37. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 37. sjednici održanoj dana 06. lipnja 2012. godine donijelo je

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec travanj 2012. godine.

3. Donošenje Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava socijane skrbi.

4. Donošenje Odluke o provedbi izbora za mjesne odbore na području Općine Stubičke Toplice.

5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za mjesne odbore.

6. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora.

7. Informacija o zahtjevu Eko flor plus d.o.o. za povećanje cijene odvoza otpada.

8. Informacija o Izvještaju o poslovanju i radu za 2011. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

9. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi nabave radova izgradnje mosta preko potoka Vidak u mjestu Pila u općini Stubičke Toplice.

10. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesetšeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesetšeste sjednice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec travanj 2012. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec travanj jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava socijane skrbi.

Usvaja se prijedlog za povećanje visine naknade u dijelu jednokratnih pomoći za novorođenu djecu u dijelu izmjene Proračuna ili donošenja proračuna za 2013. godinu, te se jednoglasno donosi

ODLUKA
O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava socijalne skrbi, korisnici prava te kriteriji za ostvarivanje prava socijalne skrbi na temelju Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Prava socijalne skrbi su:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja

-j ednokratna pomoć

- jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

- pomoć u obiteljskim paketima

- pogrebni troškovi

- prehrana u školskoj kuhinji

- stipendije učenicima i studentima

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata.

Članak 3. 

Korisnici prava iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice. 

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

 Članak 4.

Troškovi stanovanja su troškovi:

- najamnine,

- pričuve,

- komunalne naknade,

- odvoza i deponiranja komunalnog otpada,

- električne energije,

- plina, drva i drugih energenata,

- grijanja,

- vode,

- odvodnje.

Članak 5.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji koji ispunjavaju uvjete propisane zakonom kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

Članak 6.

Postupak za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja pokreće se na zahtjev stranke, uz pribavljeno mišljenje Centra za socijalnu skrb Donja Stubica.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje prilaže se preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva te potvrda o iznosu mjesečnih primanja.

Članak 7.

Pravo na podmirenje troškova najamnine može ostvariti: korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu, odnosno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe, ako ispunjava uvjete iz članka 5. ove Odluke.

Pravo na podmirenje troškova najamnine ostvaruje se na način da se najmoprimcu nadoknađuje najamnina do iznosa zaštićene najamnine za odgovarajući stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe.

Članak 8.

Pravo na subvenciju troškova za zajedničku pričuvu zgrade ima vlasnik stana koji ispunjava uvjete iz čl. 5. ove Odluke. Vlasnik stana mora pravovaljanom ispravom dokazati vlasništvo stana.

Osnovica za obračun subvencije iz prethodnog stavka je cijena zajedničke pričuve po m2 utvrđena zakonom.

Članak 9.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade ima vlasnik odnosno korisnik stambenog prostora koji ispunjava uvjete iz čl. 5. ove Odluke.

Članak 10.

Pravo na podmirenje troškova odvoza i deponiranja komunalnog otpada ostvaruje samac ili obitelj ako ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke u punom iznosu.

Članak 11.

Pravo na podmirenje troškova vode i odvodnje ostvaruje samac ili obitelj ako ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke, i to:

- samac do 3 m3 potrošene vode mjesečno

- dvočlana obitelj do 5 m3 potrošene vode mjesečno

- tročlana obitelj do 7 m3 potrošene vode mjesečno

- za svakog daljnjeg člana iznos se povećava po 2 m3 potrošene vode mjesečno.

Članak 12.

Pravo na podmirenje troškova plina ostvaruje samac ili obitelj ako ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke, i to:

- samac u iznosu do 80,00 kuna mjesečno

- dvočlana obitelj u iznosu do 100,00 kuna mjesečno

- tročlana i višečlana obitelj u iznosu do 130,00 kuna mjesečno

Pravo na podmirenje troškova plina ostvaruje se u sezoni grijanja: mjesecu studenom, prosincu, siječnju, veljači i ožujku.

Članak 13.

Korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3 drva, odobrenjem novčanog iznosa za podmirenje troška ogrijeva u visini koju odlukom odredi Krapinsko-zagorska županija.

Članak 14.

Pravo na podmirenje troškova električne energije ostvaruje samac ili obitelj ako ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke, i to:

- samac u iznosu do 30,00 kuna mjesečno

- dvočlana obitelj u iznosu do 50,00 kuna mjesečno

- tročlana obitelj u iznosu do 60,00 kuna mjesečno

- za svakog daljnjeg člana iznos se povećava za 10,00 kuna mjesečno.

JEDNOKRATNA POMOĆ

Članak 15.

Jednokratna pomoć je poseban oblik materijalne ili novčane pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli odnosno ne mogu utjecati, te zbog toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe.
Jednokratna pomoć osigurava se u novcu ili u naravi do iznosa koji podmiruje potrebu iz stavka 1. ovog članka.
Pomoć u naravi odobrit će se kada se utvrdi da je to za korisnika povoljnije ili kada se utvrdi da postoji velika vjerojatnost da pomoć u novcu neće koristiti namjenski.
Podnositelj zahtjeva dužan je točno navesti za koju namjenu treba jednokratnu pomoć i odrediti visinu potrebnih sredstava.
Ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od 2.500,00 kuna.

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

Članak 16.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruju obitelji s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice i to:

- za prvorođeno dijete iznos od 1.000,00 kuna

- za drugorođeno dijete iznos od 1.000,00 kuna

- za treće i svako daljnje dijete iznos od 1.500,00 kuna.

U svrhu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete korisnici su dužni uz zahtjev priložiti presliku rodnog lista novorođenog djeteta ili izvatka iz Matice rođenih, odnosno ako se zahtjev podnosi za treće i svako daljnje dijete, presliku rodnih listova ili izvadaka iz Matice rođenih za svako dijete u obitelji, te fotokopiju osobnih iskaznica roditelja.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u roku od 90 dana od rođenja djeteta.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se putem blagajne Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

POMOĆ U OBITELJSKIM PAKETIMA

Članak 17.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže živežne namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene.

Pravo na obiteljske pakete ostvaruju samci i obitelji koji imaju pravo na pomoć za uzdržavanje sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi; osobe starije životne dobi; obitelji sa četvoro i više djece; djeca bez jednog ili oba roditelja; osobe s invaliditetom; djeca s teškoćama u razvoju; ratni vojni invalidi domovinskog rata.

Obiteljski paketi dijele se dva puta godišnje: uoči Uskrsa i Božića.

Pravo na pomoć ostvaruje se na temelju prijedloga članova Radnog tijela za školstvo i socijalnu problematiku Općine Stubičke Toplice.

POGREBNI TROŠKOVI

Članak 18.

Općina Stubičke Toplice snosit će pogrebne troškove za osobe koje to pravo ne ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb, a vlastita obitelj ili srodnici nisu u mogućnosti podmiriti pogrebne troškove, ili nemaju vlastite obitelji niti srodnika.

Općina Stubičke Toplice snosit će osnovne troškove sahrane.

Pogrebni troškovi naknađuju se iz imovine pokojnika.

PREHRANA U ŠKOLSKOJ KUHINJI

Članak 19.

Općina Stubičke Toplice financirat će školsku kuhinju za djecu polaznike osnovne škole čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, a čiji prihodi ne prelaze 1.300,00 kuna po članu kućanstva.

Uvjeti za ostvarivanje ovog prava utvrđuju se posebnom odlukom.

STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

Članak 20.

Pravo na stipendije ostvaruju učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice prema posebnoj odluci.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

Članak 21.

Općina Stubičke Toplice sufinancira prijevoz učenika i studenata koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice autobusom i željeznicom.

Posebnom odlukom utvrđuje se visina iznosa kojim se sufinancira prijevoz učenika i studenata iz st. 1. ovog članka.

ODLUČIVANJE O PRAVIMA

Članak 22.

O ostvarivanju prava iz socijalne skrbi odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi Jedinstveni upravni odjel surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica, Radnim tijelom za školstvo i socijalnu problematiku Općine Stubičke Toplice, Crvenim križem te drugim pravnim osobama.

Članak 23.

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 24.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati koriste li se sredstva koja su odobrena korisniku prava sukladno ovoj Odluci, u svrhu za koju su namijenjena.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o kriterijima raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11).

Ad.4.
Donošenje Odluke o provedbi izbora za mjesne odbore na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o provedbi izbora vijeća mjesnih odbora Općine Stubičke Toplice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeća) na području Općine Stubičke Toplice.
Na postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu izborni Zakon).

Članak 2.

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proći manje od 30 niti više od 60 dana.

 Članak 3.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
Za članove vijeća može se kandidirati i biti izabran svaki kandidat s navršenih 18 godina života koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Vijeće mjesnog odbora broji sedam (7) članova.

Članak 4.

Mandat članova vijeća traje 4 godine.

Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća.

Članovi vijeća imaju zamjenike, koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabranili mu mandat miruje.

Na prestanak ili mirovanje mandata člana vijeća i zamjenika odgovarajuće se primjenjuju odredbeizbornog Zakona.

Članak 5.

Na izbor i mandat člana vijeća mjesnog odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe izbornog Zakona.

II. KANDIDIRANJE

Članak 6.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista za članove vijeća imaju sve registrirane političke stranke i birači.

Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća može samostalno predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).

Članak 7.

Ako kandidacijsku listu predlažu birači (nezavisna lista), za pravovaljanost kandidacijske liste potrebno je prikupiti odgovarajući broj potpisa, za Mjesni odbor:

- Pila 50 potpisa

- Strmec Stubički 50 potpisa

- Stubičke Toplice I. 50 potpisa

- Stubičke Toplice II. 50 potpisa

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezinog izdavanja za svakog potpisanog predlagatelja.

Članak 8.

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njezin je naziv «nezavisna lista».

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Kandidati na listi moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 7 (sedam), koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima.

U prijedlogu liste moraju obavezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezinog izdavanja.

Uz prijedlog liste dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva.

Članak 9.

Kandidatom se može biti na jednoj listi samo u jednoj izbornoj jedinici.

Članak 10.

Općinsko izborno povjerenstvo sastaviti će i za svaki mjesni odbor objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Kandidacijske liste i zbirna lista objaviti će se na oglasnoj ploči u prostorijama mjesnog odbora i na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Stubičke Toplice.

III. IZBORNA PROMIDŽBA

Članak 11.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati, do kada je zabranjeno svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora.

Članak 12.

Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i predstavnicima nezavisnih listi koji sudjeluju na izborima, omogućiti izbornu promidžbu, pod jednakim uvjetima.

Članak 13.

Političke stranke i nositelji nezavisnih lista, nemaju pravo na naknadu izborne promidžbe.

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 14.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Na izbor članova vijeća odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(u daljnjem tekstu: izborni zakon).

V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 15.

Tijela za provedbu izbora su:

- Povjerenstvo za Statut i Poslovnik

- Općinsko izborno povjerenstvo

- birački odbori.

Članovi i zamjenici članova Općinskog izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati na listi za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 16.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik ima ovlasti koje su izbornim Zakonom propisane za Državno izborno povjerenstvo, a naročito propisuje obrasce za postupak kandidiranja i provedbe izbora, donosi obvezne upute za rad Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, utvrđuje rokove izbornih radnji, nadzire rad Općinskog izbornog povjerenstva, rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku.

Članak 17.

Općinsko izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici. Predsjednika i članove Općinskog izbornog povjerenstva, te njihove zamjenike imenuje Općinsko vijeće.

Članak 18.

Općinsko izborno povjerenstvo u provedbi izbora za članove vijeća ima slijedeće ovlasti:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za sve članove vijeća,

- određuje biračka mjesta,

- imenuje članove biračkih odbora i obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

- objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za izbor članova vijeća,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima i objavljuje rezultate izbora za članova vijeća,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom.

 Članak 19.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguravanja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.

Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora.

Ukoliko političke stranke ne postupe sukladno prethodnom stavku, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

U svemu ostalome na biračke odbore odgovarajuće se primjenjuju odredbe o biračkim odborima u izbornom Zakonu.

VI. PROVEDBA IZBORA

Članak 20.

Općinsko izborno povjerenstvo objaviti će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasa na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora.

Za svako biračko mjesto odrediti će se posebna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za koje se glasuje.

 Članak 21.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i nevladine udruge, imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik obveznim uputama utvrđuje prava i dužnosti promatrača.

Članak 22.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži serijski broj, naziv liste i ime i prezime nositelja liste.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Glasački listići tiskaju se u tiskari pod neposrednim nadzorom Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

Članak 23.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Članak 24.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, nakon čega se biračka mjesta zatvaraju.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 25.

Na način glasovanja odgovarajuće se primjenjuju odredbe izbornog Zakona.

Članak 26.

O svom radu birački odbora sastavlja zapisnik koji sadrži:

- broj birača upisanih u popisu birača,

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

- koliko je ukupno birača glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 27.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal, birački odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku 24 sata od sata zatvaranja birališta, i odmah će objaviti:

- broj birača upisanih u popis birača za svaki mjesni odbor

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista, te

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

                                                                                Članak 28.

O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi:

- broj birača upisanih u popis birača svakog mjesnog odbora

- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista po mjesnim odborima.

Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva kao i zamjenik mogu staviti primjedbe za zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

 Članak 29.

Sredstva za provedbu izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Općine Stubičke Toplice.

Visinu naknade članovima izbornih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnom Odlukom.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 30.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se Povjerenstvu za Statut i Poslovnik u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati od dana kada je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 31.

Ako Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će se radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate izbora, Povjerenstvo za Statut i Poslovnik poništiti će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 32.

Protiv rješenja Povjerenstva za Statut i Poslovnik može se podnijeti žalba Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice u roku od 48 sati od dana od kada je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

Podnesena žalba ne odgađa izvršenje obavljanja izbornih radnji koje su propisane ovom odlukom.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća sazvati će se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata, a saziva je načelnik.

Do izbora predsjednika Vijeća, konstituirajućoj sjednici predsjedava dobno najstariji član.

 Članak 34.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika Vijeća.

Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske Županije».

Ad.5.
Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za mjesne odbore.

 Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Stubičke Toiplice

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Stubičke Toplice, i to za:

- Mjesni odbor naselja Pila i Sljeme

- Mjesni odbor naselja Strmec Stubički

- Mjesni odbor naselja Stubičke Toplice I.

- Mjesni odbor naselja Stubičke Toplice II.

Članak 2.

Mjesni odbor Stubičke Toplice I. obuhvaća slijedeće ulice: Bregovita ulica, Ulica Ivančica, Slavonska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Stjepana Jožinca, Ulica Augusta Šenoe, Naselje Podgaj, Ribnička ulica, Ulica Zagorskih brigada, Vinogradska ulica, Sljemenski put, Zagorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, Naselje Banovščica, Ulica Brezina, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica žrtava Seljačke bune, Topličko naselje, Park Matije Gupca, Zelengajska ulica, Naselje Figovec i Ulica Viktora Šipeka - parni brojevi od kućnog broja 34 do kraja, a neparni od kućnog broja 31 do kraja.

Mjesni odbor Stubičke Toplice II. obuhvaća slijedeće ulice: Ulica Viktora Šipeka neparni brojevi od kućnog broja 1 do 29, a parni brojevi od 2 do 32, Cvjetna ulica, Mlinarska ulica, Ulica Ljube Babića Đalskog, Zagrebačka ulica, Strmečka ulica, I. Strmečki odvojak, Obrtnička ulica, Nova ulica i Ulica Ivana Gundulića.

Članak 3.

Za dan izbora određuje se 15. srpnja 2012. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora.

Jednoglasno se donosi

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                          I.

U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Stubičke Toplice za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Stubičke Toplice imenuju se:

1. Petar Žitnjak, za predsjednika

2 .Maja Bertoncelj, za člana

3. Melita Martinić, za člana

1. Ljubica Božić, za zamjenika predsjednika

2. Dubravka Špiček, za zamjenika člana

3. Ljiljana Pilski, za zamjenika člana.

                                                                                          II.
Općinsko izborno povjerenstvo: 

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za sve članove vijeća,

- određuje biračka mjesta,

- imenuje članove biračkih odbora i obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

- objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za izbor članova vijeća,

-nadzire pravilnost izborne promidžbe,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima i objavljuje rezultate izbora za članova vijeća,

- obavlja i druge poslove određene Odlukom o provedbi izbora vijeća mjesnih odbora Općine Stubičke Toplice.

Ad.7.
Informacija o zahtjevu Eko flor plus d.o.o. za povećanje cijene odvoza otpada.

Donosi se

O D L U K A

Odobrava se EKO FLORU PLUS d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180/C, povećanje cijena usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Stubičke Toplice za 2%, tako da iste sada iznose:

Red. br.

USLUGA

STARA CIJENA

sa PDV 23%

NOVA CIJENA

sa PDV 25 %

1.

Kanta 120 L (za samce i domaćinstvo)

43,90 kn

44,78 kn

2.

Kanta 120 L

65,90 kn

67,22 kn

3.

Kanta 240 L

85,60 kn

87,31 kn

4.

Vikendaši

33,00 kn

33,66 kn

5.

Industrija 120 L

85,70 kn

87,41 kn

6.

Industrija 240 L

107,00 kn

109,14 kn

7.

Industrija 1100 L

322,00 kn

328,44 kn

8.

Industrija 5 m3

1.350,00 kn

1.377,00 kn

9.

Industrija 7 m3

1.620,00 kn

1.652,40 kn

Ad.8.
Informacija o Izvještaju o poslovanju i radu za 2011. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

 Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Izvještaj o poslovanju i radu za 2011. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi nabave radova izgradnje mosta preko potoka Vidak u mjestu Pila u općini Stubičke Toplice.

 Jednoglasno je donesena

O D L U K A
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave 
radi nabave radova izgradnje mosta preko potoka Vidak u mjestu Pila u Općini Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 06/2012.

1.J avni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova izgradnje mosta preko potoka Vidak u mjestu Pila u Općini Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

NISKOGRADNJA HREN d.o.o. za graditeljstvo i usluge (OIB:27587651734) sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85.

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 111.888,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 139.860,00 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: pet, i to:

1. MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina

2. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok

3. FRANJO VEČEK vl. obrta „GPU“ GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE, Donja Pačetina 36B, Sveti Križ Začretje

4. CARIN d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 1/a

5. NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. CARIN d.o.o., Oreškovićeva 1/a, Zagreb: Ponuditelj nije dostavio dokaz da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, danije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu ni dokaz da nad njim nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku, odnosno, nije dostavio potvrdu trgovačkog suda, koja je valjan dokaz u Republici Hrvatskoj, obzirom da trgovački sud izdaje takvu potvrdu.

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja:

1. CARIN d.o.o., Oreškovićeva 1/a, Zagreb: čl. 93. st. 1. t. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11): nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Zakona o javnoj nabavi.

8. Rok mirovanja je 10 dana, a računa se od prvog sljedećeg dana nakon dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Sjednica je sa radom završila u 20,35 sati.

KLASA:021-05/12-01/5

URBROJ:2113/03-01-12-2

Stubičke Toplice,06.06.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt