37. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

 

sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 21. studenog 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 

Prisutni:

Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Zrinka Košić Bosnar, Nedjeljko Ćuk, Damir Pavrlišak, Mato Zrinski, Darinka Gmaz – Lončar, Ivanka Bartol, Marijan Pilski, Ana Gospočić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Franjković - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice

Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Kristijan Oremuš, likvidator trgovačkog društva Dobre vode d.o.o. u likvidaciji

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Odsutni: Boris Beljak, Alen Ahmetović

Zapisničar:         Melita Šarić

Započeto:             18,05 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara tridesetsedmu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Ivana Hrena, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gdina. Tomislava Mlinarića, gdina. Kristijana Oremuša, likvidatora trgovačkog društva Dobre vode d.o.o. u likvidaciji, novinarku Radio Stubice gđu. Senku Susović, te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Gdin Stjepan Sokač, konstatira da je na sjednici nazočno desetod trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže donošenje dopunjenog dnevnog reda u točci 13., koja dopuna se odnosi na prestanak rada Dobrih voda d.o.o.. U nastavku sjednice ujedno će se održati i Skupština trgovačkog društva Dobre vode d.o.o., koju čine svi članovi Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i načelnik Općine. Sukladno navedenom predlaže se

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa tridesetpete i tridesetšeste, izvanredne, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sa pratećim odlukama.
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.
 4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 5. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.
 8. Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.
 9. Donošenje Odluke o određivanju poslova pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz proračuna Općine Stubičke Toplice.
 10. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti ulica „put prema školi“.
 11. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti „dio Ulice Vladimira Nazora“.
 12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu.
 13. Prestanak DOBRE VODE d.o.o.:
  1. Odluka o prihvaćanju izvješća likvidatora o provedenoj likvidaciji
  2. Odluka o prihvaćanju zaključnih financijskih likvidacijskih izvješća DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji
  3. Odluka o podjeli imovine
  4. Odluke o davanju razrješnice likvidatoru
  5. Odluka o konačnom datumu prestanka društva
 14. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen sa deset (10) glasova.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa tridesetpete i tridesetšeste, izvanredne, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje na usvajanje zapisnik sa tridesetpete i zapisnik sa tridesetšeste, izvanredne, sjednice sjednice Općinskog vijeća, a koji se nalaze u privitku poziva.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvajaju jednoglasno sa deset (10) glasova.

U 18.08 sati sjednici se pridružuje vijećnik Nedjeljko Ćuk, te predsjednik Općinskog vijeća gdin. Stjepan Sokač konstatira da je sjednici nazočno ukupno jedanaest (11) vijećnika.

Ad.2.

Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, zajedno sa obrazloženjem i pratećim odlukama. Sjednici je nazočna i gđa. Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun, koja može dati odgovore na postavljena pitanja vezano za pojedine stavke. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi za riječ se javila vijećnica gđa. Ana Gospočić upitom vezanim za izgradnju školske sportske dvorane, to jest da u Proračunu nije uočila stavku za izgradnju. Pretpostavlja da je to radi ograničenih sredstava u 2017. godini, postoji li mogućnost u nekim narednim godinama?

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine, potvrdio je da se obzirom na smanjenje proračunskih sredstava i gubitkom istih radi kategorizacije u visoku IV kategoriju razvijenosti i promjene zakonskih obveza izgradnja dvorane nije uvrstila u Proračun. Dvorana je u fazi projektiranja, no njena izgradnja neće započeti u 2017. godini već će prema mogućnostima započeti u 2018. godini sukladno fondovima koji će se otvoriti. Predviđeno je da će ova dvorana biti dvodijelna, dakle nešto manja od one u Donjoj Stubici koja je trodijelna. Imat će topli spoj na školu radi djece, te također i poseban ulaz. Projekt će biti gotov do proljeća. Osnovna škola će se proširivati na način da se podiže jedan kat i dogradi još jedno krilo škole, dvorana bi išla u sklopu proširenja škole na lokaciji sadašnjeg igrališta.

Gdin. Stjepan Sokač, konstatira da je Proračun dobro sastavljen obzirom da nema više upita. Predlaže se donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

       Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu:

                                                                              2017.                                     2018.                                     2019.

- sa prihodima od                               17.696.700,00                     18.804.300,00                     15.695.300,00

- sa rashodima od                             17.696.700,00                     18.804.300,00                     15.695.300,00

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja                         17.694.900,00                     18.802.500,00                     15.693.500,00

- prihode od prodaje

nefinancijske imovine                               1.800,00                             1.800,00                              1.800,00

Rashodi se odnose na :

-rashode poslovanja                          7.423.700,00                     7.572.300,00                     7.464.300,00

-rashode za nabavu

nefinancijske imovine                    10.273.000,00                    11.232.000,00                     8.231.000,00

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2017. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

- Odluka o Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu

- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2017. – 2019. godinu

- Odluka o programu utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2017. godinu.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.3.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017.g. Otvara se rasprava.

Kako nema pitanja niti prijedloga na usvajanje dajeOdluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine Stubičke Toplice (dalje: načelnik) i Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa se iskazuju planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

                1.            Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

                2.            Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

                U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

Proračun, odnosno njegove izmjene i dopune, objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

Ako Proračun ne bude donesen prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Privremeno financiranje obavlja se u skladu sa Zakonom o proračunu.

Ako ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne bude donesen proračun, općinski načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.

Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.

Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.

Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna kao i ovu Odluku Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 8.

Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Proračunski korisnici proračuna Općine Stubičke Toplice izrađuje financijski plan na osnovi uputa za izradu financijskog plana proračunskog korisnika.

Upute za izradu financijskog plana iz stavka 1. ovog članka izrađuje službenik zadužen za proračun Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice po primitku uputa za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave od Ministarstva financija.

Upute za izradu financijskog plana se dostavljaju proračunskom korisniku do 15. kolovoza tekuće godine.

Članak 10.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 11.

Korisnici financiranja iz proračuna Općine dužni su uz zahtjev za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana i izvješća o korištenju sredstava sukladno Uredbi kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno sklopljenom ugovoru.

Odgovorna osoba korisnika financiranja iz proračuna Općine odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

Korisnicima financiranja iz Proračuna koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi načelnik.

Članak 12.

Nositelji i korisnici financiranja iz proračuna obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 13.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi načelnik.

Članak 14.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika, Općinsko vijeće i načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 15.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

 • zaustaviti preuzimanje obveza i/ili
 • predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
 • zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 16.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu.

U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.

Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri načelnik.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 17.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 18.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika.

Članak 19.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 20.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 21.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 22.

Proračunski korisnici – ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i korištenju polugodišnje izvješćuju Općinsko vijeće.

O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 23.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 24.

 

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja, i to u maksimalno dvanaest jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja poreznog duga za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

O zahtjevu dužnika iz st. 1. i 2. ovog članka odlučuje načelnik rješenjem, ako iznos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće.

Porezni dug može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno članova njegova kućanstva. Zahtjev dužnika razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, a o zahtjevu odlučuje načelnik na prijedlog Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

Članak 25.

Dužniku fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5 %.

Dužniku fizičkoj osobi može se odobriti otpis ili djelomičan otpis duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja.

Zahtjev iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dužnik podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), a o zahtjevu dužnika odlučuje načelnik rješenjem u postupku na koji se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 23. ove Odluke.

Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga, za koji ne postoji mogućnost naplate.

Načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravno osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra

Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.

Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.

Načelnik može fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno.

Članak 26.

Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Općina Stubičke Toplice može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 27.

 

Ukupna godišnja obveza iz članka 25. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 28.

Općina Stubičke Toplice, ustanove čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine Stubičke Toplice mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 29.

Općinski načelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

 • planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,
 • prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,
 • preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,
 • zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

                Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 30.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Stubičke Toplice nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Stubičke Toplice nadzire Ministarstvo financija.

Članak 31.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. sa tabelarnim prikazom. Program je sažetak iz Proračuna.

Kako nema pitanja, na usvajanje daje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine i to za:

 

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

 

Članak 3.

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

 Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

Ad.5.

Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. sa tabelarnim prikazom.

Kako nema pitanja na usvajanje daje Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

                -              održavanje javnih površina,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

                Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 255.000,00 kuna, od čega je 15.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 10.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 10.000,00 kn.

 

                II.           ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 300.000,00 kn.

 1. JAVNA RASVJETA

 

                1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 100.000,00 kn.

                2. Planirani troškovi električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 200.000,00 kn.

 1. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

                1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

                2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 70.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

                3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 12.000,00 kn.

Članak 3.

 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

Ad.6.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava da je, kao i u prethodnim točkama, u privitku poziva dan prijedlog Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2017. do 2019.godine.

Kako nema pitanja na usvajanje daje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2017. do 2019. godine i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2017. do 2019. godine, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

Ad.7.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća informira da je kao i prethodnih godina potrebno donijeti Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te da je iduća godina izborna za jedinice lokalne samouprave. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja na usvajanje daje Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

IZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2017. GODINU

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranih s liste grupe birača, odnosno lista grupa birača i kandidata te financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata na izborima za općinskog načelnika te za članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (dalje: Proračun).

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE

 

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osiguravaju se u Proračunu za 2017. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada i financijskim planom, a zabranjeno je njihovo trošenje za osobne potrebe.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

 Ukoliko članu (ili članovima) Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i dalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača.

Članak 6.

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana Općinskog vijeća ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, vratiti u Proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz Proračuna vratiti na raspolaganje Općini Stubičke Toplice.

Članak 7.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog sukladno čl. 4. ove Odluke.

Članak 8.

Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje se doznačuju na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno, u jednakim iznosima.

Poseban račun iz prethodnog stavka ovog članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za pokriće troškova člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

 

Članak 9.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz Proračuna imaju:

 • političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Općinskog vijeće dobiju najmanje jednog člana Općinskog vijeća, te
 • kandidati koji na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz Proračuna Općine Stubičke Toplice sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

Članak 10.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova Općinskog vijeća koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno lista grupe birača.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

Članak 11.

Naknada troškova izborne promidžbe iz čl. 9. ove Odluke isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.8.

Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, podsjetio je nazočne da smo i u ovoj godini donijeli Odluku o zaduživanju radi nedovoljnog priljeva sredstava u Proračun to jest na žiro račun Općine. zaduživanje je rađeno u Zagrebačkoj banci dd u kojoj se i vodi žiro račun Općine. Zaduženje vrijedi do 31. prosinca, te je potrebno isto obnoviti ukoliko se vijećnici slažu da danim prijedlogom. Na taj način poslovanje Općine bilo bi neometano osobito u prva tri mjeseca kada je priljev sredstava manji. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja na usvajanje daje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ZADUŽIVANJU TEMELJEM OKVIRNOG KREDITA PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN:HR4423600001842200007, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., do iznosa od 300.000,00 kuna, na rok od 10 mjeseci, odnosno najduže do 31. prosinca 2017. godine.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća predmetne obveze.

Članak 2.

Uvjeti kredita iz članka 1. su:

-         korištenje i povrat kredita: na revolving principu u periodu do 12 mjeseci

-         kamatna stopa: 5,60% godišnje, promjenjiva. Kamata dospijeva i naplaćuje se kvartalno.

-         naknada za korištenje: 0,30% kvartalno na iznos odobrenog kredita

-         instrumenti osiguranja: zadužnica i tri bjanko mjenice.

Članak 3.

Daje se suglasnost načelniku Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.

Donošenje Odluke o određivanju poslova pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz proračuna Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O

o određivanju poslova pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz proračuna

Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se poslovi pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz proračuna Općine Stubičke Toplice, te uvjeti za obavljanje navedenih poslova.

Članak 2.

 

U Proračunu Općine Stubičke Toplice osiguravaju se sredstva za preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu mrtvozornika.

Članak 3.

 

Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Stubičke Toplice povjeravaju se na temelju pisanog ugovora, pravnoj ili fizičkoj osobi upisanoj u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti nakon provedenog natječaja.

Članak 4.

Ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke zaključuje se nakon provedenog javnog natječaja pod sljedećim uvjetima:

-         ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 3 godine,

-         ponuditelj mora dokazati da je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika što dokazuje izvatkom iz sudskog odnosno obrtnog registra,

-         ponuditelj mora dostaviti presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,

-         ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

-         ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Općini Stubičke Toplice.

Način i rokovi plaćanja određuju se ugovorom.

Članak 5.

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke, raspisuje načelnik Općine Stubičke Toplice.

Javni natječaj iz prethodnog stavka ovoga članka objavljuje se na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo od tri člana za provedbu postupka natječaja.

Povjerenstvo za provedbu postupka izrađuje dokumentaciju za nabavu, otvara ponude i predlaže općinskom načelniku najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 6.

Nakon provedenog postupka, na prijedlog Povjerenstva, općinski načelnik donosi odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika.

Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava se ponuditelju čija je ponuda najpovoljnija sukladno kriteriju najniže cijene.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem sklapa općinski načelnik.

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.

Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti ulica „put prema školi“.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O

NERAZVRSTANOJ CESTI ULICA „PUT PREMA ŠKOLI“

 

Članak 1.

 Utvrđuje se da je nerazvrstana cesta „PUT PREMA ŠKOLI“ ukupne dužine oko 200 m, asfaltirana do školskog dvorišta OŠ Stubičke Toplice, te u nastavku makadamski put, a koja počinje kod k.č.br. 2198/2 u k.o. Donja Stubica (nova izmjera) od Ulice Ljube Babića Đalskog, a završava ispred k.č.br. 2225 u k.o. Donja Stubica (nova izmjera), tj. ulaza u dvorište kuće sa adresom Mlinarska cesta 26, Stubičke Toplice, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu iz članka 1. ove Odluke pokrenut će se postupak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za promjenu podataka u Bazi nerazvrstanih cesta Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.11.

Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti „dio Ulice Vladimira Nazora“.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O

NERAZVRSTANOJ CESTI „DIO ULICE VLADIMIRA NAZORA“

 

Članak 1.

Utvrđuje se da je cesta „DIO ULICE VLADIMIRA NAZORA“, ukupne dužine oko 850 m (katastarske čestice: 442/1, 442/2, 442/3, 442/4, 442/5 sve u k.o. Andraševec i katastarske čestice: 344, 50/5, 50/4, 50/3, 50/2, 50/1 sve u k.o. Oroslavje), koja počinje kod sjeverne strane mosta preko potoka Topličina i Ulice Augusta Šenoe u Stubičkim Toplicama, a završava kod dječjeg igrališta u Ulici Vladimira Nazora u Stubičkim Toplicama nasuprot kućnog broja 18 u istoj ulici, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Nar. nov. br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem boju korisnika.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu iz članka 1. ove Odluke pokrenut će se postupak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za promjenu podataka u Bazi nerazvrstanih cesta Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

 1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti javna rasvjeta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine, evidencijski broj nabave 7ZKG/2016., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 19. listopada 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12)odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

CRODUX PLIN d.o.o., OIB:50388109754, Savska Opatovina 36, Zagreb

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

81.899,10 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

102.373,88 kn

 1. Razlog odabira je najniža cijena.
 1. Predmet nabave: nabavu električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, na području Općine Stubičke Toplice, tijekom 2017. godine

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

 1. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

Nijedna ponuda nije odbijena.

 1. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:
 2. HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
 3. NOX GRUPA d.o.o., Dravska 17, 42000 Varaždin, (pripajanje društvu CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb, Savska Opativina 36),
 4. HRVATSKI TELEKOM d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb.
 1. Uputa o pravnom lijeku: sukladno čl. 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99,57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14), protiv odluke o odabiru Općinskog vijeća žalba nije dopuštena.

Ad.13.

Prestanak DOBRE VODE d.o.o.

 1. Odluka o prihvaćanju izvješća likvidatora o provedenoj likvidaciji
 2. Odluka o prihvaćanju zaključnih financijskih likvidacijskih izvješća DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji
 3. Odluka o podjeli imovine
 4. Odluke o davanju razrješnice likvidatoru
 5. Odluka o konačnom datumu prestanka društva

 

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je u cilju okončanja postupka prestnka rada društva DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji u likvidacijskom postupku, potrebno donijeti predložene Odluke. Sjednici je nazočan gdin. Kristijan Oremuš likvidator društva. Skupštinu društva čine svi viječnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i načelnik Općine. U sklopu sjednice Općinskog vijeća održava se sjednica Skupštine trgovačkog drštva Dobre vode d.o.o..

Gdin. Kristijan Oremuš, sukladno utvrđenom i prihvaćenom Dnevnom redu, kao likvidator društva iznosi da je u dosadašnjem tijeku likvidacijskog postupka Trgovačkom sudu u Zagrebu dostavljena Odluka o prestanku društva koju je Skupština donijela 16. veljače 2016., po prijemu rješenja o upisu likvidacije u sudski registar, nabavljen je novi žig društva s nastavkom „u likvidaciji“, obaviještena ispostavi Porezne uprave u Donjoj Stubici, na svim poslovnim papirima naveden naziv tvrtke s dodatkom „u likvidaciji“,podnesen zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori, proveden popis imovine i obveza na dan koji prethodi danu upisa likvidacije u registar, izrađena su i predana godišnja financijska izvješća FINI, pozvani su vjerovnici da prijave svoja potraživanja sukladno čl. 373. Zakona o trgovačkim društvima, no obzirom da DOBRE VODE d.o.o. nije poslovalo, nije niti bilo takvih prijava, na 34. sjednici Općinskog vijeća Skupština je prihvatila izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine društva, koja je u to vrijeme izosila 3.499,84 kune na žiro računu. Nakon te odluke, zatvoren je u Zagrebačkoj banci žiro račun društva IBAN hr6123600001102205713 i novci su uplaćeni na žiro račun Općine Stubičke Toplice, izrađena su zaključna likvidacijska financijska izvješća, koja danas mora Skupština usvojiti. Potom će biti podnesena prijava za upis brisanja društva iz sudskog registra, uz odluke Skupštine koje se danas donose i čiji prijedlozi su dani uz poziv na Skupštinu.

Pitanja niti prijedloga nema te su jednoglasno donesene:

Odluka o prihvaćanju izvješća likvidatora o provedenoj likvidaciji

 

I. Prihvaća se izvješće likvidatora o provedenoj likvidaciji DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o prihvaćanju zaključnih financijskih likvidacijskih izvješća DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji

I. Prihvaćaju se zaključna likvidacijska izvješća DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji na dan 13. rujna 2016. godine.

II. Sastavni dio zaključnih likvidacijskih izvješća DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji su

-         Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinu

-         Bilanca i račun dobiti i gubitka

-         Bilješke uz financijske izvještaje

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o podjeli imovine

 

I. Utvrđuje se da vrijednost imovine trgovačkog društva DOBRE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u likvidaciji na dan 27. rujna 2016. godine iznosi 3.359,27 kuna.

II. Imovina trgovačkog društva DOBRE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u likvidaciji sastoji se od novčanih sredstava na poslovnom računu te Društvo nema druge imovine za podjelu.

III. Podjela imovine Društva će se izvršiti na način da će se novčana sredstva koja čine likvidacijsku masu u ukupnom iznosu od 3.359,27 kn uplatiti na žiro račun Općine Stubičke Toplice, IBAN:HR4423600001842200007.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o davanju razrješnice likvidatoru

 

I. Utvrđuje se da je likvidator Kristijan Oremuš vodio poslove DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji i provela postupak likvidacije u skladu sa zakonom i Izjavom o osnivanju, pa se na temelju navedenog likvidatoru daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o konačnom datumu prestanka društva

 

I. Utvrđuje se da je DOBRE VODE d.o.o. u likvidaciji prestalo sa danom 27. rujna 2016.

Ad.14.

Pitanja i prijedlozi.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, konstatira da više nema pitanja i zaključuje sjednicu. Zahvaljuje na odazivu.

Završeno:   19,29 sati.

KLASA:021-05/16-01/13

URBROJ:2113/03-01-16-4

Stubičke Toplice, 21.11.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća

 Općine Stubičke Toplice

    Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt