38. svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I       Z A P I S N I K

 

sa 38., svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. prosinca 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni: Stjepan Sokač – predsjednik Općinskog vijeća,

Nedjeljko Ćuk, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Marijan Pilski, Tomislav Franjković, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić, Alen Ahmetović – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

              Vladimir Bosnar – načelnik Općine Stubičke Toplice

                vlč. Ivica Šestak – župnik Župe svetoj Josipa Stubičke Toplice

                Ivan Hren – zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

                Tomislav Mlinarić – predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

                Filip Poštek – direktor marketinga Hotela Matija Gubec Stubičke Toplice

                Brigitte Gmaz – ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice

                Kristina Ljubić – ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“

                Bernarda Ivček – direktorica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice

                Predstavnici udruga s područja Općine Stubičke Toplice:

                Barica Zrinščak – predsjednica Udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice

                Barica Pasanec – predsjednica Udruge umirovljenika Općine Stubičke Toplice

                Radmil Pavalić – tajnik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“

                Krešo Breber – predsjednik Sportsko ribolovnog društva „Stubaki“

                Miljenko Pilarić – zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički

                Stjepan Petrinjak – zamjenik predsjednika Stolnoteniskog kluba „Stubaki“

                Hans Jakob Brunner – predsjednik Udruge Švicarsko-hrvatskog društva

                Predsjednici Mjesnih odbora:

                Ivan Šturlan – predsjednik Mjesnog odbora naselja Stubičke Toplice II.

                Predsjednici i članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice:

                Ivanka Glavač – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju

                Desa Šušnjar – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju

                Željko Dreven- vjeroučitelj

                Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice:

                Ljubica Božić, dipl. iur. – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

                Dubravka Špiček, mag.oec.- viši stručni referent za financije i proračun

                Kristijan Oremuš, inž.prom. – viši referent za komunalne poslove

                Ivana Franjković, mag. oec. – viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

                Melita Šarić – referent za opće i administrativne poslove

                Kristina Šturlan – polaznica Programa za stručno osposobljavanje

                Maja Šipek - polaznica Programa za stručno osposobljavanje

                Ana Zrinski, Josip Šturlan, Željko Šturlan

Poduzetnici koji su tijekom godine izvodili radove na području općine Stubičke Toplice:

Davor Oremuš – vlasnik obrta Plin - grijanje – vodovod „Oremuš“

Stjepan Sokač – ispred obrta Autoprijevoz i usluge „Rios“

                Senka Susović – novinarka

Odsutni vijećnici: Zrinka Košić Bosnar, Darinka Gmaz Lončar

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             17,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, pozdravlja: načelnika Općine gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdina. Tomislava Mlinarića, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, predstavnike udruga sa područja Općine Stubičke Toplice, predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predsjednike mjesnih odbora, gdina. Filipa Pošteka direktora marketinga Hotela Matija Gubec Stubičke Toplice, gđu. Brigitte Gmaz, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Bernardu Ivček, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija, novinarku, gđu. Senku Susović, službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela, poduzetnike koji su tijekom godine izvodili radove na području općine Stubičke Toplice, ostale uzvanike.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Na usvajanje daje

 

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu sa pratećim odlukama.

3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja ponuda radi nabave usluge najma računala i informatičke opreme.

6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamenog materijala tijekom 2017. godine.

7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2017. godine.

8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.

9. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti usluga održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.

10. Donošenje Odluke u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2017. godine.

11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, II. polugodište šk.god. 2016./2017.

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o I. izmjeni financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2016. godinu.

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice u 2016. godini i prihvaćanju Programa rada za 2017. godinu.

17. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica.

18. Pitanja i prijedlozi.

19. Završni govor načelnika Općine Stubičke Toplice.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa tridesetsedme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje na usvajanje zapisnik sa tridesetsedme sjednice Općinskog vijeća.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvaja jednoglasno sa jedanaest (11) glasova.

Ad.2.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu, zajedno sa obrazloženjem i pratećim odlukama. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu, sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine sa prihodima od 11.144.066,00 kuna i rashodima od 10.072.506,61  kuna, kako slijedi:

                                                                                                                                             Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                  11.138.866,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                    5.200,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                         7.607.056,61

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                            2.465.450,00

- račun zaduživanja/financiranja- neto zaduživanje/financiranje                                                             

Razlikom višak/manjak                                                                                  1.071.559,39

Članak 2.

Donosi se:

- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2016. do 2018. godine 1. izmjena

- Prva izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu

Članak 3.

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.3.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je sukladno donošenju prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2016. g. potrebno donijeti i prvu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. U privitku poziva dan je tabelarni prikaz onoga što je sadržano i u Proračunu. Otvara se rasprava.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje prvu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

PRVA IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

 

Prvom izmjenomProgramagradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćineStubičkeTopliceza 2016. godinumijenjaseprocjenatroškovaiiskazfinancijskihsredstavapotrebnihzaostvarivanjeProgramaitoza:

 

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog Prve izmjene Programa.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da su u privitku poziva dani su materijali za ovu točku dnevnog reda, sa tabelarnim prikazom. Otvara se rasprava.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje prvu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

PRVA IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

                -              održavanje javnih površina,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 271.000,00 kuna, od čega je 15.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 32.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 14.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 210.000.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 70.000,00 kn.

                II.           ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 634.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 141.000,00 kn.

 1. JAVNA RASVJETA

 1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 118.500,00 kn.

 1. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 1. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 81.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja ponuda radi nabave usluge najma računala i informatičke opreme.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 7M/2017.)

  I.            U postupku nabave usluge najma računala i informatičke opreme, evidencijski broj nabave 7M/2017., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 22. studenog 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14), kao najpovoljnija odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

AHELOS d.o.o. (OIB:06486394783) sa sjedištem u Oroslavju, Zagrebačka 74

Cijena ponude u kn bez PDV:

97.777,00 kn

Ukupna cijena ponude:

122.221,25 kn

time da je

bez PDV

PDV

sa PDV-om

Mjesečni iznos naknade za najam

3.150,37 kn

787,59 kn

3.937,96 kn

Ukupni iznos naknade za najam - 36 rata

113.413,32 kn

28.353,24 kn

141.766,56 kn

      II.            Kriterij odabira je najniža cijena.

   III.            Predmet nabave: usluga najma računala i informatičke opreme za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice i buduće općinske knjižnice.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

    IV.            Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

 1. AHELOS d.o.o., Zagrebačka 74, Oroslavje
 2. METRO M.K. d.o.o., Nad lipom 22, Zagreb
 3. „GIGATRON“ informatički obrt, vl. Krešimir Navijalić, Gajeva 3, Oroslavje

      V.            Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.6.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamenog materijala tijekom 2017. godine.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 1ZKG/2017.)

 1. U postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine: nabava kamenog materijala sa uslugom prijevoza, evidencijski broj nabave 1ZKG/2017., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 16. prosinca 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o., OIB:17144387225, Novi Golubovec 26, Novi Golubovec

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

23.500,00 kn

Cijena ponude u kn sa PDV-om:

29.375,00 kn

 1. Predmet nabave: komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine, i to nabava kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza.
 1. Kriterij za odabir: najniža cijena.
 1. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:
 2. GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O., GOLUBOVEC 26, NOVI GOLUBOVEC,
 3. KAMENOLOM GORJAK D.O.O., GORNJE JESENJE BB, GORNJE JESENJE,
 4. NISKOGRADNJA D.O.O., STJEPANA RADIĆA 17, PREGRADA.
 1. Broj zaprimljenih ponuda: jedna.
 1. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2017. godine.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 2ZKG/2017.)

 1. U postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine, evidencijski broj nabave 2ZKG/2017., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen petero gospodarskih subjekata dana 15. prosinca 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Krunoslav Sokač, OIB: 89015727993, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn:

 

 

Jed. mjere

Jed. cijena

bez PDV-a

Cijena sa

PDV-om

ASFALTNI KOLNIK

1.1.

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

 140,00

175,00

1.2.

Rezanje asfalta

m

 18,00

22,50

KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA

2.1.

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija (unutar 5 km)

h

 185,00

231,25

2.2.

Zatvaranje udarnih rupa - ručno

m2

 100,00

125,00

2.3.

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

 10,00

12,50

2.4.

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

90,00

112,50

ODRŽAVANJE BANKINA

3.1.

Skidanje bankina - ručno

m

 25,00

31,25

3.2.

Skidanje bankina - strojno

m

 20,00

25,00

3.3.

Poprav. oštećenih dijelova bankine(stavka obuhvaća dovoz kamenog materijala, ručno razgrtanje i utvrđivanje vibro pločom)

m

 15,00

18,75

ODRŽAVANJE USJEKA I ZASJEKA

4.1.

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju

h

 350,00

437,50

ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU

5.1.

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponiju

m

 10,00

12,50

5.2.

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

 25,00

31,25

5.3.

Čišćenje slivnika

kom

 80,00

100,00

5.4.

Čišćenje linijske rešetke

m

40,00

50,00

5.5.

Čišćenje cijevi propusta

h

 75,00

93,75

5.6.

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

 150,00

187,50

5.7.

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR dim. 235 mm x 16 mm

m

560,00

700,00

5.8.

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600x600 mm, nosivosti 15 t

kom

 800,00

1.000,00

5.9.

Nabava i zamjena slivne rešetke   400x400 mm, nosivosti 25 t

kom

 650,00

812,00

5.10.

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog (stavka obuhvaća sav potreban materijal)

kom

1.450,00

1.812,50

5.11.

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog(stavka obuhvaća sav potreban materijal)

kom

1.150,00

1.437,50

ODRŽAVANJE OPREME CESTA

6.1.

Popravak prometnih znakova

kom

 100,00

125,00

6.2.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip A (trokut)

kom

 900,00

1.125,00

6.3.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip B (krug)

kom

 900,00

1.125,00

6.4.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip C (kvadrat)

kom

 900,00

1.125,00

6.5.

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

 400,00

500,00

6.6.

Nabava i zamjena prometnih ogledala

kom

 2.000,00

2.500,00

6.7.

Čišćenje prometnih znakova

kom

 150,00

187,50

6.8.

Ličenje stupova prometnih znakova

kom

 200,00

250,00

6.9.

Popravak cestovnih stupića

kom

250,00

312,50

ODRŽAVANJE ZELENILA UZ NERAZVRSTANU CESTU

7.1.

Malčanje trave

h

 230,00

287,50

7.2.

Obrezivanje grmlja i drveća – strojno sa drobljenjem

h

 250,00

312,00

7.3.

Obrezivanje grmlja i drveća - ručno

h

 150,00

187,50

7.4.

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

 230,00

287,50

TEKUĆE ODRŽAVANJE MOSTOVA

8.1.

Antikorozivna zaštita ograde i čeličnih dijelova

m

 115,00

143,75

8.2.

Popravak i zamjena ograde mosta

m

 450,00

562,50

8.3.

Popravak betonskih mostova

h

 200,00

250,00

OSTALI   RADOVI

9.1.

Rad kombiniranog stroja

h

 190,00

237,50

9.2.

Rad kamiona

h

 160,00

 200,00

9.3.

Rad mini bagera

h

 180,00

 225,00

9.4.

Rad traktora s prikolicom

h

150,00

187,50

9.5.

Ručni rad

h

55,00

68,75

  9.6.

Ručno štemanje betona

h

130,00

162,50

9.7.

Strojno štemanje betona-pikhamiranje

h

300,00

375,00

9.4.

Rad vibro ploče

h

 90,00

 112,50

 1. Predmet nabave: komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.
 1. Kriterij za odabir: najniža cijena.
 1. Poziv na dostavu ponuda upućen je petero gospodarskih subjekata:
 2. BUŽIĆ d.o.o., Mihovljan 29A, Mihovljan
 3. Ruškač company j.d.o.o., Krapinska 12, Jakovlje
 4. TRANS GRAD LEŽ d.o.o., Hum Zabočki 68, Zabok
 5. Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice
 6. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok
 1. Broj zaprimljenih ponuda: četiri.
 1. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:
 2. BUŽIĆ d.o.o., Mihovljan 29A, Mihovljan: ponuda nije cjelovita
 3. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok: izvod iz sudskog registra stariji od 3 mjeseca i potvrda Porezne uprave starija od 30 dana
 1. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 6ZKG/2017.)

 

 1. U postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinske odvodnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine, evidencijski broj nabave 6ZKG/2017., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 16. prosinca 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

Naziv i sjedište i OIB ponuditelja:

Krunoslav Sokač, OIB:89015727993, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn:

 

 

Red. br.

Opis stavke troškovnika

Jed. mjere

jed. cijena bez PDV-a

jed. cijena sa PDV-om

 1.  

Strojni iskop kanala za polaganje cijevi sa odvozom mješovitog materijala

m'

40,00

50,00

 1.  

Strojno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

m'

15,00

18,75

 1.  

Ručni iskop kanala za polaganje cijevi

m'

64,00

80,00

 1.  

Ručno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

m'

25,00

31,25

 1.  

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 160 mm (stavka uključuje sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

80,00

100,00

 1.  

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 250 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

85,00

106,25

 1.  

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 315 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

125,00

156,25

 1.  

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 400 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

200,00

250,00

 1.  

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 500 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

300,00

375,00

 1.  

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 630 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

400,00

500,00

 1.  

Izrada šahta dim. 60 x 60 cm, dubine do 100 cm (stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

1.420,00

1.775,00

 1.  

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine do 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

2.860,00

3.575,00

 1.  

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine do 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

3.510,00

4.387,50

 1.  

Izrada šahta dim. 60x60 cm, dubine preko 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

1.703,00

2.128,75

 1.  

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine preko 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

4.810,00

6.012,50

 1.  

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine preko 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

6.110,00

7.637,50

 1.  

Izrada slivnika promjera 50 cm dubine do 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

1.420,00

1.775,00

 1.  

Spajanje slivnika i linijske rešetke na sustav oborinske odvodnje ugradnjom PVC cijevi promjera 160 mm

m'

80,00

100,00

 1.  

Dobava i ugradnja šaht poklopca, gusnatog, 600x600 mm, nosivosti 15 t

kom

1.250,00

1.562,50

 1.  

Dobava i ugradnja slivničke rešetke, gusnate, 400x400 mm, nosivosti 25 t

kom

950,00

1.187,50

 1.  

Dobava i ugradnja linijske rešetke ČBR dim. 235 mm x 16 mm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

1.550,00

1.937,50

 1.  

Dobava i ugradnja betonske kanalice 40/12x50 cm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

330,00

412,50

 1.  

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 18/24x100 cm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

200,00

250,00

 1.  

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 8/20 x 50   cm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

150,00

187,50

 1.  

Rezanje asfalta

m'

18,00

22,50

 1.  

Rezanje betona

m'

30,00

37,50

 1.  

Rad kombiniranog stroja

h

190,00

237,50

 1.  

Rad mini bagera

h

180,00

225,00

 1.  

Rad kamiona

h

160,00

200,00

 1.  

Ručni rad

h

55,00

68,75

 1.  

Rad vibro nabijača

h

90,00

112,50

 1.  

Rad traktora sa prikolicom

h

150,00

187,50

 1.  

Ručno štemanje betona

h

130,00

162,50

 1.  

Strojno razbijanje betona-pikhamiranje

h

300,00

375,00

 1. Predmet nabave: komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinske odvodnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.
 2. Kriterij za odabir: najniža cijena.
 3. Poziv na dostavu ponude upućen je trima gospodarskim subjektima:
 4. BUŽIĆ d.o.o., Mihovljan 29A, Mihovljan
 5. Ruškač company j.d.o.o., Krapinska 12, Jakovlje
 6. Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice.
 7. Broj zaprimljenih ponuda: jedna.
 8. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti usluga održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 4ZKG/2017.)

 1. U postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine, evidencijski broj nabave 4ZKG/2017., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 16. prosinca 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Renata Šćukanec - Hopinski, vl. obrta ŠĆUKANEC“ Elektroinstalatersko frizerski obrt sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3 (OIB:65989365581)

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

76.780,00 kn

Cijena ponude u kn sa PDV-om:

95.975,00 kn

 1. Predmet nabave: komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.
 1. Kriterij za odabir: najniža cijena.
 1. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. Nedeljku Bakranu, vlasniku obrta „ELEKTRO-PLAST“, sa sjedištem u Zaboku, Jakuševec Zabočki 83,

2. Renati Šćukanec –Hopinski, vlasnici obrta „ŠĆUKANEC“ Elektroinstalatersko frizerski obrt sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3,

3. Dragutinu Šćuricu, vlasniku obrta „ETRA“ elektroinstalacije, metal i trgovina, sa sjedištem u Svetom Križu Začretju, Švaljkovec 14.

 1. Broj zaprimljenih ponuda: dvije.
 1. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

1. Dragutin Šćuric, vl. obrta „ETRA“ elektroinstalacije, metal i trgovina, sa sjedištem u Svetom Križu Začretju, Švaljkovec 14: uz ponudu nije priloženo jamstvo za ozbiljnost ponude.

 1. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.10.

Donošenje Odluke u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2017. godine.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 7ZKG/2017.)

 1. U postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2017. godine, evidencijski broj nabave 7ZKG/2017., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 15. prosinca 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

Naziv, sjedište i OIB ponuditelja:

DAVOR OREMUŠ, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD "OREMUŠ", Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice, OIB: 67193385294

Cijena ponude u kn:

Jed. mjere

Jed. cijena bez PDV-a

Ukupna cijena sa PDV-om

1

2

3

4

5

IZRADA PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU

1.1.

Nabava i postava vodomjera dimenzije 3/4 “ sa ventilima, ogrlicom, spojnicama i PEHD cijevi Fi 25 duljine do 10m

komplet

1.800,00

2.250,00

POPRAVAK PRIKLJUČKA NA VODOVODNOJ MREŽI

2.1.

Zamjena neispravnog vodomjera u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

kom

760,00

950,00

2.2.

Zamjena glavnog zapornog ventila u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

kom

470,00

587,50

2.3.

Baždarenje vodomjera (stavka obuhvaća demontažu, odvoz na servis i ponovnu montažu vodomjera)

kom

450,00

562,50

POPRAVAK KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

3.1.

Rad vodoinstalatera

h

 75,00

93,75

3.2.

Rad pomoćnog radnika

h

 50,00

62,50

3.3.

Rad kombiniranog stroja

h

 190,00

237,50

3.4.

Rad kamiona

h

200,00

250,00

3.5.

Rad muljne pumpe

h

80,00

100,00

OSTALI RADOVI

4.1.

Mjerenje razine klora digitalnim photometrom

kom

 190,00

237,50

4.2.

Nabava i ulijevanje klora u klornu stanicu

kg

30,00

37,50

4.3.

Nabava i postavljanje nadzemnih hidranata (stavka obuhvaća nabavu hidranta i pribora za spajanje hidranta na vodovodnu mrežu, iskop i sanaciju iskopa)

komplet

8.600,00

10.750,00

 1. Predmet nabave: komunalna djelatnost održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2017. godine.
 1. Kriterij za odabir: najniža cijena.
 1. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. Davor Oremuš, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD „OREMUŠ“, Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice,

2. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok

3. Stanko Čičko, vl. obrta „TERMOSTAR“, Mokrice 43A, Oroslavje

 1. Broj zaprimljenih ponuda: jedna.
 1. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.11.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, II. polugodište šk.god. 2016./2017.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 21M/2017)

I. U postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 21M/2017., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 16. prosinca 2016. preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/14 i 18/14) kao najpovoljnija odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o. (OIB:33884786770) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 178

Cijena ponude u kn bez PDV:

66.930,0kn

Ukupna cijena ponude:

83.662,50 kn

II.          Kriterij odabira je najniža cijena.

III.          Predmet nabave: usluga prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u drugom polugodištu šk.god. 2016./2017..

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

IV.          Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

1. Stubaki prijevoz d.o.o., Strmec Stubički 178, 49244 Stubičke Toplice

2. Turist Patricija d.o.o., Matije Gupca 46, Pojatno, 10290 Zaprešić

3. Darko-Tours d.o.o., Trnovec Desinički 2, 49216 Desinić.

V.           Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o I. izmjeni financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2016. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na I. izmjenu Financijskog plana za 2016. godinu.

Ad.13.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da su u privitku poziva dani materijali. Isti su usvojeni na sjednici Školskog odbora Osnovne škole te upućeni Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na davanje suglasnosti.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Stubičke Toplice na Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Ad.14.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Stubičke Toplice na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Ad.15.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA

 

Članak 1.

 Prihvaća se Program rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Članak 2.

Prihvaća se Financijski plan Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Ad.16.

Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice u 2016. godini i prihvaćanju Programa rada za 2017. godinu.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

Članak 2.

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Ad.17.

Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica.

 

Jednoglasno, sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O IMENOVANJU

PREDSTAVNIKA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Imenuje se Marija Mirt, iz Stubičkih Toplica, Ljube Babića Đalskog 38, rođ. 07. siječnja 1953., OIB:31333351564, predstavnikom Općine Stubičke Toplice koji će sudjelovati u radu tijela Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica i Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica.

Ad.18.

Pitanja i prijedlozi.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, konstatira da nema pitanja niti prijedloga te zamoljava gdina. Vladimira Bosnara, načelnika Općine Stubičke Toplice, da se obrati prisutnima sa nekoliko riječi.

Ad.19.

Završni govor načelnika Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice, obratio se prisutnima riječima:

Poštovane dame i gospodo,

čast mi je što Vas mogu pozdraviti i na ovoj posljednjoj sjednici u godini.

I ova godina obilovala je teškim zadacima, ali bila je ispunjena marljivim radom i trudom svih Vas koji ste pozvani danas zaključiti još jedno razdoblje u životu naše Općine.

Godina je iznjedrila niz projekata koje smo ostvarili usprkos skromnom proračunu. Skromnom, jer smo do 28. prosinca ostvarili 8.812.256,00 kuna, što je u usporedbi sa prethodnom godinom 3,5 % manje. Potraživanja prema dužnicima iznose cca 870.000,00 kuna.

Općina Stubičke Toplice kontinuirano inzistira na poboljšanju kvalitete života svojih mještana te se i ove godine ulagalo u održavanje nerazvrstanih cesta. One su pošljunčivane kamenim materijalom, čistilo se cestovne jarke, popravljani su prometni znakovi, saniran je asfalt na mjestima gdje su nastale rupe. Ono što je drukčije u odnosu na prošlu godinu jest da smo za projekt izgradnje kanala oborinske odvodnje na području cijele Općine uspjeli djelomice ishoditi sufinanciranje u iznosu od 90.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cjelokupna investicija iznosi 167.727,00 kuna.

Izrada studija izvodljivosti, uz ostalu projektno-tehničku dokumentaciju, nužna je pretpostavka da bi projekt mogli prijavljivati na natječaje koji se financiraju iz europskih fondova te smo ove godine izradili studiju izvodljivosti za projekte: Izgradnja mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom, Izgradnja groblja u Strmcu Stubičkom i Izgradnja nerazvrstane ceste prema groblju.

Također su ishođene građevinske dozvole za reciklažno dvorište, cestu prema budućem groblju i cestu „Zeleni gaj“, gdje je planirana izgradnja naselja obiteljskih kuća.

Kako smo turističko mjesto, i to ove godine s ponosom ističem sa naglim porastom broja noćenja zbog ponovnog otvaranja i uspješnog rada hotela „Matija Gubec“, znatna sredstva smo ulagali i u turističku promidžbu. Ona ne podrazumijeva samo pokroviteljstvo tradicionalnih manifestacija: Vuzem i Božić na mjesnom trgu, Cvijet u cvijeću, Likovna kolonija, Svehrvatska smotra kruha, koja se ponovno održala u Stubičkim Toplicama, „Gljivarenje u Stubakima“, koje je i ove godine bilježilo izvanrednu posjećenost usprkos kiši, već i ulaganje u održavanje javnih površina. Naime, ove godine je nakon završetka radova na uređenju Mjesnog doma Strmec Stubički uređeno i dvorište, odnosno parkiralište i zelena površina ispred Doma, nabavljeno je 10 parkovnih klupa na jezeru „Jarki“, i nastavilo se sa akcijom sadnje cvijeća, kao i svake godine dva puta godišnje.

Naš najveći projekt ove godine bilo je uređenje Kulturnog centra u Stubičkim Toplicama. Za radove uređenja i opremanje utrošeno je 554.000,00 kuna. Sami radovi adaptacije prostora trajali su od travnja do studenog 2016.: oni su započeli radovima demontaže i razgradnje postojeće unutarnje stolarije, tepisona, bravarskih prozora, stijena i vrata, a slijedili su radovi postavljanja horizontalne hidroizolacije, zidarski radovi, keramičarski, dobava i montaža prozora i vrata PVC profila, oblaganje vanjskih zidova s unutarnje strane gips karton pločama uz dodavanje toplinske izolacije, i oblaganja stropova, soboslikarski i ličilački radovi te sanacija vertikalnih odvoda od krova. Po uređenju prostora pristupilo se opremanju prostora namještajem. Kako je prostor završen u studenom, kada se održava Interliber, ta je prilika iskorištena da bi nabavili barem dio knjiga povoljnije i nabavili smo 695 naslova za buduću knjižnicu. Cijena tih knjiga iznosi cca 60.000,00 kuna.

Dio radova i opreme sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture, dok je dio sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Smatram da je bitno napomenuti, iako je naš proračun pretrpio velika rezanja, na cijelom području općine i dalje se kao prvo dograđuje javna rasvjeta, možda će to ove godine izgledati skromnije zato što je većina naselja već pokrivena, pa je tu iznos utrošen za izgradnju 20.000,00 kuna, a kao drugo, javna rasvjeta se gasi tek ujutro i redovito se održava. I dalje činimo sve da zadržimo lokalni vodovod Sljeme - Pila – Strmec Stubički, za čije održavanje je ove godine utrošeno 81.000,00 kuna, a koji su gradili sami mještani Strmca i Pile, kao i kanalizaciju, za čiju izgradnju su se također prikupljala sredstva građana putem ugovora o sufinanciranju izgradnje.

Tijekom kolovoza 2016. izvedeni su radovi asfaltiranja dvije nerazvrstane ceste u Pili za što je utrošeno 417.000,00 kuna. I za ove radove ostvarili smo pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

U 2016. godini odobreno nam je i sufinanciranje Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2015. do 2020. godine, koju je Općinsko vijeće donijelo pred sam kraj prošle godine, koji projekt smo prijavili na natječaj iz Mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH, u iznosu 50.000,00 kuna, kao i financiranje izrade projekta za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice u iznosu od 36.000,00 kuna.

Financiranjem raznih socijalnih programa Općina Stubičke Toplice pokazuje da je socijalno osviještena općina. Izdvajanjem financijskih sredstava za Dječji vrtić i Osnovnu školu Općina pokazuje da brine o odgojno-obrazovnom sustavu na području lokalne zajednice.

Iz ovog osvrta vidljivo je da je dosta projekata sufinancirano, tako da, smo i prije nego što se godina počela primicati kraju, krenuli u pripremu projekata za sljedeću godinu. Izvršena je prijava projekta „Rekonstrukcija mosta i izgradnja pristupne ceste u Strmcu Stubičkom“ na natječaj iz mjere 7, podmjera 7.2., a u tijeku je i izrada prijave za projekt „Radovi poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice.

Možemo konstatirati da će nam ovi svi projekti poboljšati materijalnu stranu života u našoj općini, no ono čime se osobito ponosim jest zajedništvo kojim zrači naša Općina. Prisutan je zajednički rad sa udrugama, Dječjim vrtićem i Osnovnom školom, našom Župom i velečasnim, kako velečasnim Josipom Banom, tako i novim župnikom, velečasnim Ivicom Šestakom. Svojim dolaskom velečasni Ivica Šestak pokrenuo je projekt izgradnje nove župne crkve. U ovaj projekt Općina Stubičke Toplice uključila se financiranjem projektne dokumentacije. Ono što nas vjerujem sve zajedno raduje i što nam zaista poboljšava kvalitetu života jest kada se osvrnete oko sebe na bilo kojoj našoj manifestaciji i vidite sve kako rade zajedno. I stoga svima Vama od srca zahvaljujem i želim da tako nastavimo u novoj godini.

Sretan vam Božić i Nova Godina!

Gdin. Stjepan Sokač, kao predsjednik Općinskog vijeća, zahvalio se na izlaganju gdinu. Vladimiru Bosnaru, načelniku Općine Stubičke Toplice te zahvalio nazočnima, vijećnicima, predsjednicima udruga, članovima radnih tijela i poslovnim subjektima na suradnji tijekom godine. Svima je zaželio sretnu i uspješnu Novu 2017. godinu. Nazočne je pozvao na nastavak druženja uz domjenak.

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 17,43 sati.

KLASA:021-05/16-01/12

URBROJ:2113/03-01-16-4

Stubičke Toplice, 29.12.2016.

 

                                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                   Općine Stubičke Toplice

               

                                                                                                                                          Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt