38. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 38. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2012. godine donijelo je

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa tridesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj i lipanj 2012. godine.

3. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godine.

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

7. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku nabave za nabavu radova izgradnje mješovite kanalizacije Strmec Stubički – Mlinarska ulica.

8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda za nabavu postrojenja za obradu voda membranskom tehnologijom ultrafiltracije za predtretman za lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički.

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova željezničkog prijevoza učenika srednjih škola, redovnih i izvanrednih studenata u školskoj godini 2012/2013.

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“.

13. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu DVD Strmec Stubički za 2011. godinu.

15. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana DVD Strmec Stubički i Plana rada za 2012. godinu.

16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

17. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu.

18. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

U 19,10 sati na sjednicu dolazi vijećnica Zrinka Košić. Utvrđuje se da je na sjednici sada prisutno 9 vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesettsedme sjednice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj i lipanj 2012. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj i lipanj jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi II. izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu:

- sa prihodima od 13.255.000,00 kuna i

- sa rashodima od 13.003.671,19 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

13.253.200,00 kn

- prihode od nefinancijske imovine

1.800,00 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

7.648.471,19 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

5.355.200,00 kn

- razlika – višak/manjak

251.328,81 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o drugoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu,

- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu,

- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu.

- Odluka o drugoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu.

- Odluka o drugoj izmjeni programa gradnjeobjekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

- Odluka o drugoj izmjeni programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.4.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

          U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11), članak 23. mijenja se i glasi:

 Članak 23.

          Općinsko vijeće može na prijedlog načelnika, a na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.
          Načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa duga od 12.165,43 kune, ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.
          Načelnik može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravodobno plaćen.
          Općinsko vijeće može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.
          Načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do pojedinačnog iznosa potraživanja od 608,30 kuna za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.
Plaćanje duga može se odgoditi za jedan mjesec, a plaćanje u jednakim mjesečnim obrocima se može odobriti do deset mjeseci.
          Općinsko vijeće može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga za razdoblje duže od roka predviđenog u stavku 5. ovog članka.“

Članak 2.

          Iza članka 23. dodaje se članak 23a. koji glasi:

          Članak 23a.

          Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga iz Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Nar. nov. br. 76/12), podnosi se Općinskom vijeću ili načelniku Općine Stubičke Toplice (nadležno tijelo), ovisno o visini duga za koji se traži odgoda plaćanja, obročna otplata ili otpis.
          Iznos do kojeg načelnik može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu, odnosno otpisati potraživanje, određuje su sukladno članku 23. ove Odluke.
          Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno članku 23. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O 
DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA STUBIČKE TOPLICE
„ZONA ZDRAVSTVENOG TURIZMA“

Članak 1.

U Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/11) iza članka 75. dodaje se članak 76. koji glasi:

„Članak 76.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice - Zona zdravstvenog turizma (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/07).“

Članak 2.

Dosadašnji članak 76. postaje članak 77.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

Evidencijski broj nabave:3/2012.

Članak 1.

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Davor Oremuš, vl. obrta Plin-grijanje-vodovod „Oremuš“, Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

OIB:

67193385294

SJEDIŠTE:

Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

CIJENA PONUDE:

STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV u kn

UKUPNACIJENA STAVKE u kn

(sa PDV)

1. izrada priključaka na postojeći vodovod

1.400,00

1.750,00

2. popravak kvarova na vodovodnoj mreži

- cijena sata rada vodoinstalatera

70,00

87,50

- cijena sata rada pomoćnog radnika

45,00

56,25

- cijena sata rada rovokopača

180,00

225,00

- cijena sata rada muljne pumpe

60,00

75,00

3. postava nadzemnog hidranta

7.800,00

9.750,00

4. mjerenje razine klora po klornom mjestu

180,00

225,00

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

Radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1

3. Nazivi ponuditelja:

1.Davor Oremuš, vl. obrta Plin-grijanje-vodovod „Oremuš“, Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7. 
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku nabave za nabavu radova izgradnje mješovite kanalizacije Strmec Stubički – Mlinarska ulica.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave radi nabave radova izgradnje mješovite kanalizacije Strmec Stubički – Mlinarska ulica u Općini Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 12/2012.

Članak 1.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova izgradnje mješovite kanalizacije Strmec Stubički – Mlinarska ulica u Općini Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

          NISKOGRADNJA HREN d.o.o. za graditeljstvo i usluge (OIB:27587651734) sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85.

4. Razlozi odabira: najniža cijena

          Cijena ponude u kn bez PDV: 177.512,00 kn

          Cijena ponude u kn uključen PDV: 221.890,00 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: dvije, i to:

          1. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok

          2. NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja: nitko

8. Rok mirovanja je 10 dana, a računa se od prvog sljedećeg dana nakon dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda za nabavu postrojenja za obradu voda membranskom tehnologijom ultrafiltracije za predtretman za lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda, za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 06. srpnja 2012. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE

PONUDA ODABRANA

NAZIV:

3 M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

OIB:

45975769859

SJEDIŠTE:

Školska 10, Vukovina

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

111.500,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

139.375,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

postrojenje za obradu voda membranskom tehnologijom ultrafiltracije za predtretman za lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3

3. Nazivi ponuditelja:

1.ZAGREL RITTMEYER d.o.o., Kraljice Jelene 6, Zagreb

2.3 M d.o.o., Školska 10, Vukovina

3.CWG d.o.o., Buzinski prilaz 21, Zagreb

4. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

            1. ZAGREL RITTMEYER d.o.o., Kraljice Jelene 6, Zagreb : ponuditelj nije dostavio potvrdu trgovačkog suda da nije u stečaju ni potvrdu o sukladnosti proizvoda sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Nar. nov. br. 47/08).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9. 
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Glavni rukovoditelj

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,0

Rukovoditelj

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

voditelj Odsjeka za financije i proračun

2,0

voditelj Odsjeka za komunalne poslove

1,7

voditelj Odsjeka za računovodstvo

1,5

voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove

1,5

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Viši stručni suradnik

viši stručni suradnik za pravne poslove

2,0

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Namještenici II. kategorije

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

voditelj komunalnih radnika

1,1

pomoćnik voditelja komunalnih radnika

1,1

komunalni radnik

1,0

 Članak 2.

          Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
          Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 3.

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
          Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/10 i 17/11).

Ad.10.
Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova željezničkog prijevoza učenika srednjih škola, redovnih i izvanrednih studenata u školskoj godini 2012/2013.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, u visini od 80% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2012./2013.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 80% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2012./2013.

Članak 2.

O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu te studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 3.

Odobrava se zaključivanje Ugovora sukladno članku 1. Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.11.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Listu reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić „Zvirek“ za pedagošku godinu 2012./2013., KLASA:601-01/12-19/6, URBROJ:2113-27-12-1 od 28. svibnja 2012. godine koju je donijelo Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić „Zvirek“.

 O D L U K A

Daje se suglasnost na Odluku o otvaranju V. odgojno-obrazovne skupine djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Zvirek“, KLASA:601-01/12-14/15, URBROJ:2113-27-12-1 od 13. srpnja 2012. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“.

O D L U K A

Daje se suglasnost na Odluku o primanju u radni odnos dva odgajatelja za rad u V. odgojno-obrazovnoj grupi Dječjeg vrtića „Zvirek“, KLASA:601-01/12-14/16, URBROJ:2113-27-12-1 od 13. srpnja 2012. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“.

O D L U K A

Daje se suglasnost na Odluku o raspisivanju natječaja radi primanja u radni odnos dva odgajatelja za rad u V. odgojno-obrazovnoj grupi Dječjeg vrtića „Zvirek“, KLASA:601-01/12-14/17, URBROJ:2113-27-12-1 od 13. srpnja 2012. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Ad.12.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, KLASA:601-01/12-14/13, URBROJ:2113-27-12-1 od 13. srpnja 2012. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Ad.13.
Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, KLASA:601-01/12-12/12, URBROJ:2113-27-12-1 od 10. srpnja 2012. godine.

Ad.14.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu DVD Strmec Stubički za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o radu za 2011. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički. 

Ad.15.
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana DVD Strmec Stubički i Plana rada za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.16.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/08) članak 6. mijenja se i glasi:

„Članak 6.

Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda iznosi 3.000,00 kuna (slovima: tritisuće kuna) po priključku kako je određeno člankom 3. stavkom 2. ove Odluke.

Naknada iz prethodnog stavka plaća se u roku od osam dana od potpisivanja ugovora iz članka 4. st. 1. ove Odluke, a može se odobriti i obročna otplata.

Naknada za priključenje obuhvaća samo priključenje na glavni vod.“

 Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.17.
Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
O AUTOTAKSI PRIJEVOZU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Stubičke Toplice (dalje: Općina), uvjeti koji se odnose na izgled i opremu autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz obavlja se sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (dalje: Zakon) i ovom Odlukom.

ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 3.

Autotaksi prijevoz na području i sa područja Općine obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (dalje: dozvola).

Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice (dalje: Jedinstveni upravni odjel).

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina.

Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojeje izdana.

Za izdavanje dozvole plaća se jednokratna naknada u iznosu od 3.000,00 kn.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice vodi upisnik izdanih dozvola.

 Članak 4.

Dozvola obvezno sadrži: ime i prezime, odnosno naziv i sjedište autotaksi prijevoznika, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja te tip i registarsku oznaku vozila.

Oblik i sadržaj dozvole propisuje Načelnik.

Autotaksi prijevoznik dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.

Članak 5.

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine koja:

1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području na kojem obavlja prijevoz,

3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati prijevoz ispunjava uvjete iz članka 19. ove Odluke.

Članak 6.

Dozvola se izdaje na pismeni zahtjev prijevoznika.

Uz zahtjev prijevoznik mora priložiti sljedeće dokumente:

1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području na kojem obavlja prijevoz,

3. presliku prometne dozvole,

4. cjenik usluge autotaksi prijevoza,

5. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,

Prijevoznik je dužan u zahtjevu navesti broj potrebnih dozvola i vrijeme za koje se dozvola traži.

Dozvola se ne može izdati autotaksi prijevozniku koji ima nepodmirenih obveza prema Općini Stubičke Toplice.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik na ispunjava uvjete iz članka 5. i 6. ove Odluke.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu županijskom odjelu nadležnom za promet.

Članak 8.

Autotaksi prijevoznik može podnijeti zahtjev za obnovu dozvole najkasnije 30 dana prije isteka njezina važenja.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 6. ove Odluke.

Jedinstveni upravni odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članaka 5. i 6. ove Odluke.

Jedinstveni upravni odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta ua obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom

2.j e autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu županijskom odjelu nadležnom za promet.

Članak 9.

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima:

1. prestankom važenja licencije za autotaksi prijevoz,

2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,

3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu,

4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,

5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole duže od 30 dana uzastopno,

6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona i ove Odluke.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Jedinstveni upravni odjel.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu županijskom odjelu nadležnom za promet.

U slučaju prestanka važenja dozvole prije isteka roka na koji je izdana, autotaksi prijevoznik nema pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Članak 10.

Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno prebivalištem izvan područja Općine može obavljati autotaksi prijevoz na području Općine isključivo ako mu je područje Općine krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 11.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na jednom mjestu.

Članak 12.

Vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 13.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu na vidljivom mjestu imati:

1. dozvolu,

2. cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom i jednom stranom jeziku),

3. GSM

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 14.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Članak 15.

Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više putnika koji idu u istom pravcu.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.

Članak 16.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji je način prijevoz naručen.

Članak 17.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Članak 18.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

AUTOTAKSI VOZILO

Članak 19.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača,

2. mora biti bijele boje,

3. mora imati na bočnim stranama istaknutu oznaku s podacima o autotaksi prijevozniku,

4. mora imati ugrađen baždaren, ispravan i plombiran taksimetar.

 Članak 20.

Autotaksi prijevoznik može autotaksi vozilo koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, pod uvjetom da reklamne poruke i oglasi ne zaklanjaju bijelu boju vozila i obilježja na autotaksi vozilu istaknuta sukladno članku 19. t. 3. ove Odluke.

AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 21.

Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta određuje Načelnik.

Zabranjeno je duže zaustavljanje autotaksi vozila na mjestima koja nisu obilježena kao autotaksi stajalište.

Članak 22.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i horizontalnom signalizacijom.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi stajališta, broj stajališnih mjesta i gsm broj autotaksi prijevoznika.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više sutotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja Općina.

CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 23.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom, kojeg ovjerava Jedinstveni upravni odjel.

Cjenik iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati:

1. cijenu za relaciju do 5 km koja je fiksna i predstavlja startnu cijenu,

2. cijenu za jedan kilometar vožnje izraženu u kunama (bez lipa), za relaciju preko 5 km,

3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od granične ili za stajanje, koja ne može biti manja od cijene za jedan kilometar vožnje,

4. cijenu za vožnju noću.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 22,00 do 5,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 2. ovog članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz stavka 3. ovog članka utvrđuje Načelnik.

ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

Članak 24.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Općine.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja propisuje Načelnik.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje imenuje Načelnik, a čine ga predsjednik i dva člana.

O položnom ispitu Načelnik izdaje uvjerenje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Dozvola se može izdati i prijevozniku koji nema položen ispit iz članka 24. ove Odluke, uz uvjet da ga položi u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.18.
Pitanja i prijedlozi.

Kako nema daljnjih upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 19:55 sati.

KLASA:021-05/12-01/6

URBROJ:2113/03-01-12-4

Stubičke Toplice, 24.07.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt