izrade ponude.

JAMSTVA

Članak 19.

Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati sljedeća jamstva:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude – za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno izvršavanje ugovora.

Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje određuje sredstvo i uvjete jamstva. Jamstvo se određuje u apsolutnom iznosu a ne smije iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti nabave.

2. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora – za slučaj povrede ugovornih obveza.

Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje određuje sredstvo i uvjete jamstva. Jamstvo se određuje u apsolutnom iznosu a ne smije iznositi više od 5% vrijednosti ugovora.

OTVARANJE PONUDA

Članak 20.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponude se otvaraju onim redoslijedom kako su zaprimljene.

O otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik. Sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda je upisnik o zaprimanju ponuda.

U zapisnik se obvezno unose podaci o naručitelju, predmetu nabave, početku postupka otvaranja ponuda, ponuditelju, naznaku je li ponuda potpisana, cijeni ponude (bez PDV-a) i ukupnoj cijeni ponude (sa PDV-om) te završetku postupka otvaranja ponuda.

Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

Članak 21.

Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda mora sadržavati:

- podatke o naručitelju

- predmet nabave

- naziv i sjedište gospodarskih subjekata kojima je upućen poziv na dostavu ponude

- datum i sat početka pregleda i ocjene ponude

- naziv i sjedište svih ponuditelja prema redoslijedu iz upisnika o zaprimanju ponuda

- analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza sposobnosti

- prikaz valjanosti ponuda prema sadržaju, obliku i cjelovitosti

- prikaz traženog i dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude

- naziv i sjedište ponuditelja koji se odbijanju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i obrazloženje

-r angiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

- naziv i sjedište ponuditelja koji se predlaže za sklapanje ugovora

- prijedlog Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju

- datum i sat završetka pregleda i ocjene ponude

- potpis predsjednika i članova Povjerenstva.

 ODLUKA O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Članak 22.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi odluku o odabiru, na temelju prijedloga Povjerenstva.

Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Rok za donošenje odluke o odabiru određuje se u dokumentaciji za nadmetanje. Rok mora biti primjeren.

Članak 23.

Odluku o odabiru, naručitelj dostavlja svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku.

Dostavom odluke o odabiru svakom ponuditelju, može se pristupiti sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljem.

 Članak 24.

Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

- komunalnu djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrsta i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslove,

- način i rok plaćanja,

-j amstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

 Članak 25.

Naručitelj će poništiti postupak ako:

1. u roku za dostavu ponuda nije dostavljena niti jedna ponuda ili

2. ako nakon isključenja i/ili odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda.

Članak 26.

Protiv odluke Općinskog vijeća žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 04/12).

Ad.11.
Pitanja i prijedlozi.

 

Gđa. Darinka Gmaz-Lončar postavila je upit o otvaranju poslovnice banke u Stubičkim Toplicama, na što je odgovor dao načelnik Općine Stubičke Toplice gdin. Vladimir Bosnar da je poslovnica Zagrebačke banke zatvorena Odlukom uprave Zagrebačke banke, a ne našom voljom. Vlasnik banke je iz inozemstva, poslovnica nije bila rentabilna u odnosu na broj korisnika usluge, broj zaposlenih i visinu troškova za poslovni prostor. Vlasnik poslovnog prostora je gdin. Hudoletnjak, a visina najamnine bila je visoka. Upiti bankama su upućeni i čekaju se odgovori. Poslovni plan banke predviđa troškove za slijedeću godinu, a obzirom da je ova poslovnica zatvorena u veljači niti jedna banka trenutno ne može planirati otvaranje poslovnice koja nije u poslovnom planu.

Ujedno obavještava prisutne da je u tijeku deratizacija na području Općine.
Sjednica je sa radom završila u 20,05 sati.

KLASA:021-05/12-01/4

URBROJ:2113/03-01-12-2

Stubičke Toplice,14.05.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt