37. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

KLASA: 021-05/21-01/17

URBROJ: 2113/03-01-21-3

Stubičke Toplice, 15.03.2021.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09,  9/13 i 7/21) sazivam 37. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati u Mjesnom domu Strmec Stubički  dana  17. ožujka 2021. godine (srijeda) u 19,00 h

 

Za sjednicu predlažem sljedeći izmijenjeni

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 2. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
 3. Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 4. Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 5.  Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020.
 6. Donošenje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. do 2027.
 7. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu
 8. Donošenje Plana zaštite od požara Općine Stubičke Toplice
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice
 11. Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja poreza na potrošnju
 12. Prijedlog Odluke o davanju koncesijeza obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice te usluge povezane s javnom uslugom
 13. Prijedlog Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 Strmec Stubički (Jarki)
 14. Prijedlog Odluke o poništenju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice
 15. Prijedlog Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave sadnice cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine
 16. Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“
 17. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvirek“
 18. Davanje suglasnosti na Izvješće Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 19. Davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 20. Davanje suglasnosti na Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 21. Davanje suglasnosti na Izvješće Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i  funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine s obrazloženjem
 22. Davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu s obrazloženjem
 23. Davanje suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 24. Davanje suglasnosti na Izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. i Izjavu o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti
 25. Davanje suglasnosti na izvršenje Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2019.g.
 26. Davanje suglasnosti na Plan rada i Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2020.g. te na I. izmjenu Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2020.g.
 27. Davanje suglasnosti na Plan rada i Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2021.g.
 28. Informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
 29. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2020. godine
 30. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

 Općine Stubičke Toplice

                                                                                                          Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt